Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Achterhoek

Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek
CiteertitelRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Organisatieverordening Regio Achterhoek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2023nieuwe regeling

29-03-2023

bgr-2023-416

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek, ieder voor zoveel bevoegd;

 

Overwegende:

 • 1.

  Dat ten behoeve van een doelmatig beheer en ter optimalisering van de taak- en bevoegdheidsverdeling mandatering van bevoegdheden een aantal zaken wenselijk is

 • 2.

  De mogelijkheid hiervoor wordt gegeven in artikel 7 van de organisatieverordening Regio Achterhoek

 

Besluiten:

 • 1.

  de behandeling en beslissing van de zaken, vermeld in de bij dit besluit horende bijlage 1, en de ondertekening van de daarop betrekking hebbende stukken, te mandateren aan de daarbij vermelde ambtenaar;

 • 2.

  het budgetbeheer te mandateren aan de daarbij vermelde ambtenaar in bijlage 1 en deze aan te wijzen als budgethouder;

 • 3.

  ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden, verbonden aan de behandeling van de onder in bijlage 1 genoemde zaken, de volgende voorschriften vast te stellen:

 

A. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

 • 1.

  de secretaris als bedoeld in artikel 25 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. De secretaris is tevens algemeen directeur van Regio Achterhoek;

 • 2.

  gemandateerde: de functionaris, aan wie de uitoefening van een aan het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter toegekende bevoegdheid wordt gemandateerd;

 • 3.

  ondergemandateerde: de functionaris, aan wie door een gemandateerde ondermandaat is verleend. Waar in deze voorschriften wordt gesproken van gemandateerde dient daaronder tevens de ondergemandateerde te worden begrepen, tenzij anders is bepaald;

 

B. Mandatering

Artikel 2. Randvoorwaarden mandatering

 • 1.

  De mandateringsregeling geldt niet, indien er sprake is van overschrijding van kredieten.

 • 2.

  De gemandateerde neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht:

  • 1.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen;

  • 2.

   de door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur vastgestelde beleidskaders;

  • 3.

   de in het overzicht opgenomen specifieke voorschriften.

 

Artikel 3. Bevoegdheden dagelijks bestuur en voorzitter

 • 1.

  Het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter is bevoegd aan de gemandateerde nadere instructies te geven.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 

Artikel 4. Aanwijzing ondergemandateerden

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd ondergemandateerden aan te wijzen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde aanwijzing wordt vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

Artikel 5. Vervanging gemandateerde

In geval van afwezigheid van de gemandateerde worden de aan hem gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door zijn als zodanig formeel aangewezen plaatsvervanger, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van de organisatieverordening c.q. artikel 10 lid 3 van de instructie voor de secretaris. Ondergemandateerden kunnen geen plaatsvervanger aanwijzen.

 

Artikel 6. Verantwoording

 • 1.

  Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratief rechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de betreffende stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie tot welke men zich kan richten.

 • 2.

  De gemandateerde informeert het Dagelijks Bestuur op verzoek daartoe omtrent de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheid.

 

Artikel 7. Ondertekening

Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend.

 • 1.

  Namens het dagelijks bestuur/de voorzitter van de Regio Achterhoek

 • 2.

  (naam, functie en handtekening gemandateerde)

 

C. Slotbepalingen

Artikel 8.

 • 1.

  Deze regeling treedt in de plaats van de “Regeling voorschriften mandatering bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter”, vastgesteld op 11-11-2009 door het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en voorzitter van Regio Achterhoek”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat de door het dagelijks bestuur vastgestelde regeling bekend gemaakt is in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 29 maart 2023.

 

 

mr. M. Boumans MBA MPM, de voorzitter

drs. S. Veneman MBA , de secretaris