Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-202320-04-2024Nieuwe regeling

20-04-2023

gmb-2023-172474

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023

De burgemeester van Roosendaal,

 

Overwegende:

 • -

  dat het inzetten van camera’s in de wijk Kalsdonk noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en een bijdrage zal leveren aan het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid. Uit de bestuurlijke rapportage van de politie van 23 maart 2023 blijkt dat in de wijk Kalsdonk (specifiek in het gebied waar dit aanwijzingsbesluit op ziet) in de periode van maart 2022 tot in maart 2023 in totaal 64 incidenten zijn geweest die onder andere zien op eenvoudige mishandeling, bezit van vuurwapens, overlast van zwervers en overlast van drugs/alcohol;

 • -

  dat tijdens een interventie bij het Heilig Hartplein in het kader van een overtreding van de Opiumwet de sfeer grimmig werd en een grote groep jongeren zich verzamelde op de locatie. De politie moest een linie vormen om deze jongeren op afstand te houden en de situatie veilig te houden;

 • -

  dat uit de bestuurlijke rapportage van de politie van 23 maart 2023 verder blijkt dat op 3 maart 2023 nabij de basisschool de Vlindertuin een ruzie en/of vechtpartij tussen vier personen is ontstaan welke vervolgens op de Philipslaan is geëscaleerd in een schietpartij tussen deze personen waarbij één persoon een mes in bezit had, één persoon een ijzeren staaf en één persoon een vuurwapen. Er met dit vuurwapen minstens drie keer is geschoten en hierbij één persoon in zijn heup is geraakt. De schutter van het schietincident tot op heden nog niet is aangehouden. Dit ernstige incident heeft geleid tot grote onveiligheidsgevoelens bij de bewoners van de wijk Kalsdonk;

 • -

  dat door de politie in de afgelopen periode verschillende (strafrechtelijke) interventies zijn gepleegd;

 • -

  dat uit diverse buurtbijeenkomsten, welke zijn georganiseerd naar aanleiding van het schietincident en gesprekken met de wijkagent blijkt dat de wijkbewoners na dit incident nog terughoudender zijn om te melden uit angst voor represailles en zelfs te maken krijgen met fysiek dreigende uitspraken of telefoongesprekken waarin wordt gedreigd, indien men zal melden;

 • -

  dat het instellen van cameratoezicht een besluit is dat ingrijpt op de privacy van bewoners en voorbijgangers;

 • -

  dat het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en het recht op privacy anderzijds zijn afgewogen. De algemene belangen van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten wegen daarbij gezien de hiervoor beschreven omstandigheden zwaarder dan het individuele belang van de inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij het uitoefenen van cameratoezicht;

 • -

  dat het cameratoezicht voldoet aan de eisen, die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan de inzet van cameratoezicht, waaronder de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en de kenbaarheid van het cameratoezicht;

 • -

  dat de duur van de aanwijzing van het gebied voor de periode van 20 april 2023 tot en met 19 april 2024, het in beginsel niet rechtstreeks uitkijken van de camera’s (maar dat afhankelijk van de specifieke situatie beelden kunnen worden uitgelezen) en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel, de handhaving van de openbare orde en veiligheid; de overige maatregelen die in de bewuste wijk zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat te voorkomen sorteren onvoldoende effect;

 • -

  dat cameratoezicht kan bijdragen aan de aanpak van de overlast en het verhogen van de veiligheid in het aangewezen gebied.

 

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

Na schriftelijke consultatie met de leden van de lokale driehoek op 11 april 2023

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023 .

 

 

 • I.

  De volgende openbare plaatsen in Roosendaal zijn aangewezen als plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening. Deze openbare plaatsen liggen in het gebied begrensd door de volgende straten:

 

 • De genoemde straten, althans delen daarvan, zijn in het gebied inbegrepen.

 

 • De exacte openbare plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage: kaart ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023‘.

 

 • II.

  Het cameratoezicht in de onder I aangewezen openbare plaatsen zal plaatsvinden in de periode vanaf 20 april 2023 tot en met 19 april 2024.

 

 • De aanwezigheid van camera’s in het aangewezen gebied kenbaar is voor een ieder die het gebied betreedt.

 

 • III.

  De incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied worden 24 uur per dag opgenomen. De camerabeelden worden niet rechtstreeks uitgekeken, tenzij daartoe aanleiding bestaat. Afhankelijk van de situatie worden camerabeelden (achteraf) uitgelezen.

 

 • De camerabeelden zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 4 weken.

 

 • IV.

  Op dit cameratoezicht is de privacybeschermingsregeling van toepassing, zoals die is neergelegd in de Wet politiegegevens;

 

 • V.

  Dit besluit treedt in werking op 20 april 2023.

 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023’.

 

 

Aldus besloten door de burgemeester van Roosendaal op 20 april 2023,

de burgemeester,

J.M. van Midden, MSc

Rechtsmiddelen:

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Roosendaal, postbus 5000, 4700 KA ROOSENDAAL.

Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, postbus 90006, 4800 PA BREDA, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit, een voorlopige voorziening te treffen.

Bijlage 1: kaart Aanwijsbesluit cameratoezicht Kalsdonk 2023