Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Uitvoeringsregels Evenementen Wageningen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels Evenementen Wageningen 2023
CiteertitelUitvoeringsregels Evenementen Wageningen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-171892

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels Evenementen Wageningen 2023

 

Deel A: Algemeen

1. Inleiding

Evenementen zijn cruciaal in het aantrekken van bezoek en bestedingen en dragen daarmee bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau in de gemeente. Voorliggende Uitvoeringsregels Wageningen 2023 (hierna: uitvoeringsregels) zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening en het kader voor het toezicht en de handhaving op evenementen. In het najaar 2023 wordt het evenementenbeleid voorgelegd aan de raad, hierin roden onder andere de thema’s economie, duurzaamheid, inclusiviteit en groen verder uitgewerkt. Dit kan leiden tot aanpassing aan deze uitvoeringsregels.

 

2. Doelstelling

De doelstelling van de uitvoeringsregels is het waarborgen van veilige evenementen, het waarborgen van een leefbare woonomgeving en het bieden van duidelijke regels die zekerheid bieden voor organisatoren, inwoners en bezoekers. De uitvoeringsregels worden doorlopend getoetst op effectiviteit, actualiteit en dereguleringsmogelijkheden. Onder deregulering wordt niet alleen verstaan het terugdringen van regels, maar ook het vereenvoudigen van regels. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, stelt het bevoegde bestuursorgaan een nieuwe versie vast.

 

3. Participatie

Voor de totstandkoming van deze uitvoeringsregels is advies gevraagd aan de adviserende hulpdiensten: brandweer, politie en GHOR alsmede aan de afdeling Verkeer, de beleidsmedewerker Milieu, Afval en Veiligheid, de beleidsmedewerker EZ, de beleidsmedewerker Cultuur, de beleidsmedewerker Sport, de beleidsmedeweker Duurzaamheid en Voedsel, diverse organisatoren, de WUR, het WICC, Stichting De Grote Kerk, Wageningen45 en de APV vergunningverleners.

 

4. Regionaal Kader Evenementenbeleid en protocollenboek Veiligheidsregio Gelderland Midden

Afspraken tussen de gemeente en de hulpdiensten over advisering en procedures rondom evenementen zijn vastgelegd in het Regionaal Kader Evenementenbeleid (2017) en het protocollenboek Veiligheidsregio Gelderland Midden. Aan het protocollenboek zijn ook infosheets toegevoegd in het kader van brandveiligheid. Beide documenten zijn als bijlage bij de Uitvoeringsregels gevoegd.

 

5. Opbouw van de uitvoeringsregels

De uitvoeringsregels bestaan uit een algemeen deel (deel A), de uitvoeringsregels per onderwerp (deel B) en de handhavingsparagraaf (deel C). De losse onderdelen zijn zodanig opgezet dat ze apart kunnen worden geactualiseerd.

 

6. Evenementen – De uitgangspositie

Definitie

In de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) is bepaald wat onder een evenement wordt verstaan: een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. De omschrijving van het begrip evenement is ruim gehouden vanwege de grote variatie in evenementen. Evenementen kunnen zowel in de openbare ruimte als inpandig worden georganiseerd. Evenementen die op “eigen terrein” plaatsvinden maar wel voor het publiek toegankelijk zijn worden eveneens als evenement aangemerkt.

 

Evenementen, van groot tot klein, vervullen een belangrijke functie binnen de gemeente. Er worden verschillende evenementen georganiseerd: grootschalig, met uitstraling voor bijvoorbeeld de hele stad/regio of kleinschalig bijvoorbeeld alleen beperkt tot de eigen straat. Voor een goed verloop van een evenement moeten verschillende belangen worden afgewogen en duidelijke afspraken met de organisator worden gemaakt. Gekozen is voor een vergunningstelsel omdat in dat kader het noodzakelijke vooroverleg, de benodigde advisering van betrokken diensten, de onderlinge afstemming van wensen en mogelijke belangen van derden het beste gestalte kunnen krijgen. Door aan de vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden kunnen al deze belangen worden meegewogen.

 

Besloten feesten

Een feest wordt als ‘besloten’ gekwalificeerd wanneer een feest niet vrij voor alle publiek toegankelijk is. Er is dus geen sprake van een evenement. Om het begrip ‘besloten’ nader te definiëren spelen de volgende omstandigheden een rol. Een feest is besloten als:

 

 • het niet-commercieel is maar een privé-karakter heeft;

 • er geen entreegeld wordt gevraagd;

 • bezoekers enkel komen op persoonlijke uitnodiging;

 • geen publiciteit wordt gegeven aan of reclame wordt gemaakt voor het feest en

 • eten en drinken uitsluitend gratis worden verstrekt.

Een voorbeeld van een besloten feest is een bruiloft, verjaardag of personeelsfeest. De term ‘besloten’ wordt strikt gehanteerd. Als aan een van bovenstaande omstandigheden niet wordt voldaan is een evenementvergunning nodig. Besloten feesten die op eigen terrein plaatsvinden, vallen niet onder de reikwijdte van de evenementbepaling omdat deze activiteiten niet voor publiek toegankelijk zijn (denk hierbij aan een tuinfeest).

 

Van belang is dat bij besloten feesten geen overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving en dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd. Bij besloten feesten kan namelijk, net als bij evenementen, de openbare orde, (verkeers)veiligheid, zedelijkheid of gezondheid in het geding komen. Daarom kunnen er andere ontheffingen nodig zijn voor het organiseren van een besloten feest, zoals bijvoorbeeld een geluidontheffing. De organisator en eigenaar/verhuurder van het pand zijn en blijven verantwoordelijk voor een goed, veilig en ordelijk verloop van het besloten feest.

 

Evenementen in een horeca-inrichting of paracommerciële inrichting

Zoals uit de Apv blijkt, geldt de vergunningplicht niet voor verrichtingen van vermaak die voor het publiek toegankelijk zijn voor zover deze plaatsvinden binnen de grenzen van een inrichting als bedoeld in de Alcoholwet. Voor evenementen en festiviteiten die in een dergelijke inrichting (horeca-inrichting of paracommerciële rechtspersoon) worden georganiseerd is geen evenementvergunning nodig, mits het gebruik past binnen de reguliere hoofdactiviteiten van de inrichting en behoort tot de normale bedrijfsvoering.

 

Categorieën evenementen en risicoscan

Er wordt een onderscheid gemaakt in meldingplichtige evenementen en A-, B- en C-evenementen, gebaseerd op de mate van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de impact op de omgeving en eventuele gevolgen voor het verkeer. Tevens zijn andere factoren zoals de doelgroep, het aantal te verwachten bezoekers, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, de geluidbelasting en de brandveiligheid van belang.

 

Voor de beoordeling van de risico’s wordt gebruik gemaakt van een risicoscan van de Veiligheidsregio Gelderland Midden in Live Events. De risicoscan geeft een eerste indicatie van de mogelijke risico’s en de impact van het evenement. De risicoscan is gebaseerd op de volgende profielen:

 

 • het publieksprofiel (o.a. aantal en type bezoekers);

 • het ruimtelijk profiel (o.a. fysieke kenmerken locatie, publieksstroom);

 • het activiteitenprofiel (o.a. tijdstip, duur, soort evenement);

Onderstaand een overzicht van de categorieën evenementen, de omschrijving er van en of een evenementenvergunning moet worden aangevraagd.

 

Categorie evenement

Omschrijving

Voorbeeld

Wel/geen

Meldingsplichtige evenementen (zie hoofdstuk B:10)

Zeer kleinschalig

Barbecue, eendaags straatfeest, ideële rommelmarkt.

Alleen melding, geen vergunning.

Categorie A

Laag-risico evenement, waarbij sprake is van een zeer beperkte impact op de omgeving en op het verkeer.

Braderie, sportwedstrijd.

Vergunning aanvragen.

Categorie B

Gemiddeld-risico evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of gevolgen voor het verkeer.

Popconcerten, sportevenementen, (grote) Sinterklaasintocht, Kermis.

Vergunning aanvragen met veiligheidsplan

Categorie C

Hoog-risico evenement, waarbij sprake is van grote impact op de stad en/of de regio.

5 mei viering, grootschalig muziekfestival.

Vergunning aanvragen met veiligheidsplan, beveiligingsplan, verkeersplan, geluidsplan, gezondheidsplan.

 

Indeling naar categorie evenement

 

Meldingplichtige evenementen zijn kleinschalige evenementen met een klein of zelfs te verwaarlozen risico. Voor meldingplichtige evenementen geldt dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan, waardoor volstaan kan worden met een melding en geen vergunning is vereist. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2:25 lid 4 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Een belangrijke voorwaarde is het maximum aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers. Daarnaast worden evenementen ook gecategoriseerd in de uitvoeringsregels voor geluid en eindtijden. Ook is er een planologische typering van evenementen in bestemmingsplannen.

 

Bijzondere evenementen

Wegwedstrijden

Wegwedstrijden zijn in principe geen evenementen. Bij wegwedstrijden is vaak sprake van lange routes door meerdere gemeenten en diverse wegafsluitingen. Deze kunnen een grote impact op de mobiliteit in de stad of regio hebben. Als sprake is van een wegwedstrijd binnen de grenzen van gemeente Wageningen, is ontheffing van het verbod op het houden van wedstrijden op de weg vereist op grond van artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 (Wvw).

 

Wanneer de wedstrijd gemeentegrensoverschrijdend is of wanneer de weg in beheer is van een ander bestuursorgaan dan de gemeente (met uitzondering van rijkswegen), zijn gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag voor genoemde ontheffing op grond van artikel 148 Wvw, waarbij het bevoegd gezag van de betrokken gemeenten schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het gewenste gebruik van de wegen binnen hun gemeente. Voor het inrichten van de start- en finishlocatie en voor eventuele activiteiten die langs de route plaatsvinden, kan naast de ontheffing, een evenementvergunning nodig zijn.

 

Toertochten

Voor een toertocht zonder wedstrijdelement met meer dan 50 deelnemers moet een evenementmelding worden gedaan. Indien de start en finish ook in Wageningen plaatsvindt dat is een evenementenvergunning vereist. Er kunnen nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de inzet van verkeersregelaars. Als er activiteiten langs de route worden georganiseerd of een EHBO-post wordt ingericht, is ook bij minder dan 50 deelnemers een vergunning nodig.

 

Circussen

Een circus is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en valt daarmee onder de definitie van een evenement. In Wageningen wordt er één keer per jaar een circus georganiseerd. Circussen hebben invloed op het woon- en leefklimaat. Voor het circus is in het bestemmingsplan een specifieke locatie aangewezen binnen de bebouwde kom, zijnde de Bergweide. In het bestemmingsplan zijn ook regels opgenomen die betrekking hebben op het circus.

 

Een overdaad aan circussen kan van invloed zijn op het imago van de stad en kan eveneens leiden tot marktverzadiging.

 

Voor circussen zijn uitvoeringsregels vastgesteld. De uitvoeringsregels voor schaarse evenementvergunningen zijn eveneens van toepassing.

 

Kermissen

Voor een kermis is een evenementvergunning nodig en wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd. Voor deze evenementen zijn specifieke uitvoeringsregels vastgesteld. Rommelmarkten, waarbij maximaal twee kinderattracties worden geplaatst, worden uitdrukkelijk niet aangemerkt als kermis.

 

Braderieën, thema-, snuffel- en rommelmarkten

In de gemeente Wageningen worden vele soorten markten georganiseerd op openbare plaatsen. Bijvoorbeeld rommelmarkten, braderieën of themamarkten. Deze markten worden georganiseerd naast de reguliere weekmarkten en jaarmarkten die door het college van burgemeester en wethouders zijn ingesteld. Deze markten zijn vanuit citymarketingbeleid interessant. Dergelijke markten trekken meestal veel bezoekers aan, wat een positief effect kan hebben op de lokale economie. Voor deze braderieën, thema-, snuffel- en rommelmarkten zijn daarom specifieke uitvoeringsregels van toepassing.

 

Bepaalde sportactiviteiten door sportverenigingen

Voor sportwedstrijden die plaatsvinden op of in daartoe bestemde terreinen of gebouwen, voor zover betrekking hebbende op reguliere wedstrijden in clubverband is geen evenementvergunning nodig. De (buiten)sportcomplexen zijn immers berekend op deze activiteiten. De burgemeester hoeft daarom niet iedere keer te beoordelen of een wedstrijd of toernooi kan worden gehouden. Dit geldt ook voor locaties die bestemd en ingericht zijn voor recreatieve sportactiviteiten.

 

Voor andere niet-sportgerelateerde activiteiten, ook als deze in of op een sportcomplex plaatsvinden, moet wel een evenementvergunning worden aangevraagd, omdat de openbare orde, de zedelijkheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu in het geding kunnen zijn. Voorbeelden zijn o.a. overnachtingsweekeinden, kindervakantiespelen of de viering van Koningsdag. Op feesten die worden gehouden in clubgebouwen en op de daarbij behorende terreinen na afloop van een sporttoernooi is de exploitatievergunning, de Alcoholwetvergunning en eventueel het Activiteitenbesluit van toepassing.

 

Film- en tv-opnames

Voor het maken van film- en tv-opnames binnen de gemeente Wageningen is over het algemeen geen vergunning vereist. Als er gebruik wordt gemaakt van apparaten die enige vorm van hinder of overlast kunnen veroorzaken – zoals lampen, geluidapparatuur e.d. – is een ontheffing vereist op grond van artikel 4:6 van de Apv. Voor het eventueel afsluiten van een openbare weg is een verkeersmaatregel nodig en toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte.

 

3. Bevoegdheid, rollen, taken en verantwoordelijkheden

In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt wie welke rollen, taken en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van evenementen en veiligheid.

 

Organisator

De organisator is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van zijn evenement en dus voor alles wat moet gebeuren in aanloop, tijdens en na afloop van het evenement zowel op de locatie waar het evenement plaatsvindt als in de omgeving. Er wordt een zorgvuldige voorbereiding verwacht van de organisator. Hieronder wordt verstaan een tijdige en volledige aanvraag en een inventarisatie van de risico’s. Als vergunninghouder is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek, het personeel en de vrijwilligers en het nakomen van de aan de vergunning verbonden voorschriften. Ook het informeren van de omgeving is een verantwoordelijkheid van de organisator.

 

Gemeente

De beleidsregels evenementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Op grond van artikel 2:25 van de Apv, opgenomen in hoofdstuk 2 getiteld “Openbare orde” is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Artikel 174 van de Gemeentewet kent het toezicht op evenementen exclusief toe aan de burgemeester, vandaar dat de burgemeester het vergunningverlenende bestuursorgaan is.

 

De burgemeester is bevoegd aan de vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden. Voor de toelaatbaarheid daarvan gelden enkele voorwaarden: de voorschriften mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke regeling, de voorschriften moeten redelijkerwijs nodig zijn in verband met het voorkomen van aantasting van de openbare orde, veiligheid of gezondheid en de voorschriften mogen niet in strijd komen met enig beginsel van behoorlijk bestuur.

 

Voor het organiseren van het jaarlijkse Bevrijdingsfestival heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen op 16 december 2008 besloten dat er maar een vergunning voor dit evenement wordt verstrekt. De stichting Wageningen 45 vraagt deze vergunning mede namens de horecaondernemers aan.

 

Als wegbeheerder en als eigenaar van veel gronden in openbaar gebied, is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op of aan de openbare weg.

 

Geluidsmetingen worden verricht door een ambtenaar van de gemeente.

 

Team APV vergunningen

In het team APV vergunningen wordt de aanvraag voor een evenementenvergunning behandeld. De vergunningverlener zet de aanvraag in Live Events1 voor een multidisciplinair advies (bij een C evenement en op verzoek van de gemeente of één van de hulpverleningsdienst ook bij een B-evenement). Voor evenementen als 4 en 5 mei en de AID worden één of meerdere overleggen met de adviseurs belegd om de aanvraag met de organisator te bespreken. Indien er sprake is van een evaluatie, wordt deze in dit gremium besproken. Een overleg met gemeente, hulpdiensten en de organisator is ook aan de orde als er vragen zijn.

 

Voor de werkwijze wordt verwezen naar het protocollenboek van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

 

Team handhaving

Team handhaving is belast met het houden van toezicht op de naleving van vergunningvoorschriften en de handhaving bij evenementen.

 

Veiligheidsregio Gelderland Midden

De Veiligheidsregio heeft een belangrijke rol in de (multidisciplinaire) advisering bij B en C evenementen. Het betreft hier maatwerk omdat elk evenement anders is. De Veiligheidsregio Gelderland Midden geeft in basis geen advies bij A evenementen. Indien er toch wordt geadviseerd bij A evenementen dan zal gebruikt worden gemaakt van de standaard adviezen zoals deze zijn opgenomen in de adviesrichtlijnen uit het protocollenboek.

 

Politie

De politie heeft tot taak te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie is altijd betrokken bij de voorbereiding van (vergunningen voor) evenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het hebben van overleg met de organisator over afstemming tussen diens eigen beveiliging en de inzet van de politie, het deelnemen aan de schouw van de evenementenlocatie, het nemen van maatregelen ter voorkoming van openbare ordeverstoring en ten behoeve van crowdmanagement. Alles in het kader van de advisering aan de gemeente bij de vergunningverlening.

 

Omgevingsdienst De Vallei

De Omgevingsdienst De Vallei behandelt voor de gemeente Wageningen tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan, houdt toezicht op de uitvoering van Wabo vergunningen, waaronder de constructies van podia. Bij 4 en 5 mei wordt de advisering verzorgt door de Landelijke Omgevingsdienst.

 

4. Toetsingskader evenementvergunning

Het toetsingskader voor de verlening van een evenementvergunning kent een breed spectrum. Naast de Apv en de beleidsregels evenementen behoren hiertoe o.a. de beleidsvelden ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), brandveiligheid, bouwen (constructieve veiligheid), verkeer (mobiliteit), milieu (afval en geluid), natuurbescherming en dierenwelzijn. Daarnaast kunnen voor een evenement ook vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn op grond van andere wetgeving, zoals de Zondagswet, de Alcoholwet en de Winkeltijdenwet.

 

Algemene plaatselijke verordening (Apv) en Uitvoeringsregels evenementen

De Apv vormt het toetsingskader voor evenementvergunningen en heeft betrekking op openbare orde en veiligheid. De Uitvoeringsregels evenementen zijn de invulling van dit toetsingskader. In de Uitvoeringsregels evenementen in deel B zijn de daadwerkelijke toetsingscriteria opgenomen. De Apv en de toetsingscriteria van deel B zijn in principe leidend; maatwerkvoorschriften voor bijzondere evenementen blijven echter altijd mogelijk.

 

Evenementen en bestemmingsplan

De Apv heeft betrekking op openbare orde en veiligheid en vormt geen toetsingskader voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het evenement. In de Apv is bepaald dat de burgemeester een evenementenvergunning kan weigeren als naar zijn oordeel het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden. Bij de verlening van een evenementvergunning heeft de burgemeester een ruime mate van beoordelingsvrijheid. De burgemeester kan en mag daarbij alleen rekening houden met rechtsbelangen die de Apv beoogt te beschermen.

 

Als het evenement in strijd is met het bestemmingsplan, betekent dit niet zonder meer dat de evenementvergunning moet worden geweigerd. Een evenementvergunning mag namelijk niet alleen worden geweigerd vanwege ruimtelijke belangen. De artikelen van de Apv die betrekking hebben op de evenementvergunning zijn immers geplaatst in hoofdstuk 2 van de Apv, met het opschrift "Openbare orde”. Gezien de plaats van deze bepalingen in de Apv, kan een evenementvergunning slechts in verband met het belang van openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu worden geweigerd. Gelet hierop is in het kader van de belangenafweging die de burgemeester ingevolge de Apv dient te maken niet doorslaggevend of een omgevingsvergunning kan worden verleend.

 

De wens ligt er om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en om te benadrukken dat de evenementen ondergeschikt zijn aan de bestemmingen in het bestemmingsplan waarin specifieke regels kunnen worden opgenomen voor evenementen. In die gevallen waarbij een evenement niet past binnen de regels van een bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden verleend. Gebruik van een terrein dat niet past binnen de bestemming kan onder omstandigheden worden aangemerkt als niet-strijdig met het bestemmingsplan, indien sprake is van kortdurend en incidenteel afwijkend gebruik van een terrein. Voor de beoordeling of al dan niet sprake is van dergelijk kortdurend en incidenteel afwijkend gebruik moeten naast de tijdsduur van een evenement tevens de intensiviteit van het gebruik en het al dan niet terugkerende karakter van een evenement in aanmerking worden genomen. Een straatfeest (kortdurend en incidenteel) is anders dan 10 dagen kermis (langere termijn, veel bezoekers en luide muziek). Per geval verschilt ook het effect op de omgeving.

 

Brandveiligheid

Brandveiligheid is één van de speerpunten als het gaat om veiligheid bij evenementen. Aan de hand van het aanvraagformulier, veiligheidsplan en andere relevante documenten, wordt getoetst of wordt voldaan aan de brandveiligheidsvereisten. Getoetst wordt aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (de BGBOP) en/of het Bouwbesluit (2012). Bij de komst van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

 

Constructieve veiligheid

Gedurende evenementen kunnen diverse constructies worden geplaatst zoals een tent of overkapping, maar ook een podium of een tribune. Bouwwerken ten behoeve van evenementen worden getoetst in het kader van de constructieve veiligheid. Bij de aanvraag dienen constructieve gegevens (tekening/schets met toe te passen ballast en windverbanden en berekeningen) van de bouwwerken te worden aangeleverd. De burgemeester conformeert zich aan de “Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning” van het Centraal Overleg Bouwconstructies (hierna te noemen: de richtlijn). De richtlijn dient alleen ter beoordeling van objecten die worden gebruikt bij een evenement en waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd op grond van de Apv. De richtlijn wordt in ieder geval toegepast bij de beoordeling van bouwwerken groter dan 20 m2 of hoger dan 3 meter en/of geschikt voor meer dan 50 personen. Als voorbeeld: voor tentconstructies dient minimaal een tentboek waarin het type tent en de beheersmaatregelen worden omschreven, het bouwboek van de tent, de Nederlandse samenvatting van het bouwboek indien deze in een andere taal en norm is opgesteld, en een schematische tekening van de tent met daarop de benodigde ballast en de toe te passen windverbanden te worden ingediend.

 

Daarnaast kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd voor constructies die niet zijn opgenomen in de richtlijn. Indien de gevraagde constructiegegevens niet tijdig worden overgelegd, wordt maatwerk geleverd en kan aan de evenementvergunning het voorschrift worden verbonden dat het bouwwerk en zijn directe omgeving bij een windkracht van 6 Bft dienen te worden ontruimd of dat alle windvang moet worden verwijderd, bijvoorbeeld bij tenten. Hierbij worden de voorspellingen en metingen van het KNMI aangehouden. Het gebruik van windmeters kan alleen dienen als aanvullende informatie voor de organisator. De voorspellingen en metingen van het KNMI zijn maatgevend. Uitgangspunt blijft dat de constructieve veiligheid wordt gewaarborgd. Het te laat of niet aanleveren van constructiegegevens kan gevolgen hebben voor het evenement.

 

Wet geluidhinder en Activiteitenbesluit milieubeheer

Bij het reguleren van geluid bij een evenement is het van belang of het evenement in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvindt (bijvoorbeeld een optreden van een band binnen een horeca-inrichting) of niet (bijvoorbeeld een muziekevenement op het evenemententerrein). Indien het duidelijk is dat een evenement qua organisatie en locatie gerelateerd is aan een (horeca)inrichting, dan zijn de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. In overige situaties is de Apv van toepassing.

 

Incidentele festiviteiten

Een incidentele festiviteit is een festiviteit van één inrichting of van een klein aantal inrichtingen gezamenlijk. Als de inrichting onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunnen evenementen behorende bij deze inrichting vallen onder de zogenaamde festiviteitenregeling als bedoeld in artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit. Op grond van dat artikel zijn in artikel 4:3 Apv incidentele festiviteiten toegestaan, waarbij de geluidnormen als bepaald in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Ingevolge artikel 4:3 van de Apv is het een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden. De dan maximaal toegestane geluidsnormen zijn in artikel 4:3, zesde lid van de Apv vastgelegd

 

Collectieve festiviteiten

Artikel 2.21 Activiteitenbesluit bepaalt dat voor collectieve festiviteiten die zijn aangewezen in de Apv, de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet gelden. In artikel 4:2, zesde tot en met achtste lid, van de Apv zijn voorwaarden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder. Het college van burgemeester en wethouders stelt vast op welke dagen en in welke gebieden collectieve festiviteiten plaatsvinden.

 

Geluid bij evenementen buiten een inrichting

Bij evenementen die niet binnen een inrichting plaatsvinden kan het aspect geluid geregeld worden op grond van de Apv. In artikel 4:6 van de Apv is een algemene verbodsbepaling opgenomen voor het veroorzaken van hinder. Met dit artikel worden gedragingen verboden die leiden tot vormen van hinder waarin niet is voorzien door andere regelingen. Het artikel is zodanig ruim geformuleerd dat behalve tegen geluidhinder ook tegen andere vormen van hinder (bijvoorbeeld door trillingen of licht) kan worden opgetreden. Het college van burgemeester en wethouders kan daarvoor ontheffing verlenen. Voor een evenement buiten een inrichting en in een niet-besloten ruimte kan een dergelijke ontheffing worden verleend.

 

Verkeer en bereikbaarheid

De bereikbaarheid bij evenementen is voor de hulpverleningsdiensten van groot belang. In principe dient een weggedeelte van 3,50m breed en 4,20m hoog vrij te blijven zodat hulpverleningsdiensten hun taak kunnen uitvoeren. Bezoekers van evenementen komen op verschillende manieren naar een evenement. Een goede bereikbaarheid van een evenement is belangrijk. Het is in een ieders belang dat de verschillende verkeersstromen niet vast komen te zitten of voor anderen, zoals omwonenden, overlast veroorzaken. De organisator is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het verkeer en parkeren (auto + fiets) rond een evenement. Hiertoe kunnen verkeersregelaars en parkeerregelaars verplicht worden gesteld.

 

Wordt een evenement georganiseerd en daardoor straten afgesloten, dan moet een verkeersplan worden overlegd (met bebording rond het evenemententerrein en een eventuele omleidingsroute; voor auto en voor fiets). Dat verkeersplan vormt de basis voor de afweging of een verkeersbesluit moet worden opgesteld. Worden bij een evenement niet alleen straten afgesloten, maar ook een parkeerverbod (bord E1) ingesteld, dan moet dat in het verkeersbesluit worden meegenomen. In overleg met handhaving volgt het besluit of dat een verkeersbesluit noodzakelijk* is. Bij een verkeersbesluit zit een termijn van bezwaar, waar rekening mee moet worden gehouden. Ook dient de organisator aan te geven waar een alternatieve parkeerplek is als bewoners en bezoek niet regulier in hun straat kunnen parkeren. Gehandicaptenparkeerplaatsen vragen specifieke aandacht (inclusieve maatschappij).

 

* Zie de toelichting in de Wegsleepverordening Wageningen 2021. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten (voor bijv. evenementen) kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een parkeerovertreding op zich niet zonder meer voldoende is om over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke parkeerovertreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook rechtvaardigt. Ontbreekt een verkeersbesluit, dan zijn de kosten van wegslepen niet voor de eigenaar van het weggesleepte voertuig. De afdeling Handhaving bepaalt met de afdeling verkeer of dat het opstellen van een verkeersbesluit noodzakelijk is. Bij kleine evenementen en een geringe kans op het wegslepen van voertuigen, besparen we ons de moeite om een verkeersbesluit op te stellen (de capaciteit ontbreekt om overal een verkeersbesluit voor op te stellen).

 

Natuurbescherming, dierenwelzijn en afval

Natuur Schade aan groen(voorzieningen) moet worden voorkomen. In de Wet natuurbescherming is naast de benoeming van een aantal beschermde soorten, een algemene zorgplicht voor alle planten en dieren opgenomen, ongeacht of deze beschermd of onbeschermd zijn. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze zorgplicht ligt primair bij de organisator van een evenement. De initiatiefnemer van het evenement moet een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten. Daarbij moet de initiatiefnemer alle maatregelen treffen die voorkomen dat de staat van instandhouding van beschermde soorten wordt aangetast. Verstoring door een vuurwerk- of muziekevenement heeft met name negatieve effecten op vogels. Verstoring van vogels is niet verboden als deze niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. De gemeente heeft in deze de zorgplicht te vervullen door organisatoren van evenementen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de Wet natuurbescherming te wijzen.

 

Bij evenementen in parken kunnen voorwaarden aan de vergunning worden gesteld ter bescherming van het park, de daar aanwezige flora en fauna en de ondergrond. Per september 2015 geldt een landelijk verbod op wilde dieren in circussen. De gemeente hecht grote waarde aan het welzijn van de dieren die bij een evenement betrokken zijn en vindt het van belang dat de organisator van het betreffende evenement hier aandacht voor heeft en zich er bewust van is. In alle gevallen is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing.

 

Stroomvoorziening bij evenementen

Het evenemententerrein bij de WUR is voorzien van een stroompunt en ook op de Markt is een stroompunt aanwezig. In het Torckpark waar veel middelgrote en kleine evenementen worden georganiseerd is geen stroompunt aanwezig en moet gewerkt worden met aggregaten. Bij evenementen wordt van de organisator verwacht dat de best mogelijke maatregelen worden getroffen om het evenement duurzaam en milieuvriendelijk te laten verlopen.

 

Afval

Evenementen in de openbare ruimte veroorzaken vaak een enorme hoeveelheid afval. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het voorkomen van milieutechnische schade. Dat betekent onder andere dat hij voldoende afvalbakken moet plaatsen en na afloop van het evenement de locatie schoon dient op te leveren. In het kader van de duurzaamheid stimuleren we organisatoren om in de opzet van het evenement de hoeveel afval te beperken en bijvoorbeeld te zorgen dat het afval recyclebaar is. Vanaf 2023 is het gebruik van single use plastics niet meer toegestaan. Zie https://kidv.nl/media/sup/20220329_mr_sup_publicatie_regeling.pdf.

 

Wet Bibob

Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt het openbaar bestuur in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van vergunningen en subsidies en het gunnen van opdrachten in het kader van aanbestedingen. Ook bij vergunningaanvragen voor evenementen kan een Bibobtoets plaatsvinden.

 

Zondagswet

Op grond van de Zondagswet is het verboden op zondag in de nabijheid van kerken e.d. gerucht te verwekken waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd. Dit geldt ook op tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag, de Goede Vrijdag en de Nieuwjaarsdag. Daarnaast is het verboden op zondag gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. Hiervan kan ontheffing worden verleend voor de tijd na 13.00 uur. Ook is het verboden op zondag voor 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden. Hiervan kan ontheffing worden verleend. Voor de toepassing van de Zondagswet worden Hemelvaartsdag en eerste Kerstdag met de zondag gelijkgesteld.

 

Drugs en lachgas

Bij evenementen worden steeds vaker drugs en lachgas gebruikt. Dit kan problemen opleveren voor de openbare orde en veiligheid. De organisator moet vooraf de mogelijke risico’s inschatten en indien nodig maatregelen nemen om deze risico’s te beperken. Volgens de Opiumwet is het verhandelen en bezitten van drugs strafbaar. Het is dus niet toegestaan om drugs mee te nemen naar evenementen of drugs in bezit te hebben op een evenementterrein. Bij evenementen waarbij er een risico op drugsgebruik is, moet de organisator maatregelen treffen op het gebied van beveiliging en EHBO/EHBD. De organisator communiceert bij dergelijke evenementen duidelijke en strikte (huis)regels ten aanzien van drugsgebruik en -bezit.

 

De verkoop en het gebruik van lachgas bij evenementen kan een risico vormen voor de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid. In een menigte kan het gebruik aanleiding zijn voor valpartijen, botsingen en irritaties. Het gebruik van lachgas kan door andere bezoekers als aanstootgevend worden ervaren. Bovendien is de drempel om het gebruik te combineren met alcohol lager op evenementen. Aan de evenementvergunning kunnen voor de verkoop van lachgas nadere voorschriften worden verbonden.

 

Schematische weergave voorbeeld vergunningproces

5. Evenementenkalender

Naast de beleidsregels evenementen wordt ook een evenementenkalender opgesteld. De gemeente stelt een evenementenkalender digitaal beschikbaar als informatievoorziening richting bewoners, ondernemers en organisatoren. De Veiligheidsregio Gelderland Midden werkt met een regionale evenementenkalender. Alle evenementen worden op de kalender van de Veiligheidsregio geplaatst. Met de regionale evenementenkalender kan de Veiligheidsregio signaleren wanneer evenementen in de regio gelijktijdig plaatsvinden. De gelijktijdigheid van meerdere evenementen in de regio kan van invloed zijn op de beschikbaarheid en inzet van de hulpdiensten en daarmee gevolgen hebben voor evenementen in de gemeente Wageningen. Om te voorkomen dat het aantal evenementen in een bepaalde periode te groot is om voldoende politie-inzet en inzet van andere hulpdiensten te garanderen, en te voorkomen dat er te weinig tijd is om een evenement goed voor te bereiden, is het belangrijk dat aandacht- en risico-evenementen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, worden aangemeld voor de evenementenkalender van de gemeente en de Veiligheidsregio.

 

6. Geluid

Geluid en evenementen zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een van de doelen van de beleidsregels evenementen is het vinden van een goede balans tussen het faciliteren van de activiteiten die horen bij een bruisende stad en het beperken van overmatige geluidhinder voor omwonenden, ondernemers en bezoekers. De gemeente Wageningen wil ruimte geven aan organisatoren voor het organiseren van diverse evenementen. Enige mate van geluidhinder is bij veel (muziek)- evenementen onvermijdelijk. In hoeverre en in welke mate sprake is van hinder is zeer complex en afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals het geluidniveau, het karakter van het geluid, de eindtijden, de duur van het evenement en het aantal evenementen op een locatie. Het vaststellen van realistische geluidnormen bij evenementen zorgt voor duidelijkheid. Het beperken van geluidhinder kan echter niet alleen bereikt worden door alleen geluidnormen op te leggen, maar vergt een combinatie van afspraken en voorschriften.

 

Geluidnormen

Overlast die ervaren wordt vanwege het muziekgeluid spitst zich vrijwel altijd toe op de lage tonen: de bassen. De maximale grenswaarde wordt gemeten in dB(A) en dB(C), waaraan tegelijktijdig moet worden voldaan. In principe wordt gemeten op de gevels van de omliggende geluidgevoelige gebouwen. Omdat het geluidniveau dat gewenst is verschilt per type evenement, zijn de evenementen ingedeeld in een aantal categorieën.

 

Meetpunt geluidnorm

Geluidnormen hebben als primair doel bewoners in de omgeving te beschermen. Om dit te bereiken worden soms naast geluidnormen op de gevels van woningen óók geluidnormen gesteld op de evenementlocatie. Dit kan echter soms leiden tot de situatie dat op het terrein een overschrijding wordt geconstateerd, terwijl bij de woningen aan de normen wordt voldaan. Daarom zijn alleen geluidnormen gesteld voor de gevels van omliggende geluidgevoelige gebouwen en niet voor het evenementterrein. De geldende meetpunten voor een evenement worden opgenomen in de vergunning.

 

Handleiding meten en rekenen

Om duidelijkheid te verschaffen voor zowel het opstellen van een akoestisch onderzoek als voor het meten van geluid bij evenementen dient de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) als basis te worden aangehouden, met onderstaande toevoegingen en afwijkingen:

 

 • -

  de grenswaarde betreft het invallende geluidniveau. Indien gemeten wordt voor een reflecterend gebouw, dient de gemeten waarde met 3 dB gecorrigeerd te worden;

 • -

  uit praktische overwegingen mag het geluidniveau in eerste instantie gemeten worden op 1,5 meter hoogte (wat niet wegneemt dat op elke relevante hoogte voldaan moet worden aan de grenswaarde);

Geluid bij “zwaardere” optredens:

 

 • 1.

  Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1min) veroorzaakt door versterkte muziek en/of stemgeluid mag gemeten op de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

 • 75 dB(A) resp. 85 dB(C) in de uren waarin het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

 • 3.

  Buiten de tijden waarin het evenement plaatsvindt mag er geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 4.

  De evenementen eindigen uiterlijk op het afgesproken tijdstip.

 • 5.

  Alle meetwaarden dienen zonder toepassing van de strafcorrectie voor muziekgeluid aan bovenstaande normen getoetst te worden. Evenmin dient een bedrijfsduurcorrectie toegepast te worden.

Geluid bij “lichtere” evenementen:

 

 • 1.

  Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1min) veroorzaakt door het evenement mag, gemeten op de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

  • 50 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur in de uren waarin het evenement plaatsvindt.

  • 45 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur in de uren waarin het evenement plaatsvindt.

  • In de nachtelijke uren zijn er geen activiteiten.

 • 2.

  Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

 • 3.

  Buiten de tijden waarin het evenement plaatsvindt mag er geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 4.

  De evenementen eindigen uiterlijk op het afgesproken tijdstip.

 • 5.

  Alle meetwaarden dienen zonder toepassing van de strafcorrectie voor muziekgeluid aan bovenstaande normen getoetst te worden.

Geluid bij inpandige evenementen

Evenementen binnen een in bedrijf zijnde inrichting moeten voldoen aan de geluidnormen die gelden voor de inrichting conform de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. Wanneer er geen sprake is van een in bedrijf zijnde inrichting dan wordt er aangesloten bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit als ware het een inrichting.

 

Geluid bij evenementen in de openlucht

Bij evenementen in de openlucht moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de wenselijkheid van het houden van evenementen en de geluidsoverlast die deze evenementen met zich mee kunnen brengen. Daarom schrijft de gemeente bij evenementen die in de openlucht plaatsvinden geluidnormen voor. Evenementen in tenten, overkappingen e.d. worden als openluchtevenementen aangemerkt.

 

Best beschikbare technieken (BBT)

Uitgangspunt is dat evenementenorganisatoren de best beschikbare technieken (BBT) toepassen. Hiertoe kan een akoestisch rapport worden opgevraagd. Als uit een akoestisch rapport blijkt dat met een lagere geluidbelasting op de gevels gewerkt kan worden, dan wordt de geluidnorm daarop aangepast. Enkele voorbeelden van BBT zijn:

 

 • podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld;

 • speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het publiek;

 • het afschermen en/of inpakken van speakers;

 • het toepassen van ‘gerichte’ geluidsystemen met behulp van cardioïde speakers;

 • het beperken (‘wegdraaien’ of affilteren) van de hele lage bastonen onder de 40 Hz.

Gehoorschadepreventie

Wanneer bezoekers tijdens een evenement worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus en geen gehoorbescherming dragen, kunnen zij (blijvende) gehoorschade oplopen. Hoe hoger het geluidniveau en hoe langer de blootstelling duurt, hoe groter het risico. De gemeente Wageningen verwijst voor het voorkomen van gehoorschade naar de WHO standaard: https://www.who.int/news/item/02-03-2022-who-releases-new-standard-to-tackle-rising-threat-of-hearing-loss

 

Preventie middelengebruik

We sturen op preventie van middelengebruik die de organisator inzet richting bezoekers van een evenement. Maatwerk is hier van toepassing omdat niet op elk evenement alcohol/drugs wordt gebruikt. In de regio is het mogelijk om drugs te laten testen in Arnhem en Nijmegen bij Iriszorg: https://www.iriszorg.nl/test-je-drugs

 

7. Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Openbare orde

Het bewaken en handhaven van de openbare orde op en rond de evenementlocatie is primair de verantwoordelijkheid van de organisator zelf. Ingevolge artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven. Het aan de burgemeester opgedragen toezicht betreft een exclusieve bevoegdheid tot het uitoefenen van feitelijk toezicht ofwel de controle of de geldende regels worden nageleefd. Een samenkomst is openbaar als zij in beginsel voor een ieder toegankelijk is en dus geen besloten of persoonlijk karakter heeft. Irrelevant is het aantal deelnemers en of ervoor betaald moet worden.

 

Openbare samenkomsten waarbij het uiten van een mening centraal staat, vallen niet onder artikel 174 Gemeentewet maar onder de Wet openbare manifestaties. Op grond van artikel 174, tweede lid van de Gemeentewet heeft de burgemeester ten aanzien van openbare samenkomsten en vermakelijkheden de bevoegdheid bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.

 

Veiligheid bezoekers

Om de veiligheid van bezoekers en omwonenden te waarborgen neemt de organisator voldoende maatregelen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Bij de aanvraag moet de organisator aantonen op welke wijze dit wordt gewaarborgd. Maatregelen in geval van calamiteiten en met betrekking tot beveiliging, crowd control, crowd management, extreme weersomstandigheden, brandveiligheid (inclusief ontruiming) en medische hulpverlening worden beschreven in het veiligheidsplan dat bij de aanvraag wordt ingediend. Bij bepaalde evenementen is de inzet van gecertificeerde beveiligers noodzakelijk. Het aantal in te zetten beveiligers is afhankelijk van de aard van de activiteiten tijdens het evenement, het verwachte bezoekersaantal en het bezoekersprofiel. Wanneer het nodig is om wegen af te sluiten, kan de inzet van verkeersregelaars worden geëist. Per evenement wordt beoordeeld welke maatregelen als voorschriften aan de vergunning worden verbonden.

 

8. Communicatie en klachtenafhandeling

Communicatie

Tijdige en duidelijke communicatie over een aankomend evenement is gewenst. Met name communicatie over soort evenement, tijdsduur en eindtijden kunnen voor omwonenden van belang zijn voor de aanvaardbaarheid van evenementen. Het informeren van omwonenden is een gezamenlijke taak van gemeente en organisatoren. De gemeente maakt verwachte, aangevraagde en vergunde evenementen kenbaar op de gemeentelijke website. Vergunde evenementen worden daarnaast gepubliceerd in de officiële mededelingen van de gemeente.

 

Van de organisator wordt verwacht dat hij omwonenden vooraf informeert over data en tijden van het evenement inclusief op- en afbouw, omschrijving van het evenement, datum en tijdstip van de soundcheck, gegevens van contactpersonen tijdens het evenement, etc.

 

Klachtenafhandeling

Een helder en centraal klachtensysteem met adequate opvolging is het sluitstuk van effectieve beleidsregels evenementen. Daarbij gaat het niet alleen om een juiste registratie van de klacht, maar ook om de informatie rondom die klacht. Waar gaat deze over? Welke actie wordt vervolgens door wie ondernomen? Hoe is de terugkoppeling naar de klager, de organisatie en de gemeente? Het is belangrijk dat omwonenden ten tijde van een evenement een melding kunnen doen, hun klacht kunnen uiten en te woord worden gestaan. Voor de afhandeling van klachten/meldingen tijdens een evenement kan gedacht worden aan een applicatie die via een website en app benaderbaar is of een telefoonnummer dat bereikbaar is tijdens evenementen. Naar gelang de aard van de melding kan vervolgens direct actie worden ondernomen zoals het aanspreken van de organisator of het inschakelen van handhaving. Ook klachten die na afloop van het evenement worden ontvangen worden op een adequate wijze afgehandeld. De melder ontvangt in ieder geval een terugkoppeling over de afhandeling van de klacht.

 

Door de klachten over evenementen te monitoren kan informatie worden verkregen over de mate van overlast die omwonenden ervaren van evenementen. Dit kan vervolgens worden gebruikt in de evaluatie met organisatoren en mogelijk worden trends in klachten waargenomen die kunnen worden gebruikt om beleidsmaatregelen te nemen. Gezien bovenstaande acht de gemeente het van groot belang een meldpunt in te richten zodat tijdens en na afloop van evenementen de gemeente/organisator bereikbaar is en waar mogelijk direct actie kan ondernemen op ingekomen meldingen. De exacte invulling en opvolging van dit meldpunt wordt verder uitgewerkt.

 

9. Overgangsrecht

Een vergunning of ontheffing verleend voor de vaststelling van deze uitvoeringsregels, blijft ook na de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels gelden, hetzij tot het einde van de looptijd, hetzij tot het tijdstip dat zij met toepassing van deze uitvoeringsregels wordt gewijzigd of ingetrokken. Op aanvragen om een vergunning of ontheffing ingediend voor de vaststelling van deze uitvoeringsregels, waarop bij de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze uitvoeringsregels beslist.

 

Vastgesteld d.d. xxx een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

het college van burgemeester en wethouders van Wageningen,

 

J. de Wit

 

F. Vermeulen

Deel B: Uitvoeringsregels

Evenementenkalender

 

1. Schaarse evenementvergunningen

Inleiding

 

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend terwijl er meer potentiële gegadigden zijn. Er zijn ‘natuurlijke’ schaarse vergunningen en ‘beleidsmatige’ schaarse vergunningen. ‘Natuurlijke’ schaarse vergunningen zijn schaars vanwege de schaarste van beschikbare bronnen zoals de locatie. Bij ‘beleidsmatige’ schaarse vergunningen is het aantal vergunningen beperkt vanwege dwingende redenen van algemeen belang. Als het niet mogelijk is om beide evenementen te vergunnen dan is er sprake van een schaars publiek recht. Hierbij kan worden gedacht aan de evenementvergunning voor de viering van 4 en 5 mei en de kermis.

 

Verdeling schaarse vergunningen

 

Uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State2 volgt dat in het Nederlandse recht een rechtsnorm geldt die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Om gelijke kansen te realiseren moet het bestuur een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure duidelijkheid scheppen, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Deze eis is gebaseerd op de uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie voortvloeiende transparantieverplichting.

 

3. Regels

3.1 Wijze van verdelen schaarse evenementvergunningen in Wageningen

Bij het verlenen van een schaarse evenementvergunning wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van vergelijkingscriteria. Wanneer zich meerdere gegadigden aandienen voor het organiseren van een evenement voor eenzelfde datum en/of locatie en/of soort evenement worden vergelijkingscriteria toegepast. Wanneer er sprake is van een gelijke uitkomst bij de vergelijking kan alsnog een loting worden gehouden. Wanneer er slechts één aanvraag is wordt deze direct beoordeeld en zijn de vergelijkingscriteria niet van toepassing. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, dan geldt de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst. Ook nadat de vergelijkingscriteria zijn toegepast en er nog één aanvraag overblijft wordt deze beoordeeld en getoetst aan geldende regelgeving. Dit kan eventueel inhouden dat bij de beoordeling alsnog besloten wordt de vergunning niet te verlenen in het kader van bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid of de capaciteitsbelasting van gemeente en/of politie en/of veiligheidsregio. Uiteraard kunnen, wanneer niet alle locaties of data zijn vergeven, alsnog evenementen op een later tijdstip worden aangemeld voor deze locaties of data volgens het systeem wie het eerst komt wie het eerst maalt. In ieder geval is voor de muziekevenementen op Koningsnacht en -dag en voor de circussen sprake van schaarse evenementvergunningen.

3.2 Vergelijkingscriteria

In onderstaand schema zijn de Wageningse vergelijkingscriteria weergegeven. Per item is een score te geven. Naast de randvoorwaarden waar de aanvraag volledig aan moet voldoen (score drie keer ja), zijn de beoordelingscriteria en dan met name de items ervaring en citymarketing & beleid zwaarwegende punten. De organisator van het evenement die voldoet aan de randvoorwaarden en de hoogste score behaalt bij de beoordelingscriteria, komt in aanmerking voor het aanvragen van een vergunning.

 

De randvoorwaarden zijn niet van toepassing voor aanvragen evenementvergunning voor de kermis en het circus; in dat geval worden alleen de vergelijkingscriteria toegepast. De vergelijkingscriteria worden ingevuld en beoordeeld door de evenementencommissie en daarna indien noodzakelijk besproken met de burgemeester.

 

Randvoorwaarden

Kernvraag

Rating

Inhoud

Is het voorlopig programma/plan realiseerbaar? (Is er sprake van A-B-C artiest en is dit realiseerbaar met voorbeelden van artiestennamen)

J/N

Faciliteiten

Is de grond in eigendom van de gemeente? Zo ja, gaat de gemeente akkoord met een evenement op deze locatie? Als de grond niet in eigendom van de gemeente is, is er dan toestemming van de grondeigenaar?

J/N

Budgettair

Zijn in de voorlopige begroting de reële kosten voor veiligheid, mobiliteit en milieu opgenomen en is deze begroting sluitend?

J/N

Beoordelingscriteria

Ervaring Wageningen

Aantoonbare positieve ervaring binnen de gemeente Wageningen met het organiseren van evenementen.

20

Ervaring elders

Aantoonbare positieve ervaring met organiseren vergelijkbaar evenement in vergelijkbare of grotere gemeenten.

20

Doelgroep bezoekers

Heeft dit evenement een doelgroep die groot genoeg is zodat er eventueel spreiding ontstaat in het aanbod van evenementen (alleen van toepassing bij meerdere evenementen op dezelfde dag)

10

City marketing en beleid

Sluit het evenement aan bij Wageningen citymarketing en relevant beleid gemeente Wageningen.

20

Uitstraling van het evenement

Professionele uitstraling van het evenement, de technische staat en de staat van onderhoud van bijvoorbeeld een tent en de presentatie van het evenement.

10

Locatiespreiding

Spreiding van evenementen over de stad (alleen van toepassing bij evenementen die op dezelfde dag op verschillende locaties plaatsvinden).

10

Spreiding in de tijd

Spreiding van evenementen over het jaar (alleen van toepassing bij evenementen die niet op dezelfde dag plaatsvinden).

10

Uniek

Hoe uniek is het evenement aantoonbaar binnen de branche?

10

Totaal

110

3.3 Indienen van een aanvraag voor een schaarse evenementvergunning

Evenementenvergunningen moeten minimaal 8 weken van tevoren worden aangevraagd. Organisatoren willen graag in een eerder stadium zekerheid hebben of zij hun evenement op de gewenste dag en locatie in Wageningen kunnen organiseren. Ook de gemeente profiteert ervan wanneer de organisatoren zo vroeg mogelijk kunnen starten met de organisatie van hun evenement omdat er dan een aantrekkelijker evenement kan worden neergezet waarbij de aantrekkende werking van een bruisend Wageningen volledig tot zijn recht komt. Op grond van artikel 4:15 lid 2 Awb kan de termijn worden opgeschort in zodat een aanvraag eerder kan worden ingediend.

 

Voor de schaarse evenementvergunningen wordt daarom in deze beleidsregel bepaald dat een principeverzoek, uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement dient te zijn ingediend, zodat uiterlijk 1 december van datzelfde jaar door de burgemeester kan worden aangegeven welke organisator met de hoogste score uit de vergelijking naar voren is gekomen en een definitieve aanvraag mag doen. Het principeverzoek moet de volgende gegevens bevatten: datum en tijdstip, locatie, soort evenement, aantal te verwachten bezoekers, artiesten die optreden en de verkeersmaatregelen tijdens het evenement.

 

Deze organisatoren melden dan uiterlijk 1 november, voorafgaand aan het jaar waarin zij het evenement willen organiseren, bij de gemeente, dat zij voornemens zijn het evenement te organiseren. Het daadwerkelijke aanvraagformulier kan dan op een later tijdstip worden ingediend. Naar aanleiding van de ingediende meldingsformulieren worden waar noodzakelijk de vergelijkingscriteria toegepast. Uiterlijk 15 december kan door de burgemeester worden aangegeven welke organisator met de hoogste score uit de vergelijking naar voren is gekomen en een definitieve aanvraag mag doen.

 

Vastgesteld d.d.

 

F. Vermeulen

burgemeester

 

2. Geluid bij evenementen

 

Voor het reguleren van geluidniveaus bij evenementen zijn de evenementen ingedeeld in categorieën met daarbij behorende algemene geluidniveaus ter plaatse van het evenement.

 

Categorie indeling

 

Categorie

Omschrijvingen

Geluidniveau

Publieksveld*

dB(A)

dB(C)

I

Dansfeesten en/of concerten met relatief veel bas.

Voorbeelden van mogelijke evenementen:

 • Dansfeesten en/of concerten met luide muziek en relatief veel bas

 • Groot cultureel evenement met luide muziek

 • Live-uitzending van een landelijke televisieomroep

96 - 98

108-110

II

Feesten en concerten met relatief weinig bas.

Dit kunnen ook culturele- of sportevenementen zijn waarbij muziek een belangrijke rol speelt.

Voorbeelden van mogelijke evenementen:

 • cultureel evenement met muziek

 • sportevenement met muziek

 • muziekevenementen tijdens kermis

 • foodtruckfestival met muziek

90 - 95

97 - 103

III

Evenementen waarbij muziek niet het hoofddoel is, relatief weinig bas.

Voorbeelden van mogelijke evenementen:

 • cultuur evenement met achtergrondmuziek

 • sportevenement met achtergrondmuziek

 • kermis met achtergrondmuziek/geluid

 • foodtruckfestival met achtergrondmuziek

85 - 90

95 - 100

IV

Evenementen zonder muziek of met zeer zachte achtergrondmuziek.

Voorbeelden: beurzen, markten en overige evenementen.

70 - 80

76 - 86

 

* dit betreft een indicatie van het geluidniveau in het publieksveld bedoeld voor de categorisering van evenementen. Per locatie zal het verschillen hoeveel geluid hiervan nog op de gevels van de omliggende woningen resteert.

 

Evenementen cat. I:

Maximale geluidnorm van 70 dB(A) en 90 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van geluidgevoelige gebouwen. Indien de dichtstbijzijnde gevel is gelegen op meer dan 250 meter van de bron dan gelden de voorschriften op een afstand van 100 m vanaf de grens van het evenemententerrrein.

Bij meerdaagse evenementen geldt na 01.00 uur en op zondag na 23.00 uur een maximale geluidsnorm van 50 dB(A) en 60 dB(C).

Evenementen cat. II:

Maximale geluidnorm van 70 dB(A) en 80 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van geluidgevoelige gebouwen. Indien de dichtstbijzijnde gevel is gelegen op meer dan 250 meter van de bron dan gelden de voorschriften op een afstand van 100 vanaf de grens van het evenemententerrein.  Bij meerdaagse evenementen geldt na 01.00 uur en op zondag na 23.00 uur een maximale geluidsnorm van 50 dB(A) en 60 dB(C).

Evenementen cat. III:

Maximale geluidnorm van 60 dB(A) en 70 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van geluidgevoelige gebouwen. Indien de dichtstbijzijnde gevel is gelegen op meer dan 250 meter van de bron. dan gelden de voorschriften op een afstand van 100 vanaf de grens van het evenemententerrein.  Bij meerdaagse evenementen geldt na 01.00 uur en op zondag na 23.00 uur een maximale geluidsnorm van 50 dB(A) en 60 dB(C).

Evenementen cat. IV:

Maximale geluidnorm van 60 dB(A) en 70 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van geluidgevoelige gebouwen. Indien de dichtstbijzijnde gevel is gelegen op meer dan 250 meter van de bron dan gelden de voorschriften op een afstand van 100 vanaf de grens van het evenemententerrein.  Bij meerdaagse evenementen geldt na 01.00 uur en op zondag na 23.00 uur een maximale geluidsnorm van 50 dB(A) en 60 dB(C).

 

Akoestisch rapport

Organisatoren die een evenement in categorie I organiseren dienen bij hun aanvraag een akoestisch rapport te overleggen waarin is opgenomen het maximaal benodigde geluidniveau waarbij aantoonbaar de best beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast.

 

Bij evenementen in andere categorieën kan een akoestisch rapport worden geëist indien specifieke omstandigheden dit noodzakelijk maken. In het akoestisch onderzoek is opgenomen wat de te verwachten geluidsbelasting in dB(A) en dB(C) op de gevels van geluidgevoelige gebouwen zal zijn.

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

het college van burgemeester en wethouders van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

J. de Wit

 

3. Verkeersmaatregelen tijdens evenementen

Regelmatig moet tijdens een evenement de weg en/of parkeerplaatsen worden afgesloten, is er sprake van een omleidingsroute en worden er parkeerplaatsen (auto en fiets) voor bezoek aangewezen. Voor deze verkeersmaatregelen moet een goedkeuring komen van het college van burgemeester en wethouders. Bij gebruik van particulier terrein gaat het om goedkeuring van de eigenaar.

 

 • 1.

  Verkeersmaatregelen tijdens evenementen moeten minimaal 12 weken voor het evenement worden ingediend bij de afdeling Verkeer van de gemeente Wageningen;

 • 2.

  De aanvraag voor een verkeersbesluit of tijdelijke verkeersmaatregel moet worden voorzien van een verkeersplan en een plattegrond (schaal 1:100) door een professioneel bedrijf;

 • 3.

  Toertochten, fiets- en wandeltochten moeten worden begeleid door gecertificeerde verkeersregelaars.

Vastgesteld d.d. xxx 2022

 

burgemeester en wethouders van Wageningen,

 

J. de Wit

secretaris

 

F. Vermeulen

burgemeester

 

4. Veiligheidsplan

Bij evenementen is er door de samenkomst van veel personen in een kort tijdsbestek een grotere kans dat er situaties ontstaan waar direct actie op is vereist in het kader van veiligheid. Van een organisator van evenementen wordt verwacht dat hi/zij heeft nagedacht over de risico’s bij het evenement dat hij/zij organiseert en deze risico’s opneemt in een veiligheidsplan. In het veiligheidsplan wordt ook een calamiteitenroute opgenomen zodat het evenemententerrein bij calamiteiten goed bereikbaar is. Bij een C- of B- evenement moet altijd een veiligheidsplan worden ingediend. Een voorbeeld van een (uitgebreid) veiligheidsplan is te vinden op: https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-05/GH002_opzet-veiligheidsplan-volledig.pdf

 

Voor A- evenementen is het afhankelijk van de aard van het evenement wat er in het veiligheidsplan moet komen te staan. Het is aan de organisator een keuze te maken van de onderdelen uit het voorbeeld van het veiligheidsplan van de Veiligheidsregio Gelderland Midden. De adviseurs beoordelen of alle onderdelen die passen bij het type evenement ook terugkomen in het ingediende veiligheidsplan.

 

Vastgesteld d.d.

 

F. Vermeulen

burgemeester

 

5. Begin- en eindtijden van evenementen

1. Begintijden evenementen

Evenementen mogen niet eerder beginnen dan 07.00 uur. Evenementen die gehouden worden op zondag zijn gehouden aan de bepalingen uit de Zondagswet. Dit houdt in dat er pas na 13.00 uur extra geluid ten gehore mag worden gebracht.

2. Eindtijden evenementen in gebouwen

2.1 Evenementen in reguliere horecagelegenheden die niet vallen onder de reguliere bedrijfsvoering.

Denk hierbij aan een band of een dj of andersoortige activiteit waarbij de toeloop van het publiek anders is dan gebruikelijk of de openbare orde en veiligheid in het geding kunnen komen. De maximale eindtijd van evenementen in commerciële inrichtingen is gelijk aan de sluitingstijd van de commerciële inrichting.

 

2.2. Evenementen in paracommerciële inrichtingen

De maximale eindtijd van evenementen in paracommerciële inrichtingen is gelijk aan de sluitingstijd van de paracommerciële inrichting.

 

2.3. Evenementen in sporthallen, sportcomplexen en andere panden

Bij deze evenementen is de maximale eindtijd 24.00 uur, omdat deze locaties niet zijn ingericht voor dergelijke activiteiten.

3 Eindtijden evenementen in de buitenlucht

Bij evenementen in de buitenlucht is de maximale eindtijd 24.00 uur.

4. Afwijkingsmogelijkheden

De burgemeester kan (incidenteel) gemotiveerd afwijken van de hierboven genoemde begin- en eindtijden.

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

6. Schenken van alcoholhoudende dranken

Algemeen

Beperken van alcoholgebruik en het voorkomen van verstoring van de openbare orde zijn belangrijke maatschappelijke doelen.

 

Toetsingskader

In artikel 35 van de Alcoholwet is bepaald dat het mogelijk is voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard ontheffing te verlenen van het verbod zwak-alcoholhoudende dranken buiten een horeca-inrichting te schenken. De burgemeester is op grond van dat artikel bevoegd om beleidsregels vast te stellen voor het verlenen van de ontheffing. Met deze uitvoeringsregel wordt hier invulling aan gegeven.

 

Indienen aanvraag

Bij een aanvraag voor een ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend vastgesteld aanvraagformulier;

 • b.

  naam en geboortedatum van de personen die onmiddellijk leiding geven bij een uitgiftepunt;

 • c.

  een alcoholverstrekkingsplan, waaruit o.a. kan worden opgemaakt op welke wijze de leeftijdsgrens als bedoeld in artikel 20 van de Alcoholwet wordt nageleefd.

Criteria voor het verlenen van een ontheffing

Een ontheffing kan worden verleend voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen:

 • 1.

  als er geen horeca in de directe nabijheid van de evenementlocatie aanwezig is of

 • 2.

  als er horeca in de directe nabijheid van de evenementlocatie aanwezig is en:

  • a.

   deze qua capaciteit, toegankelijkheid en dergelijke niet in staat is de bezoekers van het evenement vlot te bedienen. Een voorbeeld is een muziekevenement met meer dan 2000 bezoekers, bij een café met een redelijk grote bar maar met als knelpunt de beperkte doorgangscapaciteit van de deuropening van het café en een piekvraag in de pauze van het muziekprogramma of

  • b.

   het noodzakelijk is vanwege de grootschaligheid van het evenement en het bezoekers-aantal preventief een uitwijk te realiseren voor het schenken van alcoholhoudende dranken om de menigte te spreiden of

  • c.

   het evenement zelf sterk naar binnen gericht is waardoor deze nauwelijks een relatie heeft met de aanwezige horeca. Onder een sterk naar binnen gericht evenement wordt verstaan een evenement in een feesttent, een volledig omsloten evenementlocatie of anderszins omsloten ruimte.

De burgemeester kan altijd besluiten om de ontheffing voor minder dan twaalf aaneengesloten dagen te verlenen, bijvoorbeeld in het kader van alcoholmatiging.

 

Voorschriften

Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  in het belang van de openbare orde en alcoholmatiging wordt het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken toegestaan vanaf 12.00 uur tot een half uur voor het einde van het evenement of de activiteit;

 • b.

  er mag niet worden geschonken in glas met uitzondering van (kunststof, recyclebaar) evenementenglaswerk;

 • c.

  de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken kan dan door middel van loketverkoop, of een tijdelijke bar of door rondlopend personeel plaatsvinden.

Weigeringsgronden

De ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde en veiligheid;

 • b.

  indien het schenken van alcohol niet past binnen het karakter van het evenement of de activiteit;

 • c.

  indien de doelgroep van het evenement jonger is dan 18 jaar.

Vastgesteld d.d. xxx 2022

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

7. Circussen

In deze uitvoeringsregel is bepaald hoeveel circussen er in de gemeente Wageningen mogen plaatsvinden en welke randvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Maximering aantal circussen

 • -

  het aantal circussen per jaar in de gemeente is gemaximeerd op 1;

 • -

  een circus heeft maximaal 5 aaneengesloten speeldagen, exclusief op- en afbouw.

Locatie circus

De aangewezen locatie voor het circus is op de Bergweide, hoek Bosrandweg, Belmontelaan en Englaan gedurende een periode van maximaal 5 dagen, exclusief op- en afbouw. De eigenaar van het circus dient de woon- en pakwagens te parkeren op de Bergweide, hoek Bosrandweg, Belmontelaan en Englaan gedurende een periode van maximaal 10 dagen.

 

Overig

Vastgesteld d.d. xxx 2022

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

8. Kermis

In deze uitvoeringsregel is bepaald op welke wijze de aanbesteding van de Hemelvaartkermis verloopt en welke randvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Aanbestedingsprocedure

De kermis valt onder schaarse vergunningen. Derhalve is een aanbestedingsprocedure van kracht voor de organisatie van de kermis.

 

Begin november worden de brieven met de aanbestedingsdocumenten naar organisatoren van kermissen verzonden met de uitnodiging om binnen 4 weken een offerte uit te brengen. Begin december worden de ingezonden offertes beoordeeld aan de hand van een puntenstelsel. Voor eind december krijgt de voorlopige winnaar van de aanbesteding bericht over de voorlopige gunning. De organisatoren die niet aanmerking komen krijgen hierover eind december bericht. Begin januari wordt de concessieovereenkomst opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring aan het college. Na akkoord van het college kan de organisator de evenementenvergunning voor de kermis aanvragen.

 

Locatie

De Hemelvaartkermis vindt plaats tijdens Hemelvaart gedurende maximaal 5 dagen, exclusief op- en afbouw op de parkeerplaats Gevangentoren.

 

Parkeren

Het is niet toegestaan om auto´s bij de attracties te parkeren. Voor het laden en lossen bij de op- en afbouw van attracties dient mogelijk een verkeersontheffing te worden aangevraagd.

Woon- en pakwagens mogen niet op het kermisterrein worden geplaatst. De kermisorganisator dient de woon- en pakwagens te parkeren op de Bergweide, hoek Bosrandweg, Belmontelaan en Englaan gedurende een periode van maximaal 10 dagen.

 

Geluid

Het gebruik van lawaai makende apparaten en het elektronisch versterken van stemgeluid (omroepinstallatie) is slechts toegestaan voor zover daarbij een geluidniveau van 5 dB boven het toegestane muziekgeluid in dB(A) niet wordt overschreden.

 

Veiligheid

Kermisattracties moeten beschikken over een geldige keuring met RAS/identificatienummer. Wanneer er geen geldige keuring is, dan kan de evenementvergunning voor de kermis voor zover deze betrekking heeft op het niet gekeurde toestel worden geweigerd. In het keuringsrapport is opgenomen tot welke windkracht attracties in gebruik mogen zijn.

 

Vastgesteld d.d. xx 2022

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

9.Themamarkten, braderieën, snuffel- en rommelmarkten

1. Soorten markten

1.1 Reguliere warenmarkten en jaarmarkten

Onder reguliere warenmarkten en jaarmarkten worden verstaan de markten zoals ingesteld door het college van burgemeester en wethouders op basis van artikel 160 Gemeentewet in het ‘Besluit tot het instellen van markten’. Deze markten zijn nadrukkelijk geen evenementen omdat een warenmarkt niet een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak is, maar gericht is op reguliere handel.

 

1.2 Markten als evenement

Markten op een openbare plaats die als evenement worden aangemerkt, worden onder andere getoetst aan artikel 2:24 van de Apv, de Uitvoeringsregels evenementen, de Winkeltijdenwet, de Zondagswet en de Verordening Winkeltijden Wageningen 2016. Om een themamarkt of braderie aan te merken als evenement dient de markt buiten plaats te vinden en dient er in ieder geval vermaak aanwezig te zijn.

 

1.3 Inpandige snuffel- of themamarkten

Als een thema- of snuffelmarkt in een voor publiek toegankelijk gebouw plaatsvindt, dan is artikel 2:24 van de Apv niet van toepassing en is er dus geen sprake van een evenement. Voor alle inpandige markten geldt dat in ieder geval moet worden voldaan aan de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Wageningen 2016.

 

1.4 Standplaatsen als onderdeel van een evenement

Losse standplaatsen, voor het verkopen van niet-consumptieve artikelen, die een relatie hebben met het evenement, zijn te beschouwen als ondersteunend aan het evenement en worden gezien als onderdeel van het evenement. Deze standplaatsen worden door de evenementenorganisator aangevraagd.

Het verkopen van consumptieve waren vanaf een standplaats is toegestaan indien deze door de organisator wordt aangevraagd.

Reguliere standplaatsen vallen uitdrukkelijk niet onder deze uitvoeringsregel.

2. Regels diverse markten

Onderstaande regels zijn vastgesteld om met name de rommelmarkten duidelijk te onderscheiden van de ingestelde warenmarkten en een divers aanbod te kunnen waarborgen op zowel de reguliere markten als de rommelmarkten en de mogelijke overlast van telkens een rommelmarkt op dezelfde locatie te beperken.

De regels dienen naast eventuele andere uitvoeringsregels, het bestemmingsplan, beleidsstukken, visies et cetera, als toetsingskader voor aanvragen voor het mogen organiseren van een braderie, thema-, snuffel- of rommelmarkt.

 

2.1 Rommel/snuffel markten als evenement artikel 2:24 Apv:

 • a.

  de rommelmarkt vindt plaats in de openlucht;

 • b.

  een rommelmarkt is een voor en/of door bewoners georganiseerde markt;

 • c.

  een rommelmarkt wordt niet bedrijfsmatig georganiseerd;

 • d.

  op de rommelmarkt worden slechts gebruikte goederen of in huisvlijt vervaardigde goederen van bewoners te koop aangeboden;

 • e.

  beroepsmatige handelaren worden niet toegestaan op een rommelmarkt;

 • f.

  reguliere handel is niet toegestaan op de rommelmarkt;

 • g.

  commerciële verkoop van drank en etenswaren is niet toegestaan;

 • h.

  serveren van koffie thee, limonade, fruit, koek, snoepgoed etc. zonder commercieel belang is in beperkte mate toegestaan;

 • i.

  het schenken dan wel verkopen van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan;

 • j.

  kermisattracties zijn niet toegestaan;

 • k.

  er worden maximaal twee kleine kinderactiviteiten zoals een klein draaimolentje of een springkussen toegestaan;

 • l.

  de organisator is verantwoordelijk voor eventuele (letsel)schade bij gebruik van deze attracties;

 • m.

  een rommelmarkt is een zelfstandige activiteit en mag een wijk-, buurt- of straatfeest worden georganiseerd niet in de weg zitten;

 • n.

  er wordt alleen onversterkte muziek toegestaan op een rommelmarkt, conform de regeling voor straatartiesten in de Apv;

 • o.

  de straat mag in principe niet worden afgezet ten behoeve van een rommelmarkt, wel kunnen er evenementenborden worden geplaatst indien dit uit veiligheids-overwegingen noodzakelijk is;

 • p.

  per straat of gedeelte van een straat mag er maximaal 1 rommelmarkt per jaar worden georganiseerd.

Rommelmarkten die voor/door een bepaalde straat of buurt worden georganiseerd worden van oudsher aangemerkt als evenement, omdat deze gericht zijn op vermaak voor de straat of buurt waar de markt wordt georganiseerd en zijn bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen. Extra vermaak op een rommelmarkt is dan ook niet toegestaan.

 

De jaarlijkse kleedjesmarkt met Koningsdag valt niet onder de noemer rommelmarkten als hierboven bedoeld.

 

2.2 Braderieën als evenement artikel 2:24 Apv:

 • a.

  een markt met 6 of meer kramen met feestelijke, (kermisachtige) straatverkoop;

 • b.

  de braderie vindt in principe plaats in een winkelcentrum of winkelgebied;

 • c.

  de braderie wordt georganiseerd door of namens de in het winkelcentrum of winkelgebied gevestigde winkeliers,- of ondernemersvereniging of door een door hen ingehuurde externe partij;

 • d.

  wanneer een externe partij de braderie organiseert dienen minimaal 50% van de kramen te worden ingenomen door de in het winkelcentrum of winkelgebied gevestigde winkeliers, wanneer een externe partij wordt ingehuurd door de winkeliers van het winkelgebied is deze bepaling niet van toepassing;

 • e.

  indien het niet een braderie betreft in een bepaald winkelgebied kan dit als braderie worden beschouwd maar dient minimaal 50% van de kramen te worden ingenomen door in Wageningen gevestigde winkeliers;

 • f.

  eventueel mogen de kramen op de braderie aangevuld worden met een aantal kramen voor oude ambachten, goede doelen en/of standplaatsen voor de verkoop van consumptieve waren;

 • g.

  maximaal 8 keer per jaar per winkelcentrum/winkelgebied mag er een braderie worden georganiseerd.

2.3 Themamarkten artikel 2:24 Apv:

 • a.

  op de markt worden minimaal 6 kramen geplaatst;

 • b.

  de markt heeft één centraal thema, bijvoorbeeld een kerstmarkt, bloemenmarkt, curiosamarkt of hobbymarkt;

 • c.

  themamarkten mogen in principe alleen gehouden worden op de dagen dat er in de directe omgeving geen reguliere of jaarmarkten worden georganiseerd;

 • d.

  per locatie worden er maximaal 12 themamarkten per jaar toegestaan die vallen onder hetzelfde thema.

Vastgesteld d.d. xx 2022

 

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

Schematische weergave wanneer sprake is van een evenement en wanneer sprake is van een themamarkt en wanneer een themamarkt of evenement is toegestaan.

 

10. Meldingplichtige evenementen

Inleiding

De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 2:15, derde lid, van de Apv categorieën van evenementen aan te wijzen waarvoor geen vergunning is vereist. Om de openbare orde en veiligheid te waarborgen is het melden van een evenement wel noodzakelijk. Straat- en buurtfeesten vallen onder deze meldingplicht.

 

Voorwaarden

Voor de organisatie van een straat- of buurtfeest is geen vergunning vereist als:

 • -

  het aantal gelijktijdig aanwezigen maximaal 100 personen is;

 • -

  het evenement plaatsvindt tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • -

  het evenement slechts 1 dag duurt;

 • -

  het evenement slechts eenmaal per jaar plaatsvindt;

 • -

  er geen gebruik wordt gemaakt van een professionele muziekinstallatie, maar er slechts sprake is van achtergrondmuziek;

 • -

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten;

 • -

  er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte kleiner dan 10 m² per object, niet zijnde kermisattracties;

 • -

  er geen tenten worden geplaatst, m.u.v. één partytent kleiner dan 10 m² met alle zijden open;

 • -

  de organisator minimaal drie weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan bij de burgemeester, middels een door de burgemeester vastgesteld (digitale) formulier.

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een melding dient alsnog een vergunning te worden aangevraagd. Hiervoor gelden de reguliere aanvraag- en afhandeltermijnen.

 

Afwijzen melding

De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het te organiseren evenement te verbieden, indien de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt of wanneer bij een vorig evenement de voorwaarden voor een melding zijn overtreden.

 

Verantwoordelijkheden

Ook bij een melding blijft de organisator verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement. De organisator draagt daarbij in elk geval zorg voor de begeleiding en veiligheid van bezoekers en deelnemers van en aan het evenement, en informeert vooraf omwonenden.

 

Als naast de melding voor een evenement ook een vergunning of ontheffing van de gemeente of een andere overheidsinstantie noodzakelijk dan is de organisator hiervoor zelf verantwoordelijk. Denk hierbij aan een ontheffing van de Zondagswet en een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken.

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

de burgemeester van Wageningen,

 

 

F. Vermeulen

 

11. Straat-, buurt- en wijkfeesten (die niet vallen onder de meldingsplicht)

1. Inleiding

In Wageningen worden regelmatig straat-, buurt- en wijkfeesten georganiseerd in de openbare buitenruimte. Straat-, buurt- en wijkfeesten dragen bij aan het bevorderen van de sociale contacten tussen buurtbewoners en de levendigheid in de buurt of wijk.

2. Toetsingskader

Straat, buurt- en wijkfeesten zijn gericht op vermaak en worden daarom aangemerkt als evenement en onder andere getoetst aan artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening, deze uitvoeringsregels en eventueel de Zondagswet. De burgemeester kan op grond van de Alcoholwet een ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het feest.

3. Voorwaarden

3.1 Frequentie

Er mag maximaal 2 keer per jaar, per straat, buurt of wijk, een straat-, buurt- of wijkfeest worden georganiseerd. De eindtijden zijn opgenomen in het hoofdstuk Begin- en eindtijden van evenementen.

 

3.2 Het afsluiten van de openbare weg tijdens een straat-, buurt- of wijkfeest:

 • a.

  om de verkeershinder tot een minimum te beperken dient de weg zo min mogelijk en zo kort mogelijk te worden afgesloten en alleen indien noodzakelijk;

 • b.

  indien afsluiting van de weg voor een feest tijdens het evenement noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van C1 verkeersborden (eventueel met onderbord “uitgezonderd voor fietsers”). Dit houdt in dat de weg gesloten is in beide richtingen. Er mag geen verkeer worden doorgelaten;

 • c.

  indien een organisator aangeeft dat er geen wegen hoeven te worden afgesloten, zijn zogenaamde evenementenborden met de tekst: “evenement stapvoets rijden” in het kader van de verkeersveiligheid bij de toegangswegen verplicht;

 • d.

  organisatie en communicatie over afsluiting van wegen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

3.3 Plaatsen objecten:

 • a.

  er zijn maximaal twee kleine kinderattracties zoals een kinderdraaimolen of een springkussen toegestaan;

 • b.

  andere kermisattracties zijn niet toegestaan;

 • c.

  de organisator is verantwoordelijk voor eventuele (letsel)schade bij gebruik van deze attracties.

3.4 Ten gehore brengen van muziek:

 • a.

  tijdens een wijkfeest is het ten gehore brengen van live en versterkte muziek toegestaan;

 • b.

  tijdens een straat- of buurtfeest is alleen achtergrondmuziek toegestaan;

 • c.

  uitgangspunt is dat geluidsoverlast moet worden voorkomen. De beleving van muziek is zeer subjectief en daarom is niet precies aan te geven wanneer sprake is van overlast. Enige geluidshinder zal men voor lief moeten nemen te meer daar zo'n feest slechts eenmaal per jaar mag worden georganiseerd en voor bewoners bedoeld is.

 • d.

  Bij het constateren van overlast door geluid moeten de aanwijzingen van de toezichthouder direct worden opgevolgd.

3.5 Verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken en etenswaren

Verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen plaatsvinden indien er een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet is verstrekt. Deze ontheffing is niet vereist voor, door deelnemers zelf meegebrachte zwak-alcoholhoudende dranken in kleine hoeveelheden en voor eigen gebruik. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen moet worden voldaan aan het hoofdstuk Schenken van zwak-alcoholhoudende dranken en gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • a.

  er wordt maximaal één tappunt toegestaan;

 • b.

  bij het tappunt dient een persoon aanwezig te zijn onder wiens onmiddellijke leiding het verstrekken van de zwak-alcoholhoudende dranken plaatsvindt;

 • c.

  indien etenswaren al dan niet beroepsmatig worden aangeboden dient de verstrekker zich te houden aan de bepalingen van de Warenwet.

3.6 Privé-feesten zijn niet-vergunningplichtig onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  bij het organiseren van privé-feesten in de openbare buitenruimte mag er geen hinder voor omwonenden ontstaan;

 • b.

  er mag maximaal één partytent (met minimaal twee open zijden) en één kleinschalig speeltoestel, bijvoorbeeld een springkussen, worden geplaatst. Een kleinschalig speeltoestel is toegestaan tussen 10.00 uur en 21.00 uur en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving veroorzaken. Het gebruik van objecten vindt plaats op risico en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers. Het plaatsen van andere objecten is niet toegestaan;

 • c.

  de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 gelden. Wegen, voet- en fietspaden mogen niet worden geblokkeerd;

 • d.

  het ten gehore brengen van achtergrondmuziek is tot zonsondergang toegestaan, mits geen hinder wordt veroorzaakt;

 • e.

  de aanwijzingen door of namens de burgemeester gegeven, dienen direct te worden opgevolgd;

 • f.

  de openbare weg mag niet worden afgesloten of geclaimd ten behoeve van een privé-feest;

 • g.

  privé-feesten zijn toegestaan tot maximaal 50 personen;

 • h.

  na afloop dient het terrein volledig schoon te worden opgeleverd;

 • i.

  een barbecue is toegestaan mits wordt voldaan aan de voorwaarden als bepaald in artikel 5:34 van de Apv;

 • j.

  het karakter van een privé-feest brengt met zich mee dat er geen betaling plaatsvindt voor het verstrekken van dranken en/of etenswaren.

3.7 Straat- of buurtfeest in combinatie met rommelmarkt:

 • a.

  een rommelmarkt is een zelfstandige activiteit en mag niet als onderdeel van een wijk-, buurt- of straatfeest worden georganiseerd;

 • b.

  na afloop van een rommelmarkt mag worden gestart met de opbouw van het straat- of buurtfeest.

Vastgesteld d.d. xxx 2022

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

12. Beeldschermen

1. Beeldschermen in de openbare buitenruimte

Regelmatig wordt gevraagd om in de openbare buitenruimte een beeldscherm te mogen plaatsen ten behoeve van een evenement. Hiertegen bestaat in principe geen bezwaar als deze beeldschermen ondersteuning bieden aan het betreffende evenement.

 

Voor beeldschermen tijdens sportwedstrijden geldt de voorwaarde als hierna genoemd onder 2.

Het plaatsen van beeldschermen maakt onderdeel uit van een evenementvergunning als bedoeld in artikel 2:15 van de Apv.

2. Voorwaarde beeldschermen tijdens sportwedstrijden

Het plaatsen en gebruik van beeldschermen in de openbare buitenruimte voor het volgen van sportwedstrijden zoals de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal, is in principe mogelijk als er een organisator is voor deze activiteit. Deze activiteit wordt aangemerkt als een evenement.

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

 

13. (Open) feesten studentenverenigingen

1. Inleiding

Studentenverenigingen vormen een aparte categorie in Wageningen. Zij zijn in het bezit van een paracommerciële Alcoholwetvergunning, maar houden regelmatig “open feesten” waarbij ook andere studenten van WO, HBO en MBO opleidingen welkom zijn.

2. Toetsingskader

 • a.

  Een open feest bij een studentenvereniging valt onder artikel 2:24 Apv en wordt aangemerkt als een evenement.

 • b.

  Bij de aanvraag voor een open feest dient een veiligheidsplan te worden ingediend, waarin wordt aangegeven hoe de beveiliging wordt geregeld, optreden bij calamiteiten en het vertrek van bezoekers.

 • c.

  Open feesten zijn alleen toegankelijk voor studenten met een studentenpas.

 • d.

  Bij open feesten moet gewerkt worden met toegangskaarten omdat het aantal bezoekers te maximeren.

 • e.

  Open feesten mogen plaatsvinden tot 5.45 uur.

 • f.

  Per jaar mag een studentenvereniging 12 dagen een open feest organiseren.

 • g.

  Aan een open feest worden geluidseisen opgelegd. De geluidseisen zijn afhankelijk van de activiteiten genoemd in de aanvraag.

3. Commerciële verhuur van ruimten

Commerciële verhuur van ruimten voor feesten en partijen aan derden is niet toegestaan conform het bestemmingplan.

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen

Deel C: Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving

Veiligheid, openbare orde en het beperkt houden van overlast zijn belangrijke aspecten bij de organisatie van een evenement. De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de vergunning en dient er dan ook alles aan te doen om het evenement ordelijk, beheersbaar en veilig te laten verlopen. In de evenementenvergunning worden hierover duidelijke regels opgenomen. Ingevolge artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven. In dit hoofdstuk wordt omschreven op welke wijze toezicht wordt gehouden en welke handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet (handhavingsmodel).

 

Vertrouwen in organisator

Met het verlenen van een evenementenvergunning wordt het vertrouwen gegeven aan een organisator dat hij er alles aan doet om het evenement op een veilige en ordelijke wijze te laten verlopen. Een organisator heeft er zelf belang bij dat een evenement op een juiste wijze verloopt zodat bezoekers zich ‘thuis’ en ‘veilig’ voelen. Tevreden bezoekers zorgen voor een goede sfeer en mogelijk ook voor meer omzet. Tevreden bezoekers zijn ook eerder geneigd om bij een volgend evenement terug te komen. De organisator is primair verantwoordelijk voor de naleving van de regels die zijn verbonden aan de vergunning. De organisator neemt voldoende maatregelen om de veiligheid, de openbare orde en de gezondheid van bezoekers te garanderen. De organisator moet er ook alles aan doen om overlast voor de directe omgeving te voorkomen of in ieder geval tot het minimum te beperken. Enige hinder is bij evenementen niet uit te sluiten.

 

Zodra het vertrouwen in een organisator ontbreekt, kan de burgemeester maatregelen treffen. Indien een organisator het bijvoorbeeld niet zo nauw neemt met zijn verantwoordelijkheid of op ernstige wijze voorschriften overtreedt dan kunnen er maatwerkvoorschriften aan een vergunning worden verbonden. Een verleende vergunning kan ook deels of geheel worden ingetrokken. Indien het vertrouwen in een organisator dusdanig ernstig is geschaad dan kan de burgemeester besluiten een vergunning voor een volgend evenement van dezelfde organisator te weigeren.

 

Toezicht

Toezicht bij evenementen is complex. Er is diverse wet- en regelgeving van toepassing op evenementen, zoals de Apv, Bouwbesluit, Alcoholwet etc. Verschillende diensten zijn belast met het houden van toezicht bij evenementen. Het is van belang dat de verschillende toezichthouders integraal optreden. Om het integrale toezicht te waarborgen wordt bij met name de grote evenementen vooraf in het veiligheidsoverleg bepaald op welke wijze het toezicht wordt georganiseerd.

 

Voorschouw

Voor aanvang van een evenement kan een schouw plaatsvinden. Bij grote evenementen vindt vooraf een schouw plaats. Maar ook bij kleinere evenementen kan een schouw gewenst zijn. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het plaatsen van een podium, wegafsluitingen, de wijze waarop de bar en eettentjes worden neergezet en (markt)kramen e.d. worden geplaatst. Bij de schouw wordt op de naleving van vergunningvoorschriften gecontroleerd, worden constructies zoals podia en tenten op veiligheid gecontroleerd en worden mogelijke knelpunten gesignaleerd. Indien nodig wordt in overleg met de organisator bepaald of er aanpassingen moeten worden gedaan of dat (aanvullende) maatregelen moeten worden genomen. Het kan voorkomen dat uit oogpunt van openbare orde en veiligheid wordt bepaald dat bepaalde onderdelen van een evenement uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden of in het uiterste geval een evenement geheel wordt afgelast. In de meeste gevallen zal het gaan om de “puntjes op de i” te zetten en om samen met de organisator ter plaatse de vergunning en veiligheidsaspecten door te nemen, zodat een geslaagd evenement kan plaatsvinden.

 

Toezicht tijdens evenement

Tijdens een evenement kan door verschillende partijen, zoals Team handhaving, politie, Omgevingsdienst De Vallei, brandweer, voedsel- en warenautoriteit, kansspelautoriteit etc. toezicht worden gehouden. Bij de meeste evenementen zal het toezicht neerkomen op toezicht door de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten. In het protocollenboek staat beschreven hoe het toezicht is geregeld. Bij A-evenementen vindt er in beginsel geen toezicht plaats door de Veiligheidsregio Gelderland Midden. De organisator zorgt voor eventuele beveiligers en evenementenzorgverlenersen zal anderszins moeten zorgen voor adequate maatregelen om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te garanderen.

 

Naschouw

Na afloop van het evenement kan een schouw plaatsvinden. Bij deze schouw wordt gecontroleerd of het terrein schoon en in goede conditie is achtergelaten. Indien dit niet het geval is wordt de organisator in de gelegenheid gesteld dit alsnog in orde te maken. Wanneer dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt zal de gemeente hierin zelf voorzien en de kosten verhalen op de organisator.

 

Handhaving

De organisator is tijdens de opbouw, tijdens het evenement en tijdens de afbouw verantwoordelijk voor de naleving van de vergunningvoorschriften en verantwoordelijk voor het ordelijk, beheersbaar en veilig verloop van het evenement. Ieder evenement heeft zijn eigen identiteit, bijzonderheid, situatie en publiek. Dit is ook de reden dat iedere evenementvergunning zijn eigen voorschriften en beperkingen kent.

 

Als de organisator zijn verantwoordelijkheid niet neemt of vergunningvoorschriften niet naleeft wordt handhavend opgetreden. Het uitgangspunt is dat eerst wordt volstaan met een waarschuwing, tenzij de aard en ernst van de overtreding zich daartegen verzet. Na deze waarschuwing krijgt de organisator de kans om de overtreding ongedaan te maken. Doet de organisator dit niet of niet naar behoren dan wordt een maatregel opgelegd.

 

Overtredingen die betrekking hebben op het niet naleven van de vergunning

De ernst van een overtreding of incident kan per situatie verschillen. Zo kan het niet hebben van voldoende beveiligers tijdens een festival een groot probleem opleveren voor de openbare orde en veiligheid. Dit kan een directe aanleiding zijn om het evenement stil te leggen. Maar het niet hebben van voldoende beveiligers kan op een ander evenement wel een overtreding zijn, maar geen reden zijn om direct het evenement te beëindigen omdat de veiligheid en openbare orde niet direct in het geding zijn. Bij de handhaving op evenementen gaat het daarom om maatwerk. Ter plaatse wordt een inschatting gemaakt door de handhavende diensten over welke handhavingsinstrumenten worden ingezet. De maatregelen variëren van een bestuurlijke waarschuwing, het opleggen van een last onder dwangsom tot het onmiddellijk stilleggen van het evenement (last onder bestuursdwang). Hierbij wordt gekeken naar welk instrument past bij het doel dat met de handhaving wordt beoogd. Deze maatregelen moeten voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat wil zeggen dat een maatregel in alle redelijkheid en niet meer dan strikt noodzakelijk zal worden opgelegd, al naar gelang de aard van de overtreding.

 

Indien een overtreding of situatie dusdanig ernstig is dat de openbare orde en veiligheid direct in het geding is dan wordt direct door de betrokken handhavingsinstantie(s) opgetreden. Een waarschuwing wordt in deze uiterste gevallen niet gegeven. De betrokken handhavers bepalen, veelal in overleg met de burgemeester, welke maatregel doeltreffend is en wordt opgelegd.

 

Overtredingen die betrekking hebben op geluid

Geluid is één van de belangrijkste factoren, die als overlast wordt ervaren. In Wageningen is de handhaving op geluid voor verbetering vatbaar. Daarom is gekozen voor een specifieke stappenplan bij overtreding van de geluidsnormen (het kan gaan om normen uit evenementenvergunning of op basis van de Wet milieu beheer en het Activiteitenbesluit).

 

Stappenplan

Indien tijdens een evenement wordt geconstateerd dat de geluidsnormen worden overschreden, wordt hiertegen opgetreden. Dit gebeurt aan de hand van het volgende stappenplan:

 • De organisator wordt in kennis gesteld van de overtreding en verzocht om deze per direct te beëindigen.

 • Als de organisator weigert om uit eigen beweging de overtreding te beëindigen, wordt hem meegedeeld, dat een last onder dwangsom zal worden opgelegd.

 • Als de overtreding ondanks de voorgenomen last onder dwangsom nog steeds voortduurt, wordt ter plaatse een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom uitgereikt. De organisator krijgt hierbij een dwingende termijn (van 15 tot 30 minuten) gesteld waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd.

 • Als dit nog steeds niet tot naleving van de normen leidt, moet de dwangsom aan de gemeente worden betaald. Het bedrag wordt indien nodig, bij beschikking en dwangbevel ingevorderd.

Gelet op de ernst en de aard van de overtreding wordt een dwangsom opgelegd tussen de € 2.000,= en € 10.000,= euro per geconstateerde overtreding.

 

In geval van excessen kan er ook voor worden gekozen om bestuursdwang toe te passen. Dat betekent dat door of namens de gemeente de geluidsproductie of zelfs het evenement wordt beëindigd. Dit is echter een uiterst middel dat niet te snel kan worden toegepast.

 

Overtredingen die betrekking hebben op alcohol

Bij overtredingen van de Alcoholwet zoals het schenken onder de 18 jaar wordt een bestuurlijke boete opgelegd conform de Alcoholwet.

 

Overige overtredingen

De toezichthouders kunnen binnen de eigen bevoegdheden besluiten om overtredingen af te doen met een strafbeschikking of anderszins. Te denken valt aan een overtreding van de Apv, de BBGBOP of de Afvalstoffenverordening.

 

Bestuurlijke waarschuwing (na afloop van het evenement)

De burgemeester kan los van bovenstaande handhavingsinstrumenten besluiten om een bestuurlijke waarschuwing te geven als een organisator een overtreding heeft begaan of als de organisator van een evenement niet de verantwoordelijkheid heeft genomen om het evenement ordentelijk te laten verlopen. Al naar gelang de ernst van de overtreding of bij aantoonbare verwijtbare nalatigheid van een organisator kan de bestuurlijke waarschuwing inhouden dat er maatregelen worden genomen bij een eventueel volgend evenement of bij herhaling van de overtreding.

 

Zo kan de burgemeester een bestuurlijke waarschuwing geven waarbij de organisator wordt gewezen op de overtreding en waarbij wordt gewaarschuwd dat bij herhaling van de overtreding hierop kan worden gehandhaafd en een maatregel kan inhouden voor een eventueel volgend evenement. Deze maatregel kan bestaan uit bijvoorbeeld het inperken van eindtijden, lagere geluidnormen, beperking van alcohol of de (extra) inzet van beveiliging.

Bij ernstige overtredingen of wanneer het vertrouwen in een organisator ernstig is geschaad kan de burgemeester de organisator mededelen dat bij een volgende aanvraag de evenementvergunning wordt geweigerd.

De bestuurlijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), hiertegen kan ook geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

schematische weergave handhaving evenementen

 

Vastgesteld d.d. xxx 2022

de burgemeester van Wageningen,

 

F. Vermeulen


1

Digitaal portaal van de Veiligheidsregio Gelderland Midden waar aanvragen voor evenementen met bijlagen door de APV vergunningverlener worden ge-upload. De hulpdiensten geven via Live Events advies over de aanvraag voor het evenement.

2

1 o.a. de uitspraak van 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994 23