Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenPerceellijst Ontwerpraadsbesluit Kaart behorende bij het besluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten
  2. artikel 5, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2023Vestiging Wet voorkeursrecht

18-04-2023

gmb-2023-169488

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Publicatie Gemeenteblad op 18 april 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Elburg op 17 april 2023 heeft besloten om op grond van artikel 5 lid 1 van de Wvg 8 percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Raadsbesluit

Het besluit wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd en is in te zien als externe bijlage bij deze bekendmaking.

b e s l u i t :

I. Ingevolge artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de percelen gelegen aan de

Lageweg, Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk, zoals aangegeven op de bij

dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kaart/tekening

(V1499) en de bijbehorende en daarvan deel uitmakende perceellijst, vermeldende de

kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de

naam en vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster,

aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en artikel 26 van de Wvg

van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder bij een besluit tot

(voorlopige) aanwijzing betrokken zijn geweest;

II. Dit besluit tot aanwijzing vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening van het besluit, of

zoveel eerder als een structuurvisie of bestemmingsplan wordt vastgesteld;

III. Voornemens te zijn om over te gaan om de onder I begrepen gronden op te nemen in een nog

vast te stellen structuurvisie;

IV. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsbesluit voor een ieder ter inzage te

leggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in het Gemeenteblad en de betrokken

grondeigenaren en zakelijk gerechtigden bij aangetekende brief in kennis te stellen van de

(betekenis van de) aanwijzing;

V. Tegen het voorgenomen besluit zijn wel/geen zienswijzen ingediend;

VI. Burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wet voorkeursrecht

gemeenten noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer het

doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepschriftprocedures en/of overige

rechtsgedingen.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Doornspijk, Sectie D, nrs. 2081, 3365 gedeel- telijk, 2085, 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868 en gelegen aan de Lageweg, Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk. De bij de aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018 (nrs, 2081, 3365 en 2085) en bestemmingsplan Doornspijk & Hoge Enk en 1e partiële herziening Doornspijk en Hoge Enk (veegplan) (nrs. 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868). De aangewezen percelen zijn in gebruik als agrarische grond (nrs. 2081, 3365 en 2085), als dorpshuis (nrs. 5033 en 5034) en als school (nrs. 4134, 4806 en 4868). De aangewezen percelen hebben de bestemming ‘Agrarisch’, bestemd voor o.a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf en hobbymatig agrarisch grondgebruik (nrs. 2081, 3365 en 2085), de bestemming ‘Maatschappelijk’, bestemd voor maatschappelijke voorzieningen met daaraan ondergeschikt nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen met de daarbij behorende gebouwen, bijbehorende bouwwerken, andere bouwwerken, tuinen en erven (nrs. 5033 en 5034) en de bestemming ‘Maatschap- pelijk – Onderwijs’, bestemd voor onderwijsvoorzieningen en kinderopvang met daaraan ondergeschikt nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen (nrs. 4134, 4806 en 4868).

De toegedachte bestemming voor deze percelen is ‘Wonen’, ‘Maatschappelijk’ en ‘Maatschappelijk – Onderwijs’ (nrs. 2081, 3365 en 2085) en ‘Wonen’ (nrs. 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868). Voor zover het de bestemming maatschappelijk betreft wordt in de toegedachte bestemming een afwijkend gebruik beoogd.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 31 januari 2023 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad treedt in werking één (werk)dag na publicatie in het Gemeenteblad van 18 april 2023; te weten op 19 april 2023.

Ter inzage legging

Het raadsbesluit d.d. 17 april 2023 ligt samen met de bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 19 april 2023 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0525-688688 of online via afspraak.elburg.nl.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Elburg moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een structuurvisie of bestemmingsplan/omgevingsplan wordt vastgesteld.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 19 april 2023 (de werkdag na publicatie in het Gemeenteblad) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Indien belanghebbenden er reeds voor gekozen hebben om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet tweemaal bezwaar dient te maken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

Elburg, 18 april 2023

Burgemeester en wethouders van Elburg