Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle betreffende de vaststelling van diverse subsidieplafonds voor hoofdstukken van de Algemene Subsidieverordening Zwolle en wijziging van het subsidieplafond van Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 en Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle betreffende de vaststelling van diverse subsidieplafonds voor hoofdstukken van de Algemene Subsidieverordening Zwolle en wijziging van het subsidieplafond van Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 en Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023
Citeertitelwijziging subsidieplafonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging subsidieplafonds

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Zwolle 2022

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2023nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-169267

cb 2023-04.04

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle betreffende de vaststelling van diverse subsidieplafonds voor hoofdstukken van de Algemene Subsidieverordening Zwolle en wijziging van het subsidieplafond van Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 en Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022, artikel 0.9 van de Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 en artikel 10 van de Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023;

Besluit:

Artikel 1  

1. De subsidieplafonds voor aanvragen op grond van de Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 betreffende het jaar 2023 als volgt gewijzigd vast te stellen:

a. Route 1 – Inwoners: Voor aanvragen op grond van artikel 1.2, lid 2, onder a: € 1.200.000;

b. Route 2 – Individuele werkgever: € 1.200.000;

c. Route 3 – Sociale innovatie: € 300.000.

2. Het subsidieplafond voor aanvragen ingediend op grond van de Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023 in de periode 1 februari 2023 tot en met 15 februari 2023 gewijzigd vast te stellen op € 84.651.

Artikel 2  

1. Voor de genoemde hoofdstukken van de Algemene Subsidieverordening Zwolle de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

a. Hoofdstuk 2 Amateurkunst: € 0.

b. Hoofdstuk 4 Cultuur en kwaliteit: € 63.000;

c. Hoofdstuk 14A Aangepast sporten- speciale sportverenigingen: € 0:

d. Hoofdstuk 34 Sociale activatie en herstel: € 0.

2. Het subsidieplafond als bedoeld in lid 1, onder a en c en d heeft betrekking op aanvragen ingediend voor het jaar 2024.

3. Het subsidieplafond als bedoeld in lid 1, onder b heeft betrekking op aanvragen ingediend in de hierbij door het college vastgestelde periode van 1 mei tot en met 31 mei 2023.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2023.

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, secretaris