Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming in Roosendaal 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming in Roosendaal 2023
CiteertitelAlgemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming in Roosendaal 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit gedoogbesluit wordt aangehaald als Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming gemeente Roosendaal 2023 en vervangt het Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming gemeente Roosendaal 2021 .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-202301-01-2023Nieuwe regeling

11-04-2023

gmb-2023-167234

713249

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming in Roosendaal 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

en de burgemeester van de gemeente Roosendaal;

 

overwegende dat:

 • -

  de horecabedrijven als gevolg van de beperkingen die in voorgaande jaren zijn opgelegd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ Covid 19, ernstige financiële schade hebben geleden;

 • -

  het gewenst is dat de horeca de mogelijkheid krijgt om zich van deze situatie te kunnen herstellen;

 • -

  het gelet op het belang van de horecabranche voor de gemeente, redelijk wordt geacht om de bedrijfsvoering van de horeca tijdelijk en onder voorwaarden toe te staan in de openbare ruimte terrassen te verruimen;

 • -

  er overwegend positieve ervaringen zijn opgedaan met de in voorgaande jaren toegestane tijdelijke terrasverruiming;

 • -

  dit aanleiding vormt om de Terrassennota 2018 te actualiseren en beoogd wordt dat uiterlijk 1 januari 2024 hieromtrent een definitief besluit wordt genomen.

 

BESLUITEN:

vast te stellen het Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming in Roosendaal 2023

 

 

1. Belangrijkste punten

 • Horecaondernemers krijgen de mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk te verruimen.

 • Verruiming van terrassen is maatwerk.

 • Bereikbaarheid voor hulpdiensten dient te allen tijde gegarandeerd te zijn.

 • Ook op de uitbreiding van het horecaterras mag, zonder vergunning, geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • Op de tijdelijke verruimde terrassen, gelden dezelfde regels als op het normale terras, behoudens in geval dit gedoogbesluit anders bepaalt.

 

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Van nieuwe horecaondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid vragen wij om ons er tijdig, met een korte toelichting van de plannen, over te informeren. Dat kan via economie@roosendaal.nl.

 • Via deze melding dient men aan te tonen dat de tijdelijke terrasuitbreiding voldoet aan dit gedoogbesluit.

 • Dit gedoogbeleid heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met 31-12-2023.

 • Afspraken die in dit kader worden gemaakt zijn een aanvulling op het bestaande terrassenbeleid en de op grond daarvan verleende vergunningen, toestemmingen en ontheffingen.

 • Dit gedoogbesluit geldt alleen voor terrassen die aansluitend aan de bestaande horecavoorziening worden gerealiseerd. Voor een solitair terras dient een afzonderlijk verzoek te worden ingediend, waarop mits aan de voorwaarden wordt voldaan, met een afzonderlijk gedoogbesluit zal worden beslist. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek zullen zoveel als mogelijk de spelregels uit dit Algemeen gedoogbesluit worden toegepast.

Bij de ruimte die wordt geboden om terrassen uit te breiden worden randvoorwaarden gesteld.

 

Het betreft:

Geen overlast voor de omgeving.

 • De terrasverruiming mag niet tot extra overlastsituaties leiden.

 • De bereikbaarheid van winkels, horeca en andere voorzieningen mag door de terrasverruiming niet beperkt worden, tenzij hierover in goed overleg en naars ieders tevredenheid onderlinge afspraken zijn gemaakt.

 • De doorgang voor het reguliere verkeer (auto’s, fietsers, voetgangers etc.) dient (veilig) gewaarborgd te worden, tenzij hiervoor in overleg met de gemeente specifieke verkeersmaatregelen zijn overeengekomen en geregeld.

Veilig.

 • De terrasverruiming mag niet tot onveilige situaties leiden.

 • De bereikbaarheid voor de hulpdiensten dient te allen tijde gegarandeerd te zijn.

 

Het streven naar een gelijk speelveld voor ondernemers met horecavergunning.

 • Dit beleid voor tijdelijke terrasverruiming is alleen van toepassing voor ondernemers met een alcoholwetvergunning en/of een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting (horeca-exploitatievergunning).

 • Het vergeven van extra terrasruimte dient zoveel mogelijk op een eerlijke wijze (in evenredigheid op basis van de huidige oppervlakte van de lokaliteiten) te gebeuren, zeker in gebieden waarin meerdere horecaondernemers om terrasuitbreiding vragen voor hetzelfde gebied. Concurrerende individuele claims zullen niet worden gehonoreerd. Breed gedragen collectieve verzoeken die aan alle belangstellende ondernemers in het gebied ruimte bieden om op een gelijkwaardige manier mee te doen, gaan voor.

 • Het toestaan om een terras te verruimen betreft maatwerk. Per gebied is sprake van verschillende perspectieven voor terrasuitbreiding doordat er meer of minder fysieke uitbreidingspotentie aanwezig is en/of (door het aantal ondernemers) ook de uitbreidingsbehoefte kan verschillen.

 • Daar waar aangrenzend om nieuwe terrasgebieden wordt gevraagd, mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan; juist hier is een collectief plan een randvoorwaarde. Als ondernemers in een bepaald gebied onderling geen overeenstemming kunnen bereiken over de terrasuitbreiding beslist het gemeentebestuur.

 • De uitgangspunten: maatwerk, gelijkspeelveld, evenredige verdeling en gelijke mogelijkheden, gelden ook voor tijdelijke solitaire terrasgebieden.

 

Maatwerk via een gebiedsafspraak.

 • Voor de Oude Markt in Roosendaal en, indien nodig ook in andere gebieden, zullen met een gebiedsafspraak nadere zaken worden vastgelegd, zoals een plattegrond met de maximale uitbreidingsruimte.

 • Gebiedsafspraken kunnen worden ingezet om specifieke situaties die zich ter plekke voordoen met elkaar te regelen.

 

Lokaal ondernemerschap.

 • Terrassen horen bij bedrijven en zijn dus gekoppeld aan lokale bedrijven (met vergunning) of een onderlinge samenwerking daarvan. Om deze reden en ten behoeve van het lokale bedrijfsleven wordt geen ruimte geboden voor terrasvorming door niet-lokale ondernemers en ondernemers zonder horeca-exploitatievergunning.

 

Geen vergunning.

 • Met dit beleid wordt alleen terrasuitbreiding mogelijk gemaakt voor horecaondernemers met voornoemde alcoholwetvergunning of horeca-exploitatievergunning.

 

3. Algemene bepalingen.

In algemene zin wordt binnen de volgende voorwaarden ruimte geboden voor terrasuitbreidingen:

 • De “Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen” blijven van toepassing, tenzij deze worden overruled door de bepalingen in dit gedoogbesluit.

 • Een eventuele terrasuitbreiding kan alleen bij voldoende aanwezige fysieke ruimte plaatsvinden; deze is mede afhankelijk van medewerking van de buren (als het een tijdelijk medegebruik van diens direct aan de gevel gelegen voor- en/of achter terrein betreft) en de verkeerssituatie ter plaatse.

 • De weg dient beschikbaar te blijven voor het gebruikelijke verkeer; op pleinen dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijke rijbaan.

 • Om te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat wanneer een ondernemer in de gelegenheid is om een hele forse terrasuitbreiding te creëren wordt een maximaal uitbreidingsvolume gesteld. De totale uitbreidingsoppervlakte mag niet meer zijn dan de oppervlakte van de lokaliteit (zoals opgenomen in de vergunning) x 1,5. De oppervlakte van de lokaliteit is de oppervlakte binnen plus de oppervlakte van het huidige terras.

 • Bij de inrichting van solitair gelegen terrassen geldt dezelfde norm; daarbij wordt uitgegaan van de (gezamenlijke) oppervlakte van de betreffende lokaliteiten.

 • Dit geldt ook voor de uitbreiding van terrassen op eigen terrein als hiervoor ruimte in het openbare gebied gevraagd wordt.

 • De terrassen mogen geen belemmeringen vormen voor de hulpdiensten. De minimale doorgangsbreedte voor hulpdiensten is vastgesteld op 4 meter met een minimale doorgangshoogte van 4,20 meter.

 • Brandkranen moeten altijd bereikbaar zijn.

 • De terrassen mogen geen belemmeringen vormen voor het bevoorradingsverkeer, tenzij hierover met wederzijdse instemming onderlinge afspraken zijn gemaakt.

 • Op de terrassen mag met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften een buitentap geplaatst worden.

 • Ook op de uitbreiding van het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • Het is tijdelijk toegestaan een uitgiftebalie op het terras te plaatsen. Deze balie is enerzijds om de gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaal producten te kunnen uitgeven. Het is alleen toegestaan om alcoholische dranken vanuit de horecagelegenheid of uitgiftebalie te verstrekken voor gebruik op het terras of in de horecagelegenheid. Uiteraard alleen als men ook in het bezit is van een Alcoholwetvergunning. Etenswaren verstrekken voor gebruik op het terras zijn ook toegestaan. Installaties voor het bereiden van eten zoals barbecues zijn niet toegestaan op de terrasverruiming.

 • De horeca-exploitant dient zijn terras schoon te houden en afval en zwerfafval, ook wanneer het afkomstig is van elders, binnen een straal van 15 meter rondom zijn terras, te verwijderen.

 • Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders, gemeentelijke toezichthouders, de politie of de brandweer dient de horeca-exploitant van het tijdelijke terras de in gebruik genomen openbare grond vrij te maken.

 • De regels die gelden voor het tijdelijk verwijderen van een terras in verband met het plaatsvinden van een evenement gelden ook voor het verwijderen van de terrassen die geplaatst worden op basis van dit gedoogbesluit.

4. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

Dit gedoogbesluit wordt aangehaald als ‘Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming gemeente Roosendaal 2023’ en vervangt het ‘Algemeen gedoogbesluit tijdelijke terrasverruiming gemeente Roosendaal 2021’ .

Dit gedoogbesluit treedt in werking op de datum van bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 11 april 2023,

De secretaris, De burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester van Roosendaal op 11 april 2023,

De burgemeester,

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van dit besluit, bezwaar maken.