Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Drimmelen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Drimmelen 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar Drimmelen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2023nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-165972

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Drimmelen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken,

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing van degene die is belast met de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Drimmelen 2023 (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Drimmelen 2023)

Artikel 1  

Als degene die is belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, wordt aangewezen:

de manager afdeling Middelen, te noemen de ‘heffings- en invorderingsambtenaar’.

Artikel 2  

De in artikel 1 genoemde heffings- en invorderingsambtenaar is tevens gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3  

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit van 01-01-2021 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De functionarissen genoemd in artikel 1 en 2 treden in de plaats van degene die als heffings- en invorderingsambtenaar vóór de inwerkingtreding van dit besluit ter zake bevoegd was.

Artikel 4  

De aanwijzing van de in artikel 1 en 2 genoemde personen eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van heffings- en invorderingsambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze persoon.

Artikel 5  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 01-04-2023.

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar Drimmelen 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering het college van burgemeester en wethouders van 04 april 2023

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

A.J.M. Martens

gemeente secretaris

B.H.G. Scholtze

burgemeester

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Park 1, 4921 BV Made

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • -

  de naam en het adres van de belanghebbende;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een kopie van het besluit;

 • -

  de gronden van het bezwaar;

 • -

  de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde