Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Stede Broec 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Stede Broec 2023
CiteertitelBeleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Gemeente Stede Broec 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 174 van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-165116

73236

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Stede Broec 2023

De burgemeester van de gemeente Stede Broec,

 

gelet op:

 

 • -

  Artikel 174 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  Artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Stede Broec.

overwegende dat,

 

 • -

  er ter uitwerking van artikel 2:80 Algemene plaatselijke verordening aanvullende beleidsregels worden gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid;

besluit vast te stellen de navolgende:

Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Stede Broec 2023

Bevoegdheid

De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid, of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. De bevoegdheid betreft alleen voor publiek openstaande gebouwen of bij deze gebouwen behorende erven en niet voor woningen.

 

Doel

Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is het herstel en bescherming van de openbare orde, de veiligheid of zedelijkheid en/of het weren en terugdringen van (georganiseerde) criminaliteit in en vanuit voor publiek openstaande gebouwen. Het is voor de toepassing van deze bevoegdheid niet noodzakelijk dat alle hiervoor genoemde doelen worden aangetast. Aantasting van één van deze doelen volstaat ook.

 

Naast het wegnemen van het gevaar voor de openbare orde heeft de sluiting tevens tot doel om de loop naar een gebouw voor (bedoelde) criminele activiteiten - en het faciliteren daarvan - te doorbreken. De naamsbekendheid van een gebouw voor dergelijke activiteiten dient doorbroken te worden en de activiteiten kunnen niet door een rechtsopvolger worden voortgezet.

 

Relatie met andere bevoegdheden tot sluiting

In situaties van een ordeverstoring, die concreet voorzienbaar is en een actuele dreiging vormt voor de ordelijke gang van zaken, biedt de Gemeentewet (artikel 174, tweede lid) in eerste instantie uitkomst. Sluiting op grond van de Gemeentewet kan slechts voor een beperkte duur en bij een acute (dreiging van) een ernstige verstoring van de openbare orde.

 

Indien een langere sluiting is gewenst of wanneer sluiting op grond van de Gemeentewet niet mogelijk is, biedt artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Stede Broec (hierna: APV) in samenhang met deze beleidsregels hiertoe de bevoegdheid. Sluiting op grond van deze beleidsregels is niet mogelijk voor zover in het onderwerp van de regeling elders wordt voorzien, bijvoorbeeld in de APV. Op grond van artikel 13b Opiumwet en het Damoclesbeleid kunnen ook andere dan voor het publiek openstaande gebouwen worden gesloten zoals bedrijfspanden en woningen.

 

Criminaliteit die openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid aantast

De onderstaande lijst met (strafbare) gedragingen worden aangemerkt als een gevaar voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid, wanneer zij in of vanuit een voor het publiek toegankelijk gebouw plaatsvinden:

 

 • Heling;

 • Witwassen;

 • Zedendelicten;

 • Geweldsincidenten;

 • Aantreffen vuurwapens;

 • Handel in vuurwapens;

 • Arbeidsuitbuiting;

 • Mensenhandel of de aanwezigheid van slachtoffers van mensenhandel;

 • Illegale gokactiviteiten;

 • Het faciliteren van strafbare en/of criminele activiteiten;

 • Growshops, of anderszins een situatie als omschreven in artikel 11a Opiumwet.

Deze lijst met (strafbare) gedragingen is niet limitatief.

 

Risico-indicatoren

In de belangenafweging wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het specifieke geval. Ook op basis van enkele risico-indicatoren kan worden gesteld dat er sprake is van een voldoende ernstige situatie om over te gaan tot sluiting.

 

De onderstaande lijst met risico-indicatoren bepalen de ernst van de situatie en is niet limitatief:

 • De aannemelijkheid dat het voor het publiek openstaande gebouw niet overeenkomstig de gebruiksfunctie wordt gebruikt.

 • De aannemelijkheid dat behalve het voor het publiek openstaande gebouw of het daarbij behorende erf nog een of meer locaties betroken zijn bij (strafbare) gedragingen.

 • Het voor het publiek openstaande gebouw ligt in een kwetsbare woon- en/of leefomgeving;

 • De mate van het risico van gevaar voor het woon- of leefklimaat in de omgeving en voor de omwonenden.

 • De hoeveelheid van de aangetroffen goederen, die vatbaar zijn voor inbeslagname conform het Wetboek van Strafvordering.

 • Er is sprake van een cumulatie van (strafbare) gedragingen in relatie met het voor het publiek openstaande gebouw.

 • De mate waarin het voor publiek openstaande gebouw betrokken is bij, of bekend staat als pand waar criminele activiteiten en/of handelingen plaatsvinden of een ontmoetingsplek is voor deze criminele activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan waarnemingen van aanloop van personen welke met (strafbare) gedragingen in verband kunnen worden gebracht.

 • Het vermoeden dat betrokkenen verkeren in kringen van personen met antecedenten (hierbij kan ook worden gedacht aan antecedenten op grond van de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie, vermogensdelicten of geweld jegens personen en/of zaken zoals mishandeling of bedreiging).

Sluitingstermijnen

De burgemeester kan een voor publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.

 

Constatering

Eerste constatering

Tweede

constatering

Derde

constatering

Vierde

constatering

 • Aanwezigheid hoeveelheid softdrugs

  (> 30 gram softdrugs of > 20 hennepplanten)

 • Aanwezigheid hoeveelheid drugs

  (> 5 gram / > 5 pillen/tabletten of > 50 ml consumptie eenheid vloeibare harddrugs)

 • Voorbereidingshandelingen

 • Andere strafbare gedragingen op grond van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet Wapens en Munitie

3 maanden

6 maanden

9 maanden

12 maanden

 

Object gebonden werking

Met de sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw of een bij dat gebouw behorend erf, als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, is er sprake van maatregel welke ziet op het object. Een eventuele overdracht van het object of de komst van een nieuwe eigenaar en/of huurder is niet van invloed op het besluit tot sluiting.

 

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester kan onderbouwd afwijken van deze beleidsregels in het belang van de openbare orde, veiligheid en/of het woon- en leefklimaat.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Gemeente Stede Broec 2023’.

Bovenkarspel, 21 maart 2023

De burgemeester

R.A.P Wortelboer

Bijlage 1 artikel 2:80 Apv Gemeente Stede Broec

 

 • 1.

  De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.

 • 2.

  Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het erf.

 • 3.

  Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

 • 4.

  Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend gemaakt is op de in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf als bezoeker te verblijven.

 • 5.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het onderwerp elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de Opiumwet.