Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Damoclesbeleid Hengelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDamoclesbeleid Hengelo
CiteertitelDamoclesbeleid Hengelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 25 juni 2013 vastgestelde Damoclesbeleid 2013.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13b van de Opiumwet
 2. artikel 125 van de Gemeentewet
 3. artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2020nieuwe regeling

01-09-2020

Gemeentenieuws 08-09-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Damoclesbeleid Hengelo

De burgemeester en het college van de gemeente Hengelo, elk voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

overwegende dat het noodzakelijk is om beleidsregels op te stellen waarin in algemene termen wordt aangegeven in welke gevallen de gemeente Hengelo artikel 13b Opiumwet toepast en gedoogbeschikkingen ten aanzien van coffeeshops worden afgegeven;

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 13b Opiumwet;

 • -

  artikel 125 Gemeentewet;

 • -

  artikel 5:2, 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Damoclesbeleid Hengelo

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Coffeeshop: een horecabedrijf waarvoor alcoholvrij verlof is verleend en waar verkoop (en/of gebruik) van softdrugs plaatsvindt op grond van een daartoe door de burgemeester verleende gedoogbeschikking.

 • 2.

  Drugshandel: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs dan wel de aanwezigheid daarvan. Onder verkoop wordt tevens verstaan het sluiten van een mondelinge overeenkomst tot koop en verkoop van drugs, waarbij de aflevering van de drugs elders plaatsvindt.

 • 3.

  Gedogen: actief dan wel passief geen gebruik maken van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.

 • 4.

  Harddrugs: middelen vermeld op lijst I behorend bij de Opiumwet, dan wel een krachtens artikel 3a, vijfde lid Opiumwet aangewezen middel;

 • 5.

  Handelshoeveelheid: een hoeveelheid drugs die de “geringe hoeveelheid voor eigen gebruik” (zoals vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie) overtreft.

 • 6.

  Horecabedrijf: een openbare inrichting als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • 7.

  Horecavergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3 Drank- en Horecawet dan wel een alcoholvrij verlof als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • 8.

  Leidinggevende: leidinggevende zoals bedoeld in artikel 1 Drank- en Horecawet.

 • 9.

  Lokaal: een pand al dan niet toegankelijk voor publiek, zoals een winkel, café, loods, bedrijfsruimte, met uitzondering van een coffeeshop.

 • 10.

  Niet-ingezetenen: personen die niet in Nederland woonachtig zijn.

 • 11.

  Ondernemer: een natuurlijk persoon die de coffeeshop exploiteert en aan wie een gedoogbeschikking is verleend dan wel een natuurlijk persoon die in aanmerking komt voor een gedoogbeschikking.

 • 12.

  Sluiting: een sluiting van een pand met toepassing van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.

 • 13.

  Softdrugs: middelen vermeld op lijst II behorend bij de Opiumwet, dan wel een krachtens artikel 3a, vijfde lid Opiumwet aangewezen middel;

 • 14.

  Transactie: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper;

 • 15.

  Voorbereidingshandelingen: aanwezigheid van voorwerpen of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen.

 • 16.

  Woning: een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen.

Artikel 2 Uitgangspunten

 • 1.

  Drugshandel is strafbaar gesteld in de Opiumwet.

 • 2.

  De burgemeester maakt gebruik van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid onder a van de Opiumwet, wanneer er sprake is van drugshandel vanuit een woning, lokaal of bijbehorend erf en de aangetroffen hoeveelheid drugs een handelshoeveelheid betreft.

 • 3.

  De burgemeester maakt gebruik van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid onder a van de Opiumwet, wanneer er sprake is van drugshandel vanuit een coffeeshop en er sprake is van overtreding van de voorschriften en beperkingen (gedoogregels).

 • 4.

  De burgemeester maakt gebruik van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid onder b van de Opiumwet, wanneer er sprake is van het voor handen hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3 of artikel 11a Opiumwet.

 • 5.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal/de coffeeshop worden verzegeld en/of voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt.

HOOFDSTUK 2 WONINGEN EN LOKALEN

Artikel 3 Reacties op drugshandel in woningen

 • 1.

  Handel in harddrugs:

  • a.

   bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden;

  • b.

   in het geval van iedere volgende herhaling van een overtreding van de Opiumwet, binnen 5 jaar na de eerste overtreding, wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden én zal met toepassing van de Wet Victor (artikel 13b e.v. Woningwet) passend gereageerd worden.

 • 2.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de woning in beginsel gesloten voor een periode van 3 maanden;

  • b.

   in het geval van iedere volgende herhaling van een overtreding van de Opiumwet, binnen 5 jaar na de eerste overtreding, wordt de woning gesloten voor een periode van 3 maanden én zal met toepassing van de Wet Victor (artikel 13b e.v. Woningwet) passend gereageerd worden.

 • 3.

  Samenloop:

  • a.

   indien er sprake is van handel in zowel soft- als harddrugs, wordt de sanctie opgelegd die geldt bij de constatering van handel in harddrugs;

  • b.

   indien handel in softdrugs wordt geconstateerd nadat er al een sanctie is opgelegd voor handel in harddrugs, wordt de sanctie opgelegd die hoort bij de tweede of volgende constatering van handel in harddrugs.

 • 4.

  In een geval als bedoeld in lid 2 zal worden bezien of, gelet op de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, bij een eerste overtreding kan worden volstaan met een waarschuwing. Bij de beoordeling om tot sluiting over te gaan worden in ieder geval de volgende omstandigheden betrokken:

  • a.

   de hoeveelheid aangetroffen middelen als bedoeld in lijst I en/of II van de Opiumwet.

  • b.

   de mate waarin de woning betrokken is bij, dan wel bekend staat als pand waar drugshandel of drugsbezit aanwezig is, alsmede de straat of buurt waarin de drugshandel heeft plaatsgevonden, de aanwezigheid van actuele drugsgerelateerde activiteiten aldaar en/of een link met het criminele circuit.

  • c.

   strafbare feiten, geweldsdelicten, wapenbezit als bedoeld in de Wet wapens en munitie of andere openbare orde-delicten gerelateerd aan de woning.

  • d.

   vermoedens van verwijtbaar gedrag van bewoner(s)/betrokkene(n) of betrokkenheid van personen met antecedenten.

  • e.

   de mate van gevaar of risico voor de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of het woon- en leefklimaat in de omgeving en/of voor omwonende(n).

  • f.

   de eigen getroffen maatregelen door de eigenaar om de openbare orde in en rond de woning in voldoende mate te herstellen.

  • g.

   het feitelijke gebruik van de woning.

 • 5.

  Indien een overtreding plaatsvindt in een woning die eigendom is van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet wordt niet overgegaan tot sluiting, tenzij het belang van de openbare orde en veiligheid dat noodzakelijk maakt.

Artikel 4 Reacties op drugshandel in lokalen

 • 1.

  Handel in harddrugs:

  • a.

   bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt het lokaal gesloten voor een periode van 12 maanden;

  • b.

   in het geval van iedere volgende herhaling van een overtreding van de Opiumwet, binnen 5 jaar na de eerste overtreding, wordt het lokaal gesloten voor een periode van 12 maanden én zal met toepassing van de Wet Victor (artikel 13b e.v. Woningwet) passend gereageerd worden.

 • 2.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt het lokaal in beginsel gesloten voor een periode van 6 maanden;

  • b.

   in het geval van iedere volgende herhaling van een overtreding van de Opiumwet, binnen 5 jaar na de eerste overtreding, wordt het lokaal gesloten voor een periode van 6 maanden én zal met toepassing van de Wet Victor (artikel 13b e.v. Woningwet) passend gereageerd worden.

Artikel 5 Reacties op voorbereidingshandelingen

 • 1.

  Indien er in een woning voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid onder 3° of artikel 11a Opiumwet voorhanden zijn en waarvan vermoed wordt dat het voorwerp of de stof bestemd is voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van hard- of softdrugs, wordt de woning bij een eerste overtreding gesloten voor een periode van 3 maanden.

 • 2.

  Indien er in een lokaal voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid onder 3° of artikel 11a Opiumwet voorhanden zijn en waarvan vermoed wordt dat het voorwerp of de stof bestemd is voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van hard- of softdrugs, wordt het lokaal bij een eerste overtreding gesloten voor een periode van 6 maanden.

 • 3.

  Bij iedere tweede en/of navolgende overtreding in hetzelfde lokaal/dezelfde woning, binnen 5 jaar na de eerste overtreding, wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden én zal met toepassing van de Wet Victor (artikel 13b e.v. Woningwet) passend gereageerd worden.

 • 4.

  Bij toepassing van dit artikel zal worden bezien of, gelet op de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, kan worden volstaan met een waarschuwing.

 • 5.

  Bij de beoordeling om tot sluiting over te gaan, worden naast de in artikel 3 vierde lid genoemde indicatoren, in ieder geval ook de volgende omstandigheden betrokken:

  • a.

   de aard van de stoffen of goederen.

  • b.

   de mate waarin de goederen erop wijzen bestemd te zijn voor handel in drugs.

  • c.

   de combinatie van aangetroffen stoffen.

  • d.

   de hoeveelheid aangetroffen stoffen of goederen.

HOOFDSTUK 3 COFFEESHOPS

Artikel 6 Vestigingscriteria voor coffeeshops

 • 1.

  De burgemeester kan voor maximaal drie coffeeshops een gedoogbeschikking afgeven.

 • 2.

  Voor coffeeshops gelden de volgende vestigingscriteria:

  • °1.

   de coffeeshop past binnen de kaders van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan;

  • °2.

   de loopafstand tussen de coffeeshop en een perceel / percelen waarop een door overheid gefinancierde (basis-, middelbaar- en voortgezet onderwijs alsmede het MBO onderwijs) school, muziekschool of jongerencentrum bedraagt minimaal 250 meter;

  • °3.

   de loopafstand tussen de coffeeshop en een perceel / percelen waarop een instelling voor opvang en/of behandeling van drugsverslaafden is gevestigd bedraagt minimaal 250 meter;

  • °4.

   de vestiging van de coffeeshop conflicteert niet met (ander) sectoraal of generiek gemeentebeleid en is verenigbaar met in voorbereiding of in uitvoering zijnde gemeentelijke projecten;

  • °5.

   de oppervlakte van de voor bezoekers beschikbare verblijfsruimte is niet groter dan 250 m²;

  • °6.

   geen combinatie met andere (horeca-)activiteiten binnen hetzelfde horecabedrijf;

  • °7.

   de coffeeshop bevindt zich niet in een deel van een pand dat is afgezonderd van een bestaand horecabedrijf.

 • 3.

  Indien de locatie van een coffeeshop niet voldoet aan de minimale loopafstand als bedoeld in het tweede lid sub 2, mag de coffeeshop pas geopend zijn vanaf een uur na sluitingstijd van de nabijgelegen school.

 • 4.

  De vestigingscriteria zoals bedoeld in lid 2 zijn niet van toepassing voor zover er sprake is van een overgangssituatie als bedoeld in artikel 15, tenzij de ondernemer zijn onderneming wenst te verplaatsen.

Artikel 7 Gedoogregels voor coffeeshops

De burgemeester gedoogt handel in softdrugs:

 • 1.

  Uitsluitend in een coffeeshop die in het bezit is van een gedoogbeschikking en alcoholvrij verlof en/of exploitatievergunning;

 • 2.

  Zolang hij niet heeft aangegeven de handel in softdrugs in die coffeeshop niet meer te gedogen;

 • 3.

  Zolang hij het alcoholvrij verlof en/of de exploitatievergunning niet heeft ingetrokken;

 • 4.

  Voor zover de volgende gedoogregels in acht worden genomen;

  • a.

   geen affichering voor softdrugs: dit betekent geen reclame voor softdrugs, op welke wijze dan ook, met uitzondering van een summiere aanduiding (hennepblad) op de betreffende coffeeshop;

  • b.

   geen harddrugs: dit betekent dat in de coffeeshop geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht mogen worden;

  • c.

   geen overlast veroorzaken: onder overlast wordt verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidhinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;

  • d.

   geen verkoop van softdrugs aan minderjarigen;

  • e.

   geen toegang tot de coffeeshop voor minderjarigen;

  • f.

   geen verkoop van >5 gram softdrugs per transactie;

  • g.

   geen toegang voor en verkoop aan niet-ingezetenen;

  • h.

   geen handelsvoorraad van meer dan 500 gram;

  • i.

   gedurende de openingsuren van de coffeeshop is te allen tijde een leidinggevende aanwezig die op het alcoholvrij verlof en/of de exploitatievergunning staat vermeld;

  • j.

   de coffeeshop dient gesloten te zijn tussen 00.00 en 12.00 uur.

Artikel 8 Reacties op overtreding van gedoogregels voor coffeeshops

 • 1.

  De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op overtreding van een gedoogregel zoals genoemd in artikel 7, vierde lid:

  • a.

   affichering voor softdrugs: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand;

  • b.

   harddrugs: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 12 maanden;

  • c.

   overlast veroorzaken: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden;

  • d.

   verkoop van softdrugs aan minderjarigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 6 maanden;

  • e.

   toegang verlenen tot de coffeeshop voor minderjarigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden;

  • f.

   verkoop van meer dan vijf gram softdrugs per transactie: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden;

  • g.

   toegang verlenen tot de coffeeshop voor niet-ingezetenen: in beginsel volgt geen sanctie. Bij geconstateerde overlast in relatie tot het toegang verlenen aan niet-ingezetenen zullen in de lokale driehoek nieuwe afspraken worden gemaakt over de handhaving.

  • h.

   een handelsvoorraad van meer dan 500 gram: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden;

  • i.

   geen leidinggevende aanwezig: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand;

  • j.

   open zijn tussen 00.00 en 12.00 uur: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand.

 • 2.

  Indien binnen 5 jaar na de eerste overtreding van de in artikel 7 genoemde gedoogregels, met uitzondering van de onder g genoemde ingezetenencriteria, in dezelfde coffeeshop wederom een overtreding van deze gedoogregels plaatsvindt, heeft dat tot gevolg dat de verkoop van softdrugs in de coffeeshop niet meer wordt gedoogd en het alcoholvrij verlof en/of de exploitatievergunning wordt ingetrokken.

HOOFDSTUK 4 GEDOOGBESCHIKKING COFFEESHOPS

Artikel 9 Selectie

 • 1.

  Wanneer de ondernemer de exploitatie van de coffeeshop beëindigt of moet beëindigen op grond van een besluit van de burgemeester op basis van toepasselijke wet- en regelgeving en er daardoor ruimte is om een nieuwe gedoogbeschikking voor een coffeeshop te verlenen, wordt dit openbaar bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze, tenzij de burgemeester besluit hieraan geen invulling te willen geven.

 • 2.

  Gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door inzending van het daartoe te zijner tijd beschikbaar gestelde, volledig ingevulde formulier.

 • 3.

  Inzending van het belangstellingsformulier dient te geschieden binnen 3 maanden na datum van bekendmaking. Van iedere gegadigde wordt maximaal één inzending geaccepteerd.

 • 4.

  Indien het aantal gegadigden groter is dan het aantal beschikbare vestigingsplaatsen voor coffeeshops, wordt uit de gegadigden die tijdig het ingevulde belangstellingsformulier hebben ingezonden door middel van loting de volgorde van behandeling bepaald. De loting geschiedt door de burgemeester onder toezicht van een notaris. De kandidaat die na loting op de eerste plaats staat, zal uitgenodigd worden een aanvraag in te dienen door middel van inzending van de ingevulde aanvraagformulieren gedoogbeschikking, alcoholvrij verlof en/of exploitatievergunning en een Bibob-vragenlijst, allen met bijbehorende bescheiden. Alle gegadigden worden geïnformeerd over hun plek op de plaatsingslijst na de loting. Als de aanvraag niet leidt tot vergunningverlening zal op volgorde van plaatsing de volgende gegadigde worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1.

  De onder artikel 9 vierde lid genoemde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 8 weken na de datum waarop de uitnodiging om een aanvraag in te dienen is verzonden in het bezit te zijn van de burgemeester.

 • 2.

  De ondernemer van een bestaande coffeeshop, dient uiterlijk 8 weken voor het van rechtswege vervallen van de gedoogbeschikking en alcoholvrij verlof en/of exploitatievergunning een nieuwe aanvraag tot verlening van deze beschikkingen in te dienen. De aanvraag bestaat uit de ingevulde aanvraagformulieren gedoogbeschikking/alcoholvrij verlof en/of exploitatievergunning en een Bibob-vragenlijst, allen met bijbehorende bescheiden.

 • 3.

  De aanvraag van een gedoogbeschikking kan buiten behandeling worden gelaten indien deze niet tijdig en schriftelijk is ontvangen en/of niet met volledige inachtneming van deze beleidsregels is ingediend.

 • 4.

  Bij de aanvraag van een gedoogbeschikking door een nieuwe ondernemer worden, naast de ingevulde aanvraagformulieren gedoogbeschikking/alcoholvrij/exploitatievergunning en een Bibob-vragenlijst allen met bijbehorende bescheiden, de volgende bescheiden en bewijsstukken overlegd:

  • a.

   een plan waarin de ondernemer aangeeft op welke wijze hij concreet de risico’s op drugsverslaving zal voorkomen;

  • b.

   een plan waarin de ondernemer aangeeft hoe het toezicht op de leeftijdscontrole zal plaatsvinden met inachtneming van de wettelijke vigerende privacyregels;

  • c.

   een plan waarin de ondernemer aangeeft welke maatregelen worden genomen om de mogelijke overlast van de coffeeshop in de directe omgeving te ondervangen;

  • d.

   een bewijsstuk van een erkende instelling op het gebied van de verslavingszorg, waaruit blijkt dat de ondernemer en het personeel beschikken over voldoende kennis en inzicht met gebruik van drugs en de daaraan verbonden risico’s;

  • e.

   een plan waarin de ondernemer aangeeft welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de coffeeshop bezocht wordt door niet ingezetenen;

  • f.

   een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, evenals een opstellingsplan (plattegrond) waarin is aangegeven waar de verkoop plaatsvindt en waar het publiek verblijft;

  • g.

   een verklaring of bewijsstuk of een intentie daartoe waaruit blijkt dat hij gerechtigd is of zal zijn over de ruimte waarin de inrichting zal worden gevestigd, te beschikken. Bij verlening van de gedoogbeschikking dient het huurcontract of aankoopbewijs overgelegd te worden;

  • h.

   de locatie voldoet aan de vestigingscriteria zoals bedoeld in artikel 6 van dit beleid;

 • 5.

  De ondernemer ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag met daarbij aangegeven de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 6.

  De aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid, dus op de aanwezigheid van alle hiervoor vermelde bescheiden en bewijsstukken.

 • 7.

  Indien geen volledige aanvraag is ontvangen wordt de ondernemer wiens aanvraag niet volledig was op grond van artikel 4:5 eerste lid onder c van de Awb in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 4 weken de aanvraag in te vullen met de ontbrekende gegevens. Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is aangevuld met de ontbrekende gegevens kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 11 Beslissing op de aanvraag

 • 1.

  Een gedoogbeschikking wordt verleend aan een ondernemer.

 • 2.

  Indien en voor zover een bestaande gedoogbeschikking is verleend aan een v.o.f. kunnen daarop volgende gedoogbeschikkingen worden verleend aan maximaal twee ondernemers uit deze v.o.f.

 • 3.

  Indien niet voldaan wordt aan de criteria van het Damoclesbeleid Hengelo wordt de gedoogbeschikking geweigerd, tenzij het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 15 van toepassing is.

 • 4.

  Wanneer de aanvraag van de kandidaat die na loting op de eerste plaats staat niet leidt tot verlening van de gedoogbeschikking, wordt de nummer twee op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Een volgende aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de weigering van de eerdere gevraagde vergunning onherroepelijk is. Deze procedure herhaalt zich totdat is beslist op een tijdig gevraagde gedoogbeschikking. Indien deze procedure niet heeft geleid tot verlening van een gedoogbeschikking, dan zal opnieuw een termijn van indiening worden bekend gemaakt en herhaalt de hiervoor uiteengezette procedure zich.

 • 5.

  Een gedoogbeschikking wordt verleend voor de duur van maximaal tien jaar.

Artikel 12 Wisseling ondernemer

 • 1.

  Indien een ondernemer de exploitatie van zijn coffeeshop beëindigt dan wel indien de zeggenschap over de onderneming wijzigt, vervalt de gedoogbeschikking van rechtswege.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien één van de ondernemers de onderneming alleen voortzet.

 • 3.

  In het geval beëindiging van de gedoogbeschikking het gevolg is van het overlijden van een ondernemer dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, door de rechtsopvolgers onder algemene titel binnen twaalf weken een nieuwe gedoogbeschikking te worden aangevraagd ter voortzetting van de exploitatie zoals aan de overleden ondernemer verleend.

 • 4.

  De nieuwe gedoogbeschikking als bedoeld in artikel 12 derde lid wordt verleend voor de resterende looptijd van de eerder verleende gedoogbeschikking.

 • 5.

  Indien de gedoogbeschikking ingevolge het eerste lid is vervallen, geeft de burgemeester toepassing aan de selectieprocedure als bedoeld in dit beleid.

 • 6.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag als bedoeld in het derde lid niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen gedoogbeschikking.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Verzwarende omstandigheden

 • 1.

  Indien er sprake is van verzwarende omstandigheden zal de burgemeester overgaan tot de eerstvolgende reactie als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 8 en/of de sluitingsduur zoals bepaald in het beleid verdubbelen.

 • 2.

  De volgende gevallen worden ten minste als verzwarende omstandigheden aangemerkt:

  • a.

   er is sprake van gewelds- of andere openbare orde delicten;

  • b.

   er is sprake van verboden wapenbezit als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie.

Artikel 14 Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van het Damoclesbeleid.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

Een voor het moment van inwerkingtreding afgegeven gedoogbeschikking wordt, onverminderd het voorgaande, voor de toepassing van dit beleid geacht te zijn afgegeven onder de vigeur van het “Damoclesbeleid Hengelo”.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op het moment dat deze beleidsregels in werking treden, wordt het op 25 juni 2013 vastgestelde “Damoclesbeleid 2013” ingetrokken.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Damoclesbeleid Hengelo” .