Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent de toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Den Helder (Beleidsregels toewijzing verhuur en verkoop woonwagenstandplaatsen Den Helder)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent de toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Den Helder (Beleidsregels toewijzing verhuur en verkoop woonwagenstandplaatsen Den Helder)
CiteertitelBeleidsregels toewijzing verhuur en verkoop woonwagenstandplaatsen Den Helder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2023nieuwe regeling

11-04-2023

gmb-2023-162274

2023-013627

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent de toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Den Helder (Beleidsregels toewijzing verhuur en verkoop woonwagenstandplaatsen Den Helder)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder

 

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet;

 

 

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Beleidsregels voor toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Den Helder:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • -

  Aanverwantschap: de relatie tussen een persoon en bloedverwanten van diens echtgenoot of geregistreerd partner. Voor een onderscheid in eerstegraads, tweedegraads enz. wordt de definitie van de Rijksoverheid gehanteerd (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap).

 • -

  Bloedverwantschap: de relatie tussen twee personen van wie de één van de ander afstamt of tussen twee personen die niet van elkaar afstammen, maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Voor een onderscheid in eerstegraads, tweedegraads enz. wordt de definitie van de Rijksoverheid gehanteerd (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/bloedverwantschap).

 • -

  Economische binding: een situatie waarbij één van de gezinsleden van de standplaatszoekende:

  • a.

   een arbeidscontract heeft van minimaal een halve werkweek (18 uur) voor de duur van minstens een jaar bij een bedrijf dat gevestigd is in de gemeente Den Helder;

  • b.

   een dagopleiding volgt van minimaal 18 uur per week aan een in de gemeente Den Helder gevestigde instelling van onderwijs;

  • c.

   zelfstandig ondernemer is en kan aantonen dat hij of zij in die hoedanigheid gevestigd is in de gemeente Den Helder en op die manier in zijn of haar bestaan voorziet.

 • -

  Hoofdbewoner: de persoon aan wie een standplaats toegewezen is.

 • -

  Sociale binding; er is sprake van sociale binding als één van de gezinsleden (eerstegraads bloed- en aanverwanten) van de standplaatszoekende op het moment van vrijkomen van een standplaats voor verhuur of verkoop;

  • a.

   in de gemeente Den Helder woont;

  • b.

   in het verleden in de gemeente Den Helder heeft gewoond;

 • -

  Spijtoptanten: voormalige woonwagenbewoners die op het moment dat een standplaats vrijkomt in een (stenen) permanente of semipermanente woning wonen en de behoefte hebben om naar een woonwagen terug te keren.

 • -

  Standplaats: kavel op een woonwagenlocatie in eigendom bij de gemeente Den Helder en bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van de gemeente kunnen worden aangesloten.

 • -

  Standplaatszoekende: een woonwagenbewoner die op zoek is naar een standplaats.

 • -

  Woonduur in Den Helder: het totale aantal jaren dat een persoon gedurende zijn of haar leven in de gemeente Den Helder woonachtig is geweest, blijkend uit een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met adreshistorie.

 • -

  Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

 • -

  Woonwagenbewoners: mensen die deel uitmaken van een culturele groep waarbij de woonwagen onderdeel is van de culturele identiteit en die zich van generatie op generatie als zodanig hebben gemanifesteerd, waarbij het niet van belang is of zij op het moment van vrijkomen van een standplaats daadwerkelijk in een woonwagen wonen. Hieronder vallen Roma, Sinti, “reizigers” en rondreizende kermisexploitanten en circusartiesten.

 • -

  Woonwagenlocatie: locatie bestemd voor de plaatsing van meerdere woonwagens, gelegen in Den Helder. Deze woonwagenlocaties zijn gelegen aan:

  • a.

   Korvetstraat;

  • b.

   G.P. Blankmanstraat.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op de verhuur en verkoop van een standplaats op een woonwagenlocatie door de gemeente Den Helder aan een standplaatszoekende.

 

Artikel 3 Inschrijving

 • 1.

  De gemeente zorgt voor een inschrijfsysteem voor de verhuur en verkoop van standplaatsen, waarin alleen woonwagenbewoners als standplaatszoekenden kunnen worden ingeschreven

 • 2.

  Bij overlijden van de standplaatszoekende vervalt de inschrijving. Een achterblijvend persoon kan aanspraak maken op de inschrijving in het inschrijfsysteem, met behoud van de inschrijfdatum van de overleden standplaatszoekende, mits deze persoon op datum van overlijden op hetzelfde adres als de overledene in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven.

 • 3.

  De inschrijving vervalt niet als de standplaatszoekende een woning krijgt toegewezen en deze accepteert.

 • 4.

  Inschrijving geschiedt middels een formulier ‘aanvraag van een standplaats woonwagen’. De aanvraag dient te zijn gericht aan de gemeente en dient in ieder geval de volgende gegevens van de standplaatszoekende te bevatten:

  • a.

   de achternaam en volledige voornamen;

  • b.

   de geboortedatum en geboorteplaats;

  • c.

   de woonplaats, het woonadres en de postcode ten tijde van de aanvraag;

  • d.

   de burgerlijke staat;

  • e.

   de grootte en samenstelling van het huishouden;

  • f.

   of ten tijde van de aanvraag een woonwagen wordt bewoond en zo ja, in welke gemeente en op welk adres;

  • g.

   van toepassing zijnde gegevens, zoals omschreven in artikel 5.

 • 5.

  Wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens als bedoeld in het vorige lid, worden binnen 1 maand nadat deze zich hebben voorgedaan door de standplaatszoekende schriftelijk aan de gemeente gemeld.

 

Artikel 4 Toewijzingscriteria

Voor de toewijzing van een standplaats komen in aanmerking:

 • 1.

  personen die meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld, dan wel vreemdeling zijn en een rechtmatig verblijf in Nederland hebben als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, en

 • 2.

  die tijdig hebben gereageerd op de aanbieding als bedoeld in artikel 6, en de in artikel 5 gevraagde gegevens hebben verstrekt.

 

Artikel 5 Toewijzingsvolgorde

 • 1.

  De gemeente past bij verhuur of verkoop van een standplaats de volgende voorrangsregels toe voor het toewijzen van die standplaats aan een standplaatszoekende, waarbij een standplaatszoekende die voldoet aan een eerdergenoemde voorrangsregel voorgaat op een standplaatszoekende die voldoet aan een later genoemde voorrangsregel:

  • a.

   eerste-, tweede-, en derdegraads bloed- en aanverwanten van de huidige bewoners op de betreffende woonwagenlocatie, die ten tijde van het vrijkomen van de standplaats al ten minste één jaar op die woonwagenlocatie als inwonende verblijven en op dat adres ten minste één jaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen;

 •  

  • b.

   eerste-, tweede- en derdegraads bloed- en aanverwanten van de huidige bewoners op de betreffende woonwagenlocatie, die ten tijde van het vrijkomen van de standplaats niet meer op die woonwagenlocatie wonen, maar daar in het verleden wel gewoond hebben;

    

  • c.

   eerste-, tweede en derdegraads bloed- en aanverwanten van de huidige bewoners op de betreffende woonwagenlocatie, die ten tijde van het vrijkomen van de standplaats op een andere woonwagenlocatie in Den Helder woonachtig zijn, blijkend uit de inschrijving in de Basisregistratie Personen;

 •  

  • d.

   overige eerste-, tweede-, en derdegraads bloed- en aanverwanten van de bewoners op de betreffende woonwagenlocatie;

 •  

  • e.

   woonwagenbewoners of spijtoptanten zonder bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad met de huidige bewoners op de betreffende woonwagenlocatie die een standplaats of sociale huurwoning in de gemeente Den Helder achterlaten.

 •  

  • f.

   overige woonwagenbewoners of spijtoptanten die kunnen aantonen een sociale of economische binding te hebben met de gemeente Den Helder.

 •  

  • g.

   alle overige woonwagenbewoners of spijtoptanten.

 •  

 • 2.

  Bij het ontwikkelen van nieuwe locaties voor woonwagens in de gemeente Den Helder kan de eerste toewijzing niet plaatsvinden op basis van de voorrangsregels als genoemd in het vorige lid, onder a tot en met e. In dat geval zal de volgorde bepaald worden aan de hand van de voorrangsregels genoemd in het vorige lid, onder f. en g. Indien sprake is van gelijke geschiktheid zal er een notariële loting plaatsvinden.

 • 3.

  Voor elk van de voorrangsregels, genoemd is het eerste lid, geldt dat de standplaatszoekende met de oudste inschrijfdatum voorgaat op andere standplaatszoekenden die aan dezelfde voorrangsregel voldoen.

 • 4.

  Als een standplaatszoekende in aanmerking wil komen voor toepassing van de voorrangsregeling van het eerste lid, kan de gemeente voor zover noodzakelijk verlangen dat de standplaatszoekende aannemelijk maakt dat hij aan de genoemde voorrangsregel voldoet en daarvoor bewijsmiddelen aanlevert.

 • 5.

  De hoofdbewoners van de woonwagenlocatie waarop de vrijgekomen standplaats zich bevindt, adviseren de gemeente over de toepassing van de voorrangsregeling voor zover het standplaatszoekenden betreft die zijn ingeschreven in het inschrijfsysteem voor standplaatsen. De gemeente draagt op basis van het inschrijfsysteem en de voorrangsregeling een gegadigde standplaatszoekende voor verhuur of verkoop voor advies voor aan de hoofdbewoners van de betreffende woonwagenlocatie. De hoofdbewoners hebben drie weken de tijd om te reageren op de adviesvraag. Indien meer dan de helft (helft + 1) van de ontvangen adviezen van deze hoofdbewoners een instemming met de gegadigde standplaatszoekende voor de verhuur of verkoop van de standplaats inhouden, zal de gemeente in onderhandeling treden met de betreffende standplaatszoekende voor de verhuur of verkoop van de standplaats.

 • 6.

  De gemeente kan op zwaarwegende gronden gemotiveerd afwijken van de voorrangsregels zoals opgenomen in het eerste lid.

 • 7.

  De gemeente besluit aan de hand van de plaats van de gegadigde standplaatszoekende in het inschrijfsysteem, de voorrangsregels, het advies van de hoofdbewoners en de uitkomst van de contractonderhandelingen met die standplaatszoekende of de standplaats aan deze persoon wordt toegewezen voor verhuur of verkoop.

 

Artikel 6 Aanbieding

 • 1.

  Als een standplaats vrijkomt voor verhuur of verkoop stelt de gemeente de in het inschrijfsysteem opgenomen standplaatszoekende die volgens de in artikel 5 genoemde volgordebepaling als eerste in aanmerking komt voor deze standplaats op de hoogte hiervan.

 • 2.

  Nadat de hoofdbewoners van de betreffende woonwagenlocatie hebben ingestemd met de, in lid 1 genoemde, standplaatszoekende, overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 5, lid 5, krijgt deze standplaatszoekende een aanbieding voor huur of koop van de betreffende standplaats.

 • 3.

  Bij afwijzing van de aanbieding, zoals bedoeld in het vorige lid, door deze standplaatszoekende bekijkt de gemeente welke standplaatszoekende de volgende is volgens de in artikel 5 bepaalde volgordebepaling. In dat geval herhaalt de in de leden 1 en 2 genoemde procedure zich totdat een overeenkomst voor verhuur of verkoop van de standplaats met een standplaatszoekende is gesloten.

 • 4.

  Andere ingeschrevenen, dan bedoeld onder 1, worden geïnformeerd over het vrijkomen van de standplaats, waarbij wordt aangegeven dat zij niet als eerste in aanmerking komen voor de vrijgekomen standplaats op basis van de in artikel 5 geldende volgordebepaling.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels toewijzing verhuur en verkoop woonwagenstandplaatsen Den Helder”.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Standplaatszoekenden die zich vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels bij de gemeente hebben gemeld als standplaatszoekende worden in het inschrijfsysteem ingeschreven met als inschrijfdatum de datum waarop zij zich bij de gemeente hebben gemeld.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop het is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

 

 

 

Den Helder, 11 april 2023

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.

burgemeester

M. (Marc) Pothast

secretaris