Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Nadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023
CiteertitelNadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 3 en 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-202327-02-202329-02-2024nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-161484

1036308

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op de artikelen 3 en 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit de volgende Nadere regels subsidie lokaal sportakkoord Midden-Groningen 2023 vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • b.

  Stuurgroep lokaal Sportakkoord: groep van vertegenwoordigers van de gemeente, verenigingen en organisaties die toeziet op de uitvoering van het lokaal Sportakkoord en adviseert over de subsidieverstrekking onder de aanvragers;

 • c.

  sportaccommodatie: alle onroerende zaken, inclusief onder andere clubgebouwen, kleedaccommodaties, veldverlichting en sportvelden, die zijn ingericht voor beoefening van de sport.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten gericht op het stimuleren van sport en bewegen voor inwoners van Midden-Groningen. De activiteiten moeten bovendien bijdragen aan tenminste één van de doelen zoals deze in het lokaal Sportakkoord Midden-Groningen worden omschreven:

  • a.

   inclusief Sport en Bewegen;

  • b.

   van jongs af aan vaardig in bewegen;

  • c.

   vitale sport- en beweegaanbieders.

 • 2.

  Activiteiten dienen een extra impuls te geven aan sportaanbod. De subsidie is niet bedoeld om gebruikt te worden voor reguliere activiteiten.

 • 3.

  De Stuurgroep lokaal Sportakkoord adviseert het college over de mate waarop de activiteiten bijdragen aan bovenstaande doelen van het lokaal Sportakkoord. Een negatief advies betekent dat er geen subsidie zal worden toegekend.

 

Artikel 4 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle verenigingen, stichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor sport en beweging in het gebied van de gemeente Midden-Groningen.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De ureninzet van vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit is niet subsidiabel.

 • 3.

  Duurzame gebruiksgoederen worden enkel gesubsidieerd als de aanvrager aannemelijk maakt dat hij deze voor toekomstige activiteiten als bedoeld in artikel 3 zal gebruiken en de kosten naar het oordeel van het college als redelijk worden beoordeeld.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000 als de activiteit bijdraagt aan de samenwerking tussen twee tot vijf sportaanbieders.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 als deze een samenwerking betreft van vijf of meer sportaanbieders.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan per kalenderjaar een subsidieplafond vaststellen.

 

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1.

  De Stuurgroep lokaal Sportakkoord brengt advies uit over welke aanvragers in aanmerking komen voor subsidie.

 • 2.

  Als het geheel van de subsidiabele kosten hoger is dan het subsidieplafond, dan bepaalt de volgordelijkheid van indiening van aanvragen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) de toekenning totdat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • 3.

  Een aanvraag wordt voor toepassing van het tweede lid geacht bij aanvulling te zijn ingediend, zodra door indiening van die aanvulling de aanvraag compleet is.

 

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag geschiedt met een voor deze nadere regels vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Naast hetgeen is genoemd in artikel 6 van de ASV wordt de aanvraag voorzien van de hoogte van het te vragen subsidiebedrag.

 

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen om subsidie in 2023 worden conform artikel 7, derde lid van de ASV ingediend.

 • 2.

  Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist conform artikel 8, tweede lid van de ASV binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Het college kan eenmalig besluiten tot verlenging van de termijn als bedoeld in het eerste lid met maximaal 4 weken.

 • 3.

  De Stuurgroep lokaal sportakkoord brengt advies aan het college uit over de aanvragen. Vervolgens beslist het college.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

De subsidieverlening wordt geweigerd als:

 • a.

  voor de activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid;

 • c.

  de activiteiten gericht zijn op het onderhouden, renoveren en/of vernieuwen van een sportaccommodatie.

 

Artikel 12 Verplichtingen

De activiteiten dienen binnen 1 jaar na vaststelling van de subsidie uitgevoerd te worden. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, wordt de subsidievaststelling ingetrokken.

 

Artikel 13 Verantwoording

Voor de verantwoording ontvangen we van de aanvrager binnen 2 maanden na het afronden van de activiteit(en):

 • a.

  foto's van de gerealiseerde activiteit(en);

 • b.

  een kort verslag met daarin een omschrijving en het aantal deelnemers aan de activiteit(en).

 

Artikel 14 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 13 van de ASV worden subsidies voor activiteiten als bedoeld artikel 3 altijd direct door het college vastgesteld.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 27 februari 2023.

 • 2.

  Deze nadere regels vervallen op 29 februari 2024, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op subsidies die op grond van deze nadere regels zijn verstrekt.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Nadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris