Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Subsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023
CiteertitelSubsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2023nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-161447

1036308

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit het volgende Subsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023 vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1 Beschikbare bedrag

Het subsidieplafond lokaal sportakkoord Midden-Groningen 2023 voor de periode 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024 wordt vastgesteld op € 20.000,-.

 

Artikel 2 Wijze van verdeling

 • 1.

  De Stuurgroep lokaal Sportakkoord als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b van de Nadere regels subsidie lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023 brengt advies uit over welke aanvragers in aanmerking komen voor subsidie.

 • 2.

  Als het geheel van de subsidiabele kosten hoger is dan het subsidieplafond, dan bepaalt de volgordelijkheid van indiening van aanvragen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) de toekenning totdat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • 3.

  Een aanvraag wordt voor toepassing van het tweede lid geacht bij aanvulling te zijn ingediend, zodra door indiening van die aanvulling de aanvraag compleet is.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond lokaal Sportakkoord Midden-Groningen 2023.

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door per brief of fax –dus niet per e-mail- een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Uw bezwaarschrift dient aan een paar eisen te voldoen, anders kan het bestuursorgaan besluiten uw bezwaar niet in behandeling te nemen. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en u vermeldt in ieder geval:

 • a.

  Uw naam en adres

 • b.

  De datum van het bezwaarschrift

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  De gronden (motivering) van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit door het bestuursorgaan zijn ingediend. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee.

U kunt uw bezwaarschrift verzenden naar: de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig is en ook in werking treedt. Wanneer sprake is van grote spoed, bijvoorbeeld omdat uw belangen worden geschaad door de inwerkingtreding van het besluit, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter bekijkt of een voorlopige tussenoplossing noodzakelijk is.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een verzoekschrift te sturen aan de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris