Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Subsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023
CiteertitelSubsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2023nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-161395

1045329

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit het volgende Subsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023 vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1 Beschikbare bedrag

 • 1.

  Het subsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023 voor meerkosten gemaakt in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 wordt vastgesteld op € 106.000.

 • 2.

  Van het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid is € 53.000 beschikbaar voor meerkosten gemaakt in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dit is deelplafond 1.

 • 3.

  Van het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid is € 53.000 beschikbaar voor meerkosten gemaakt in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Dit is deelplafond 2.

 

Artikel 2 Wijze van verdeling

 • 1.

  Als er middelen resteren voor deelplafond 1 dan wel deelplafond 2, worden deze resterende middelen toegevoegd aan het andere deelplafond.

 • 2.

  Als na toepassing van het eerste lid het geheel van de subsidiabele kosten hoger is dan het deelplafond worden de beschikbare middelen naar rato verdeeld over de subsidiabele subsidieverzoeken.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023.

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door per brief of fax –dus niet per e-mail- een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Uw bezwaarschrift dient aan een paar eisen te voldoen, anders kan het bestuursorgaan besluiten uw bezwaar niet in behandeling te nemen. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en u vermeldt in ieder geval:

 • a.

  Uw naam en adres

 • b.

  De datum van het bezwaarschrift

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  De gronden (motivering) van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit door het bestuursorgaan zijn ingediend. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee.

U kunt uw bezwaarschrift verzenden naar: de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig is en ook in werking treedt. Wanneer sprake is van grote spoed, bijvoorbeeld omdat uw belangen worden geschaad door de inwerkingtreding van het besluit, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter bekijkt of een voorlopige tussenoplossing noodzakelijk is.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een verzoekschrift te sturen aan de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris