Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Controleverordening WVS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening WVS
CiteertitelControleverordening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2023Controleverordening

03-04-2023

bgr-2023-391

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening WVS

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WVS;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 6 maart 2023, 5 - 2023, dos. 1/2 A;

 

gelet op artikel 213, 1e lid, van de Gemeentewet, de gemeenschappelijke regeling WVS en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Controleverordening WVS:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Accountant:

 • Een door het algemeen bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 213, 2e lid, van de Gemeentewet;

 •  

 • 2.

  Accountantscontrole:

 • De controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het algemeen bestuur aangewezen accountant;

 •  

 • 3.

  Jaarrekening:

 • De jaarrekening van WVS als bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet;

 •  

 • 4.

  Managementletter:

 • Het verslag van de accountant gericht aan het bestuur met belangrijke bevindingen en adviezen voor verbetering van de interne beheersing, de IT-omgeving en actuele ontwikkelingen;

 •  

 • 5.

  Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:

 • De rapportage van het dagelijks bestuur waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheerhandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving

 

 

 • 6.

  Deelverantwoording:

 • Een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van de regeling, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

 •  

 • 7.

  De regeling:

 • De gemeenschappelijke regeling WVS.

 

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur aan te wijzen accountant.

 •  

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bereidt de aanwijzing van de accountant voor.

 •  

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt vóór de opdrachtverlening van de accountantscontrole het Controleprotocol & normen- en toetsingskader vast.

 •  

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. Het programma van eisen bevat voor de jaarlijkse accountantscontrole in ieder geval:

 • a.

  de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens voor het dagelijks bestuur en afwijkende rapportagegrenzen;

 • b.

  de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties (indien van toepassing);

 • c.

  de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

 • d.

  de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

 • e.

  de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering , zoals de managementletter;

 • f.

  de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende wegingsfactoren.

 

Artikel 3. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de ac-countantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij beho-rende werkzaamheden.

 •  

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles.

 •  

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-stemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de algemeen directeur en het concernhoofd FI&A, één en ander met inacht¬neming van het bepaalde in mandaatbesluiten van het bestuur.

 

Artikel 4. Informatieverstrekking door het dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidverantwoording, conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 •  

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 •  

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 •  

 • 4.

  Het dagelijks bestuur legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverkla¬ring en het verslag van bevindingen vóór 15 april ter vast¬stelling voor aan het algemeen bestuur.

 •  

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarre-kening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

 •  

 • 6.

  De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur zo veel mogelijk gebruik van het namens het dagelijks bestuur uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

 •  

 • 7.

  De accountant maakt in de accountantscontrole zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige interne beheersing van de werkzaamheden van de interne auditfunctie van WVS en stimuleert, door een zo veel mogelijk organisatiegerichte accountantscontrole, de verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering van de organisatie.

 

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle beschei¬den, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de regeling.

 •  

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke inlichtin¬gen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende werknemers hieraan hun medewerking verlenen.

 •  

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van het openbaar lichaam zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

 

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voorzover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 •  

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de speci¬fieke subsidies volgens de eisen van rechtmatigheid van de subsidieverstrekker(s). Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke subsidies bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur aangewezen accountant, indien dit in het belang van de regeling is.

 •  

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur aangewezen accountant, indien dit in het belang van de regeling is.

 

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een accountantscontrole tot het oordeel komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur niet getrouw is, dan wel bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

 •  

 • 2.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

 •  

 • 3.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen van niet bestuurlijk belang aan de algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 mei 2023, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2023 en later.

 • 2.

  Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening komt de Controleverordening WVS-groep, zoals vastgesteld op 18 februari 2019, te vervallen.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Controleverordening WVS.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 3 april 2023.

 

 

 

De secretaris ,De voorzitter,

 

 

 

 

 

P.F.J.M. HavermansT.C. Melisse.