Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende beleidsregels voor de begeleiding van asielstatushouders die niet meer kunnen lenen ten behoeve van de kosten van een cursus of examen om aan de inburgeringsplicht te voldoen en voor wie de termijn om aan deze plicht te voldoen binnen korte termijn verstrijkt ("Beleidsregels asielstatushouders einde lening nog inburgeringsplichtig" of "Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023")

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende beleidsregels voor de begeleiding van asielstatushouders die niet meer kunnen lenen ten behoeve van de kosten van een cursus of examen om aan de inburgeringsplicht te voldoen en voor wie de termijn om aan deze plicht te voldoen binnen korte termijn verstrijkt ("Beleidsregels asielstatushouders einde lening nog inburgeringsplichtig" of "Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023")
Citeertitel'Beleidsregels asielstatushouders einde lening nog inburgeringsplichtig' of 'Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2023nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-158602

23.B.00104

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende beleidsregels voor de begeleiding van asielstatushouders die niet meer kunnen lenen ten behoeve van de kosten van een cursus of examen om aan de inburgeringsplicht te voldoen en voor wie de termijn om aan deze plicht te voldoen binnen korte termijn verstrijkt ("Beleidsregels asielstatushouders einde lening nog inburgeringsplichtig" of "Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023")

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit de Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023 vast te stellen als volgt.

Artikel 1 Doelgroep ELIP

Tot de doelgroep van deze beleidsregels behoren inburgeringsplichtige asielstatushouders en gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering, bedoeld in artikel 12.1a., vierde lid, van het Besluit inburgering 2021, en

 • a.

  die meer dan € 7.500 van de DUO lening bestemd voor inburgering hebben gebruikt en van wie de inburgeringstermijn binnen twaalf maanden afloopt;

 • b.

  die meer dan € 9.500 van de DUO lening bestemd voor inburgering hebben gebruikt, ongeacht de afloop van de inburgeringstermijn.

Artikel 2 Aanvraag

De ondersteuning kan ambtshalve worden toegekend of er kan een schriftelijke aanvraag voor worden ingediend.

Artikel 3 Toetsingskader

 • 1.

  De noodzaak om extra ondersteuning te bieden, wordt beoordeeld aan de hand van het in bijlage 1 bij deze beleidsregels horende toetsingskader. Hierbij wordt onder meer gelet op de volgende criteria.

  • a.

   De noodzaak: als onvoldoende duidelijk is dat de inburgeraar niet zonder extra ondersteuning aan diens inburgeringsplicht kan voldoen, dan kan worden besloten om niet of niet meer dan gedeeltelijk te ondersteunen.

  • b.

   De verwijtbaarheid: als door eigen toedoen van de inburgeraar onvoldoende vorderingen zijn gemaakt in het voldoen aan de inburgeringsplicht, dan wordt geen ondersteuning geboden.

  • c.

   De aanwezigheid: als de inburgeraar onvoldoende aanwezig is geweest tijdens de gevolgde taallessen, waarbij als richtlijn een aanwezigheid van 80% geldt, dan kan worden besloten om niet te ondersteunen.

  • d.

   De financiële draagkracht: als de inburgeraar en diens gezin voldoende financiële draagkracht heeft, dan wordt geen ondersteuning geboden. Er is voldoende financiële draagkracht als:

   • 1.

    het vermogen meer bedraagt dan de vermogensgrens, bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

   • 2.

    het inkomensgrens meer bedraagt dan 120% van de voor de alleenstaande of het gezin van toepassing zijnde norm als bedoeld in de Participatiewet.

  • e.

   De mogelijkheid om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, zoals mogelijkheden voor uitstel via DUO.

  • f.

   De gemaakte vorderingen van de inburgeraar en de nog resterende verplichtingen om aan de inburgeringsplicht te voldoen.

  • g.

   De wijze waarop de DUO lening is besteed, en welk deel van de lening nog besteed kan worden.

  • h.

   De kwaliteit van de taalaanbieder: het moet aannemelijk zijn dat het aanbod zoals de taallessen van de opgegeven taalaanbieder van voldoende kwaliteit is. Hierbij geldt als richtlijn dat vergoeding van kosten enkel plaatsvindt aan taalaanbieders als bedoeld in de Wet inburgering, die sinds minimaal één jaar beschikken over het keurmerk van Blik op werk.

 • 2.

  Het toetsingskader wordt ook gebruikt voor de voorwaarden die aan de extra ondersteuning kunnen worden verbonden.

Artikel 4 Afspraken

 • 1.

  In een besluit wordt aan de inburgeraar kenbaar gemaakt of en onder welke voorwaarden de extra ondersteuning wordt toegekend. Als belanghebbende een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, dan wordt het meewerken aan de inburgering als re-integratieverplichting in de beschikking opgenomen.

 • 2.

  De voorwaarden zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben onder meer betrekking op:

  • a.

   de duur van de extra ondersteuning;

  • b.

   wanneer de extra ondersteuning wordt verstrekt of wordt ingetrokken;

  • c.

   de hoogte van de mogelijke vergoeding;

  • d.

   de verplichtingen waar de inburgeraar zich aan moet houden.

Artikel 5 Ondersteuningsbedrag

 • 1.

  Financiële ondersteuning vindt plaats nadat de maximale lening bij het DUO is gebruikt.

 • 2.

  Er geldt een maximaal ondersteuningsbedrag van € 1.500. De besluitvorming hierover dan wel de uitbetaling hiervan kan in delen plaatsvinden.

 • 3.

  Met het ondersteuningsbedrag kunnen alleen kosten worden betaald die inburgeringsplichtigen oorspronkelijk uit de DUO-lening kunnen betalen. Daarnaast kan het ondersteuningsbedrag worden gebruikt om de kosten van de medische keuring die al dan niet uitwijst of de inburgeraar aan diens inburgeringsplicht kan voldoen, te vergoeden.

 • 4.

  De vergoeding is om niet.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging ondersteuning

De extra ondersteuning aan de inburgeraar en de daarbij horende vergoeding die nog resteert, kan tussentijds worden beëindigd als de inburgeraar zich niet aan een of meer voorwaarden houdt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: 'Beleidsregels asielstatushouders einde lening nog inburgeringsplichtig' of 'Beleidsregels ELIP-groep Nissewaard 2023'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 28 maart 2023.

De gemeentesecretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1, bedoeld in artikel 3: toetsingskader

Voor de vaststelling van de noodzaak om extra ondersteuning te bieden, worden ten minste de volgende vragen beantwoord.

 

 • 1.

  Gaat het om iemand die inburgeringsplichtig is geworden na 1 januari 2013?

 • 2.

  Is betrokkene nog inburgeringsplichtig?

 • 3.

  Wanneer loopt de inburgeringstermijn af?

 • 4.

  Wat is het probleem?

 • 5.

  Bij welke inburgeringsschool volgde betrokkene lessen?

 • 6.

  Wat was het taalniveau bij de start van de lessen?

 • 7.

  Wat is de resterende tijd die betrokkene formeel nog heeft voor afronding van de inburgering?

 • 8.

  Hoeveel uren les heeft betrokkene gevolgd?

 • 9.

  Hoeveel kan betrokkene nog lenen?

 • 10.

  Op welke wijze is de DUO-lening besteed?

 • 11.

  Wat is het resultaat tot op heden? Welke examenonderdelen zijn behaald? Wat is het huidig taalniveau?

 • 12.

  Beschikt de school over een keurmerk?

 • 13.

  Wat is de ervaring van de gemeente met deze school?

 • 14.

  Wat is de presentie bij de lessen geweest? Is iemand minimaal 80% van de lessen aanwezig geweest? Zo nee, wat is hier de verklaring voor?

 • 15.

  Hoe zijn de tussentijdse toetsen gegaan?

 • 16.

  Hoe heeft betrokkene zich gedragen ten tijde van de lessen?

 • 17.

  Zijn er mogelijkheden voor uitstel via DUO?

 • 18.

  Waarom is de inburgering nog niet gehaald? Zijn er bijzondere omstandigheden welke nog niet aan de orde zijn geweest?

Aan de hand van bovenstaande vragen dient beoordeeld te worden of het verwijtbaar is dat betrokkene nog niet aan de inburgeringsplicht heeft voldaan.

 

Bij verwijtbaarheid wordt als volgt gehandeld:

 

 • 1.

  er wordt geen ondersteuning geboden; afhankelijk van de financiële situatie van betrokkene en met diens toestemming worden de collega’s van schuldhulpverlening ingeschakeld;

 • 2.

  we zetten alsnog ondersteuning in, wat toereikend moet worden gemotiveerd.

Als geen sprake is van verwijtbaarheid, dan wordt als volgt gehandeld:

 

 • 1.

  er wordt contact gelegd met DUO om het opleggen van een boete te voorkomen;

 • 2.

  als medische redenen ten grondslag kunnen liggen aan het niet behalen van voldoende vorderingen, dan wordt een medische keuring gevraagd; als blijkt dat deze redenen er zijn, dan worden de kosten van de keuring betaald;

 • 3.

  er wordt een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat betrokkene met ondersteuning vanuit de gemeente alsnog aan de inburgeringsplicht kan voldoen.