Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen
CiteertitelSubsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
 3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2023nieuwe regeling

04-04-2023

prb-2023-4054

K49207

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 4 april 2023, nr. A.14, team Verkeersveiligheid, Regie en Infra, dossiernummer K49207 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • Het programma Mobiliteit is vastgesteld (PS 09-11-2022). In Groningen streven we ernaar in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren ten opzichte van 2020. Met als uiteindelijke ambitie: nul verkeersslachtoffers in 2050. Deze doelstellingen kunnen we alleen bereiken wanneer iedereen meewerkt: regionale en lokale overheden, politie, verkeersveiligheidsorganisaties en de weggebruiker zelf. Samenwerking staat dan ook centraal bij het bereiken van een verkeersveilige provincie. Het Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) speelt daarin een belangrijke rol.

 • In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Provincie Groningen 2022-2027 staat dat we een impuls willen geven aan het uitvoeren Strategisch Plan Verkeersveiligheid door middel van een subsidieregeling. Een en ander staat uitgewerkt in fiche VV4: subsidieregeling strategisch plan verkeersveiligheid

Gelet op:

 • Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

Besluiten:

 

I. Vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard en Verordening EU 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening EU Nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening EU Nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten, PbEU L 156/1 van 20 juni 2017;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  provincie: provincie Groningen;

 • f.

  SPV2030: Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gezamenlijke strategische visie op het verkeersveiligheidsbeleid van alle overheden.

 • g.

  Openbare weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

 • h.

  3E-aanpak: een combinatie van maatregelen op infrastructureel gebied (engineering), handhaving (enforcement) en educatie;

 • i.

  Engineeringskosten: kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht van het project, ook wel VAT-kosten genoemd.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door de gemeenten in de provincie Groningen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor projecten die zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   subsidie wordt aangevraagd voor infrastructurele maatregelen die niet op de openbare weg plaatsvinden;

  • b.

   projecten waarbij de opdrachtgever een andere is dan de gemeente die de subsidie aanvraagt;

  • c.

   de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het VWEU heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt.

  • d.

   het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • e.

   de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:

   • i.

    subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of

   • ii.

    de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

 • 2.

  artikel 2.5, eerste lid, onder e van de Procedureregeling is niet van toepassing voor engineeringskosten.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project moet plaats vinden in een gebied waar een risico voor de verkeersveiligheid bestaat op basis van het SPV2030;

 • b.

  het project moet bijdragen aan één of meerdere van de negen beleidsthema's uit het SPV2030;

 • c.

  bij een infrastructureel project moet ook aandacht zijn voor educatie en handhaving (3E-aanpak).

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Alle kosten die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  (Reguliere) onderhoudskosten of kosten als gevolg van achterstallig onderhoud;

 • b.

  Verrekenbare of compensabele BTW;

 • c.

  Eigen uren van algemene bestuurslasten zoals bestaande ambtenarensalarissen (eigen uren), overheadkosten en kantoorinventaris (met uitzondering van engineeringskosten)

Artikel 10 Openstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen één of meer openstellingsbesluiten vaststellen.

 • 2.

  Een openstellingsbesluit bevat een aanvraagperiode en een subsidieplafond met deelplafonds per gemeente.

Artikel 11 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Onverminderd artikel 2.1, eerste en tweede lid van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   een ontwerptekening (bij infrastructurele maatregelen);

  • b.

   foto's van de huidige situatie (bij infrastructurele maatregelen)

  • c.

   projectplan.

Artikel 12 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 Subsidiabele activiteiten, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Indien een andere partij ook een subsidie aan het project verleent, zal dat derden-subsidiebedrag in mindering worden gebracht op de totale subsidiabel kosten. De hoogte van de provinciale subsidie bedraagt dan 50% van het restbedrag.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Het project waarvoor subsidie is verkregen wordt binnen vijf jaar na subsidieverlening afgerond.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen.

Groningen, 4 april 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2023-2027 Provincie Groningen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

 

Artikel 7, onder b

De thema's met voorbeelden van uitwerking:

 

 • a.

  Veilige infrastructuur

  • veilige en geloofwaardige inrichting van 30 km/uur-gebieden en 60 km/uur-wegen

  • veilige en geloofwaardige inrichting van 50 km/uur-wegen, onder andere door het scheiden van verkeersstromen: bijvoorbeeld door het aanleggen van vrijliggende fietspaden

  • veilige inrichting van 80 km/uur-wegen: onder andere door het verbeteren van de bermen, aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding en het verminderen van het aantal erfaansluitingen

  • veilige inrichting van de auto(snel)wegen: onder meer door veilige inrichting van bermen.

 • b.

  Heterogeniteit in het verkeer

  • Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van verkeersstromen en homogeniteit van snelheden.

  • Daarnaast kan er worden voortgebouwd op initiatieven om (gemotoriseerde) tweewielers veel meer aandacht en ruimte te geven in de stad. Denk aan maatregelen als ‘auto te gast’, ‘rode lopers’, en het ANWB-initiatief ’Verkeer in de stad’, waarbij wegen worden gecategoriseerd naar voertuigfamilie.

  • Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers.

 • c.

  Technologische ontwikkelingen

  • Beter inzicht geven welke systemen veilig gebruikt kunnen worden en welke (nog) niet.

  • Veilig gebruik van deze systemen door alle (ook oudere) verkeersdeelnemers.

  • Hierbij speelt voorlichting, opleiding en examinering van verkeersdeelnemers een belangrijke rol.

 • d.

  Kwetsbare verkeersdeelnemers

  • Door het wegontwerp en de inrichting van de omgeving af te stemmen op de meest kwetsbare verkeersdeelnemer, worden risico’s voor alle verkeersdeelnemers geminimaliseerd. Het seniorproof maken van de omgeving heeft daarom in principe voordelen voor alle mensen.

  • Denk hierbij aan maatregelen als: contrastrijke belijning, middeneilanden bij oversteken, verwijderen van obstakels, verbeteren van verlichting, beter zichtbare van zebrapaden, versimpelen van complexe omgevingen, ribbelranden op stoepen voor blinden en slechtzienden.

 • e.

  Onervaren verkeersdeelnemers

  • Inzetten op hogere orde vaardigheden voor beginnende weggebruikers.

  • Voor de ontwikkeling van maatregelen gericht op ouderen, scholieren en toepassen van nieuwe technieken zoeken (decentrale) overheden nadrukkelijk naar samenwerking met (maatschappelijke) partners. Zo kan voor de bekendheid met nieuwe ontwikkelingen als de e-bike, de scootmobiel en rijtaakondersteunende systemen hulp worden geboden door fabrikanten, verkopers, maatschappelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland, ouderenorganisaties en organisaties in de zorg.

 • f.

  Rijden onder invloed

  • Inzet op het versterken van de sociale norm voor middelengebruik in het verkeer door middel van voorlichting en informatie.

 • g.

  Snelheid in het verkeer

  • Dit thema vraagt nadrukkelijk een goede balans tussen maatregelen op het vlak van infrastructuur en technologie, educatie en handhaving (de 3E’s).

  • Vaststellen veilige snelheid en inzetten op geloofwaardige weginrichting en limieten

  • Stimuleren (veilig gebruik van) snelheidsbeperkende technologie (bijv. snelheidsdisplays)

 • h.

  Afleiding in het verkeer

  • Uitvoeren afspraken Convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties’

  • Gaat hier met name om voorlichting en educatie-activiteiten

 • i.

  Verkeersovertreders

  • weginrichting die overtredingen ontmoedigt of onmogelijk maakt

  • campagnes voor een stevige sociale norm over goed en veilig gedrag in het verkeer