Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van groene daken (Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van groene daken (Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023)
CiteertitelRegeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2023nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-153754

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van groene daken (Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

 

overwegende:

• dat het college bevoegd is om ten aanzien van subsidies voor bepaalde beleidsterreinen nadere regels vast te stellen;

• dat het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel een bijdrage levert aan de bestrijding van wateroverlast, zorgt voor reductie van de vuillast uit de riolering naar oppervlaktewater, bijdraagt aan een betere werking van de zuivering en zorgt voor aanvulling van het grondwater;

• dat de aanleg van groene daken een bijdrage levert aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, zorgt voor reductie van de vuillast uit de riolering naar oppervlaktewater, het reduceren van CO2 door energiebesparing, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit

 

en gelet op:

• de doelen genoemd in het Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027;

• artikel 160 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Woerden;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende regeling: “Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Woerden (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een dakoppervlak van een pand valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

  • b.

   APV: Algemene plaatselijke verordening Woerden;

  • c.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Woerden;

  • e.

   BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

  • f.

   bovengrondse infiltratievoorziening: een open voorziening op het maaiveld voor de opvang van hemelwater met het oogmerk om dit in de bodem te brengen door infiltratie;

  • g.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • h.

   dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

  • i.

   gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte waarin de gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater plaatsvindt;

  • j.

   groen dak: een begroeid dak minstens bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat en een vegetatielaag met een minimale wateropslag van 20 liter per m2;

  • k.

   infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak in de bodem door infiltratie via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een infiltratievoorziening;

  • l.

   infiltratievoorziening: een ondergrondse of bovengrondse infiltratievoorziening waarbij hemelwater opgeslagen wordt en in de bodem geïnfiltreerd wordt;

  • m.

   ondergrondse infiltratievoorziening: een gesloten voorziening voorzien van een bladvanger in de regenpijp en zandvang in de bodem onder het maaiveld voor de opvang van hemelwater met het oogmerk om dit in de bodem te brengen door infiltratie;

  • n.

   oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden en dat direct grenst aan het perceel waarop het pand staat;

  • o.

   pand(en): woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en) bedrijfspand(en), kantoor (kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG en legaal gebouwd zijn;

  • p.

   VvE: Vereniging van Eigenaren van woningen of bedrijfsgebouw.

  • q.

   Huurder: diegene die het pand in gebruik heeft en geen eigenaar is van het pand.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de gemengde riolering.

 • 2.

  het aanleggen van een groen dak.

Artikel 1.3 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op:

  • a.

   als het gaat om het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de gemengde riolering: bestaande panden die gelegen zijn in de gemeente Woerden en aangesloten zijn op de gemengde riolering.

  • b.

   als het gaat om het aanleggen van een groen dak: alle panden die zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Woerden.

 • 2.

  Per dakoppervlak wordt éénmaal subsidie verstrekt voor een activiteit als bedoeld in artikel 1.2.

Artikel 1.4 Aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   een meerderjarig natuurlijk persoon voor zover hij of zij krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

  • b.

   een VvE;

  • c.

   een huurder met schriftelijke toestemming, van voor zover die krachtens het eigendomsrecht, eigenaar is van het pand.

  • d.

   een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond voor beide subsidiabele activiteiten zoals deze zijn benoemd in artikel 1.2, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb, vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 2.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt dat:

  • a.

   60% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers als bedoeld onder artikel 1.4, eerste lid, onder a, b en c;

  • b.

   40% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers bedoeld onder artikel 1.4, eerste lid, onder d;

  • c.

   De genoemde verdeling onder a en b geldt tot 1 september van het betreffende kalenderjaar. Tussen 1 september en 31 december wordt de genoemde verdeling losgelaten.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 1.6 Verplichtingen

 • 1.

  De werkzaamheden dienen voor subsidieaanvraag te zijn voltooid en te voldoen aan de subsidievoorwaarden.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

 • 3.

  De activiteiten moeten in stand blijven.

Artikel 1.7 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 6 weken na de voltooiing van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend op een door het college vastgesteld vaststellingsformulier. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het vaststellingsformulier.

 • 3.

  Op basis van het formulier als bedoeld in het tweede lid, stelt het college de subsidie met in achtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.3 of artikel 3.3 definitief vast, zulks op basis van de bij de aanvraag tot vaststelling door het college aanvaardbare subsidiabele kosten.

 • 4.

  Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van een volledige aanvraag voor subsidievaststelling een beslissing.

 • 5.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 2 Afkoppelen hemelwater

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.2, onder lid 1, gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de werkzaamheden zijn afgerond na 1 maart 2018;

  • b.

   het afkoppelen leidt niet tot overlast bij naastgelegen percelen;

  • c.

   er wordt minimaal 20 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering;

  • d.

   het hemelwater wordt op eigen terrein geborgen en/of geïnfiltreerd;

  • e.

   hiervoor wordt een voorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak op eigen terrein gerealiseerd.

  • f.

   de gemeente heeft niet eerder aangeboden zelf af te koppelen;

  • g.

   de werkzaamheden zijn niet uitgevoerd door de gemeente.

 • 2.

  De voorwaarden genoemd onder d en e zijn niet vereist indien:

  • a.

   minder dan 250 m2 aan dakoppervlak wordt afgekoppeld van de gemengde riolering mits de afkoppeling plaatsvindt in een gebied waar de openbare ruimte al is afgekoppeld;

  • b.

   het hemelwater van het afgekoppelde dakoppervlak wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, mits dit niet in strijd met de Waterwet plaatsvindt.

Artikel 2.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

 • 2.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • c.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 2.3 Hoogte subsidie

De subsidie voor het afkoppelen bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

 • 1.

  Van 20 m2 tot en met 1.000 m2.

  • a.

   € 4,- voor uitloop over de tuin (zonder verdere infiltratievoorziening) of afvoeren openbare ruimte die al is afgekoppeld;

  • b.

   € 7,- voor berging in mobiele bergingsvoorzieningen (regentonnen), bovengrondse infiltratievoorziening (grindkoffer) of afvoeren naar oppervlaktewater;

  • c.

   € 14,- voor ondergrondse infiltratievoorzieningen (zoals infiltratiekratten) of vaste bergingsvoorzieningen (regenwaterschutting of regenwaterput);

 • 2.

  10% bonus bovenop het subsidiebedrag als de subsidieaanvraag met 2 of meer aaneengesloten panden tegelijkertijd wordt gedaan.

Artikel 2.4 weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden; of

 • 2.

  naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze overlast veroorzaakt.

Hoofdstuk 3 Groene Daken

Artikel 3.1 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.2, lid 2, gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de werkzaamheden zijn afgerond na 1 maart 2018;

  • b.

   het groene dak heeft een minimaal aaneengesloten oppervlakte van 6 m2;

  • c.

   met het aanbrengen van een groen dak wordt het vasthouden en vertragen van hemelwater in voldoende mate gediend, dit ter beoordeling van het college, en;

  • d.

   de aanvrager beschikt over de benodigde vergunningen.

  • e.

   Voor percelen waarvan het hoofdgebouw is opgeleverd na 1 mei 2023 geldt dat het hoofdgebouw van het perceel minimaal 10 jaar oud moet zijn.

Artikel 3.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

 • 2.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • c.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 3.3 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het aanleggen van een groen dak bedraagt voor een aanvrager als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder a, b en c:

  • a.

   € 29,- per m2 aangelegd groen dak met een oppervlak tussen 6 m2 en 100 m2.

  • b.

   € 24,- per m2 aangelegd groen dak met een oppervlak tussen 101 m2 en 250 m2.

  • c.

   € 12,- per m2 aangelegd groen dak met een oppervlak tussen 251 m2 en 1.000 m2.

Artikel 3.4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 3.1 genoemde voorwaarden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019 ingetrokken.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023”.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2023.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M. Brander V.J.H. Molkenboer