Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2023nieuwe regeling, vervangt eerdere regeling uit 2017

23-03-2023

gmb-2023-151132

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge

 

 

 

 

 

Artikel 1: Definities

a. College: het college van burgemeester en wethouders

b. Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties of activiteiten met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

c. Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

d. Rechtmatigheid: de (voorgenomen) handelswijze is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 2: Reikwijdte en frequentie

1. Het onderzoek dat het college - periodiek - verricht heeft betrekking op de doelmatigheid, doeltreffendheid of het rechtmatig handelen van het door het college gevoerde bestuur.

2. Het college verricht binnen een periode van vier jaar minimaal twee onderzoeken zoals bedoeld het eerste lid.

3. Van de onderzoeken bedoeld in het eerste en tweede lid heeft er minimaal één betrekking op de doelmatigheid of doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

 

Artikel 3: Rapportage

1. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

2. De rapportage bevat naast de uitkomsten van het onderzoek verbeter- en leerpunten (aanbevelingen).

3. Het college biedt de rapportage met een begeleidend schrijven ter kennisgeving aan de raad en de door de raad aangestelde rekenkamer aan.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking;

2. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Halderberge 2017, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 14 december 2017, wordt ingetrokken.

 

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid gemeente Halderberge.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 23 maart 2023,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. B.J.A. Roks