Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Aanwijzingsbesluit veiligheidscoördinator en verkeerscoördinator m.b.t. de schaats(molen)tochten Alblasserwaard gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit veiligheidscoördinator en verkeerscoördinator m.b.t. de schaats(molen)tochten Alblasserwaard gemeente Molenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit veiligheid- en verkeer coördinator Alblasserwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628331/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2023nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-143415

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit veiligheidscoördinator en verkeerscoördinator m.b.t. de schaats(molen)tochten Alblasserwaard gemeente Molenlanden

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Molenlanden, ieder binnen de eigen bevoegdheid als bestuursorgaan;

 

gelet op de artikelen 160, lid 1 en artikel 172 Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Molenlanden 2019 en de overige op dit besluit toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet;

 

overwegende dat:

 • in het kader van een goed en veilig verloop van de schaats(molen)tochten in de Alblasserwaard het wenselijk is om, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering, gebruik te maken van de expertise van een externe veiligheidscoördinator en een externe verkeercoördinator;

 • deze functionarissen als het gaat om de veiligheid bij en verkeersafwikkeling tijdens genoemde tochten op basis van dit besluit de noodzakelijke beslissingen mogen nemen welke van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden;

 • het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze functionarissen ten aanzien van het grondgebied van Molenlanden;

 

BESLUITEN

 

 • 1.

  de personen die de volgende functies vervullen, te weten:

 

 • I.

  veiligheidscoördinator, afkomstig van VVE Safety;

 • II.

  verkeercoördinator, afkomstig van VVE Safety;

 

 • als zodanig aan te wijzen in het kader van zowel de voorbereiding als uitvoering van de schaats(molen)tochten in de Alblasserwaard, waarbij zij binnen hun functie de noodzakelijke beslissingen mogen nemen gericht op de aansturing van alle partijen betrokken bij en het nemen van de nodige besluit gericht op een goed en veilig verloop van de schaat(molen)tochten in het hele grondgebied van de gemeente Molenlanden in de periode van 1 december tot en met 1 april van het daaropvolgende jaar, indien sprake is tijdens een vorstperiode van een schaats(molen)tocht.

 

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit voor onbepaalde tijd, tot de datum van herroeping dan wel intrekking, in werking treedt.

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 24 januari 2023

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden,

de secretaris

Leon Anink

de burgemeester,

Theo Segers

de burgemeester van gemeente Molenlanden,

Theo Segers