Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Aanwijsbesluit Ligplaatsen woonschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Ligplaatsen woonschepen
CiteertitelAanwijsbesluit ligplaatsen woonschepen Oostermoerse Vaart
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart ligplaatsen woonschepen Oostermoerse Vaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2023Aanwijsbesluit ligplaatsen woonschepen Oostermoerse Vaart

02-06-2021

gmb-2023-143364

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Ligplaatsen woonschepen

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE TYNAARLO

 

Overwegende dat:

 

Gezien de wijziging van het bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad van Tynaarlo op 2 maart 2021 waarin de ligplaatsen van 5 woonschepen zijn bestemd in de Oostermoerse Vaart deze ligplaatsen ook aangewezen moeten worden op grond van artikel 5.25 APV. Hiermee is het juridisch kader voor het legaal een ligplaats te kunnen innemen met een woonschip op deze locatie compleet.

 

op grond van het bepaalde in artikel 5.25 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

Tynaarlo (APV Tynaarlo) gedeelten van openbaar water kunnen worden aangewezen waar het verbod op het met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen niet geldt;

 

op grond van artikel 5:25 derde lid onder b hierbij beperkingen kunnen worden gesteld naar soort,

aantal en omvang van vaartuigen en de maximale duur van het innemen van een ligplaats;

 

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015

 

Besluiten

 

In aanvulling op het aanwijsbesluit van 27 januari 2015 de hieronder aangegeven gedeelten van openbaar water aan te wijzen als gedeelten waarop het

verbod om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een

vaartuig beschikbaar te stellen niet geldt voor een woonboot, passantenvaartuigen of

bedrijfsvaartuigen.

 

Vijf ligplaatsen voor woonschepen in de Oostermoerse Vaart op de locatie zoals staat aangegeven op de hierbij behorende kaart.

 

Bijlage: Kaart Vaarwater Tynaarlo 2021

 

Inwerkingtreding

Dit aanwijsbesluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Vries 2 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i.