Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Beleidsregel darkstores 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel darkstores 2023
CiteertitelBeleidsregel darkstores 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Ruimtelijk afwegingskader flitsbezorging vanuit een darkstore.

Deze beleidsregel treedt in werking op dezelfde dag als het paraplubestemmingsplan Darkstores (NL.IMRO.0363.GA2201PBPGST-VG01).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-141759

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel darkstores 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent de uitleg van artikel 2.4 van de regels van het paraplubestemmingplan Darkstores (NL.IMRO.0363.GA2201PBPGST-VG01, zodat binnen de gemeente op een zo veel mogelijk eenduidige manier uitleg en toepassing wordt gegeven aan de vraag of in afwijking van het algemene gebruiksverbod in een bepaald geval en op een bepaalde locatie een darkstore wel of niet passend is;

 

op 17 mei 2022 het college het Ruimtelijk afwegingskader flitsbezorging vanuit een darkstore heeft vastgesteld;

 

dat er inspraak is verleend over het Ruimtelijk afwegingskader;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingswet en artikel 2.4 van de regels van het paraplubestemmingsplan Darkstores,

 

besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

Beleidsregel darkstores 2023

Artikel 1  

Bij de toepassing van deze beleidsregel worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd:

 

Woongebied:

In deze omgeving is wonen de hoofdfunctie, waarbij een prettige woonomgeving leidend is. Gedacht kan worden aan behoud kwaliteit van het woongebied, buurtvoorzieningen en het karakter van de buurt.

Gemengd gebied:

In deze omgeving komen zowel woningen als niet-woonfuncties voor. Het gemengd gebied is zeer divers. Het kan gaan om een omgeving met wonen boven niet-woonfuncties of wonen tussen, naast of nabij niet-woonfuncties, al dan niet gesitueerd aan een drukke verkeersweg, stadsstraat of plein met op publiek gerichte functies.

Bedrijfsomgeving:

Het belang van bedrijven is in deze omgeving leidend. Woningen komen niet of sporadisch voor.

Artikel 2

 • 1.

  Voor de vraag of een darkstore niet leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat, de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden als bedoeld in artikel 2.4 van het paraplubestemmingsplan Darkstores, worden de effecten van de vestiging of uitbreiding voor de volgende onderdelen inzichtelijk gemaakt:

  • a.

   Milieuhinder, zoals geluid en licht;

  • b.

   Verdeling van de bedrijfsvoering over de dag-, avond- en nachtperiode;

  • c.

   Verkeersaantrekkende werking van leveranciers bepaald door frequentie van bevoorrading en type en grootte van de vervoersmiddelen;

  • d.

   Verkeersaantrekkende werking flitsbezorgers bepaald door frequentie van flitsbezorging;

  • e.

   Verkeersveiligheid vanwege de toename van verkeersbewegingen door zowel laden en lossen als koeriers en het risico op verkeersovertredingen;

  • f.

   Gebruik openbare ruimte, waaronder

   • laden en lossen van de voorraad;

   • (tijdelijke) opslag geleverde goederen;

   • opstellen geparkeerde fietsen, elektrische fietsen, scooters van koeriers;

   • wachtende flitsbezorgers;

  • g.

   Parkeerdruk, door (brom)fietsen en auto’s van personeel;

  • h.

   Representativiteit;

  • i.

   Clustervorming van darkstores;

  • j.

   Toekomstplannen van de directe omgeving of het gebied, voor zover vastgelegd in een bekend gemaakt beleidsdocument van de gemeente.

 • 2.

  De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid afzonderlijk en in samenhang met elkaar bezien leidt er toe dat een darkstore in principe niet passend is in een woongebied

 • 3.

  De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid afzonderlijk en in samenhang met elkaar bezien leidt er toe dat een darkstore slechts in een aantal situaties en onder voorwaarden passend is in een gemengd gebied.

 • 4.

  De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid afzonderlijk en in samenhang met elkaar bezien leidt er toe dat een darkstore in principe passend is in een bedrijfsomgeving, tenzij sprake is van een omgeving met op publiek gerichte bedrijven.

Artikel 3  

Het bevoegd gezag kan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden.

Artikel 4  

Het college van burgemeester en wethouders kan deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing voor een of meerdere belanghebbenden zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5  

Deze beleidsregel treedt in de plaats van het Ruimtelijk afwegingskader flitsbezorging vanuit een darkstore dat op 17 mei 2022 is vastgesteld, dat hierbij gelijktijdig wordt ingetrokken.

Artikel 6  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel darkstores 2023”.

Artikel 7  

Deze beleidsregel treedt in werking op dezelfde dag als het paraplubestemmingsplan Darkstores (NL.IMRO.0363.GA2201PBPGST-VG01).

Aldus vastgesteld op 21 maart 2023

Amsterdam, 29 maart 2023,

De burgemeester, Femke Halsema

De gemeentesecretaris, Peter Teesink.

Toelichting op de Beleidsregel darkstores 2023

1.1 Inleiding

Sinds medio 2021 zijn in Amsterdam flitsbezorgdiensten die vanuit een darkstore opereren (verder te noemen: darkstores) actief. Deze bedrijven zijn bezig met een snelle opmars in de stad en zijn in toenemende mate terug te zien in het Amsterdamse straatbeeld. Tijdens de lockdown konden boodschappen snel thuis bezorgd worden, maar ook nu lijken darkstores voor bepaalde doelgroepen een nieuwe (dagelijkse) boodschappen bezorgservice geworden.

Het is inmiddels duidelijk dat de vestiging van een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore een grote impact kan hebben op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van de darkstore. Dit wordt bevestigd door klachten en handhavingsverzoeken die de gemeente de afgelopen tijd heeft ontvangen over bepaalde bestaande locaties van flitsbezorgdiensten vanuit een darkstore en feitelijke waarnemingen.

De komst van darkstores kan er toe leiden dat de leefbaarheid van bewoners en ondernemers onder druk komt te staan door o.a. de (combinatie van) transportbewegingen van de koeriers, het laden en lossen (bevoorraden) van de distributiecentra, het parkeren van (brom)fietsen op straat en het rumoer van de flitsbezorgers op straat.

De bedrijfsvoering is daarmee echt anders dan de bedrijfsvoering die tot nu toe als toegevoegde waarde wordt gezien voor het gemengde stedelijk milieu waar wonen en overige functies hand in hand samengaan en onderdeel zijn van hetzelfde stedelijk weefsel en identiteit van Amsterdam.

Ook voor een op publiek gerichte omgeving of op publiek gerichte bedrijven kan de komst van een darkstore nadelige gevolgen hebben. Daarbij valt te denken aan de effecten op de representativiteit (het zijn vaak afgeplakte en gesloten ruimtes) en effecten op de verkeersveiligheid en hoe de omgeving wordt ervaren door een toename van het aantal verkeersbewegingen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om af te kunnen wegen waar darkstores zich kunnen vestigen, zodat er aan de vraag voldaan kan worden, maar ook het goede woon- en leefklimaat in de stad gegarandeerd blijft.

 

1.2 Paraplubestemmingsplan Darkstores

Het paraplubestemmingsplan Darkstores geeft de volgende definitie van het begrip darkstore:

 

 • vorm van bedrijfsvoering die in hoofdzaak is gericht op de verkoop en bezorging binnen zeer korte termijn (flitsbezorging) van online aangeboden producten, overwegend dagelijkse goederen, vanuit een (opslag)ruimte, al dan niet met uitstalling ten verkoop, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie en die al dan niet toegankelijk is voor winkelend publiek. De bezorging van op locatie bereide maaltijden valt niet onder deze vorm van bedrijfsvoering.

Het paraplubestemmingsplan verbiedt de vrije vestiging van darkstores in het stedelijk gebied. Er geldt met andere woorden een gebruiksverbod (artikel 2.2).

 

1.3 Afwijken

Flitsbezorgbedrijven kunnen wel een aanvraag omgevingsvergunning indienen en het college verzoeken om binnenplans van het bestemmingsplan af te wijken om een darkstore mogelijk te maken (artikel 2.4). Daarbij zal ook beoordeeld moeten worden of het mogelijk is om af te wijken van de onderliggende bestemming. Op die manier kan worden beoordeeld of een darkstore op die locatie niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Er kunnen ook voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden. Op die manier krijgt de gemeente meer grip op nieuwe vestigingslocaties van darkstores in Amsterdam. Deze voorschriften kunnen bijvoorbeeld gaan over het inpandig parkeren van fietsen, het reguleren van geluidsoverlast en de uiterlijke verschijningsvorm.

 

Op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo zijn burgemeester en wethouders bevoegd om (binnenplans) van het bestemmingsplan af te wijken. In artikel 2.4 van het paraplubestemmingsplan Darkstores zijn de regels geformuleerd waaraan voldaan moet worden om te kunnen afwijken:

 

 • Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het verbod in artikel 2.2 voor de vestiging of uitbreiding van een darkstore indien dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van:

  • a.

   het woon- en leefklimaat;

  • b.

   de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte, en

  • c.

   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; waarbij de Beleidsregel darkstores 2023 in acht wordt genomen. Indien gedurende de planperiode de Beleidsregel darkstores 2023 wordt gewijzigd, wordt deze gewijzigde versie in acht genomen.

In deze beleidsregel worden de afwijkingsregels uitgewerkt. Daarmee kunnen aanvragen om van het bestemmingsplan af te wijken eenduidig en consistent worden beoordeeld en kan een goede inhoudelijke afweging worden gemaakt waar de vestiging van een darkstore ruimtelijk inpasbaar is. Het geeft antwoord op de vraag hoe darkstores kunnen worden ingepast in het stedelijk weefsel van Amsterdam, zonder dat dit leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en aangrenzende gronden in de vorm van geluidsoverlast, nachtelijke overlast, disproportionele inbeslagname van de openbare ruimte, een onveilige omgeving en onaantrekkelijkheid van de leefomgeving van bewoners en bedrijven.

Met deze beleidsregel kunnen aanvragen omgevingsvergunning in afwijking van het paraplubestemmingsplan voor een nieuwe darkstore door alle stadsdelen worden beoordeeld aan de hand van dezelfde beleidsregels. Daartoe zijn drie gebiedstyperingen met verschillende criteria beschreven. Omdat het gaat om een paraplubestemmingsplan zal daarnaast ook nog moeten worden beoordeeld in hoeverre afwijken van de onderliggende bestemming gewenst is. Daarbij gelden uiteraard de bestaande regels en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, gebruik openbare ruimte en verkeersveiligheid.

 

De mogelijkheid om af te wijken is overigens geen recht. Burgemeester en wethouders zijn namelijk niet verplicht om aan een verzoek medewerking mee te werken. Dit wordt de zogenaamde discretionaire bevoegdheid genoemd. Aan medewerking kunnen voorschriften worden verbonden, zoals bijvoorbeeld het inpandig parkeren van de bedrijfsfietsen, het reguleren van geluidsoverlast en de uiterlijke verschijningsvorm.

 

1.4 Inspraak

Op 17 mei 2022 heeft het college het Afwegingskader flitsbezorging vanuit een darkstore (verder te noemen: afwegingskader) vastgesteld. Dit afwegingskader had tot doel om regulerend op te kunnen treden vooruitlopend op het van kracht worden van het paraplubestemmingsplan Darkstores. Het afwegingskader heeft tegelijk met het ontwerp paraplubestemmingsplan Darkstores ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn in totaal 5 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het afwegingskader. Ondanks het feit dat er geen grote inhoudelijk wijzigingen zijn aangebracht, zijn er wel aanpassingen gedaan aan de opzet, leesbaarheid en toepasbaarheid van het stuk. Ook is nu duidelijk gemaakt dat het gaat om een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingswet en artikel 2.4 van de regels van het paraplubestemmingsplan Darkstores. Verder is de titel van de beleidsregel aangepast, zodat die aansluit op de naam van het paraplubestemmingsplan.

Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. Het begrip ‘blokniveau’ is geschrapt omdat in de praktijk de uitleg van dit begrip meer verwarring dan duidelijkheid schepte. Daar komt bij dat elke aanvraag op zichzelf beoordeeld zal moeten worden aan de hand de lokale omstandigheden. Verder is in de toelichting op gemengd gebied beter uitgelegd wat bedoeld wordt met ‘niet wonen in de directe omgeving van een darkstore’.

 

2. Artikelsgewijze toelichting

 

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting.

 

Artikel 2, eerste lid

In dit artikel worden de toetsingscriteria benoemd.

 • a.

  Onder milieuhinder valt bijvoorbeeld de eventuele geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door koelunits. De milieueisen staan in het Activiteitenbesluit.

 • h.

  Met het criterium representativiteit wordt bedoeld dat de omgeving onder druk kan komen te staan door de komst van een darkstore. Zo kan een darkstore een gesloten uiterlijk hebben met dichtgeplakte ramen, waardoor geen relatie met de straat en/of interactie met het publiek bestaat. Ook een veilige omgeving voor bezoekersstromen kan het gevoel van representativiteit van een omgeving ten goede komen (denk aan een voetgangerszone).

 • i.

  Met clustervorming wordt bedoeld dat er sprake is van één of meer van dezelfde of vergelijkbare bedrijfsconcepten in dezelfde omgeving. Deze Clustering kan onwenselijk zijn, vanwege de accumulatie van ruimtelijke effecten. Daarvan zou sprake kunnen zijn in gemengd gebied.

 • j.

  Relevant in de afweging zijn ook de eventuele toekomstplannen voor de directe omgeving of het gebied. Dit zal vastgelegd moeten zijn in een beleidsdocument dat bekend is gemaakt zodat het voor derden kenbaar is. Is de locatie of het bedrijventerrein bijvoorbeeld aangewezen als transformatiegebied of ligt er een gemeentelijke ruimteclaim? Als dat het geval is dan moet beoordeeld worden in hoeverre een darkstore daarbinnen past. Zo niet, dan zou overwogen kunnen worden of in een dergelijk geval een tijdelijke omgevingsvergunning uitkomst kan bieden.

Artikel 2, tweede lid

 

Woongebied

 

In deze omgeving is wonen de hoofdfunctie, waarbij een prettige woonomgeving leidend is. Gedacht kan worden aan behoud kwaliteit van het woongebied, buurtvoorzieningen en het karakter van de buurt.

 

 

 

Weging: 

 

Omdat de kwaliteit van wonen prevaleert boven andere belangen zijn darkstores hier ongewenst. De aanwezigheid van een darkstore heeft een te grote impact op de woonomgeving. Te denken valt aan geluidsoverlast, onveilige verkeerssituaties, druk op de openbare ruimte door laden en lossen, wachtende koeriers en afgeplakte ramen. De leefbaarheid staat onder druk. Dat geldt ook voor de representativiteit van de woonomgeving.

 

Artikel 2, derde lid

 

Gemengd gebied

 

In deze omgeving komen zowel woningen als niet-woonfuncties voor. Het gemengd gebied is zeer divers. Het kan gaan om een omgeving met wonen boven niet-woonfuncties of wonen tussen, naast of nabij niet-woonfuncties, al dan niet gesitueerd aan een drukke verkeersweg, stadsstraat of plein met op publiek gerichte functies.

 

Voorbeeldfoto’s:

 

 

Omgeving waar wonen en niet woonfuncties duidelijk fysiek van elkaar gescheiden zijn. De centrale ingang van de appartementen is niet in dezelfde straat gesitueerd.

 

 

Een solitair bedrijfspand aan een verkeersas waarbij linker gedeelte van het gebouw op afstand van verderop gelegen woningen is gesitueerd.

 

 

Wonen boven en naast niet woonfuncties op de begane grond.

 

 

Wonen boven en naast niet woonfuncties op de begane grond. Op de begane grond zijn overwegend publieksgerichte functies en bedrijven.

Weging:

 

Darkstores zijn slechts in een beperkt aantal situaties inpasbaar in een gemengd gebied omdat deze een negatieve impact kunnen hebben op zowel de bestaande woningen als bestaande functies en bedrijven in de omgeving. De aard en omvang van het gemengde gebied zijn bepalend hoe de criteria uit artikel 2, eerste lid gewogen moeten worden.

 

Naast het belang van bewoners dient ook rekening gehouden te worden met belangen van de aanwezige functies en bedrijven. Het gemengd gebied kan ook bestaan uit een omgeving met uiteenlopende functies of bedrijven met een publieks-aantrekkende functie, zoals scholen, winkels, horeca en functies of bedrijven die doorgaans niet vanzelfsprekend gericht zijn op het aantrekken van publiek. De belangen van representativiteit en verkeersveiligheid (een veilige omgeving voor bezoekersstromen) bij (een concentratie van) op publiek gerichte functies of bedrijven spelen dan een rol. Denk aan winkelgebieden, horeca-terrassen of scholen.

 

Wonen

In de directe omgeving van een darkstore wordt niet gewoond (lees: niet wonen op korte afstand links of rechts van een darkstore, waaronder inbegrepen de toegang tot de woningen). De aanvaardbare afstand wordt bepaald door de mate van de ruimtelijke impact die een darkstore heeft op nabijgelegen woningen.

Voor bovengelegen woningen is de relatie en positionering van de woningen t.o.v. de onderliggende darkstore relevant voor de beoordeling van de casus.

Uitgangspunt hierbij is dat woningen afgekeerd t.o.v. een darkstore zijn gesitueerd. Zo zijn er situaties denkbaar dat woningen op de hoger gelegen bouwlagen en een darkstore als onderdeel van een bedrijvenplint op de begane grond van hetzelfde (appartementen)gebouw, elkaar niet in de weg zitten. Denk daarbij aan de situatie waarbij de centrale ingang van de woningen is gesitueerd aan de achterzijde of om de hoek, in een andere straat t.o.v. van de niet-woonfuncties en darkstore op de begane grond van hetzelfde (appartement)gebouw.

 

Er is een duidelijk scheiding zichtbaar tussen de functie wonen en overige niet-woonfuncties. Daarbij is het pand veelal gelegen aan een drukke doorloopstraat en/of verkeersstraat. Woningen scoren dan vaak al goed op geluidisolatie (een vereiste). Verder moet de openbare ruimte in de directe omgeving geschikt zijn voor een darkstore en moet de darkstore geen belemmering vormen voor het functioneren van publieksgerichte functies op de begane grond.

 

Geluid

Aangetoond dient te worden dat met de komst van een darkstore alsnog sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Aan de hand van de melding Activiteitenbesluit kan op hoofdlijnen al de betekenis van de bedrijfsvoering op de omgeving worden beoordeeld. Ook dient de kwaliteit van geluidisolatie van boven- en naastgelegen woningen en functies meegenomen te worden in de beoordeling.

 

Verkeer & Openbare ruimte

Uitgangspunt is dat de bedrijfsvoering van darkstores, waaronder het inladen en parkeren van alle transportmiddelen voor het bezorgen, inpandig plaatsvindt.

Voor het laden en lossen, nodig voor het aanvullen van de voorraad, is een laad- en losplek nodig. Indien geen plek op eigen terrein beschikbaar is, kan dat alleen indien daarvoor ruimte beschikbaar is in de openbare ruimte. Gebruik van een laad-en losplek kan gebonden worden aan bepaalde tijden. Ook de verkeersveiligheid (belang voetgangers en fietsers) en de geschiktheid van de straat dient meegenomen te worden bij de beoordeling van een darkstore.

 

(Concentratie van) publieksgerichte bedrijvigheid

Bij (een concentratie van) publieksgerichte bedrijven dient rekening gehouden te worden met de behoefte aan representativiteit voor deze functies en/of een veilige omgeving voor bezoekersstromen. Denk daarbij aan bepaalde winkelgebieden, horeca-terrassen of scholen.

 

Concentratie en clustervorming van darkstores

Clustervorming van darkstores is niet wenselijk, omdat daarmee ook een accumulatie van darkstore-specifieke ruimtelijke impact kan ontstaan. Denk daarbij aan accumulatie van verkeersbewegingen, richting van verkeersstromen en overige toename van de impact als gevolg van de clustering van meerdere darkstores in dezelfde omgeving.

 

Artikel 2, vierde lid

 

Bedrijfsomgeving

 

Het belang van bedrijven is in een bedrijfsomgeving leidend. Woningen komen niet of sporadisch voor.

 

 

Bedrijfsomgeving met functies of bedrijven die doorgaans niet vanzelfsprekend gericht zijn op het aantrekken van publiek.

 

 

Bedrijfsomgeving met functies of bedrijven die doorgaans gericht zijn op het aantrekken van publiek.

Weging:

 

Omdatdit de omgeving is waar het belang van bedrijven en hun bedrijfsvoering voorop staat, hoeft in deze omgeving minder rekening te worden gehouden met omwonenden en is deze omgeving in de basis geschikter voor de accommodatie van een darkstore.

In een op publiek gerichte bedrijfsomgeving en nabij op publiek gerichte functies of bedrijven zijn darkstores echter niet wenselijk omwille van behoud van representativiteit en veiligheid voor bezoekersstromen. Denk daarbij aan winkelgebieden, horeca-terrassen of scholen.

 

Clustervorming van darkstores is niet op voorhand onaanvaardbaar. Wel zal dan, gelet op de versterkte impact door het accumulatie effect, extra aandacht nodig zijn voor de bestaande beoordelingscriteria. Denk daarbij aan accumulatie van verkeersbewegingen, richting van verkeersstromen en overige toename van de impact als gevolg van de clustering van meerdere darkstores in dezelfde omgeving.

 

Panden die bestemd zijn voor zware milieucategorieën, worden in principe behouden.

 

Concentratie van publieksgerichte bedrijvigheid

Indien de omgeving overwegend bestaat uit op publiek gerichte functies, dan zijn darkstores in de basis ongewenst. Dit i.v.m. de behoefte aan representativiteit en/of een veilige omgeving voor bezoekersstromen.

 

Winkel- en horecaomgeving

Een speciale vorm van een bedrijfsomgeving is een winkel of horecaomgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van overwegend publieksgerichte functies, zoals detailhandel, horeca of publieksgerichte zakelijke- en consumentverzorgende dienstverlening. De woonfunctie is niet aanwezig. Deze omgeving kan bijvoorbeeld aan een drukke verkeersweg, stadsstraat of een (winkel)plein gesitueerd zijn.

Darkstores zijn hier ongewenst (zie kopje ‘concentratie van publieksgerichte bedrijvigheid’).

 

Geluid

Aangetoond dient te worden dat met de komst van een darkstore alsnog sprake is van een goed woon- en leefklimaat en vestigingsklimaat. Aan de hand van de melding Activiteitenbesluit kan op hoofdlijnen al de betekenis van de bedrijfsvoering op de omgeving worden beoordeeld.

 

Verkeer & Openbare ruimte

Uitgangspunt is dat de bedrijfsvoering van darkstores, waaronder het inladen en parkeren van alle transportmiddelen voor het bezorgen, inpandig plaatsvindt. Voor het laden en lossen is een laad- en losplek wenselijk. Indien geen plek op eigen terrein beschikbaar is, kan gezocht worden naar een mogelijkheid voor laden- en lossen in de openbare ruimte. Gebruik van een laad- en losplek kan gebonden worden aan bepaalde tijden.

Ook verkeersveiligheid (belang voetgangers en fietsers) en de geschiktheid van de straat dient meegenomen te worden bij de beoordeling van een darkstore.

 

Artikel 3

Om te voorkomen dat er een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en van de aangrenzende gronden ontstaat door de bedrijfsvoering van de darkstore kunnen er voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden worden. Te denken valt aan een voorschrift waarbij het parkeren en/of het laden van de bedrijfsfietsen inpandig moet plaatsvinden.

Ook zou een voorschrift opgenomen kunnen worden waarmee de ontsluiting van de darkstore gericht is op de verkeerstraat of drukke doorloopstraat en niet bijvoorbeeld via de achterzijde van een rustige straat met woningen.