Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Alcoholverordening Winterswijk 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlcoholverordening Winterswijk 2023
CiteertitelAlcoholverordening gemeente Winterswijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Drank- en Horecaverordening van Winterswijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 3. artikel 25a van de Alcoholwet
 4. artikel 25b van de Alcoholwet
 5. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 25d van de Alcoholwet
 7. artikel 25e van de Alcoholwet
 8. artikel 25f van de Alcoholwet
 9. artikel 25g van de Alcoholwet
 10. artikel 26 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2023nieuwe regeling

23-03-2023

gmb-2023-137544

2023, nr. III-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Alcoholverordening Winterswijk 2023

De raad van de gemeente Winterswijk;

 

overwegende dat:

 

op 1 juli 2021 de Alcoholwet in werking is getreden en deze wet de Drank- en Horecawet vervangt;

 

dientengevolge de gemeentelijke Drank- en Horecaverordening moet worden vervangen door de Alcoholverordening;

 

de regels met betrekking tot de verstrekking van alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen ongewijzigd in de nieuwe verordening opgenomen kunnen worden;

 

de nieuwe wet het mogelijk maakt om het houden van proeverijen in slijterijen bij verordening toe te staan;

 

aan het opnemen van enkele andere onderwerpen in de verordening geen behoefte bestaat;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023 nr. 2139746;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 4 en 25a t/m 25g en 26 van de Alcoholwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Alcoholverordening Winterswijk 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet : de Alcoholwet;

  • b.

   vergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;

  • c.

   paracommerciële inrichting : een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

  • d.

   slijterij : een slijtlokaliteit als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de Alcoholwet daaronder verstaat.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken in de door hen geëxploiteerde inrichting uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf één uur voor het begin tot uiterlijk één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid mogen paracommerciële rechtspersonen in hun inrichting alleen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens de volgende schenktijden:

  • -

   op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen: van 10.00 tot 24.00 uur;

  • -

   op andere dagen: van 18.00 tot 24.00 uur.

 • 3.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden een paracommerciële rechtspersoon ontheffing verlenen van de voorgeschreven schenktijden ten behoeve van activiteiten van de rechtspersoon.

Artikel 3 Verbod privébijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1.

  Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. Dit geldt niet voor bijeenkomsten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

Artikel 4 Verbod verstrekken alcoholhoudende drank tijdens jeugdactiviteiten

Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens activiteiten die geheel of in belangrijke mate zijn gericht op personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 5 Verbod prijsacties horeca

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die gewoonlijk door in de betreffende inrichting wordt gevraagd.

Artikel 6 Proeverijen in een slijterij

Het is slijterijen toegestaan met inachtneming van de eisen als genoemd in artikel 6.1 van het Alcoholbesluit om proeverijen te organiseren buiten de dagen en tijden dat de slijterij regulier is opengesteld.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  De Drank- en Horecaverordening van Winterswijk wordt op het moment als bedoeld in lid 1 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Alcoholverordening gemeente Winterswijk.

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 23 maart 2023,

de plv. griffier,

w.g.

D.N. ter Horst

de voorzitter,

w.g.

B.J.J. Bengevoord