Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Beleidsregel mantelwonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel mantelwonen
CiteertitelBeleidsregel mantelwonen gemeente Oss
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2023nieuwe regeling

02-03-2023

gmb-2023-136379

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel mantelwonen

De raad van de gemeente Oss;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023;

gelet op het advies van de raadscommissie 16 februari 2023;

 

gelet op het aangenomen amendement;

 

besluit:

 

 • 1.

  In bijlage 1 ‘beleid mantelwoning’ de tekst “het ligt voor de hand om de aangebrachte voorzieningen zoals een keuken of een badkamer weer te verwijderen om het bijgebouw te laten functioneren als berging, schuur of garage “ op pagina 3 onder paragraaf 2.4 Tijdelijkheid, te laten vervallen.

 • 2.

  De Beleidsregel Mantelwonen geamendeerd vast te stellen.

Conform besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oss van 2 maart 2023, volgnummer 2023-03

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

 

Kunnen op basis van hetgeen bepaald in art 2.12 lid 1 onder A onder 2 WABO en art 4 lid 11 bijlage 2 van het BOR een ontheffing van het bestemmingsplan verlenen voor een mantelwoonvoorziening.

Definities:

 • Mantelwonen: samenwoonvorm vergelijkbaar met samenwonen in het kader van mantelzorg, voortkomend uit een onderlinge ondersteuningsrelatie echter zonder dat daarbij een medische indicatie nodig is.

 • Onderlinge ondersteuningsrelatie: zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, zonder dat daarbij een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur noodzakelijk is.

 • Sociale relatie: onderlinge verbinding tussen personen voortkomend uit gezins- of familieverband of daarmee gelijk te stellen intensieve binding.

 • Mantelwoonvoorziening: afhankelijke woonvoorziening in het kader van mantelwonen bij een bestaande woning, niet zijnde een recreatiewoning voor maximaal twee personen

 • Afhankelijke woonvoorziening: een niet zelfstandige extra woonvoorziening in de hoofdmassa, aan- of uitbouw of (al dan niet vrijstaand) bijgebouw van een hoofdwoning, zonder eigen erf of erftoegang ten behoeve van mantelwonen

Ontheffingsvoorwaarden:

 • 1.

  Er sprake is van een onderlinge ondersteuningsrelatie, voortkomend uit een sociale relatie zoals bijvoorbeeld familie of daaraan gelijk te stellen;

 • 2.

  De mantelwoonvoorziening wordt ingepast binnen de bestaande, al dan niet vergunning vrije, bouw- en ontheffingsmogelijkheden van het ter plekke geldende bestemmingsplan en geldende beleid ten aanzien van mantelzorgvoorzieningen;

 • 3.

  De ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal 10 jaar;

 • 4.

  De mantelwoonvoorziening is een niet-zelfstandige, afhankelijke woonvoorziening bij een bestaande als zodanig bestemde burger- of bedrijfswoning die dient als hoofdverblijf (niet zijnde recreatiewoning). Per woning is maximaal één mantelwoonvoorziening toegestaan;

 • 5.

  Afsplitsing van de mantelwoonvoorziening en gebruik als zelfstandige woning is niet toegestaan;

 • 6.

  De mantelwoonvoorziening mag door maximaal 2 personen worden bewoond;

 • 7.

  Er dient sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening en goede ruimtelijke, milieutechnische en stedenbouwkundige inpassing. Dat wil zeggen dat gebruiksmogelijkheden en het woongenot van omliggende gronden niet onevenredig mogen worden belemmerd en dat er geen sprake mag zijn van een onevenredige toename van gebruik-, verkeer- en parkeerdruk. Ook dient er sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat minimaal gelijk aan die van de hoofdwoning;

 • 8.

  De ontheffing voor het gebruik van een mantelwoonvoorziening is een persoonsgebonden ontheffing en hangt samen met de ondersteuningsrelatie zoals genoemd in punt 1 tussen de hoofdbewoners en de bewoners van de mantelwoonvoorziening. Vervalt de relatie door verhuizing, overlijden of andere oorzaken, dan vervalt ook de ontheffing voor het gebruik van de mantelwoonvoorziening.

Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Citeertitel: Beleidsregel mantelwonen gemeente Oss

Datum inwerkingtreding: 2 maart 2023

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 maart 2023.

De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter,

griffier,

drs. P.H.A. van den Akker