Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 maart 2023 tot vernietiging van onderdeel 2 van het raadsbesluit van de gemeenteraad Utrecht van 3 februari 2022 (nr. 19) tot “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 maart 2023 tot vernietiging van onderdeel 2 van het raadsbesluit van de gemeenteraad Utrecht van 3 februari 2022 (nr. 19) tot “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU”
CiteertitelAanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageIndicatietekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2023nieuwe regeling

14-03-2023

prb-2023-3525

19

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 maart 2023 tot vernietiging van onderdeel 2 van het raadsbesluit van de gemeenteraad Utrecht van 3 februari 2022 (nr. 19) tot “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU”

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij, in administratief beroep, het volgende hebben besloten over onderdeel 2 van het raadsbesluit van de gemeente Utrecht van 3 februari 2022 (nr. 19) tot “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken VUMO en IKU”. Gedeputeerde Staten hebben besloten het raadsbesluit op onderdeel 2, en daarmee de bijbehorende indicatietekening, te vernietigen en daarvoor een nieuw besluit en een nieuwe indicatietekening in de plaats te stellen.

 

Concreet betekent dit dat de verwijzing naar het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie B, nummer 2862 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Maansteenweg 1, 3523 SR, te Utrecht, zoals genoemd in onderdeel 2 van het raadsbesluit wordt veranderd in de kadastrale nummers 1514 en 837 (gedeeltelijk) en 223 (gedeeltelijk), kadastraal bekend Tolsteeg. En dat er een nieuwe indicatietekening wordt gepubliceerd die in de plaats treedt van de indicatietekening van de gemeente Utrecht.

 

Het aanwijzingsbesluit:

 

Het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad van Utrecht is een besluit op grond van de Wet op de lijkbezorging. Het raadsbesluit “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU” van 3 februari 2022 (nr. 19) omvat:

 

  • 1.

    Instemming met het verzoek van Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) van 23 juli 2021 om aan de VUMO grond aan te wijzen voor het hebben, aanleggen en in stand houden van een bijzondere (Islamitische) begraafplaats.

  • 2.

    Aanwijzing van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie B, nummer 2862 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Maansteenweg 1, 3523 SR, te Utrecht, met een oppervlakte van circa 11.050 m2 – en thans in gebruik als gemeentelijke begraafplaats zoals nader is aangegeven op de bij het raadsbesluit gevoegde indicatietekening - aan te wijzen als bijzondere (Islamitische) begraafplaats

  • 3.

    Het verzoek van Islamitisch Kerkgenootschap Utrecht (IKU) van 18 juni 2020, om aan IKU grond aan te wijzen voor het hebben, aanleggen en in stand houden van een bijzondere begraafplaats af te wijzen.

Administratief beroep en besluit Gedeputeerde Staten van Utrecht:

 

Tegen dit raadsbesluit is, op grond van de Wet op de lijkbezorging, administratief beroep bij Gedeputeerde Staten ingesteld door een aantal omwonenden van de gemeentelijke begraafplaats en door de IKU. Gedeputeerde Staten hebben besloten het (ontvankelijk) ingediende administratief beroep tegen de onderdelen 1 en 3 van het raadsbesluit ongegrond te verklaren en derhalve deze onderdelen van het raadsbesluit in stand te laten.

 

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de gemeenteraad van Utrecht de verkeerde percelen heeft aangewezen in het raadsbesluit. Gedeputeerde staten zijn van mening dat deze fout hersteld dient te worden vanuit het oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid. Gedeputeerde staten besluiten daarom het raadsbesluit “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU” van 3 februari 2022 (nr. 19) op onderdeel 2 te vernietigen en daarvoor in de plaats de percelen met de kadastrale nummers 1514 en 837 (gedeeltelijk) en 223 (gedeeltelijk), kadastraal bekend Tolsteeg aan te wijzen als bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, gemeente Utrecht.

 

Gedeputeerde Staten voldoen hiermee aan de wettelijke plicht om, op grond van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ontvankelijk en gegrond verklaren van een administratief beroep een nieuw besluit in de plaats te stellen voor het vernietigde bestreden besluit. Gedeputeerde Staten voegen eveneens een nieuwe indicatie tekening bij die in de plaats komt van de vernietigde gemeentelijke indicatietekening.

 

Instellen beroep:

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Een besluit waartegen ingevolge de Wet op de lijkbezorging beroep tegen open staat of aanhangig is treedt, zolang dit het geval is, niet in werking (artikel 88 Wet op de lijkbezorging).

Bijlage