Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Kedichem, 24 maart 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot maandag 3 april 2023 om 00.00 uur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-202303-04-2023nieuwe regeling

24-06-2022

gmb-2023-133642

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden

DE BURGEMEESTER VAN VIJFHEERENLANDEN;

 

gehoord de beraadslaging met de driehoek op maandag 20 maart 2023;

 

overwegende dat:

 

 • de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • in het Hotel aan de Linge in Kedichem sinds 1 maart 2023 bijna 60 asielzoekers zijn gehuisvest voor de periode van een jaar. Dat dit in het dorp de nodige commotie heeft veroorzaakt;

 • bij dit hotel met een bijna jaarlijkse regelmaat wordt gedemonstreerd of anderszins wordt stilgestaan door extreemrechtse groeperingen ter herdenking van een verstoring door antifascisten van een bijeenkomst van de Centrumpartij op 29 maart 1986 in dit hotel waarbij het hotel in de brand vloog. Dat deze plek voor extreemrechts sindsdien een symbolische waarde heeft.

 • de politie in dit verband de verwachting heeft dat in het weekend vóór 29 maart 2023 of ná 29 maart 2023 een mogelijke confrontatie zal worden gezocht door extreemrechtse groeperingen waarbij de openbare orde en veiligheid in het geding raken;

 • de burgemeester tijdig wil kunnen ingrijpen;

 • er geen minder ingrijpende middelen voor handen zijn;

 • uit bovengenoemde de noodzaak van het cameratoezicht blijkt;

 • het cameratoezicht in de hierna genoemde straten en gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • de effectiviteit van flexibel cameratoezicht in een aparte evaluatie van iedere inzet getoetst wordt.

BESLUIT het volgende:

Artikel I

Als gebied voor flexibel cameratoezicht wordt aangewezen:

Het gebied bij perceel Lingedijk 2 in Kedichem, zoals aangegeven (zie plattegrond in de bijlage).

Artikel II

Het besluit genoemd in artikel 1 treedt in werking op 24 maart 2023 om 16.00 uur en geldt tot maandag 3 april 2023 om 00.00 uur.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Kedichem, 24 maart 2023.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 24 juni 2022,

de burgemeester van Vijfheerenlanden,

S. Fröhlich

Bijlage: luchtfoto van de omgeving van de aangewezen plaats

 

 

Lingedijk 2 in Kedichem.

 

Locatie van de camera: op het perceel van het Hotel aan de Linge, Lingedijk 2 in Kedichem rechtsonder bij het rode kruisje aan het begin van de parkeerplaats.

Niet eens met dit besluit?

Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop deze brief is verstuurd.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden:

 • uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres,

 • de datum van uw bezwaarschrift,

 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent,

 • het kenmerk (zaaknummer) van het besluit,

 • waarom u het niet eens bent met het besluit.

U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan alleen per post (dus niet per e-mail).

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Vijfheerenlanden

t.a.v. Commissie voor de bezwaarschriften

Postbus 11

4140 AA Leerdam

 

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig.

Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. U kunt bijvoorbeeld vragen dat de uitvoering van het besluit wordt gestopt totdat uw bezwaarschrift is behandeld. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u indient bij de rechtbank.

 

Dit kan op twee manieren.

 • 1.

  Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl

 • 2.

  Per post. Stuur uw verzoekschrift naar:

 • Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen

 • Postbus 16005

 • 3500 DA Utrecht

Let op: Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 0