Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit van het Dagelijks Bestuur van GBLT houdende regels omtrent aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van GBLT houdende regels omtrent aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT
CiteertitelAanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet
 2. artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet
 3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
 6. artikel 30, achtste lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023artikel 1, 3

15-03-2023

bgr-2023-371

01-03-201801-04-2023nieuwe regeling

05-01-2018

Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 63

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van GBLT houdende regels omtrent aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT

Het dagelijks bestuur van GBLT;

Gelet op:

 • -

  artikel 123, lid 3 van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 124, lid 5 van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 231, lid 2 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 232, lid 4 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1, lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken (verder: de Wet Woz);

 • -

  artikel 30, lid 8 van de Wet Woz;

 • -

  artikel 20, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2014;

BESLUIT

 

vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing/Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT’.

Artikel 1 Ambtenaar belast met de heffing

 • 1.

  De manager van de afdeling Heffen is:

  • a.

   de ambtenaar belast met de heffing van waterschapbelastingen, als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a van de Waterschapswet;

  • b.

   de ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet;

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen ambtenaar worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de adjunct directeur en bij diens afwezigheid of ontstentenis door de directeur.

 • 3.

  De in lid 1 genoemde aanwijzing geldt slechts ten aanzien van de belastingen, waarvan de bij GBLT aangesloten deelnemers de heffingsbevoegdheid aan GBLT hebben overgedragen via de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 De Woz-ambtenaar

De ambtenaar belast met de heffing als bedoeld in artikel 1 van dit besluit is met inachtneming van artikel 1, lid 2 van de Wet Woz belast met de uitvoering van deze wet. Dit artikel geldt slechts voor de gemeentes die de bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Woz aan GBLT hebben overgedragen via de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regeling.

Artikel 3 Ambtenaar belast met de invordering

 • 1.

  De manager van de afdeling Innen is:

  • a.

   de ambtenaar belast met de invordering van waterschapbelastingen als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel b van de Waterschapswet;

  • b.

   de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen ambtenaar worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de adjunct directeur en bij diens afwezigheid of ontstentenis door de directeur.

 • 3.

  De in lid 1, onderdelen a en b genoemde aanwijzing geldt slechts ten aanzien van de belastingen, waarvan de bij GBLT aangesloten deelnemers de heffings- en invorderingsbevoegdheid aan GBLT hebben overgedragen via de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regeling.

Artikel 4  

De op grond van dit besluit aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikelen 1 en 3 van dit besluit, treden in de plaats van de ambtenaren die als zodanig, voor de inwerkingtreding van dit besluit, bevoegd waren. Het voorgaande besluit met datum 4 november 2015 wordt hierdoor ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van de bekendmaking en vindt toepassing met ingang van 1 maart 2018.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT’

Het dagelijks bestuur van GBLT

de directeur van GBLT

M.A. van Helden

de voorzitter van het dagelijks bestuur van GBLT

B.J. Bussink

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle