Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Artikel 2.10.1 van Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-125224

261692

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst

De burgemeester van de gemeente Voorst;

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2.10.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv);

overwegende:

dat op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.10.1 van de Apv in het belang van de handhaving van de openbare orde voor een bepaalde duur camera's kunnen worden ingezet ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn;

dat in het Parkeerhuis in Twello regelmatig jeugdoverlast is;

dat deze overlast bestaat uit het afsteken van vuurwerk, het nuttigen van eten en drinken in een groep en het gooien met etenswaren tegen de voordeur van omwonenden; het vervuilen van het parkeerdek met etenswaren, het gooien van een verfbom in de omringende tuin en het bekladden van de parkeergarage;

dat het cameratoezicht deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen om inbreuk op de openbare orde te voorkomen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten;

dat het ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen, noodzakelijk is om aan de gevel van het Kulturhus en aan de gevel van het gemeentehuis camera's op te hangen;

dat deze camera's een preventief middel zijn tegen criminaliteit en overlast;

dat het cameratoezicht op deze drie locaties voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid, proportionaliteit, subsidiariteit);

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de locaties proportioneel is in relatie tot het doel van het instellen van cameratoezicht;

B ES L U I T:

Artikel 1  

Het plaatsen van vaste camera's:

 • a.

  in het Parkeerhuis en aan de gevel van deze overdekte parkeergarage in Twello, Van Spiegelstraat en Sikkeplein, 7391 CD Twello;

 • b.

  aan de gevel van het Kulturhus, Jachtlustplein 9, 7391 BW Twello;

 • c.

  aan de gevel van het gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en geldt voor vijf jaar.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Voorst.

Aldus vastgesteld op 21 februari 2023

Paula Jorritsma-Verkade

burgemeester

Toelichting

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Voorst (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.