Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Goirle 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4.3 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023Nieuwe regeling

07-03-2023

gmb-2023-124409

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

gelet op:

 • 1.

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • 1.

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag eerste helft 2023;

 • 2.

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen.  

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag eerste helft 2023 gemeente Goirle.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet: Participatiewet;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 • 3.

  minimuminkomen: 120 % van de op datum aanvraag geldende (relevante) bijstandsnorm

  inclusief vakantiegeld;

 • 4.

  Energielasten: kosten van energie voor huishouden (aanvrager ontvangt de energienota);

 • 5.

  peildatum: aanvraagdatum voor de eenmalige energietoeslag;

 • 6.

  referteperiode: periode van 3 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag eerste helft 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag eerste helft 2023 van € 500 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en energielasten en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Per adres kan de energietoeslag eenmaal toegekend worden.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  a. algemene bijstand ontvangen; of

  b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  c. BBZ; of

  d. deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima; of

  e. deelnemen aan de meedoenregeling of een andere regeling bedoeld voor mensen met een laag inkomen;

  f. de eenmalige toeslag 2022 al ontvangen hebben.

ontvangen de eenmalige energietoeslag eerste helft 2023 ambtshalve (automatisch op hun bankrekening) uiterlijk op 1 juni 2023.  De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking in werking en hebben terugwerkende kracht tot 1 maart 2023.

2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Goirle 2023

Aldus vastgesteld op 7 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders