Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Koggenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Koggenland
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Koggenland
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Koggenland 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2023nieuwe regeling

17-03-2023

gmb-2023-122254

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Koggenland

De burgemeester van de gemeente Koggenland,

 

overwegende dat;

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2022 kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • -

  er sprake is van een vrees voor verstoringen van de openbare orde in het hierna genoemde gebied. Deze vrees is gegrond op eerdere ongeregeldheden bij crisisnoodopvangen dan wel asielzoekerscentra binnen en in de omgeving van de gemeente Koggenland. De wens is om optimale veiligheid te garanderen voor zowel de bewoners uit de omgeving als de bewoners die een half jaar te gast zijn;

 • -

  cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

 • -

  er een evenwichtige verhouding is tussen de inzet van cameratoezicht in verhouding tot (de ernstige vrees voor) overlast en criminaliteit (proportionaliteit);

 • -

  het geformuleerde doel niet met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen kan worden behaald (subsidiariteit);

 • -

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  het aanwijzen van dit gebied met cameratoezicht bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • -

  de aanwijzing van dit gebied voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om het risico van inbreuk op de openbare orde terug te kunnen dringen;

 • -

  overleg met de Officier van Justitie heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Koggenland 2022 en artikel 151c van de Gemeentewet;

 

BESLUIT;

 

 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de APV; de omgeving van het CNO Koggenland, zoals aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond;

 • 2.

  Dat in het onder punt 1 aangewezen gebied als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • -

   Het gaat aanvankelijk om een beperkte plaatsingsduur van 3 maanden.

  • -

   Het besluit treedt in werking van 15 maart 2023 tot en met 15 juni 2023.

  • -

   Twee weken voor het einde van de duur van dit besluit zal er een evaluatie plaatsvinden.

  • -

   De aanwezigheid van camera’s wordt op duidelijke wijze kenbaar gemaakt voor eenieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt, namelijk via bebording.

  • -

   De camerabeelden worden gedurende 24 uur per dag opgenomen.

  • -

   De opgenomen camerabeelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

  • -

   De opgenomen camerabeelden worden beschikbaar gesteld aan de politie indien er klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

  • -

   Er wordt voldaan aan de eisen die aan de wijze waarop de beelden worden vastgelegd (afscherming van woningen), geregistreerd (op basis van de Wet politiegegevens) en uitgekeken (eisen aan de ruimte en het personeel).

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving CNO Koggenland’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 17 maart 2023,

de burgemeester van Koggenland,

mr. M.M. Bonsen-Lemmers

 

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij de burgemeester. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

\ de naam en het adres van de indiener;

\ de datum;

\ een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

\ de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Bijlage 1 Gebied voorzien van cameratoezicht