Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Vaststelling Bebouwde kom Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling Bebouwde kom Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden
CiteertitelBebouwde kom Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgrenzen bebouwde kom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2023nieuwe regeling

09-03-2023

gmb-2023-120382

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling Bebouwde kom Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023;

 

heeft overwogen dat:

  • met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, waarin de Boswet in opgegaan, het van belang is dat de onderliggende kaarten goed op orde zijn.

  • in verband met de wettelijke compensatie- en/of herplantverplichtingen bij kap van bomen, het voor de gemeente en provincie van belang is dat de grenzen van de bebouwde kom actueel zijn;

  • het in plaats van losse analoge kaarten, gebruiksvriendelijk(er) is deze grenzen te kunnen raadplegen met behulp van een digitale kaart;

  • ook bewoners en bedrijven daarmee toegang krijgen tot deze kaart.

 

gelet op artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming;

 

besluit:

 

vast te stellen de Bebouwde kom Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden, en deze voor ieder toegankelijk te maken door te verwijzen naar de link:

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xm8WIGymjDx3Va0Z_Z5WBxbyljGa3jI&ll=53.005945581836535%2C5.550266000000015&z=11

 

Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 maart 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, voorzitter

G.W. Stegenga, griffier