Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Aansluitverordening gemeente Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluitverordening gemeente Duiven
CiteertitelAansluitverordening gemeente Duiven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 10.33 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2023nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2023-119924

22-50136-CM

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluitverordening gemeente Duiven

De raad van de gemeente Duiven

 

gezien het voorstel van het college;

 

gezien het advies van 27 september 2022

 

gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 10.33 van de Wet milieubeheer;

 

overwegende dat het rioleringsbeleid is neergelegd in het Watertakenplan De Liemers zoals door de raad vastgesteld op 4 oktober 2022;

 

overwegende dat het gewenst is eenduidige regels te stellen over de eisen rondom nieuwe rioolaansluitingen en de wijze van aanvragen,

 

besluit vast te stellen de

 

Aansluitverordening gemeente Duiven

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Beheerder van het openbaar riool: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Ontstoppingsstuk: een hulpstuk waarin een met een deksel afsluitbare opening is aangebracht bestemd voor het ontstoppen van een leiding;

 • c.

  Overnamepunt: het punt dat de grens tussen de beheerverantwoordelijkheden van de beheerder van het openbaar riool en de eigenaar van de terrein- en gebouwriolering markeert;

 • d.

  Perceelaansluiting: de aansluiting van een perceel op een openbaar rioolstelsel;

 • e.

  Perceelgrens: de perceelgrens zoals bekend bij het Kadaster;

 • f.

  Verordening: de Aansluitverordening gemeente Duiven;

 • g.

  Bijlage: bijlage 1 Overzicht definities gebouw- en buitenriolering.

Artikel 2 Aanvraag perceel aansluiting particulier gebruik

 • 1.

  Het is zonder schriftelijke goedkeuring niet toegestaan een aansluiting op een openbare rioolvoorziening tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  De aanvraag van een rioolaansluiting wordt door de rechthebbende van het perceel ingediend bij de beheerder van het openbaar riool.

 • 3.

  De wijze van aanvragen betreft voor particulieren een melding.

 • 4.

  De melding wordt gedaan via het Omgevingsloket, waarbij in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd:

  • a.

   de persoonsgegevens van de aanvrager;

  • b.

   het betreffende adres of perceelgegevens waarvoor de perceel aansluiting aangevraagd wordt;

  • c.

   het type afvalwater (huishoudelijk, bedrijfsafvalwater of anders) inclusief de hoeveelheid;

  • d.

   of er hemelwater afgevoerd wordt inclusief de hoeveelheid;

  • e.

   een situatieschets inclusief de aan te sluiten perceelriolering.

 • 5.

  Na het aansluiten van de perceelriolering op de perceelaansluiting vindt binnen één maand een controle plaats. De aanvrager neemt hiertoe contact op met de beheerder van het openbaar riool. Deze controle kan bestaan uit:

  • a.

   een visuele controle en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling;

  • b.

   een 0-meting en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling;

  • c.

   een rioolinspectie en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling.

 • 6.

  Aan de aanvraag kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden voor de beheerder van het openbaar riool.

Artikel 3 Aanvragen rioolaansluiting bedrijven

 • 1.

  Het is zonder schriftelijke goedkeuring niet toegestaan een aansluiting op een openbare rioolvoorziening tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  De aanvraag van een rioolaansluiting wordt door de rechthebbende van het perceel ingediend bij de beheerder van het openbaar riool.

 • 3.

  De wijze van aanvragen betreft voor bedrijven een vergunningaanvraag.

 • 4.

  Bij de vergunningaanvraag worden leges geheven.

 • 5.

  De vergunning wordt aangevraagd via het Omgevingsloket waarbij in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd:

  • a.

   de bedrijfsgegevens en de persoonsgegevens van de aanvrager;

  • b.

   het betreffende adres of perceelgegevens waarvoor de perceel aansluiting aangevraagd wordt;

  • c.

   het type afvalwater (huishoudelijk, bedrijfsafvalwater of anders) inclusief de hoeveelheid;

  • d.

   of er hemelwater afgevoerd wordt inclusief de hoeveelheid;

  • e.

   een situatieschets inclusief de aan te sluiten perceelriolering.

 • 6.

  Na het aansluiten van de perceelriolering op de perceelaansluiting vindt binnen één maand een controle plaats. De aanvrager neemt hiertoe contact op met de beheerder van het openbaar riool. Deze controle kan bestaan uit:

  • d.

   een visuele controle en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling;

  • e.

   een 0-meting en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling;

  • f.

   een rioolinspectie en verslaglegging inclusief revisietekening en uitpeiling.

 • 7.

  Aan de aanvraag kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden door de beheerder van het openbaar riool.

Artikel 4 Kosten

De kosten voor het aanpassen van het riool in openbaar terrein zijn voor rekening van de aanvrager op basis van werkelijk gemaakte kosten. De beheerder van het openbaar riool geeft de aanvrager voorafgaand aan de werkzaamheden inzicht in de kosten.

Artikel 5 Kleurgebruik

 • 1.

  Voor de hemelwaterriolering worden groene buizen gebruikt.

 • 2.

  Voor de vuilwaterriolering worden grijze buizen gebruikt.

Artikel 6 Overnamepunt

 • 1.

  Het overnamepunt van de perceelaansluiting is de perceelgrens.

 • 2.

  Ter hoogte van het overnamepunt dient een ontstoppingsstuk gerealiseerd te worden. De perceeleigenaar is de eigenaar van en verantwoordelijke voor het ontstoppingsstuk.

 • 3.

  Tot aan het overnamepunt is de beheerder van het openbaar riool de eigenaar van en verantwoordelijke voor de gemeentelijke rioolvoorziening.

 • 4.

  Vanaf het overnamepunt is de perceeleigenaar de eigenaar van en verantwoordelijke voor de aansluiting.

Artikel 7 Verstoppingen

 • 1.

  Bij verstoppingen van de riolering is leidend waar de verstopping zich bevindt.

 • 2.

  Tot aan het overnamepunt is de beheerder van het openbaar riool verantwoordelijk voor de verstopping in de gemeentelijke rioolvoorziening.

 • 3.

  Na het overnamepunt is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de verstopping in de aansluiting.

 • 4.

  Bij een verstopping dient de perceeleigenaar het ontstoppingsstuk op te graven en te controleren op de aanwezigheid van water. Als er water aanwezig is in het ontstoppingsstuk dan wordt ter controle contact opgenomen met de buitendienst van de gemeente.

Artikel 8 Bereikbaarheid bij onderhoud en calamiteiten

In het geval van onderhoud en calamiteiten die verband houden met de riolering dient de perceeleigenaar toegang te verschaffen tot het perceel.

Artikel 9 Verwijderen van aansluiting

Indien de aansluiting niet meer nodig is dient deze, tot aan het overnamepunt, verwijderd te worden door de perceeleigenaar. De resterende aansluiting dient gedicht te worden.

Artikel 10. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld, zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groepen van personen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Aansluitverordening gemeente Duiven.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De voorzitter,

De griffier,

6 december 2022

Toelichting op de Aansluitverordening gemeente Duiven

Watertakenplan De Liemers – gemeente Duiven

Het huidige rioleringsbeleid van de gemeente Zevenaar is vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers. Het Watertakenplan geldt voor drie gemeentes: de gemeente Zevenaar, Duiven en Westervoort.

In het Watertakenplan 2022-2026 wordt verwezen naar de aansluitverordening. Het opstellen en vaststellen van de aansluitverordening is onderdeel van de uitvoering van het Watertakenplan.

De aansluitverordening bevat aanvullende regels voor nieuwe rioolaansluitingen binnen de gemeente Duiven. Deze regels zijn aanvullend op het Bouwbesluit 2012 en het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Het doel van de aansluitverordening is dat nieuwe rioolaansluitingen binnen de gemeente op eenzelfde wijze worden aangevraagd en ook praktische zaken als kleurgebruik eenduidig toegepast worden.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de aansluitverordening onderdeel van het omgevingsplan.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Beheerder openbaar riool:

De beheerder van het openbaar riool is het college van burgemeester en wethouders. B&W kunnen hun bevoegdheden op grond van deze verordening mandateren aan een uitvoeringsorganisatie.

 

Voor de technische termen is zoveel mogelijk aangesloten bij het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) vanuit Stichting Rioned. Dit stimuleert een eenduidig gebruik van termen en geeft duidelijkheid. Als bijlage 1 is een overzicht met de definities gebouw- en buitenriolering toegevoegd om extra duidelijkheid te geven.

 

 • b.

  Ontstoppingsstuk: een hulpstuk waarin een met een deksel afsluitbare opening is aangebracht bestemd voor het ontstoppen van een leiding;

 • c.

  Overnamepunt: het punt dat de grens tussen de beheerverantwoordelijkheden van de beheerder van het openbaar riool en de eigenaar van de terrein- en gebouwriolering markeert;

 • d.

  Perceelaansluiting: de aansluiting van een perceel op een openbaar rioolstelsel, na het ontstoppingsstuk en het overnamepunt;

 • e.

  Perceelgrens: een perceel is volgens het Kadaster een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft. De perceelgrens is de grens van het perceel. Er is gekozen de definitie van het Kadaster aan te houden, omdat hierdoor eenduidig taalgebruik gestimuleerd wordt;

 • f.

  Verordening: de Aansluitverordening gemeente Duiven;

 • g.

  Bijlage: bijlage 1 van deze verordening waarin een overzicht van de definities van de gebouw- en buitenriolering is opgenomen.

Artikel 2 Aanvragen rioolaansluiting particulieren

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder een rioolaansluiting te maken op het openbaar riool. Particulieren vragen een rioolaansluiting aan door middel van het doen van een melding. De melding wordt digitaal ingediend via het Omgevingsloket. Binnen het Omgevingsloket staat bij de melding vermeld welke gegevens nodig zijn voor de melding. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals opgenomen in dit artikel.

Na de aansluiting van de rioolaansluiting vindt een controlemoment plaats. Hiertoe dient de aanvrager binnen één maand de gemeente te contacteren, om deze in de gelegenheid te stellen de aansluiting te controleren.

De controle kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door het visueel laten controleren van de aansluiting door de gemeente, of door het (laten) uitvoeren van een 0-meting of door het laten controleren van een rioolinspectie.

Na de controle dient de aanvrager een verslag in van de aansluiting waarin in ieder geval een revisietekening en uitpeilgegevens zijn opgenomen. Overige vereisten zijn opgenomen in de procedure van de melding.

Aan de beoordeling van de aanvraag kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Dit is per situatie te beoordelen door de beheerder van het openbaar riool.

 

Artikel 3 Aanvragen rioolaansluiting bedrijven

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder een rioolaansluiting te maken op het openbaar riool. Bedrijven vragen een rioolaansluiting aan door middel vergunningaanvraag. Aan de vergunningaanvraag zijn leges verbonden. De vergunning wordt digitaal ingediend via het Omgevingsloket. Binnen het Omgevingsloket staat bij de aanvraag vermeld welke gegevens nodig zijn voor de vergunningaanvraag. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals opgenomen in dit artikel.

Na de aansluiting van de rioolaansluiting vindt een controlemoment plaats. De aanvrager dient de gemeente binnen één maand vanaf de aansluiting te contacteren, om deze in de gelegenheid te stellen de aansluiting te controleren.

De controle kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door het visueel laten controleren van de aansluiting door de gemeente, door het (laten) uitvoeren van een 0-meting of door het laten uitvoeren van een rioolinspectie.

Na de controle dient de aanvrager een verslag in van de aansluiting waarin in ieder geval een revisietekening en uitpeilgegevens zijn opgenomen. Overige vereisten zijn opgenomen in de procedure van de vergunningaanvraag.

Aan de beoordeling van de aanvraag kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Dit is per situatie te beoordelen door de beheerder van het openbaar riool.

 

Artikel 4 Kosten

Het aansluiten van een rioolaansluiting op het openbaar riool houdt in dat er werkzaamheden verricht moeten worden. Deze werkzaamheden worden doorberekend naar de aanvrager. De doorberekening betreft de werkelijke kosten. De beheerder vraagt hiervoor een offerte aan bij een door hen gekozen partij. Deze offerte wordt voorafgaand aan de werkzaamheden overhandigd aan de aanvrager. Hierdoor is de aanvrager op voorhand bekend met de kosten.

 

Artikel 5 Kleurgebruik

Eenduidig kleurgebruik van de riolering voor verschillende type riolering heeft meerdere voordelen. Door hetzelfde kleurgebruik binnen de gemeente te stimuleren ontstaat duidelijkheid en gelijk gebruik. Zowel voor de perceeleigenaar, de gebruiker, de gemeente en bij werkzaamheden is hierdoor duidelijk welk type riolering het betreft. Dit gaat verkeerd gebruik en verkeerde aansluiting van de riolering tegen waardoor foutaansluitingen waar mogelijk tegengegaan worden.

 

Artikel 6 Overnamepunt perceelaansluitpunt

Om duidelijkheid te scheppen waar de eigendom en verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar en de rioolbeheerder eindigt en begint is het belangrijk vast te leggen wat het overnamepunt is. Voor het overnamepunt is de perceeleigenaar eigenaar en verantwoordelijk voor de perceelriolering. Na het overnamepunt is de beheerder van het openbaar riool eigenaar en verantwoordelijk voor de openbare riolering.

Op het overnamepunt, wat de perceelgrens betreft, wordt door de aanvrager een ontstoppingsstuk aangelegd.

 

Artikel 7 Verstoppingen

In het geval van verstoppingen van de riolering is leidend waar de verstopping zich bevindt. Dit wordt gecontroleerd door de perceeleigenaar, door het ontstoppingsstuk op te graven en te openen. Als zich water bevindt in het ontstoppingsstuk neemt de perceeleigenaar contact op met de betreffende afdeling van de gemeente. Bij het vaststellen van de verordening is dit de buitendienst van de gemeente. Het contact opnemen met de buitendienst van de gemeente is om deze in de gelegenheid te stellen de aanwezigheid van water in het ontstoppingsstuk te controleren. Als de verstopping zich bevindt in de openbare riolering is de gemeente verantwoordelijk voor het opheffen van de verstopping. Indien dit niet het geval is, dan is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het opheffen van de verstopping. Eventuele kosten kunnen in dit geval niet verhaald worden bij de gemeente.

 

Artikel 8 Bereikbaarheid bij onderhoud en calamiteiten

In het geval van onderhoud en calamiteiten die te maken hebben met de riolering kan het voorkomen dat toegang tot het perceel nodig is. De perceeleigenaar dient de gemeente in deze gevallen toegang te verschaffen tot het perceel.

 

Artikel 9 Verwijderen van rioolaansluitingen

Indien de aansluiting niet meer nodig is dient deze, tot aan het overnamepunt, verwijderd te worden door de perceeleigenaar. De resterende aansluiting dient gedicht te worden, zodat hier geen water of vervuiling in terecht kan komen. Van de werkzaamheden dient de beheerder van het openbaar riool op de hoogte te worden gesteld.

 

Artikel 10 Toezichthouders

Een persoon die aangewezen is als toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de Awb opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb kunnen deze bevoegdheden bij verordening of bij besluit van het college worden beperkt. Het college wijst in de regel een gemeentelijke afdeling of dienst aan waarvan de ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de verordening. Voorts kan het college (in termen van de komende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: bevoegd gezag) ambtenaren aanwijzen van andere afdelingen of diensten.

Aanwijzing betekent niet dat zij tevens opsporingsbevoegd zijn. Aangezien buitengewone opsporingsambtenaren hun aanwijzing aan het Wetboek van Strafvordering ontlenen, is een nadere regeling niet nodig. De aanwijzing als toezichthouder is de grondslag voor de aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar. De opsporingsbevoegdheid van de buitengewone opsporingsambtenaren beperkt zich tot die zaken waarvoor zij toezichthouder zijn.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking per de aangegeven datum.

 

Artikel 12 Citeertitel

De naamgeving staat vrij. De naam Aansluitverordening gemeente Duiven geeft het beste aan waarover de verordening gaat.

 

Overgangsrecht

Overgangsrecht is niet nodig, omdat niet eerder een aansluitverordening in de gemeente bestond.

Bijlage 1: Overzicht definities buiten- en gebouwriolering

 

Bron: NTR3216 via Kennisbank Riolering, Stichting Rioned.