Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GEMEENTE LEEUWARDEN 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GEMEENTE LEEUWARDEN 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren Leeuwarden 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Parkeren Leeuwarden 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2017
 3. Parkeerverordening Leeuwarden 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-202101-09-2021wijziging

29-06-2021

gmb-2021-438546

01-09-202101-09-2021Vervangende regeling

29-06-2021

gmb-2021-407479

01-09-202104-12-2021Vervangende regeling

29-06-2021

gmb-2021-427202

-
09-03-201701-09-2021wijziging

28-02-2017

Gemeenteblad: 8 maart 2017

-
21-01-201609-03-2017wijziging

20-01-2016

GVOP: 20 januari 2016 en Huis aan Huis: 20 januari 2016

-
08-01-201320-01-2016nieuwe regeling

08-01-2013

Huis aan Huis; 16 januari 2013

-
09-12-201008-01-2013nieuwe regeling

23-11-2010

Huis aan Huis; 1december2010

-
15-04-200901-09-2021nieuwe regeling

31-03-2009

Huis aan Huis; 8 april 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GEMEENTE LEEUWARDEN 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden;

overwegende dat het gewenst is voor het parkeren de plaatsen, zones, tijdstippen van parkeren, en de wijze van parkeren, de volgende regels te stellen;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2017 (artikelen 2 en 8) en de Parkeerverordening Leeuwarden 2016 (artikelen 2 en 3)

 

besluit het volgende:

 

Artikel 1 Aanwijzing van parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghoudersplaatsen

 • 1.

  Aan te wijzen als plaatsen waarop tegen betaling van belasting zoals genoemd in artikel 2, lid 1 van de Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2017 mag worden geparkeerd (parkeerapparatuurplaatsen), op daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen op de voor het parkeren bestemde gedeelten van de straten en terreinen zoals hierna opgesomd onder het kopje “parkeerapparatuurplaatsen”,

 • 2.

  Aan te wijzen als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders (vergunninghoudersplaatsen) tegen betaling van belasting volgens artikel 2, lid b van de verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2017 op daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen op de voor het parkeren bestemde gedeelten van de straten en terreinen, zoals hierna opgesomd onder het kopje “vergunninghoudersplaatsen”.

  

Parkeerapparatuurplaatsen

Amelandsdwinger

Baljeestraat

Beursplein

Bonifatiusplein

Doelestraat

Druifstreek

Eenhoorn

Fonteinland

Groeneweg (Schoenmakersperk – Heer Ivostraatje)

Groot Schavernek

Grote Kerkstraat (Kleine Kerkstraat – Doelestraat)

Harlingersingel (Vrouwenpoortsbrug – Pier Panderstraat)

Harlingertrekweg, inclusief de parkeergelegenheid tussen de Harlingertrekweg en het WTC

Harmonieplein

Jacob Catsplein

Korfmakerstraat

Lange Marktstraat

Nieuwe Buren

Nieuwekade

Nieuwestad noordzijde (Torenstraat – Kleine Kerkstraat)

Nieuweweg

Oldehoofsterkerkhof

Oosterbuurt

Oostergrachtswal (Wybrand de Geeststraat – 1e Kanaalsbrug)

Oosterkade

Parkeerterrein Dirk Zeperweg (gelegen tussen de Dirk Zeperweg en de Spanjaardsstraat)

Schoenmakersperk

Schrans

Sixmaplein

Sixmastraat

Snekerkade

Stationsplein

Tuinen zuidzijde

Turfmarkt

Tweebaksmarkt

Uniabuurt

Van Swietenstraat

Vliet (Vlietsterbrug – Bleeklaan)

Voorstreek

Westerplantage

Westersingel

Willemskade nz (P. Hendrikstraat – Schoolstraat)

Willemskade nz (P. Hendrikstraat – Zuiderstraat)

Willemskade zuidzijde (oost)

Willemskade zuidzijde (west)

Wissedwinger

Zaailand (Westerkade – Pr. Hendrikstraat)

Zoutbranderij

Zuiderplein

Zuidersingel

Zuiderstraat

  

Vergunninghoudersplaatsen Leeuwarden:

 

Achter de Grote Kerk

Achter de Hoven (Zuidergrachtswal – Kanaalstraat)

Arendsstraat

Arendstuin

Auckemastraatje

Bagijnesteeg

Bagijnestraat

Berlikumermarkt

Beyerstraat

Bij de Put

Bredeplaats

Breedstraat

Burmaniastraat

Droevendal

Eebuurt

Eenhoorn

Eewal

Gedempte Keizersgracht

Groeneweg (Noorderweg – Schoenmakersperk)

Grote Kerkstraat (Doelestraat – Bredeplaats)

Grote Kerkstraat (Pijlsteeg – Jacobijnerkerkhof)

Heer Ivostraatje

Herenwaltje

Hoekemastraat

Hovenierstraat

Jacobijnerkerkhof (hoek Grote Kerkstraat)

Kazerne

Klanderijstraat

Klein Schavernek

Klokplein

Kloosterhof

Kromme Jat

Noorderweg

Oostersingel (vanaf de fietsbrug bij het Hoeksterend voor de eerste vier woonboten)

Ossekop

Perkswaltje

Pijlsteeg

Posthoornsteeg

Pottebakkersplaats

Reyndersbuurt

Ritsumastraat

Romkeslaan

Sacramentstraat

Schoolstraat

Sint Anthonystraat

Speelmansstraat

Torenstraat

Tulpenburg

Weaze

Westerkade

Willemskade nz (Schoolstraat – Westerkade)

Willemskade nz (Zuiderstraat – Beursplein)

Wortelhaven

Zuidergrachtswal

Zwitserswaltje

    

 

Vergunninghoudersplaatsen Grou

1e Oosterveldstraat

2e Oosterveldstraat

Boogstrjitte

Brêgepaad

Drachtsterweg

Hellingshaven Noord

Hofsgrêft

Nieuwekade

Parallelstraat

Paviljoenstraat

Skaverij

Skilerij

Suderkade

  

Artikel 2 Aanwijzing van de maximale parkeerduur per straat

Aan te wijzen de maximale parkeerduur per straat waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn zoals genoemd op de lijst volgens Bijlage 1.

Artikel 3 Aanwijzing van zones waar met een parkeervergunning kan worden geparkeerd

 • 1.

  Aan te wijzen de zones 1 tot en met 4 en 6 tot en met 10 in Leeuwarden, zoals die zijn aangegeven op de bijgaande kaart volgens Bijlage 2. In deze zones kan met een parkeervergunning worden geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen of op vergunninghoudersplaatsen indien er daartoe een parkeervergunning is verleend overeenkomstig de geldende Parkeerverordening Leeuwarden.

 • 2.

  Wanneer men woont danwel zijn/haar bedrijf heeft gevestigd in een straat waarin het regime betaald parkeren geldt, kan met een parkeervergunning worden geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen in de betreffende zone waarbinnen de straat valt, indien er daartoe een parkeervergunning is verleend overeenkomstig de geldende Parkeerverordening Leeuwarden.

 • 3.

  Wanneer men woont in een straat waar vergunninghoudersparkeerplaatsen zijn, danwel een parkeerverbod geldt, kan met een parkeervergunning worden geparkeerd op vergunninghoudersplaatsen  parkeerapparatuurplaatsen in de betreffende zone waarbinnen de straat valt indien er daartoe een parkeervergunning is verleend overeenkomstig de geldende Parkeerverordening Leeuwarden.

  

Artikel 4 Aanwijzing tijdstippen van parkeren

 • 1.

  De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2017 op parkeerapparatuurplaatsen mag worden geparkeerd zijn bepaald per zone (zones A t/m E) volgens onderstaande tekening “Tariefzones”, en volgens onderstaande tabel.

 • zone A

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur

  zone B

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur

  zone B*

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

  zone C

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

  zone D

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

  zone D*

  betaald parkeren maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op koopavond(en) van 18.00 tot 22.00 uur.

  zone E

  betaald parkeren maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

   

Artikel 5 De wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 of, in de daarvoor geschikte automaten, door het pinnen met een (door de automaat geaccepteerde) bankpas, danwel het activeren van het belparkeren (GSM parkeren)

 • 2.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur die na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De begripsomschrijvingen uit de Parkeerverordening Leeuwarden 2016 zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt en treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren gemeente Leeuwarden 2017”.

 • 4.

  De voorgaande Aanwijzingsbesluit(en) Parkeren gemeente Leeuwarden komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2017.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

 

 

Kaart

Bijlage 1: maximale parkeerduur

 

locatie

Max. parkeerduur

Baljeestraat

3 uren

Beursplein

1 uur

Bonifatiusplein

2 uren

Dirk Zeperweg

dag

Doelestraat

2 uren

Druifstreek

2 uren

Eenhoorn

2 uren

Fonteinland

dag

Groeneweg

2 uren

Groentemarkt

2 uren

Groot Schavernek

1 uur

Grote Kerkstraat

1 uur

Harlingersingel

1 uur

Harlingertrekweg

14 uren

Harmonieplein

1 uur

Jacob Catsplein

dag

Kazerne

2 uren

Korfmakersstraat

2 uren

Lange Markstraat

3 uren

Nieuweburen

2 uren

Nieuwekade

2 uren

Nieuwestad

1 uur

Nieuweweg

2 uren

Noordvliet

3 uren

Oldehoofsterkerkhof

1 uur

Oosterbuurt

3 uren

Oosterkade

2 uren

Ossekop

2 uren

Schoenmakersperk

2 uren

Schrans

2 uren

Sixmaplein

3 uren

Sixmastraat

3 uren

Sixmastraat parkeerterrein LC

3 uren

Stations plein

1 uur

Tuinen

2 uren

Turfmarkt

2 uren

Tweebaksmarkt

2 uren

Van Swietenstraat

3 uren

Voorstreek

2 uur

Westerplantage

2 uren

Westersingel (tussen Harlingersingel en Pier Panderstraat)

1 uur

Westersingel (tussen Pier Panderstraat en Tesselschadestraat)

3 uren

Willemskade noordzijde

1 uur

Willemskade Zuidzijde

3 uren

Wissesdwinger

2 uren

Zaailand

1 uur

Zuiderplein

2 uren

Zuidersingel

2 uren

Zuiderstraat

1 uur

Zuidvliet

3 uren