Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenPositief Advies RHCe Handboek Vervanging 2022 Handboek digitale vervanging VRBZO 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2023besluit

01-12-2022

bgr-2023-297

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022

Het Dagelijks Bestuur

 

Gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet 1995.

 

besluit: 

 

Artikel 1  

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge post die op grond van de op dat moment geldende selectielijst voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022.  

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit Besluit.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022.

 

Aldus besloten, 1 december 2022

 

Eindhoven,

 

Voorzitter

 

Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem

 

Een belanghebbende kan binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt schriftelijk bezwaar maken bij het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, postbus 242, 5600 AE in Eindhoven. Op (de indiening van) bezwaarschriften is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.