Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Beleidsregels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de APV Leusden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de APV Leusden 2019
CiteertitelRegels voor het plaatsen van spandoeken Leusden 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2023nieuwe regeling

07-03-2023

gmb-2023-107569

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de APV Leusden 2019

Het college van de gemeente Leusden,

 

gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de APV Leusden 2019

Artikel 1 Aanduiding

Deze regeling heeft alleen betrekking op het plaatsen van spandoeken.

Artikel 2 Doeleinden

 • 1.

  Spandoeken mogen alleen worden geplaatst, indien daarmee niet-commerciële reclame wordt gemaakt voor een activiteit die in de gemeente Leusden plaatsvindt of voor ideële doeleinden. Dit kunnen ook activiteiten zijn die een regionaal of landelijk karakter hebben, maar met een lokaal effect zoals bijvoorbeeld landelijke campagnes over verkeersveiligheid, collectes en verkiezingen.

 • 2.

  De spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 3 Plaatsing algemeen

 • 1.

  Spandoeken mogen alleen worden aangebracht op de daarvoor bestemde palen op de volgende locaties:

  • -

   Prinses Irenelaan 1 in het grasveld voor de kerk.

  • -

   Kruising Groene Zoom - Maanweg.

  • -

   Kruising Groene Zoom - Noorderinslag, naast het fietspad.

  • -

   Randweg nabij Spieghelweg bij trafohuisje.

  • -

   Hessenweg tegenover huisnummer 18-20 Stoutenburg.

  • -

   Hessenweg 207a boven het fietspad.

  • -

   Hessenweg ter hoogte van huisnummer 240 bij voetbalvelden SVA boven het fietspad.

  • -

   Jan van Arkelweg bij de Barneveldsebeek.

  • -

   Asschatterweg brug Valleikanaal

 • 2.

  Per activiteit mogen maximaal 4 locaties worden gebruikt.

 • 3.

  Per locatie mag maar één spandoek worden geplaatst.

 • 4.

  De plaatsingsduur bedraagt maximaal 14 dagen voorafgaand aan de activiteit tot uiterlijk 12.00 uur de dag na afloop van de activiteit.

 • 5.

  Wilt u dezelfde tekst tweemaal plaatsen, dan moet er tussen beide plaatsingen een vrije periode van tenminste tien dagen liggen.

 • 6.

  De spandoeken moeten op een hoogte van minimaal 4 meter worden bevestigd.

 • 7.

  Het spandoek dient zodanig geplaatst te worden dat geen hinder of gevaar ontstaat voor weggebruikers.

 • 8.

  De spandoeken moeten van deugdelijk materiaal zijn en op een deugdelijke wijze bevestigd worden.

 • 9.

  De initiatiefnemer dient regelmatig te controleren of het spandoek nog voldoende vast is bevestigd.

Artikel 4 Melding

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2.10 derde lid van de APV Leusden 2019 moet voor het plaatsen van spandoeken minimaal drie weken van tevoren schriftelijk melding worden gedaan aan het college op een hiervoor vastgesteld meldingsformulier.

 • 2.

  Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe "Wie het eerst komt".

 • 3.

  Een melding kan niet eerder gedaan worden dan een jaar voorafgaand aan het moment van plaatsing.

Artikel 5 Uitzondering

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3, eerste en derde lid, mogen de spandoeken waarop in het kader van de verkeersveiligheid het begin van het schooljaar wordt aangekondigd met de tekst: "Wij gaan weer naar school", voor de duur van drie weken worden geplaatst op alle locaties.

 • 2.

  De plaatsing van de spandoeken waarop het begin van het schooljaar wordt aangekondigd met de tekst: "Wij gaan weer naar school" hebben voorrang. Het bepaalde in artikel 4, tweede lid, is niet van toepassing.

 • 3.

  Op de locatie “Asschatterweg brug Valleikanaal” mag ten tijde van verkiezingen geen spandoek worden opgehangen.

Artikel 6 Schade

 • 1.

  De gemeente dient gevrijwaard te worden voor alle aanspraken tot vergoeding van schade die mocht ontstaan door het ophangen van het spandoek.

 • 2.

  Eventuele schade aan gemeente-eigendommen dient te worden vergoed.

 • 3.

  De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade/diefstal aan/van spandoeken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regels voor het plaatsen van spandoeken Leusden 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023, het college van de gemeente Leusden

B. Brinkman

directeur-secretaris w.n.

G.J Bouwmeester

burgemeester