Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Gemert-Bakel tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit Informatiebeheer gemeente Gemert-Bakel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van gemeente Gemert-Bakel tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit Informatiebeheer gemeente Gemert-Bakel 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit informatiebeheer gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2023nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-104690

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Gemert-Bakel tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit Informatiebeheer gemeente Gemert-Bakel 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995; gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: A.C.J. de Lange;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Gemeentearchief Ruijschenberghstraat 3 – 3a Gemert;

 • III.
  • a.

   een gezamenlijk Strategisch informatieoverleg (SIO) in te stellen voor de gemeente Laarbeek en Gemert-Bakel waarin zitting hebben: de gemeentesecretarissen van de gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek, de gemeentearchivarissen van de gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek, senior medewerker Informatievoorziening gemeente Gemert-Bakel, beleidsmedewerker Informatievoorziening gemeente Laarbeek, manager Klantcontacten en Informatievoorziening gemeente Gemert-Bakel, afdelingshoofd Samenleving gemeente Laarbeek, Informatiemanager van het intergemeentelijk team, de security/privacy officer van het intergemeentelijk team,

  • b.

   als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen, in het SIO te benoemen: J.R.F. Kleefman als extern deskundige op het terrein van de relatie tussen burger en overheid en de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie.

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op 3 maart 2023 en wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit informatiebeheer gemeente Gemert-Bakel.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gemert-Bakel op 24 januari 2023

het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

G. Wouters

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gemert-Bakel via gemeente@gemert-bakel.nl of Postbus . Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van [naam rechtbank, digitaal adres / postadres] verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Toelichting

 

NB Deze toelichting is geschreven met de (mogelijke) keuzes die in de Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemaakt zijn in gedachte. Als een individuele gemeente op punten andere keuzes maakt, dan sluit deze toelichting mogelijk niet aan. Wel kan ze uiteraard als basis dienen voor een door de gemeente zelf op te stellen toelichting. Voor een goed beeld dient dit model in samenhang met de hierbij behorende VNG ledenbrief gelezen te worden.

 

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek.

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

 

Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (hierna: SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

 

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid, van het Archiefbesluit).