Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2017 wijziging 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2017 wijziging 1
Citeertitelmandaat algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter aan afdelingshoofden ODRN 2017 wijziging 1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMandaatregeling bestuur en voorzitter aan afdelingshoofden inzake WOO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-202301-05-2022wijziging

15-12-2022

bgr-2023-294

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2017 wijziging 1

Het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

gelet op:

 

• Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Besluiten vast te stellen:

‘De regeling houdende de verlening van Mandaat aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2017 wijziging 1’

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. afdelingshoofd: de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst;

b. ambtelijke organisatie: de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst;

c. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst;

d. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

e. voorzitter: de voorzitter van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

f. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bedoeld in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

 

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens

wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van

Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 

Artikel 3a Mandaat van het Algemeen Bestuur

1. Aan de afdelingshoofden wordt mandaat verleend door het Algemeen Bestuur voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op verzoeken om toepassing van de Wet open overheid voor zover het om autonome bevoegdheden van de Omgevingsdienst gaat, met inbegrip van besluiten waarbij een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin een besluit moet worden genomen naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift, (hoger) beroepschrift dan wel voorlopige voorzieningzaak gericht tegen een besluit op een verzoek om toepassing van de Wet open overheid.

 

Artikel 3b Mandaat van het Dagelijks Bestuur

1. Aan de afdelingshoofden wordt mandaat verleend door het Dagelijks Bestuur voor de bevoegdheid tot de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op verzoeken om toepassing van de Wet open overheid voor zover het om autonome bevoegdheden van de omgevingsdienst gaat, met inbegrip van besluiten waarbij een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin een besluit moet worden genomen naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift, (hoger) beroepschrift dan wel voorlopige voorzieningzaak gericht tegen een besluit op een verzoek om toepassing van de Wet open overheid.

 

Artikel 3c Mandaat van de voorzitter

1. Aan de afdelingshoofden wordt mandaat verleend door de voorzitter voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op verzoeken om toepassing van de Wet open overheid voor zover het om autonome bevoegdheden van de omgevingsdienst gaat, met inbegrip van besluiten waarbij een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin een besluit moet worden genomen naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift, (hoger) beroepschrift dan wel voorlopige voorzieningzaak gericht tegen een besluit op een verzoek om toepassing van de Wet open overheid.

 

 

 

Artikel 4 Reikwijdte mandaat, volmacht- of machtigingsverstrekking

1. Indien het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of de voorzitter mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords voor zover direct te maken hebbend met de opgedragen taken en onverminderd het bepaalde in artikel 2.

2. De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake schriftelijk vastgelegde instructies per geval of in algemene zin van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur dan wel de voorzitter overeenkomstig het mandaatregister.

 

Artikel 5 Kaders uitoefening bevoegdheden

Een in mandaat te nemen besluit mag niet worden genomen indien:

a. het besluit genomen moet worden met toepassing van de in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte inherente afwijkingsbevoegdheid;

b. de financiële consequenties van het besluit naar verwachting het daartoe in de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting bestemde budget overschrijden;

c. er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde bij het te nemen besluit bestaat;

d. de uitoefening van de bevoegdheden ingrijpende gevolgen voor de Omgevingsdienst kan hebben, of indien het algemeen bestuur vooraf om inlichtingen verzoekt.

 

Artikel 6 Informatieplicht

1. De afdelingshoofden verschaffen het algemeen bestuur, dagelijks bestuur dan wel de voorzitter gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

2. De afdelingshoofden informeren het algemeen bestuur, dagelijks bestuur dan wel de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 7 Geen ondermandaat toegestaan

De afdelingshoofden kunnen de bevoegdheden, genoemd in artikel 3a, 3b en 3c, niet ondermandateren aan functionarissen in dienst van of werkzaam voor de Omgevingsdienst.

 

Artikel 8 Ondertekening

In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens

mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

“Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

namens deze:”

Het hoofd van de afdeling […] van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde.

 

OF

“Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

namens deze:”

Het hoofd van de afdeling […] van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde.

 

OF

“De voorzitter van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens deze:”

Het hoofd van de afdeling […] van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 mei 2022.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Regeling houdende de verlening van Mandaat algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2017 wijziging 1’.

 

 

 

 

Aldus gewijzigd in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 15 december 2022,

de voorzitter, de secretaris,

Aldus gewijzigd in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 15 december 2022,

de voorzitter, de secretaris,

Aldus gewijzigd door de voorzitter op 15 december 2022

de voorzitter,