Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke
CiteertitelBeleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2023nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-99945

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op artikel 31, tweede lid, onderdeel m, van de Participatiewet;

 

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels op te stellen rondom vrijlating van giften in het kader van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Participatiewet;

  • b.

   gift: een betaling van geld of schenking in natura uit vrijgevigheid door een natuurlijke persoon of door een instelling waarbij geen sprake is van een tegenprestatie, wederdienst of verplichtend karakter, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel m, van de wet.

Artikel 2 Giften

 • 1.

  Giften tot een totaalbedrag met een waarde van € 1.200,- in een periode van 12 maanden worden niet verrekend met de uitkering van de uitkeringsgerechtigde.

 • 2.

  Giften in de vorm van verstrekkingen van de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank, kerken of charitatieve instellingen worden niet verrekend met de uitkering van de uitkeringsgerechtigde.

Artikel 3 Meldplicht

 • 1.

  Voor giften tot de maximum vrijlating, zoals bedoeld in artikel 2, geldt geen meldingsplicht.

 • 2.

  Voor giften, zowel eenmalige giften als het totaal van periodieke giften, boven de maximum vrijlating geldt een meldingsplicht.

Artikel 4 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze regeling, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke d.d. 15 februari 2022 worden ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Waadhoeke.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 21 februari 2023.

M.C.M. Waanders, burgemeester

J.K. IJkema, secretaris