Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Aanwijzen actiegebied 23 bungalows Westergo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen actiegebied 23 bungalows Westergo
CiteertitelAanwijzen actiegebied 23 bungalows Westergo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-98561

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen actiegebied 23 bungalows Westergo

Het college besluit het gebied met de adressen Biesland 5, 6, 7; Collinsland 6, 7, 8; Drechterland 15, 16, 17; Duiveland 6, 7, 8; Flevoland 6, 7, 8; Montferland 1, 2, 55, 56, 57 en Salland 1, 2, 3 aan te wijzen als actiegebied als bedoeld in artikel 1:3 van de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019.

Op grond van de Huisvestingsverordening kunnen Burgemeester en wethouders gebieden aanwijzen met het doel de daarin gelegen woonruimten vrij van bewoning te maken, zodat sloop of verbetering van deze woonruimten kan plaatsvinden. De gemeente ging op 14 februari akkoord met de plannen van woningcorporatie De Goede Woning om de bewoners van de bungalows aan Westergo uit te huizen. De woningen aan Westergo zijn aan vervanging toe en in een te slechte staat om te renoveren. Vanwege dit besluit verandert de woonsituatie van de bewoners ingrijpend. De Goede Woning zal de 23 bungalows namelijk vrij maken voor sloop en nieuwbouw. De bewoners moeten verhuizen naar een andere woning.

 

De Goede Woning heeft in afstemming met de huurdersvereniging Huurdersbelangen in Beweging afspraken gemaakt over de herhuisvesting. In een Sociaal Statuut zijn deze afspraken vastgelegd. Een van deze afspraken stelt dat De Goede Woning de bewoners begeleidt bij het vinden van een vervangende huurwoning. Dat gebeurt niet zomaar. Bewoners met een inkomen dat passend is voor een sociale huurwoning, krijgen een urgentieverklaring. Met deze urgentieverklaring kunnen zij met voorrang reageren op sociale huurwoningen in de regio Haaglanden.

 

De Goede Woning gaat aan de slag met een bouwplan ter vervanging van de woningen en informeert bewoners en omwonenden hierover. De gemeente ondersteunt De Goede Woning in deze planvorming.

 

Rechtsmiddelenverwijzing

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Dit bezwaar dient binnen zes weken na publicatie van dit besluit te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor een voorlopige voorziening is het vereist dat door belanghebbende een bezwaarschrift tegen het besluit is ingediend en dat belanghebbende een spoedeisend belang heeft bij het treffen van die voorziening.

Om u goed van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in uw bezwaarschrift uw telefoonnummer te vermelden waarop u direct bereikbaar bent.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen