Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. Organisatiebesluit gemeente Leusden 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-95083

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

 

Gelet op artikel 231, tweede lid onder b en c van de Gemeentewet, en mede gelet op het

Organisatiebesluit gemeente Leusden 2021;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

 

I

Met de heffing van gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet wordt belast: de organisatiedirecteur.

 

II

Met de invordering van gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet wordt belast: de organisatiedirecteur.

 

III

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van heffings- en invorderingsambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende gemeenteambtenaar.

 

IV

  • 1.

    Het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar d.d. 18 december 2012 wordt ingetrokken;

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten door het college van Leusden op 21 maart 2023,

G. Brinkman

directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester

burgemeester