Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke regeling Geul en Maas
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2018-2020
CiteertitelControleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2018-2020 van de GR Milieuparken Geul en Maas
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2023nieuwe regeling

09-12-2022

bgr-2023-268

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2018-2020

Verlenging tot en met boekjaar 2021 Hernieuwde verlenging tot en met boekjaar 2022

 

1 Inleiding

 

Met ingang van het boekjaar 2004 is het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden BADO) in werking getreden. Dit besluit vereist ten eerste dat de jaarrekening moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Daarnaast is een controle op de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties verplicht.

 

Voor boekjaar 2022 wordt het protocol 2021 verlengd tot en met het boekjaar 2022.

Met ingang van het verslagjaar 2023 (in 2024) dient het Bestuur van de GR Geul en Maas verantwoording af te gaan leggen over de rechtmatigheid in plaats van de accountant (Wet versterking Decentrale Rekenkamers).

Deze wijziging komt voort uit het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten’ van de commissie Depla. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de reikwijdte van de verantwoording door het college niet wijzigt ten opzichte van de situatie waarin de accountant een oordeel gaf. Dit betreft naast gemeenten ook gemeenschappelijke regelingen.

 

Het object van controle is de jaarrekening en het financieel beheer over het jaar 2022 zoals uitgeoefend door of namens het bestuur. De accountantscontrole van de jaarrekening is gericht op het afgeven van een oordeel over:

 • -

  de getrouwe weergave van baten en lasten en activa en passiva;

 • -

  het rechtmatig tot stand komen van baten en lasten en balansmutaties;

 • -

  overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

Om de controle op de rechtmatigheid van de baten en lasten, activa en passiva en balansmutaties te kunnen uitvoeren, moet het toetsingskader in een controleprotocol worden opgenomen en door het bestuur worden vastgesteld.

 

Het controleprotocol heeft dus als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de jaarrekeningcontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties.

 

Dit controleprotocol is meerjarig vastgesteld en geldt voor de jaren 2018 t/m 2020 en verlengd tot en met het boekjaar 2021. Bij deze wordt het controleprotocol nogmaals eenjarig verlengd tot en met het boekjaar 2022.

 

Het onderstaande controleprotocol geeft een overzicht van de van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving inclusief de verordeningen. Daarnaast zijn in dit protocol de goedkeurings- en rapporteringstoleranties opgenomen. Tenslotte is in dit protocol de wijze van rapporteren door de accountant opgenomen.

2 Wet en regelgeving inclusief de verordeningen

 

De accountant moet voor de jaarrekeningcontrole beschikken over toetsbare criteria. Daarvoor stelt het bestuur een normenkader met de relevante wet- en regelgeving vast. De externe wetgeving en interne regelgeving van toepassing voor de GR Geul en Maas zijn opgenomen in de bijlage.

3 Goedkeurings- en rapporteringstoleranties

3.1 Inleiding

De accountant hanteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in.

De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen.

 

3.2 Goedkeuringstolerantie

In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Provinciale Staten en Gemeenteraden mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de controleverklaring. De minimumeisen zijn:

 

Strekking van de controleverklaring:

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

<= 1%

>1%<3%

-

>=3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

<= 3%

> 3% < 10%

>= 10%

-

 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling uitvoeren. De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van ‘professional judgement’.

 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is:

 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming voor de gebruikers kan worden beïnvloed.

 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven controleverklaring.

 

3.3 Rapporteringstolerantie

Naast de goedkeuringstoleranties wordt er een rapporteringstolerantie gehanteerd. Deze kan als volgt worden gedefinieerd:

 

De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen.

 

Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80% van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geachte absoluut bedrag zoals € 100.000. De rapporteringstolerantie kan zich verder toespitsen op die elementen die het bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.

 

De rapporteringstolerantie wordt door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in, rekening houdend met de rapporteringstolerantie, om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.

 

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringstolerantie opgenomen zoals door het bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2022. De rapporteringstolerantie is gelijkgesteld aan de goedkeuringstolerantie.

Strekking van de controleverklaring:

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

 

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

<= 1%

>1%<3%

-

>=3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

<= 3%

> 3% < 10%

>= 10%

-

4 Rapportering accountant

 

Tijdens en na afronding van de accountantscontrole rapporteert de accountant als volgt:

 • -

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit meteen schriftelijk aan het bestuur en zendt een afschrift hiervan aan de Manager Stadsbeheer van de gemeente Maastricht.

 • -

  In kader van de procedure hoor en wederhoor wordt het verslag van bevindingen voor verzending aan het bestuur door de accountant aan de Manager Stadsbeheer van de gemeente Maastricht voorgelegd met de mogelijkheid voor de Manager Stadsbeheer van de gemeente Maastricht om op dit stuk te reageren.

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

 

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de jaarrekeningcontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het bestuur, zodat deze de opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de GR Geul en Maas d.d. 9 december 2022

Naam: John Aarts

Functie: Voorzitter GR Geul en Maas

Naam: Maurice Dings

Functie: Secretaris GR Geul en Maas

Bijlage Normenkader

 

Externe wetgeving

 

 • -

  Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • -

  De Europese aanbestedingsregels.

 • -

  Het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten.

 • -

  De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector

 • -

  De Wet Geluidhinder en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

 • -

  De Wet Milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

 • -

  De Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO).

 • -

  Arbowetgeving.

 • -

  Bouwbesluit.

 • -

  Wegenverkeerswet.

 • -

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verordeningen

 

De laatst beschikbare versie van

 • -

  Afvalstoffenverordening Maastricht en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten;

 • -

  Verordening reinigingsheffingen Maastricht en de daarbij behorende tarieventabel;

 • -

  Afvalstoffenverordening Valkenburg a/d Geul en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten;

 • -

  Legesverordening Valkenburg a/d Geul en de daarbij behorende tarieventabel;

 • -

  Afvalstoffenverordening Meerssen en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten;

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen en de daarbij behorende tarieventabel.