Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023
CiteertitelBesluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2023Vervangende regeling

28-02-2023

gmb-2023-91781

Collegebesluit d.d. 28 februari 2023, nr. 4.17

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, bijeen in haar vergadering van 28 februari 2023;

 

gelet op: artikel 225 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 7 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen en de artikelen 2, 3 en 4 van de vigerende Parkeerverordening;

 

besluit: vast te stellen het Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Aanvrager: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die één of meerdere parkeervergunning(en) aanvraagt;

Adres: een straatnaam en een huisnummer in de gemeente Nijmegen, waarvan het huisnummer aan het object is toegewezen op basis van de vigerende Verordening naamgeving en nummering (adressen);

Bedrijf: een organisatorisch verband dat blijkens het handelsregister rechtspersoonlijkheid bezit op grond van titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

(Be)wonen:blijkens de Basisregistratie Personen ingeschreven staan op een adres binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen;

Betaalzone: een geografisch afgebakend en aangewezen gebied waarin het parkeren is toegestaan middels de betaling aan parkeerapparatuur van parkeerbelasting, als bedoeld in art. 2 onderdeel b van de vigerende Verordening Parkeerbelasting van de gemeente Nijmegen;

Bedrijfsvergunning: een parkeervergunning, als bedoeld in art. 6 van dit besluit, ten behoeve van het gebruik door een bedrijf dat is gevestigd in een vergunningenzone;

Bewonersvergunning: een parkeervergunning, als bedoeld in art. 5 van dit besluit, ten behoeve van het gebruik door een bewoner van een vergunningenzone;

Eerste bewonersvergunning: een vergunning die op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag als eerste bewoners-parkeervergunning per adres is verleend, indien er geen sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager, zoals beschreven in art. 4 van dit besluit;

Tweede bewonersvergunning: een, op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag, verleende vergunning voor een tweede motorvoertuig per adres indien er tevens een eerste vergunning is verleend of de eerste vergunning niet is verleend, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

Derde bewonersvergunning: een, op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag verleende vergunning voor een derde motorvoertuig per adres indien er tevens een eerste en tweede vergunning zijn verleend of wanneer alleen een tweede vergunning is verleend of wanneer een eerste en tweede vergunning niet zijn verleend, omdat er sprake is van één of twee parkeerplaatsen op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager.

Buitenste schil: de eerste twee straten die grenzen aan het gereguleerd vergunningengebied, maar die niet daarin vallen;

Bezoekersvergunning: een parkeervergunning, als bedoeld in art. 10 van dit besluit, ten behoeve van het gebruik door een bezoeker van een bewoner van een gereguleerd vergunningengebied;

Centrale computer: een computer van de gemeente Nijmegen, dan wel een computer van het bedrijf waarmee de gemeente Nijmegen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of een ander communicatiemiddel;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

Crow-richtlijn: landelijke richtlijn CROW publicatie 381, waarmee wordt berekend op hoeveel parkeervergunningen een rechtspersoon aanspraak kan maken;

Gedeeld autogebruik: het gebruik van één voor deelgebruik bestemd motorvoertuig op een herhaaldelijk en opeenvolgend gezamenlijke wijze op grond van een overeenkomst met of via een rechtspersoon óf een herhaaldelijk en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van een particuliere auto in een privésfeer van bijvoorbeeld familie, buren of vrienden;

Gereguleerd vergunningengebied: de gebieden omschreven in art. 2 van dit besluit;

Houder van het motorvoertuig: degene op wiens naam het motorvoertuig in het kentekenregister, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, staat ingeschreven of degene die het voertuig: 1°. op grond van een overeenkomst van huurkoop en/of lease onder zich heeft, 2°. in vruchtgebruik heeft, of 3°. anderszins, anders dan als eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft;

Mantelzorgcompliment: een door het college verstrekte jaarlijkse blijk van waardering, vanwege het verlenen van mantelzorg aan een zorgbehoevende;

Mantelzorgvergunning: een vergunning, als bedoeld in art. 11 van dit besluit, ten behoeve van het gebruik door een bewoner van een gereguleerd vergunningengebied ten behoeve van het parkeren van zijn/haar mantelzorger;

Motorrijtuig op drie wielen: een voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig; in ieder geval wordt als driewielig motorrijtuig aangemerkt een voertuig dat blijkens het kentekenregister een driewielig motorrijtuig is, als bedoeld in art. 1.1 van de Regeling Voertuigen;

Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

Openbare weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

Overloopgebied: een vergunningenzone die direct of indirect aansluit op een vergunningenzone waarin een natuurlijke persoon woont;

Overloopvergunning: een vergunning voor het overloopgebied, als bedoeld in art. 5 lid 2 van dit besluit;

Parkeerapparatuur: parkeermeters, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan, waarmee parkeerbelasting als bedoeld in art. 2 onderdeel b van de vigerende Verordening Parkeerbelasting van de gemeente Nijmegen kan worden voldaan;

Parkeervergunning: een vergunning, als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit besluit, waarmee het parkeren op parkeerplaatsen in één of meerdere zone(s) uit art. 2 van dit besluit is toegestaan;

Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken;

Raad: de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen.

RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Schippersvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor de schipper van een beroeps- of bedrijfsvaartuig of een schipper die is aangesloten bij het schepen carrousel. De vergunning wordt afgegeven voor het vergunningengebied waar de schipper is afgemeerd;

Singels: de volgende opsomming van straten binnen de gemeente Nijmegen, waarmee een geografische scheiding wordt aangegeven tussen twee delen van de stad: de denkbeeldige lijn gelegen tussen de spoorlijn Nijmegen- Arnhem (ter hoogte van de Van Schaeck Mathonsingel) en de Van Schaeck Mathonsingel, de spoorlijn Nijmegen-Arnhem, de Waal, de Lindenberghaven, de denkbeeldige lijn gelegen tussen Lindenberghaven en Generaal James Gavinweg, de Generaal James Gavinweg; de denkbeeldige lijn door het midden van het Keizer Traianusplein, Sint Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein en Van Schaeck Mathonsingel;

Spoorlijn Arnhem-Nijmegen: het spoor bezien vanaf de Waal dat eindigt ter hoogte van de kruising van het Stationsplein met de van Oldenbarneveltstraat;

Spoorlijn Nijmegen-Venlo: het spoor bezien ter hoogte van de kruising van het Stationsplein met de van Oldenbarneveltstraat dat eindigt ter hoogte van de kruising met de St. Annastraat;

Stadsafsluiting: de roadbarriers, waarmee een gebied in de gemeente Nijmegen op een fysieke wijze is afgesloten voor motorvoertuigen;

Vereniging voor Gedeeld Autogebruik: de rechtspersoon met KVK-nummer 37112309 en die is gevestigd op de Rosalie Lovelingenpad 2, 4103 VD te Culemborg.

Vergunningenzone: een geografisch afgebakend en aangegeven gebied waarin het parkeren is toegestaan middels de betaling van parkeerbelasting als bedoeld in art. 2 onderdeel a van de vigerende Verordening Parkeerbelasting van de gemeente Nijmegen;

Vergunninghouder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;

Vergunning (commercieel) gedeeld autogebruik: een vergunning, als bedoeld in art. 8 van dit besluit;

Vestigingsadres: het adres waarop een bedrijf volgens het Handelsregister staat ingeschreven;

Wooneenheid: het woondeel dat een lid van de woonvereniging is toegekend en welke als persoonlijk hoofdverblijf kan worden aangewezen binnen het gemeenschappelijke woondeel.

Woonvereniging: een woonvereniging dient aan de volgende eisen te voldoen:

-Er is sprake van een groep van drie of meer meerderjarige personen die de intentie heeft om bestendig, voor onbepaalde tijd, een samenlevingsverband met elkaar aan te gaan.

-De woonvereniging is georganiseerd in een formele rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid, opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de kamer van koophandel.

-De lid-bewoners van een woonvereniging zijn economisch eigenaar van de woonruimte.

- De lid-bewoners hebben een verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een goed beheer en onderhoud van de woonruimte.

-De woonvereniging beschikt over een gezamenlijke rekening waarvan de vaste lasten en dagelijkse uitgaven worden betaald, zoals de hypotheeklasten, kosten van verzekeringen, belastingen/heffingen, onderhoud etc.

Zelfstandige woning: een woning met een eigen toegang en volledig zelfstandig bewoonbaar. Een zelfstandige woning is uitsluitend aantoonbaar door middel van een notariële (splitsings-)akte.

Zorginstelling: instellingen in de curatieve zorg die beschikken over een erkenning van het College van Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), sectoren Verpleging en Verzorging, de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en gehandicaptenzorg volgens de Awbz-zorg, alsmede professionele organisaties voor stervensbegeleiding.

 

Hoofdstuk 2 Parkeervergunningen

Artikel 2 Vergunningenzones

Het parkeren op parkeerplaatsen aan de openbare weg in de hierna aangegeven vergunningenzones, waar het parkeren niet bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 is verboden, is toegestaan met een parkeervergunning, als bedoeld in art. 2 onderdeel a van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen:

 • a.

  Vergunningenzone Centrum: het gebied aan de binnenzijde van de singels, uitgezonderd de locatie Molenpoortdak, Passage Molenpoort en de vergunningenzone B;

 • b.

  Vergunningenzone B: Het gebied achter de stadsafsluiting, dat wordt begrensd door Lange Hezelstraat gelegen tussen Stikke Hezelstraat en de kruising Lange Hezelstraat met Parkweg, Kronenburgergas, Stikke Hezelstraat, Grote Markt, Kerkboog, St. Stevenskerkhof, Achter de Hoofdwacht, Kannenmarkt, Vijftigengas, Grotestraat gelegen tussen de kruising Grotestraat met Burchtstraat en de kruising Grotestraat met Vleeshouwerstraat, Muchterstraat, Muchterplaats, Klokkenberg, Ottengas, Ridderstraat gelegen tussen de kruising Ridderstraat met Ottengas en de kruising Ridderstraat met Stockumstraat, Snijderstraat, Platenmakerstraat gelegen tussen de kruising Platenmakerstraat met Spinthuisstraat en de kruising Platenmakerstraat met mr. Hermanstraat, mr. Hermanstraat, Burchtstraat gelegen tussen de kruising Burchtstraat met mr. Hermanstraat en de kruising Burchtstraat met Kelfkensbos (met inbegrip van voornoemde straten en straatdeel); Kelfkensbos gelegen tussen de Burchtstraat en de kruising Kelfkensbos met Hertogstraat, Hertogstraat gelegen tussen Kelfkensbos en de kruising Hertogstraat met Wintersoord, Wintersoord, Mariënburgsestraat gelegen tussen de kruising Mariënburgsestraat met Wintersoord en de kruising Mariënburgsestraat met Klein Mariënburg, de denkbeeldige lijn gelegen tussen de kruising Mariënburgsestraat met Klein Mariënburg en de kruising Mariënburg met Tweede Walstraat, Tweede Walstraat (voornoemde straten en straatdelen, behalve het hof aan de Tweede Walstraat bij de Passage Molenpoort, niet inbegrepen);

Molenstraat, Plein 1944, Houtstraat, Lange Hezelstraat gelegen tussen Stikke Hezelstraat en de kruising Lange Hezelstraat met Hessenberg, Hessenberg, Pijkestraat (met inbegrip van voornoemde straat);

 • c.

  Vergunningenzone 1e ring: het gebied dat wordt begrensd door de spoorlijn Nijmegen-Venlo ter hoogte van Stationsplein 26 tot en met de St. Stephanusstraat, St. Stephanusstraat, St. Annastraat gelegen tussen St. Stephanusstraat en Fransestraat, Fransestraat, Groesbeekseweg gelegen tussen Fransestraat en Guyotstraat, Guyotstraat, Waldeck Pyrmontsingel, Jacob Canisstraat, Berg- en Dalseweg gelegen tussen Jacob Canisstraat en Mariaplein, Mr. Franckenstraat, Regentessestraat, Graadt van Roggestraat, Keizer Traianusplein gelegen tussen de Terwindstraat en de Sint Jorisstraat, de buitenzijde van de singels vanaf de St.Canisiussingel, de Oranjesingel, het Keizer Karelplein, de Van Schaeck Mathonsingel én de denkbeeldige lijn gelegen tussen de spoorlijn Nijmegen- Arnhem (ter hoogte van de Van Schaek Mathonsingel) en de van Schaek Mathonsingel (met inbegrip van voornoemde straten, wegen en/of of straatdelen en wegdelen); uitgezonderd de locaties Wedren en Vierdaagseplein.

 • d.

  Vergunningenzone 2e ring west: Het gebied dat wordt begrensd door de Spoorlijn Nijmegen-Venlo ter hoogte van St. Stephanusstraat tot en met de Campusbaan ter hoogte van de kruising met St. Annastraat, St. Stephanusstraat, St. Annastraat gelegen tussen St. Stephanusstraat en Fransestraat, Fransestraat, Groesbeekseweg gelegen tussen Fransestraat en Guyotstraat, Guyotstraat, Waldeck Pyrmontsingel tot de kruising met de Prins Bernhardstraat (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

Prins Bernhardstraat even zijde gelegen tussen de Waldeck Pyrmontsingel en de Coehoornstraat, Coehoornstraat even zijde,

Groesbeekseweg gelegen tussen het kruispunt van de Groesbeekseweg met de Coehoornstraat en de Archipelstraat uitgezonderd de oneven zijde;

Archipelstraat gelegen tussen de Groesbeekseweg en de Molukkenstraat;

Molukkenstraat, Bankastraat, Javaplein, Oude Groenewoudseweg gelegen tussen het Javaplein en de St. Annastraat, de St. Annastraat gelegen tussen de Oude Groenewoudseweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

 • e.

  Vergunningenzone 2e ring oost: het gebied dat wordt begrensd door Waldeck Pyrmontsingel gelegen tussen de Prins Bernhardstraat en de Daalseweg, Jacob Canisstraat, Berg- en Dalseweg gelegen tussen Jacob Canisstraat en Meester Franckenstraat (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

Doctor Claas Noorduijnstraat gelegen tussen de Regentessestraat en de Graadt van Roggestraat (met inbegrip van voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen);

Terwindtstraat, Nieuwe Ubbergseweg, uitgezonderd Ubbergseweg, Graad van Roggestraat, de denkbeeldige lijn gelegen tussen het kruispunt van de Nieuwe Ubbergseweg met de Nieuwe Rijksweg tot en met het kruispunt van de Ubbergseveldweg met de Sterreschans (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

De Huygensweg (met inbegrip van voornoemde straat);

De Berg- en Dalseweg gelegen tussen de Jozef Israëlstraat en het kruispunt Huygensweg met de Berg- en Dalseweg, Jozef Israëlstraat gelegen tussen Rembrandstraat en de Berg- en Dalseweg, Rembrandtstraat gelegen tussen de Jozef Israëlstraat en de Mesdagstraat, Mesdagstraat gelegen tussen de Rembrandtstraat en de Tooropstraat, Tooropstraat tussen de Mesdagstraat en de rotonde in het verlengde van de Tooropstraat, Koolemans Beynenstraat (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

Groesbeekseweg gelegen tussen het kruispunt van de Groesbeekseweg met de Coehoornstraat en de Koolemans Beynenstraat (met inbegrip van voornoemd straatdeel, behalve de zijde van dit straatdeel gelegen tussen huisnummers 160 t/m 184);

Prins Bernhardstraat even zijde gelegen tussen de Waldeck Pyrmontsingel en de Coehoornstraat, Coehoornstraat even zijde (voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen niet inbegrepen);

 • f.

  Vergunningenzone I: het gebied dat bestaat uit de straten Valkenaerhof en de ventweg van de Wijchenseweg aan de zijde van de Valkenaerhof gelegen tussen de Spijkerhofweg en de Viaductweg;

 • g.

  Vergunningenzone J: het gebied dat bestaat uit de Wijchenseweg gelegen tussen de Viaductweg en het Maas-Waalkanaal;

 • h.

  Vergunningenzone K: het gebied dat bestaat uit de straten Zwanenveld 50e t/m 56e, 80e, 82e en 83e straten, Spijkerhofplein, Van Schuylenburgweg, het parkeerterrein gelegen tussen Zwanenveld 5301 t/m 5319, 5401 t/m 5493 en het Winkelcentrum Dukenburg, het parkeerterrein gelegen tussen Zwanenveld 6615 en het Winkelcentrum Dukenburg, de parkeervakken tegenover Zwanenveld 6601;

 • i.

  Vergunningenzone L: het gebied dat bestaat uit de straten Zwanenveld 60e t/m 63e, 66e, 70e t/m 75e straten;

 • j.

  Vergunningenzone P: het gebied dat bestaat uit de straten Ubbergeseweg en de Oude Ubbergseweg;

 • k.

  Vergunningenzone Q: het gebied dat bestaat uit de volgende straten: de St Annastraat gelegen tussen de Hatertseweg en Houtlaan; Veldstraat; Kastanjelaan; Kastanjehof; Van Peltlaan gelegen tussen de Slotenmaker de Bruïneweg en Kastanjelaan; Akkerlaan gelegen tussen Veldstraat en Van Peltlaan en de Slotenmaker de Bruïneweg gelegen tussen de Van Peltlaan en de St. Annastraat.

 • l.

  Vergunningenzone R: het gebied dat wordt begrensd door de Heselaan; Oude Weurtseweg; Eerste Oude Heselaan; Krayenhofflaan; Spechtstraat; Kwikstaarthof; Voorstadslaan tussen Waalbandijk en Krayenhofflaan; Weurtseweg gelegen tussen de Voorstadslaan en de Bronsgeeststraat; Nina Simonestraat; Lijnbaanstraat gelegen tussen de Nina Simonestraat en de Weurtseweg 90; Havenweg, Waalhaven, Waalbandijk (met inbegrip van voornoemde straten, wegen en/of straatdelen en wegdelen);

 • m.

  Vergunningenzone S: het gebied dat bestaat uit de Proosdijweg, Rode Kruislaan, Laan van Scheut, Thesaurierweg, Uniceflaan, Kapittelweg (huisnummers 1 t/m 15);

 • n.

  Vergunningenzone T: het parkeerterrein Goffertpark aan de Burgemeester Daleslaan;

 • o.

  Vergunningenzone U: het gebied dat bestaat uit de Kraanstraat, Dokstraat, Kaaisjouwerskade, Kaapstander en het parkeerterrein Oude stad gelegen tussen de Heselaan en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen;

 • p.

  Vergunningenzone W: het gebied dat bestaat uit de Willemsweg gelegen tussen de kruising van de Willemseweg met de Tollenstraat en de kruising van de Willemsweg met de Jan Luykenstraat en de Génestetlaan.

 • q.

  Vergunningenzone X: het gebied dat wordt begrensd door de Waal, Winselingseweg tot Weurtseweg, Weurtseweg tot Waterstraat (Waterstraat en parallelweg tussen Rivierstraat en Fliertse Beekstraat niet inbegrepen), Biezenstraat tussen Waterstraat en Voorstadslaan, Bronsgeeststraat, Weurtseweg tussen Bronsgeeststraat en Patriastraat (niet inbegrepen), Patriastraat, Waalhaven (niet inbegrepen), de Havenweg (niet inbegrepen), de Waal.

 • r.

  Vergunningenzone Y: het gebied dat wordt begrensd door de Marialaan tussen Koninginnelaan en Pluivierstraat, Pluivierstraat, Tweede Oude Heselaan tussen Pluivierstraat en Pastoor Zegerstraat, Pastoor Zegerstraat, Nieuwe Nonnendaalseweg (niet inbegrepen), de spoorlijn Nijmegen- Den Bosch, Tunnelweg.

 • s.

  Vergunningenzone Z: het gebied dat wordt begrensd door de Prins Mauritssingel (N325) tussen de Graaf Alardsingel en het Stadseiland, het deel van de Oudedijk gelegen op het stadseiland, de Oosterhoutsedijk, het Poelen-Hendrikspad en de Nel Peterstraat tussen de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de S100, S100 Graaf Alardsingel/James Gavinsingel tussen Nel Peterstraat en de Prins Mauritssingel.

 

Artikel 3 Exclusieve vergunninghoudersplaatsen

Het parkeren op parkeerplaatsen aan de openbare weg in de hierna aangegeven gebieden, afzonderlijke straten, straatdelen en locatie(s) is uitsluitend toegestaan met een parkeervergunning, als bedoeld in art. 2 onderdeel a van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen:

 • a.

  Het gebied vallende in vergunningenzone Centrum, dat wordt begrensd door: Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat, Grote Markt, Kerkboog, St. Stevenskerkhof, Kannenmarkt, Vijftigengas, Moordkuil, Grotestraat gelegen tussen de kruising Grotestraat met Burchtstraat en de kruising Grotestraat met Waalkade, Waalkade (voernoemde straten en straatdelen, behalve de Waalkade tussen nr. 3 t/m 9, niet inbegrepen); Veemarkt (met inbegrip van voornoemde straat), uitgezonderd de oneven zijde op Lage Markt gelegen tussen Achter de Vismarkt en de kruising Lage Markt met Priemstraat, de even zijde op Lage Markt gelegen tussen Achter de Vismarkt en de kruising Lage Markt met Nonnenplaats, de parkeerplaatsen gelegen aan de overkant van de even zijde van de Lage Markt gelegen tussen Papengas en Korte Brouwerstraat alsmede het parkeerterrein gelegen tussen Waalkade nr. 1 en Lage Markt nr. 1.

 • b.

  Het gebied, dat bestaat uit de omschrijving van vergunningenzone B;

 • c.

  De volgende straten en locatie(s) die vallen in vergunningenzone Centrum en L: Achter Valburg, Bloemenburgerhof, Bourbonhof, Burgmeester Daleslaan: het parkeerterrein Goffertpark, Eiermarkt, Groene Balkon: parkeerterrein tegenover Groene Balkon 13, Hanengas, Hertoghof, Karrengas, Mussengas, Parkweg, Parkdwarsstraat, Piersonstraat, Raadhuisstraat, Regulierenhof, Regulierstraat, Ridderstraat, Steenstraat, van Berchenstraat, Waalkade gelegen tussen 1 t/m 13 en 70 t/m 113, Vleeshouwerstraat, Zeigelhof, Zes Huizenhof, Zwanenveld: parkeerterrein 66e straat.

 

Artikel 4 Plafond vergunningverstrekking

 • 1.

  Het maximaal aantal te verstrekken bewonersvergunningen is 90% van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in het gereguleerd vergunningengebied.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 is het maximaal aantal te verstrekken bewonersvergunningen 100% van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in vergunningenzone B.

 • 3.

  Het maximaal aantal te verstrekken vergunningen:

 • a.

  in vergunningenzone Centrum en B is één bewonersvergunning per adres.

 • b.

  in vergunningenzone K en L zijn in maximaal twee bewonersvergunningen per adres, waarvan één per persoon.

 • c.

  in de overige vergunningenzones maximaal drie bewonersvergunningen per adres, waarvan één per persoon.

 • d.

  In afwijking van bovenstaand lid geldt -met uitzondering van de vergunningengebieden X, Y en Z- voor reeds meer uitgegeven parkeervergunningen een uitsterfbeleid.

 • e.

  Er wordt maximaal 1 schippersvergunning per schip uitgegeven.

 • f.

  Er worden maximaal 8 bewonersvergunningen uitgegeven per adres in geval van een woonvereniging. Per wooneenheid wordt er maximaal 1 bewonersparkeervergunning afgegeven. Er is geen recht op een tweede of derde bewonersvergunning.

 • g.

  Aanvragen worden behandeld in de volgorde van datum van binnenkomst, waarbij de datum dat de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van bewonersparkeervergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de basisregistratie personen, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt toegekend.

 • 4.

  Indien een bewoner van de vergunningenzones Centrum, B, K, L en U over één of meerdere eigen parkeervoorziening(en) beschikt, kan beschikken of had kunnen beschikken, wordt dit aantal in mindering gebracht op het aantal bewonersvergunningen waarop een aanvrager aanspraak kan maken op grond van het voorgaand artikellid.

 • 5.

  Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan:

 • a.

  een oprit op eigen terrein met een lengte en breedte van ten minste 5,50 meter én 2,50 meter.

 • b.

  een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg.

 • c.

  een parkeerplaats ten behoeve van een woning of bedrijfspand ten behoeve van het gebruik door de bewoner van de woning of het gebruik door het bedrijf dat gevestigd is in het bedrijfspand.

 • d.

  een reeds verstrekte bedrijfsvergunning op naam van aanvrager.

 • e.

  Het besluit om af te wijken van de in de Beleidsregels parkeren neergelegde regel dat een bouwontwikkeling moet voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte.

 • f.

  Een openbare parkeergelegenheid binnen een straal van 125 meter van het vestigingsadres van een bedrijf die een redelijk parkeeralternatief biedt vanuit praktisch en/of financieel oogpunt.

 • g.

  Een bewonersvergunningen op het vestigingsadres van het aanvragend bedrijf:

 • op het kenteken van het motorvoertuig waarvoor een aanvraag voor een bedrijfsvergunning is ingediend;

 • op naam van het bedrijf mits de vergunning wordt gekoppeld aan een of meerdere kentekens van motorvoertuigen.

 • 6.

  Het maximaal aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen in een vergunningenzone is 30% van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in de betreffende vergunningenzone.

 • 7.

  In afwijking van lid 6 is het maximaal aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen 50% van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in vergunningenzone B.

 • 8.

  Het aantal bedrijfsvergunningen waarop aanspraak gemaakt kan worden door een bedrijf dat haar vestigingsadres heeft in vergunningenzone centrum, B, K of L is het aantal dat voortvloeit uit de berekening aan de hand van de CROW-richtlijn.

 • 9.

  Indien een bedrijf dat haar vestigingsadres heeft in de zones Centrum, B, K, en L over één of meerdere eigen parkeervoorziening(en) beschikt, kan beschikken of had kunnen beschikken, wordt dit aantal in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen waarop een aanvrager aanspraak kan maken op grond van het voorgaand artikellid.

 • 10.

  Het maximaal aantal te verstrekken bezoekersvergunningen:

 • a.

  in vergunningenzone Centrum, B, K en L is één bezoekersvergunning per adres.

 • b.

  in het gereguleerd vergunningengebied, behalve bovenstaande vergunningenzones is drie bezoekersvergunningen per adres, waarvan één per persoon.

 • c.

  aan zorginstellingen in het gereguleerd vergunningengebied is één bezoekersvergunning per kamer.

 • 11.

  In afwijking van bovenstaande geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen voor nieuwbouw en sloop/nieuwbouw en functiewijzigingen van gebouwen waarvoor na 17 december 2020 een omgevingsvergunning is uitgegeven en/of het parkeren volledig op eigen terrein moet worden afgehandeld (conform hetgeen beschreven in de Beleidsregels Parkeernormen) het volgende:

 • a.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied Z komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor beide vergunningen een nul-plafond.

 • Annie van Velzenhof

 • Dick Boerrigterplein

 • Ferdinand Biesselshof

 • Geert Niemeijerhof

 • Jeanette Geldensstraat

 • Jozef Rodriguezplein

 • Kees van Sambeekstraat

 • Moormannstraat tussen Riet van Alebeekstraat en de Theo Dobbestraat

 • Moormannstraat zuidzijde tussen Tine Vastbinderhof en Zaligestraat

 • Nel Petersstraat

 • Oranje Marieplein

 • Riet van Alebeekstraat

 • Theo Dobbestraat westzijde (oneven nummers)

 • Tine Vastbinderhof

 • Truus Gelsingstraat

 • Graaf Alardsingel

 • Zaligestraat westzijde tussen Nel Petersstraat en Moormannstraat.

 • b.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied ‘2e ring oost’ komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen. Hier geldt voor deze vergunningen een nul-plafond.

 • Graadt van Roggenstraat oneven zijde huisnummers 101-163.

 • c.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied X komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners-, bezoekers- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor alle drie de vergunningen een nul-plafond.

 • Fortunastraat

 • Laan van Oost Indië noordzijde tussen Weurtseweg en Jan Kloppenburgstraat

 • Laan van Oost-Indië zuidzijde nummer 1 t/m 231 tussen Weurtseweg en Jan Kloppenburgstraat

 • Prikklokstraat

 • Salusstraat

 • Silostraat

 • Slachthuisstraat

 • Tempelstraat

 • Thermenplein

 • Tiende Legioenstraat

 • Ulpiaplein

 • d.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied X komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor beide vergunningen een nul-plafond:

 • Nina Simonestraat nummers 160 tot en met 396

 • Nina Simonestraat tussen Patriastraat en Laan van Oost-Indië

 • Waalbandijk nummers 211 tot en met 531

 • Lijnbaanstraat Noordzijde tussen Marsstraat en Dijkstraat

 • Fort Krayenhoff

 • Patriastraat

 • Laan van Oost-Indië nrs. 4 t/m 92

 • e.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied Centrum komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners-, bezoekers- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor alle drie de vergunningen een nul-plafond:

 • Doddendaal nummers 85 tot en met 99

 • Mariënburgsestraat nummers 59A1 tot en met 59A47, 61 en 63

 • Hertoghof 1

 • Bloemerstraat 133

 • Regulierstraat 1

 • Regulierstraat 3A1 tot en met 3A18

 • Regulierstraat 5A1 tot en met 5A18

 • Regulierstraat 7A1 tot en met 7A18

 • Regulierstraat 9A1 tot en met 9A18

 • Regulierstraat 11A1 tot en met 1A17

 • Regulierstraat 13A1 tot en met 13A17

 • Regulierstraat 15A1 tot en met 15A12

 • Regulierstraat 17A1 tot en met 17A10

 • Regulierstraat 19A1 tot en met 19A8

 • f.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebied B komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners-, bezoekers- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor alle drie de vergunningen een nul plafond:

 • Project Feniks: Burchtstraat en Scheidemakershof

 • Raadhuisstraat nrs. 6 A1 t/m 6 A52

 • g.

  In de volgende (delen van) straten in vergunningengebieden X, Y en R komen bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een bewoners-. bezoekers- of bedrijfsvergunning. Hier geldt voor alle drie de vergunningen een nul-plafond:

 • Weurtseweg nummers 3 tot en met 33 oneven

 • Krayenhofflaan nummers 4 tot en met 8F even

 • Voorstadslaan nummers 2 en 2B

 • Voorstadslaan nummers 2A1 tot en met 2A53

 • 12.

  In afwijking van bovenstaande geldt bij woningsplitsing binnen het gereguleerd parkeergebied –uitgezonderd parkeergebied Centrum + B - waarbij een bestaande zelfstandige woning wordt gesplitst in meerdere zelfstandige woonruimten, het volgende:

 • a.

  Als wordt aangetoond dat de realisatie van parkeergelegenheid op eigen terrein niet mogelijk is, dan is parkeren in de openbare ruimte mogelijk. Dit kan echter alleen als er nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is. Als grens van de beschikbare parkeercapaciteit wordt een bezettingspercentage van 85% gehanteerd. In de binnenstad is de parkeerdruk vrijwel altijd boven de 85%. In de binnenstad hanteren we daarom een bezettingsgraad van 95%. Het is dan ook niet mogelijk om extra parkeerdruk in de openbare ruimte af te wikkelen.

 • b.

  Als er niet voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is (parkeerdruk na uitgifte maximaal aantal vergunningen na splitsing >85%), dan komen de nieuwe adressen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Als er wel voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is, dan wordt per adres, zoals ontstaan na splitsing van de zelfstandige woning wordt, maximaal één bewonersvergunning verstrekt. Indien het oude adres niet vervalt, kan aan de bewoner van dat adres ook maximaal één parkeervergunning worden verleend.

 • c.

  Per pand en/of adressengroep zoals is ontstaan als gevolg van de woningsplitsing worden maximaal 5 bewonersvergunningen verstrekt.

 • 13.

  Een aanvraag voor een parkeervergunning wordt geweigerd, behoudens uitzonderingen in dit besluit, indien een maximum uit dit artikel is bereikt.

 

Artikel 5 Bewoners- en overloopvergunning

 • 1.

  Het college kan een bewonersvergunning verstrekken, indien:

 • a.

  de aanvrager zelf nog geen bewonersvergunning heeft;

 • b.

  de aanvrager houder is van het opgegeven motorvoertuig of van het motorrijtuig op drie wielen;

 • c.

  de aanvrager woont in een zelfstandige woning of een kamer in een vergunningenzone;

óf

 • 2.

  Het college kan een overloopvergunning verstrekken voor een overloopgebied, indien:

 • a.

  de aanvrager voldoet aan de voorwaarden uit lid 1 van deze bepaling én niet valt onder lid 1 ond. d van dit artikel;

 • b.

  het maximaal aantal te verstrekken bewonersvergunningen voor de vergunningenzone waarin de aanvrager woont, is bereikt.

 • 3.

  Een bewonersvergunning wordt verstrekt voor de vergunningenzone waarin de aanvrager woont. Een overloopvergunning wordt verstrekt voor een overloopgebied.

 

Artikel 6 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Het college kan een bedrijfsvergunning verstrekken, indien:

 • a.

  Het vestigingsadres van het bedrijf dat een bedrijfsvergunning aanvraagt, is gelegen in één van de vergunningenzones uit art. 2;

 • b.

  de aanvrager houder is van het opgegeven motorvoertuig of van het motorrijtuig op drie wielen;

 • 2.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend voor de vergunningenzone waarin de aanvrager is gevestigd. In afwijking van het voorgaande kan aan een aanvrager die is gevestigd in de zones Centrum en B een vergunning worden verleend voor vergunningenzone U.

 

Artikel 7 Schippersvergunning

 • 1.

  Het college kan een schippersvergunning verstrekken, indien:

 • a.

  Er sprake is van een beroeps- of bedrijfsvaartuig of een schipper is aangesloten bij het schepencarrousel.

 • b.

  De aanvrager houder is van het opgegeven motorvoertuig of van het motorrijtuig op drie wielen.

 • 2.

  Een schippersvergunning wordt verleend voor de vergunningenzone waarin de aanvrager is afgemeerd.

 

Artikel 8 Vergunning (commercieel) gedeeld autogebruik

 • 1.

  Het college kan een vergunning gedeeld autogebruik verstrekken, indien:

 • a.

  de aanvrager zelf nog geen vergunning (commercieel) gedeeld autogebruik heeft;

 • b.

  de aanvrager woont in een vergunningenzone;

 • c.

  de aanvrager een lidmaatschap heeft bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik;

 • d.

  het opgegeven motorvoertuig één voor deelgebruik bestemd motorvoertuig is;

 • e.

  dit voertuig door één of meerdere particulieren daadwerkelijk wordt gedeeld;

 • f.

  één van die particulieren houder is van het opgegeven motorvoertuig;

 • g.

  het maximum uit art. 4 niet is bereikt.

 • 2.

  Het college kan een bedrijfsvergunning voor gedeeld autogebruik verstrekken, indien:

 • a.

  de aanvrager een commerciële aanbieder is van motorvoertuigen die voor deelgebruik bestemd zijn;

 • b.

  bovenbedoelde motorvoertuigen dag en nacht beschikbaar zijn;

 • c.

  het ophalen en terugbrengen van de bovenbedoelde motorvoertuigen gemakkelijk is en relatief dicht in de buurt is;

 • d.

  het systeem bijdraagt aan een bewust en selectief autogebruik;

 • e.

  de afspraken tussen aanbieder en deelnemers niet incidenteel, maar van langere duur zijn;

 • f.

  de deelnemers de keuze hebben uit meerdere typen auto’s;

 • g.

  de (technische) kwaliteit en service bij ongevallen en storingen goed is;

 • 3.

  De vergunning gedeeld autogebruik, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verleend voor de vergunningenzone waarin de aanvrager woont. De vergunning commercieel gedeeld autogebruik, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan worden verleend voor één of meer vergunningenzones.

 

Artikel 9 Marktparkeervergunning

 • 1.

  Het college kan een marktparkeervergunning verstrekken voor het parkeren op een marktdag, indien:

 • a.

  de aanvrager een marktkoopman is;

 • b.

  de marktkoopman staat ingeschreven als vaste standplaatshouder van de markt.

 • 2.

  De marktparkeervergunning wordt verstrekt voor de vergunningenzone die het dichts bij de vaste standplaats is gelegen.

 

Artikel 10 Hulpverlenersvergunning

 • 1.

  Het college kan aan een professionele zorg- of hulpverleningsinstelling een hulpverlenersvergunning verstrekken, indien:

 • a.

  bovenbedoelde instelling voor het verstrekken van zorg en/of hulp gebruik maakt van een motorvoertuig;

 • b.

  bovenbedoelde instelling structureel, met hoge regelmaat wordt geconfronteerd met medische urgentiegevallen;

 • c.

  bovenbedoelde instelling daarom noodzakelijk met spoed zorg en/of hulp moet verstrekken op wisselende tijden en plaatsen in het gereguleerd parkeergebied door gebruik te maken van een motorvoertuig van de instelling.

 • 2.

  Een hulpverlenersvergunning wordt verstrekt voor het gehele gereguleerde vergunningengebied, behalve de vergunningenzone waarin het vestigingsadres van bovenbedoelde instelling ligt.

 

Artikel 11 Bezoekersvergunning

 • 1.

  Het college kan een bezoekersvergunning verstrekken:

 • a.

  indien de aanvrager zelf nog geen bezoekersvergunning heeft én de aanvrager woont in een zelfstandige woning of een kamer in een vergunningenzone;

 • b.

  aan een zorginstelling.

 • 2.

  Een bezoekersvergunning wordt geweigerd, indien deze wordt aangevraagd binnen een jaar na intrekking.

 • 3.

  De bezoekersvergunning wordt verstrekt voor de vergunningenzone waarin de aanvrager van de bezoekersvergunning woont.

 

Artikel 12 Mantelzorgvergunning

 • 1.

  Het college kan een mantelzorgvergunning verstrekken, indien:

 • a.

  de aanvrager zelf nog geen mantelzorgvergunning heeft;

 • b.

  de aanvrager woont in een zelfstandige woning in het gereguleerd vergunningengebied;

 • c.

  de aanvrager valt onder één van de onderstaande categorieën:

 • de aanvrager op zijn/haar woonadres mantelzorg ontvangt van een verzorger aan wie recentelijk een mantelzorgcompliment is toegekend;

 • de aanvrager op zijn/haar woonadres mantelzorg ontvangt van een verzorger aan wie een mantelzorgcompliment is geweigerd, enkel omdat er onvoldoende mantelzorgbudget is;

 • de aanvrager op zijn/haar woonadres zorg ontvangt tegen vergoeding van het lage pgb-tarief.

 • 2.

  Een mantelzorgvergunning wordt geweigerd, indien deze wordt aangevraagd binnen een jaar na intrekking.

 • 3.

  Een mantelzorgvergunning wordt verstrekt voor de vergunningenzone waarin de aanvrager van de mantelzorgvergunning woont.

 

Artikel 13 Algemene vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Een parkeervergunning wordt verstrekt op naam en op kenteken.

 • 2.

  In afwijking van het voorgaand artikellid wordt een bezoekersvergunning en een mantelzorgvergunning verstrekt op naam.

 • 3.

  Een kenteken waarop een parkeervergunning, uitgezonderd de bedrijfsvergunning, geldig is, kan maximaal 4 x per kalenderjaar tijdelijk worden gewijzigd. Een bedrijfsvergunning kan maximaal 4 x per kalenderjaar of onbeperkt tijdelijk worden gewijzigd. Elke tijdelijke wijziging is geldig voor de duur van maximaal 7 aaneengesloten kalenderdagen.

 • 4.

  Aan een parkeervergunning kunnen voorschriften worden verbonden die verband houden met het parkeren.

 • 5.

  Het parkeren met een parkeervergunning is in de vergunningenzone Centrum niet toegestaan in de volgende straten: Tweede Walstraat, In de Betouwstraat, van Welderenstraat, van Broekhuysenstraat, Hertogstraat, Hertogplein tijdens de volgende venstertijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur;

 • op de door de raad vrijgestelde algemene zon- en feestdagen waarop winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 • 6.

  Het parkeren met een parkeervergunning is verder niet toegestaan in de volgende gebieden en tijdens de volgende venstertijden:

 • op de parkeerplaatsen langs de noordelijke parallelbaan van de Laan van Oost Indië, van maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

 • 7.

  Een vergunning wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld bij of krachtens deze verordening.

 • 8.

  De vergunningen zijn geldig zolang voldaan is aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening en de verschuldigde parkeerbelasting tijdig is voldaan. De vergunningen worden verlengd wanneer voldaan is aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening en de verschuldigde parkeerbelasting tijdig is voldaan.

 

Artikel 14 Intrekken of wijzigen parkeervergunning

 • 1.

  Het college kan een parkeervergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder.

 • b.

  ambtshalve:

 • bij een wijziging van één of meer van de omstandigheden die relevant zijn geweest voor de verlening van de vergunning, waardoor de vergunninghouder niet meer voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een parkeervergunning;

 • bij het vervallen van een vergunningenzone;

 • bij een handelen in strijd met vergunningsvoorschriften;

 • bij het verstrekken van onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens bij de aanvraag van een vergunning, terwijl die informatie relevant kon zijn bij de beoordeling van de aanvraag;

 • om dwingende redenen van publiekelijk belang;

 • bij het misbruik maken van een parkeervergunning;

 • bij wijziging van de gemeentelijke regelgeving

 • bij verstrekking uitsluitend op basis van een administratieve of systeemfout

 • 2.

  Het college trekt een overloopvergunning in, indien:

 • a.

  de houder van een overloopvergunning een bewonersvergunning krijgt aangeboden voor de vergunningenzone waarin hij/zij woont.

 • b.

  een wachtlijst ontstaat of dreigt te ontstaan in het overloopgebied waarin een overloopvergunning geldig is.

 • 3.

  Indien de parkeervergunning is ingetrokken op grond van lid 1 sub b onder 3 of 4 wordt een aanvraag voor een parkeervergunning door dezelfde vergunninghouder in ieder geval binnen 6 maanden na intrekking, geweigerd.

 • 4.

  Indien een parkeervergunning is ingetrokken op grond van lid 1 sub b onder 6 kan een aanvraag voor een parkeervergunning door dezelfde vergunninghouder in ieder geval binnen 6 maanden na intrekking worden geweigerd.

 • 5.

  Een tweede of volgende bewonersvergunning op een adres kan worden ingetrokken bij het ontstaan van een wachtlijst voor eerste bewonersvergunningen die worden aangevraagd.

 • 6.

  Bij een intrekking op grond van lid 5 van deze bepaling wordt een intrekkingstermijn van ten minste 3 maanden in acht genomen.

 

Hoofdstuk 3 Betaald parkeren

Artikel 15 Betaalzones

Het parkeren op parkeerplaatsen aan de openbare weg in de hierna aangewezen gebieden, waar het parkeren niet bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 is verboden, is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in art. 2 onderdeel b van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen:

 • a.

  het gebied aan de binnenzijde van de singels;

 • b.

  het gebied dat bestaat uit de omschrijving van vergunningenzones U, 1e ring én W;

 • c.

  het gebied dat bestaat uit de omschrijving van vergunningenzones 2e ring west, 2e ring oost, P, Q, R, S, K en L;

 • d.

  De parkeerterreinen Oude Stad (Achter de Hezelpoort), Molenpoortdak, Wedren, Vierdaagseplein en Novium Woonboulevard.

 • e.

  Het gebied dat bestaat uit de omschrijving van vergunningenzones X, Y en Z.

 

Artikel 16 Tijden betaald parkeren

Het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in art. 2 onderdeel b van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen, is toegestaan:

 • a.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef ond. a, voor zover gelegen aan de binnenzijde van de singels, tijdens de volgende venstertijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • op de door de raad vrijgestelde algemene zon- en feestdagen waarop winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 • Uitgezonderd zijn de Kiss&Ride plaatsen op de Waalkade voor het Velorama. Hier geldt een maximale parkeerduur van 30 minuten.

 • b.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef en ond. b, tijdens de volgende venstertijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur;

 • op de door de raad vrijgestelde algemene zon- en feestdagen waarop winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 • Uitgezonderd is de Kiss and Ride strook bij het Stationsplein en op de Van Oldenbarneveltstraat. Hier geldt een maximale parkeerduur van 30 minuten, waarbij ongeacht het tijdstip na 10 minuten parkeren parkeerbelasting dient te worden betaald.

 • c.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef ond. c, behalve het gebied dat is omschreven in vergunningenzone Q en S, tijdens de volgende venstertijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

 • donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.

 • d.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef ond. c, wat betreft het gebied dat is omschreven in vergunningenzone Q en S, tijdens de volgende venstertijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • e.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef ond. D, tijdens de volgende venstertijden:

 • bij Oude Stad: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op de door de raad vrijgestelde algemene zon- en feestdagen waarop winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12:00 tot 18:00 uur;

 • bij Molenpoortdak 24 uur per dag, 7 dagen per week;

 • bij Wedren maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur én zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur;

 • bij Vierdaagseplein maandag tot en met zondag 09.00 uur tot 21.00 uur;

 • bij Novium Woonboulevard maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur alsmede op de door de raad vrijgestelde algemene zon- en feestdagen waarop winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 • f.

  In de betaalzone in art. 15 aanhef ond. E, wat betreft het gebied dat is omschreven in vergunningenzone X, Y en Z, tijdens de volgende venstertijden:

 • Maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 17 Voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur

 • 1.

  Aanwijzingen en/of voorschriften die worden aangegeven op of bij de parkeerapparatuur dienen te worden nageleefd bij het bedienen van de parkeerapparatuur. Informatie over te betalen parkeerbelasting per tijdseenheid wordt aangegeven op of bij de parkeerapparatuur.

 • 2.

  De parkeerapparatuur wordt in werking gesteld door:

 • a.

  contante betaling met muntgeld in eenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

 • b.

  bankbetaling met een creditcard of pinpas.

 • c.

  het via een telefoon inloggen op de centrale computer en daarbij geregistreerd te zijn als deelnemer bij een bedrijf waarmee de gemeente Nijmegen een contract heeft afgesloten voor deze dienst.

 • 3.

  Na het in werking stellen van de parkeerapparatuur op de wijze, als bedoeld in lid 2 aanhef ond. a en b van dit artikel, dient de parkeerkaart op een duidelijk zichtbare en leesbare wijze achter de voorruit van het motorvoertuig te worden geplaatst.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in dit besluit, in gevallen waarin de toepassing van dit besluit voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het ‘Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2022-A’;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2023”.

 

Aldus vastgesteld d.d. 28 februari 2023

College van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

De gemeentesecretaris,

A.P.W. van de Klift

De burgemeester,

H.M.F. Bruls