Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening speelautomatenhallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhallen
CiteertitelVerordening speelautomatenhallen gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel VA van de Wet op de kansspelen
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2023nieuwe regeling, vervangt eerdere regeling

16-02-2023

gmb-2023-91116

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhallen

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

 

gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

1. de Verordening speelautomatenhallen van de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 15 december 2011, in te trekken;

2. de Verordening speelautomatenhallen vast te stellen.

 

Hoofstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. de wet: de Wet op de kansspelen;

b. kansspelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de wet;

c. speelautomatenhal: een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de wet;

d. exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt gedreven en de bestuurders van de rechtspersoon of hun gevolmachtigden;

e. beheerder/ bedrijfsleider: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijk leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal.

Hoofdstuk 2 Speelautomatenhallen

 

 

Artikel 2 Verbodsbepaling en beperkingen

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren binnen de gemeente Halderberge.

2. De vergunning kan worden verleend voor ten hoogste twee (2) speelautomatenhallen binnen de gemeente Halderberge, met dien verstande dat een speelautomatenhal alleen mag worden geëxploiteerd op locaties waar de gemeentelijke ruimtelijke ordening dit toelaat.

3. Per speelautomatenhal mag een exploitant maximaal 55 kansspelautomaten aanwezig hebben en exploiteren.

4. Gedurende de looptijd van de vergunning kan de vergunninghouder éénmalig de speelautomatenhal verplaatsen naar een andere locatie binnen de gemeente om aldaar de exploitatie voort te zetten en hierop de vergunning te laten wijzigen voor zover de exploitatie van een speelautomatenhal mogelijk is in overeenstemming met artikel 8 lid 1 sub f van deze verordening. De burgemeester dient voorafgaand aan de verhuizing in te stemmen met een dergelijke verplaatsing conform de vereisten van deze verordening, met uitsluiting van de artikelen 4 en 6. De gewijzigde vergunning zal de reeds verleende vergunning niet vervangen en zal dus onderhavig zijn aan dezelfde voorwaarden als de verleende vergunning.

 

Artikel 3 Vergunningaanvraag

De exploitant dient bij de vergunningaanvraag in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

 

a. Een plattegrond op schaal van de inrichting waaruit ten minste blijkt op welke plaats en in welk aantal kansspelautomaten worden opgesteld en op welke plaats leeftijdscontrole plaatsvindt.

b. Een document waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken.

c. De personalia van de aanvrager en de beheerder(s) en/of de bedrijfsleider(s), voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en geldige verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan zes (6) maanden van:

- de exploitant dan wel, indien de exploitant een rechtspersoon is, van degene(n) die de rechtspersoon vertegenwoordigt;

- De beheerder(s).

d. De gegevens van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de vergunning aanvraagt.

e. Bewijsstukken waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 30d, vierde lid, van de wet.

f. Een nauwkeurige omschrijving van het concept van de speelautomatenhal.

g. Een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de aanvrager neemt ter preventie en bestrijding van gokverslaving en de wijze waarop hij de gedrags- en reclamecode voor kansspelen naleeft.

h. Een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de aanvrager neemt ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat.

i. Een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

 

Artikel 4 Indiening en volledigheid

1. Door middel van een openbare bekendmaking kondigt de burgemeester de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor een vergunning aan.

2. De aanvrager heeft een termijn van één maand vanaf de dag van bekendmaking om een aanvraag in te dienen.

3. Aanvragen die niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van aanvragen, worden door de burgemeester buiten behandeling gesteld.

4. Aanvragen die na de gestelde termijn van één maand worden ontvangen, worden door de burgemeester buiten behandeling gesteld.

5. Bij een onvolledige aanvraag krijgt de aanvrager een termijn van drie weken om zijn aanvraag aan te vullen.

6. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn is het niet meer mogelijk aanvullende gegevens in te dienen.

 

Artikel 5 Beslistermijn

1. De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen.

2. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 

Artikel 6 Vergelijkende toets

Indien meerdere ontvankelijke aanvragen voor een vergunning worden ingediend, wordt door de burgemeester een vergelijkende toets uitgevoerd op basis van de volgende criteria:

 

a. Het concept van de speelautomatenhal.

b. De effecten daarvan op openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat.

c. De bijdrage aan de preventie en bestrijding van gokverslaving en beleid gericht op naleving van de gedrags- en reclamecode voor kansspelen.

 

Artikel 7 Vergunning

1. De vergunning wordt gesteld ten name van de exploitant en is niet overdraagbaar.

2. In de vergunning wordt de naam vermeld van de beheerder(s) en/of de bedrijfsleider(s).

3. De vergunning wordt verleend voor bepaalde tijd voor de duur van 15 jaar.

4. Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben -naast de in de wet genoemde vereisten - in elk geval betrekking op:

a. de opening- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

b. het toezicht in de speelautomatenhal;

c. het aantal en type kansspelautomaten dat mag worden opgesteld met inachtneming van artikel 2 lid 3 van deze verordening;

d. de exploitatie van de speelautomatenhal.

5. In een speelautomatenhal is geen verkoop of aanwezigheid van alcohol toegestaan. Indien in hetzelfde gebouw een of meerdere horecagelegenheden aanwezig zijn waar alcohol wordt geschonken, moeten deze strikt gescheiden zijn van de speelautomatenhal.

6. Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

7. Het gebruikmaken van een geldige exploitatievergunning voor een speelautomatenhal is alleen mogelijk in combinatie met een geldige aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

1. De burgemeester weigert de vergunningaanvraag, indien:

 

a. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor de exploitatie van speelautomatenhallen is verleend binnen de gemeente Halderberge;

b. niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de in de wet gestelde eisen;

c. de beheerders en/of de bedrijfsleiders de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt;

d. naar zijn oordeel de plannen als bedoeld in artikel 3 sub g en h onvoldoende bijdragen aan de in dat artikel omschreven doelen;

e. indien anderszins de openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de speelautomatenhal.

f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 

2. De burgemeester weigert de vergunning eveneens bij slecht levensgedrag van de exploitant, beheerder en/of bedrijfsleider en in het geval en onder de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

3. De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de aanvrager de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden in de drie jaren voorafgaand aan het moment van de aanvraag van de vergunning.

 

Artikel 9 Intrekkingsgronden

De burgemeester kan de vergunning intrekken, indien:

 

a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

b. niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de wet gestelde eisen;

c. de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is verleend zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder e;

d. wordt gehandeld in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

e. niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze verordening;

f. de vergunninghouder de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden;

g. gedurende een periode van ten minste zes maanden geen gebruik van de vergunning wordt gemaakt;

h. de exploitant niet langer gerechtigd is om over de ruimte te beschikken;

i. de exploitant hierom verzoekt.

 

Artikel 10 Wijziging beheerder en wijziging van de vergunning

1. Indien een beheerder/bedrijfsleider die op de vergunning staat vermeld niet meer als zodanig werkzaam is, dient de exploitant binnen vier weken nadat deze situatie is ontstaan, een aanvraag tot wijziging van de vergunning in.

2. Voor het wijzigen van de vergunning behoeft de uitgebreide procedure zoals vastgelegd in artikel 3 en 4 van deze verordening niet te worden gevolgd, met dien verstande dat het maximale exploitatierecht voor de vergunninghouder nooit langer kan zijn dan 15 jaar.

 

Artikel 11 Wijziging in exploitatie

1. De exploitatievergunning vervalt indien de exploitant de exploitatie van de speelautomatenhal beëindigt.

2. Indien de beëindiging van de exploitatie het gevolg is van het overlijden van de exploitant, alleen voor zover de exploitant een natuurlijk persoon betreft, gedurende de looptijd van de vergunning en voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, vragen de rechtsopvolgers onder algemene titel binnen acht weken een nieuwe exploitatievergunning aan ter voortzetting van de exploitatie voor de resterende vergunde termijn. Deze aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden in deze verordening, met uitzondering van artikel 3 sub a, b, f, g en h en artikel 4. De nieuwe vergunning kan maximaal voor de resterende looptijd van de vorige vergunning worden voortgezet.

3. Indien de exploitatievergunning ingevolge het eerste lid is vervallen of is ingetrokken en de burgemeester tot het verlenen van een nieuwe exploitatievergunning wil overgaan, geeft de burgemeester toepassing aan de procedure, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6.

4. Indien er enige wijziging plaats gaat vinden in de verdeling van de aandelen waarbij een nieuwe aandeelhouder toetreedt, dan wel in het bestuur waarbij een nieuwe bestuurder toetreedt, dan dient dit vooraf te worden gemeld zodat toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

 

5. Zolang op een tijdig ingediende aanvraag tot wijziging van de vergunning als bedoeld in lid 2 en 4 niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de vervallen exploitatievergunning.

Hoofdstuk 3 Strafbepalingen

 

 

Artikel 12 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 13 Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, belast: de buitengewoon opsporingsambtena(a)r(en) zoals bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel door de burgemeester aangewezen personen.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

 

Artikel 14 Intrekking

De Verordening op de speelautomatenhallen, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 15 december 2011 wordt ingetrokken.

 

Artikel 15 Overgangsrecht

Op het moment van het in werking treden van deze verordening worden reeds verleende vergunningen voor het exploiteren van een speelautomatenhal aangemerkt als verleend krachtens deze verordening voor de duur van 15 jaar, vanaf datum inwerkingtreding van deze verordening.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening speelautomatenhallen gemeente Halderberge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 16 februari 2023,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. B.J.A. Roks