Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelwaardplein Uithoorn 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelwaardplein Uithoorn 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelwaardplein Uithoorn 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 27 februari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2023nieuwe regeling

23-02-2023

gmb-2023-90489

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelwaardplein Uithoorn 2023

De burgemeester van de gemeente Uithoorn,

 

Overwegende dat

 

 • -

  in 2022 enkele tientallen incidenten, bestaande uit diefstal, vernielingen, overlast van rondhangende groepen jongeren, bedreiging, hinderlijk en provocerend gedrag en meerdere gradaties van openlijke geweldpleging hebben plaatsgevonden in en rond het winkelcentrum aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn;

 • -

  de incidenten die hebben plaatsgevonden op en rond(om) het Zijdelwaardplein het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat aantasten, maar ook zorgen voor een (ernstige) verstoring van de openbare orde en veiligheid;

 • -

  bij de burgemeester, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie bij het uitblijven van bestuurlijke maatregelen de ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde en veiligheid bestaat;

 • -

  uit meerdere gesprekken met bezoekers van en aan het Zijdelwaardplein gevestigde ondernemers er onder andere signalen volgde van (groepjes) hangjongeren die zich hinderlijk voor of in winkels ophouden;

 • -

  de aanwezigheid van deze (groepjes) hangjongeren een (subjectief) onveiligheidsgevoel creëerde en creëert bij bezoekers en ondernemers van het winkelcentrum;

 • -

  eerder individuele bestuurlijke maatregelen zijn opgelegd als gebieds- en groepsverboden ten einde de openbare orde en het woon- en leefklimaat op en rond het Zijdelwaardplein te herstellen en duurzaam te beschermen;

 • -

  de evaluatie van elders ingezet cameratoezicht leert dat ondernemers en bewoners aangeven dat de aanwezigheid van camera’s op het busstation het veiligheidsgevoel ter plekke heeft vergroot en, kijkend naar de effecten van de plaatsing van de camera’s en het aantal registraties in de politiesystemen op deze locatie, de inzet van cameratoezicht effectief lijkt te zijn;

 • -

  gebleken is dat cameratoezicht een van de bestuurlijke maatregelen is die een bijdrage kan leveren aan het voorkomen en vastleggen van incidenten op en rondom het Zijdelwaardplein;

 • -

  de belangen van openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in onderhavig geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers en daarmee de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  het, gelet op de incidenten zoals die zich hebben voorgedaan in 2022 en de jaren daarvoor en de negatieve impact van deze incidenten op de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat, raadzaam en wenselijk is om camera’s in te zetten op en rond(om) het Zijdelwaardplein voor een periode van twaalf maanden;

 • -

  de teamchef van het lokale basisteam en de Officier van Justitie, tijdens de Lokale Driehoek op 30 januari 2023, in overleg met de burgemeester het nut en de noodzaak van de inzet van cameratoezicht onderschrijven en de teamchef medewerking verleent aan het toepassen van cameratoezicht, en

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen, zijnde de kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit, die artikel 151c Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht.

Gelet op

 

 • -

  de bestuurlijke rapportage van de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam, Basisteam Aalsmeer – Uithoorn d.d. 20 januari 2023;

 • -

  de instemming in de Lokale Driehoek met de inzet van tijdelijk cameratoezicht voor de periode van twaalf maanden, ingaand op 27 februari 2023 en eindigend op 27 februari 2024, en

 • -

  artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020.

Besluit(en)

 

 • I.

  het gebied gelegen tussen de Weigerbruinlaan, de Heijermanslaan , de Merodelaan en het Zijdelwaardplein, inclusief de aan het Zijdelwaardplein gelegen parkeerplaats, aan te wijzen als openbare plaats waar cameratoezicht wordt ingevoerd;

 • II.

  dat in het aangewezen gebied de camerabeelden live uitgelezen kunnen worden indien dit nodig is in verband met de handhaving van de openbare orde;

 • III.

  dat de camerabeelden voor een periode van 28 dagen bewaard zullen worden;

 • IV.

  dat op dit cameratoezicht de privacybescherming van de toepassing is zoals die is neergelegd in de Wet op de Politieregisters;

 • V.

  te bepalen dat het cameratoezicht gedurende de periode van 27 februari 2023 tot 27 februari 2024 zal worden ingezet;

 • VI.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en van rechtswege vervalt op 27 februari 2024, en

 • VII.

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelwaardplein Uithoorn 2023’.

Uithoorn, 23 februari 2023

de burgemeester van de gemeente Uithoorn

dhr. P.J. Heiliegers

 

BEZWAAR

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken, na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester op https://www.uithoorn.nl/loket/bezwaarschrift-indienen of via Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.

 

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.