Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort
CiteertitelBeleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-87438

2023/193107

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

 

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag;

 

het daarom wenselijk is voor dit doel een beleidsregel vast te stellen;

 

besluit vast te stellen de beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van Zandvoort;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Beleidsregel ZandvoortPas;

  • d.

   huishouden: hierbij wordt aansluiting gezocht bij artikel 3 en 4 van de wet;

  • e.

   hoofdbewoner: de bewoner die het hoofdverblijf heeft in de woning en op wiens naam het huurcontract, niet zijnde onderhuur, of de koopovereenkomst van de woning staat;

  • f.

   peildatum energietoeslag 2022: 30 november 2022 wordt als peildatum aangemerkt.

  • g.

   referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum.

 • 2.

  Begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Artikel 2. Doelgroep energietoeslag 2022

 • 1.

  De energietoeslag 2022 van € 1.800, - is bedoeld voor een huishouden uit Zandvoort met een laag inkomen in 2022. De energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Onder laag inkomen wordt verstaan een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de beleidsregel ZandvoortPas 2019. Hierbij wordt het vermogen zoals genoemd in artikel 7 van de beleidsregel ZandvoortPas 2019 niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Alleen de hoofdbewoner op wiens naam het energiecontract staat kan aanspraak maken op de energietoeslag 2022.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op het moment van de aanvraag:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Een huishouden dat al geheel of gedeeltelijk de energietoeslag 2022 heeft ontvangen komt slechts in aanmerking voor het resterende deel van € 1.800.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning energietoeslag 2022

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; en/of

  • c.

   een ZandvoortPas voor het kalenderjaar 2022 hebben,

 • ontvangen de energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2.

  Ambtshalve toekenning energietoeslag 2022 vindt uiterlijk tot en met 30 juni 2023 plaats.

 • 3.

  Huishoudens die voldoen aan de bepalingen in het eerste lid, maar waarvan het college niet beschikt over een actueel bankrekeningnummer kunnen ambtshalve de energietoeslag toegekend krijgen onder de opschortende voorwaarde dat zij een actueel bankrekeningnummer op hun naam overleggen. Indien het actuele bankrekeningnummer niet uiterlijk is ontvangen door het college op 30 juni 2023 wordt de toegekende energietoeslag 2022 uiterlijk 31 juli 2023 ingetrokken.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023 waarbij de peildatum uit artikel 1 eerste lid sub f van toepassing is. Ook moet aanvrager op de genoemde peildatum in Zandvoort wonen en voldoen aan de bepalingen in artikel 2 van deze beleidsregel.

Artikel 5. Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het netto-inkomen over de referteperiode. Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde netto-inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de peildatum bepalend.

 • 2.

  Bij ondernemers zal het inkomen aan de hand van de jaarrekening over het kalenderjaar voorafgaand aan de peildatum worden bepaald.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 van de wet, worden niet tot het inkomen gerekend.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7 Overgangsbepaling

 • 1.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort een aanvraag is ingediend op grond van de in artikel 8 ingetrokken beleidsregel en waarop nog niet is beslist, wordt dit aangemerkt als een aanvraag onder deze beleidsregel tenzij de ingetrokken beleidsregel gunstiger uitpakt voor aanvrager.

 • 2.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens de beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort wordt beslist met toepassing van deze beleidsregel tenzij de ingetrokken beleidsregel gunstiger uitpakt voor aanvrager.

Artikel 8 Intrekking oude beleidsregel

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort (reg. Nummer 2022/617860) wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ’Beleidsregel Energietoeslag 2022-2 gemeente Zandvoort’.

Aldus besloten te Zandvoort op 21 februari 2023,

de secretaris,

M.Pippel

de burgemeester,

D. Moolenburgh

Toelichting op de beleidsregel

Algemene toelichting

De beleidsregel energietoeslag 2022-2 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet geen aanspraak kan maken op de energietoeslag, bijvoorbeeld omdat die persoon op het moment van aanvraag geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 6 van deze beleidsregel in.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden recht heeft. Dit wordt aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ en/of een ZandvoortPas hebben én hoofdbewoner zijn op hun adres.

 

Het ligt niet voor hand om de energietoeslag die ambtshalve is verstrekt terug te vorderen wanneer de ambtshalve toekenning is gebaseerd op een onjuiste aanname door de gemeente in de selectie.

 

Gemeente Zandvoort maakt gebruik van de mogelijkheid in het wetsvoorstel Wijziging Participatiewet i.v.m. energietoeslag 2023, dat op 28 december 2022 is gepubliceerd. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om de energietoeslag in 2022 op te hogen met een bedrag van € 500 euro. De energietoeslag voor 2022 is daarmee in principe 1800 euro (1300 plus 500 euro). De toeslag voor 2023 komt daarmee in principe neer op een bedrag van 800 euro per huishouden.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Toelichting op artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het begrip van deze regeling. Begrippen die reeds in de genoemde wetten en regelingen zijn gedefinieerd en niet nader zijn gedefinieerd hebben in deze regels dezelfde betekenis.

In het eerste lid onder e dient te worden opgemerkt dat bij het delen van een huurcontract slechts degene op wiens naam het energiecontract staat aanspraak kan doen gelden op de energietoeslag. Dit volgt ook uit artikel 2.

In het eerste lid onder f is als peildatum voor de energietoeslag 2022 30 november 2022 opgenomen. Hiermee wordt de referteperiode de maand november. Dit is de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum. Er is gekozen voor de maand november 2022 omdat dit de laatste representatieve maand van het kalenderjaar 2022 is. In december worden vaak extra componenten uitbetaald, waardoor dit geen representatieve maand is.

 

Toelichting op artikel 2 Doelgroep energietoeslag 2022

In dit artikel is de doelgroep voor de energietoeslag omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden voor hoofdbewoners met een inkomen tot de inkomensgrens tot 120%. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke richtlijnen voor de energietoeslag.

 

Voor de verificatie van de hoofdbewoner als bedoeld in het derde lid kan worden volstaan met het aantonen dat de energierekening van dat betreffende adres op naam van staat van de aanvrager of partner van het betreffende huishouden. Hierbij kan een energierekening of bij het ontbreken hiervan bankafschrijvingen van drie maanden worden overlegd. In het vijfde lid is opgenomen dat de energietoeslag slechts per huishouden kan worden verleend. Bij verhuizing van een andere gemeente naar Zandvoort kan het onderzoek naar eventuele eerdere verstrekking van de energietoeslag zich uitstrekken tot de vorige gemeente waar iemand heeft gewoond. Wanneer de energietoeslag deels verstrekt is in een vorige gemeente wordt dit in mindering gebracht op de Zandvoortse energietoeslag.

 

Toelichting op artikel 3 Ambtshalve toekenning energietoeslag 2022

De ambtshalve toekenning aan ZandvoortPashouders vindt plaats na selectie van ZandvoortPashouders die vallen onder de doelgroepomschrijving van artikel 2. Ook kan de ambtshalve toekenning aan ZandvoortPashouders plaatsvinden als bijvoorbeeld door nieuwe omstandigheden recht ontstaat. Zoals het toekennen van een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet. In het tweede lid is opgenomen dat de toegekende energietoeslag uiterlijk wordt ingetrokken op 31 juli 2023 wanneer uiterlijk op 30 juni 2023 geen actueel bankrekeningnummer is ontvangen door het college.

 

Toelichting op artikel 4 Aanvraag

Aanvraag beperkt zich niet tot de huishoudens die niet ambtshalve de energietoeslag ontvangen, maar kan ook worden gedaan door ZandvoortPashouders of andere inwoners die menen dat zij ten onrechte buiten de selectie van de ambtshalve verstrekking zijn gevallen. Aanvragen voor de energietoeslag 2022 kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2023. De energietoeslag 2022 heeft echter wel betrekking op het inkomen uit 2022, daarom is de peildatum 30 november 2022 en moet aanvragers op de peildatum ook in Zandvoort wonen en op de peildatum voldoen aan de overige bepalingen die in deze beleidsregel zijn genoemd.

 

Toelichting op artikel 5 Inkomen

In artikel 5 is opgenomen hoe om te gaan met wisselende inkomsten. Ook is opgenomen dat de energietoeslag 2022 die in 2023 wordt aangevraagd beoordeeld wordt op het inkomen van november 2022. Dit omdat de energietoeslag 2022 betrekking heeft op het kalenderjaar 2022 en daarom het inkomen uit 2022 relevant is.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit de eigen onderneming;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur;

 • e.

  inkomen uit partneralimentatie;

 • f.

  inkomsten uit een PGB;

 • g.

  inkomsten uit studiefinanciering (WSF) of WTOS volgens het normbedrag genoemd in artikel 33, 2e lid van de wet.

Bij ondernemers kan de jaarrekening over het kalenderjaar voorafgaand aan de peildatum worden betrokken. De netto-inkomsten kunnen worden vastgesteld aan de hand van de fiscaal winst op de IB-aangifte, minus het percentage genoemd in artikel 6, tweede lid Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.