Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur -programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur -programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
CiteertitelBesluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur - programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020
 4. Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023nieuwe regeling

23-01-2023

gmb-2023-85119

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur -programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

De directeur Sociaal Domein,

 

Overwegende dat aan hem bij Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers ondermandaat etc. is verleend van de aan de gemeentesecretaris bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van enkele bevoegdheden genoemd in laatstgenoemd Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging en de daarbij behorende bijlagen;

 

overwegende, dat het doelmatig is dat de directeur gebruik maakt van ondermandaat aan onder hem ressorterende programmamanager(s) bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

overwegende dat uit artikel 2, lid 3, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 en artikel 2, lid 3, van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers blijkt dat het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris van de gemeente Altena toestaan dat een dergelijk ondermandaat wordt verleend;

 

gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers;

 

besluit:

 

vast te stellen het:

 

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur – programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Artikel 1 Definities

In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Altena;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van Altena als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c.

  gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Altena en tevens algemeen directeur;

 • d.

  directeur: directeur Sociaal Domein;

 • e.

  teammanager: de leidinggevende van een team met een hiërarchische bevoegdheid over de medewerkers binnen dat team;

 • f.

  programmamanager: een persoon die is aangesteld om een specifiek programma (een verzameling van meerdere projecten die in samenhang gemanaged worden, gericht op samenhangende (strategische) doelen en daarvan afgeleide baten) uit te voeren;

 • g.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de directeur aan de mandaathouder;

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • k.

  mandaathouder: de functionaris die namens het bestuursorgaan een bevoegdheid uitoefent.

Artikel 2 Ondermandaat door de directeur

 • 1.

  Aan de programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, verder ook te noemen “mandaathouder”, wordt ondermandaat verleend van de volgende bevoegdheden:

  • -

   aangaan van overeenkomsten voor aangelegenheden gelegen binnen het werkterrein van de programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, zoals beschreven in het door het college vastgestelde programmaplan Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, inclusief het verrichten van alle daartoe benodigde handelingen en het nemen van alle daartoe benodigde besluiten;

  • -

   aanbesteden van diensten en/of opdrachten voor aangelegenheden gelegen binnen het werkterrein van de programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, zoals beschreven in het door het college vastgestelde programmaplan Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, inclusief het verrichten van alle daartoe benodigde handelingen en het nemen van alle daartoe benodigde besluiten, waaronder het nemen van voorlopige en definitieve gunningsbesluiten;

  voor zover deze bevoegdheden niet zijn voorbehouden aan de gemeentesecretaris, college of burgemeester ingevolge het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 of het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers.

 • 2.

  De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 en de bepalingen van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 gemeentesecretaris – directeuren/teammanagers zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Artikel 3 Algemene bepalingen/uitzonderingen/voorwaarden ondermandaat

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit worden met (onder)mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   volmacht;

  • b.

   machtiging.

 • 2.

  De mandaathouder maakt van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 geen gebruik wanneer een te nemen besluit een afwijking zou inhouden van:

  • a.

   het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid, uitgezonderd de inkoopvoorwaarden;

  • b.

   ander beleid, (interne) richtlijnen en/of voorschriften.

 • 3.

  De mandaathouder kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting en voor zover hij bevoegd is verplichtingen aan te gaan ingevolgde de vigerende budgethoudersregeling.

 • 4.

  Daar waar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit omvat dit tevens de bevoegdheid tot ondertekening, tenzij dit wettelijk is uitgesloten.

 • 5.

  Daar waar volmacht is gegeven om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten omvat dit tevens de opdracht van de burgemeester aan de gevolmachtigde tot vertegenwoordiging van de gemeente als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet (o.a. ondertekening overeenkomst).

 • 6.

  Wanneer een te nemen besluit het taakgebied van een andere programmamanager raakt, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan die programmamanager. Indien geen overeenstemming wordt bereikt legt de mandaathouder de zaak voor aan de directeur.

 • 7.

  Een te nemen besluit dat het taakgebied van een of meerdere teams raakt stemt de mandaathouder vooraf af met de betreffende teammanager(s) . Indien geen overeenstemming wordt bereikt legt de mandaathouder de zaak voor aan de directeur.

Artikel 4 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  Door het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris of de directeur gegeven instructies, over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend, dienen door de mandaathouder te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris of de directeur kan te allen tijde besluiten een gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

 • 3.

  Indien naar het oordeel van de mandaathouder bij de uitoefening van een bevoegdheid belangrijke bestuurlijke aspecten zijn betrokken, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan de betreffende portefeuillehouder. Deze kan bepalen dat de zaak ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd.

 • 4.

  De bepalingen in het derde lid gelden, voor zover toepasbaar, ook voor namens de burgemeester te nemen besluiten.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.
  • a

   Indien het gemandateerde besluit wordt ondertekend, geschiedt dit door vermelding namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder en zijn/haar handtekening.

  • b

   Indien het gemandateerde besluit niet wordt ondertekend vermeldt het besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder.

 • 2.

  In publicaties en openbare kennisgevingen wordt volstaan met het vermelden van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2022 directeur - programmamanager Opvang en Huisvesting Bijzondere Doelgroepen”.

Vastgesteld door de directeur Sociaal Domein van de gemeente Altena op 23 januari 2023.

De directeur Sociaal Domein,

Wietske Heeg