Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris (Aanwijzing plaatsververvangers gemeentesecretaris)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris (Aanwijzing plaatsververvangers gemeentesecretaris)
CiteertitelAanwijzing plaatsvervangers gemeentesecretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 16 maart 2021 met betrekking tot de plaatsvervanging van de Gemeentesecretaris

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 102 van de Gemeentewet
  2. artikel 106, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2023Nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-84767

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris (Aanwijzing plaatsververvangers gemeentesecretaris)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

gelet op;

- Artikel 102 en 106, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

Besluit:

I.

bij belet of ontstentenis van de gemeentesecretaris de plaatsvervanging als volgt te regelen;

  • de heer W.H. Gort aan te wijzen als eerste plaatsvervanger (loco-secretaris);

  • de heer P.F. van de Burgt aan te wijzen als tweede plaatsvervanger (tweede loco-secretaris);

  • de heer K.E. Driehuijs aan te wijzen als derde plaatsvervanger (derde loco-secretaris);

  • de heer M.H. Brander aan te wijzen als vierde plaatsvervanger (vierde loco-secretaris).

II.

. het besluit van 16 maart 2021 (Z/21009968/ D/21/012119) met betrekking tot de plaatsvervanging van de Gemeentesecretaris gelijktijdig in te trekken.

 

III.

dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater op 21 februari 2023,

De secretaris, De burgemeester

mr. J.J. Michel drs. D.C. de Vries