Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Beleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelBeleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023Nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-84704

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

Burgemeester van de gemeente Lochem:

gelet op:

• de Gemeentelijke Opvang Locaties (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïners (POO);

• de regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) vanuit de Rijksoverheid.

overwegende dat:

de burgemeester het wenselijk vindt om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan de RooO,

het daarom wenselijk is om voor dit doel aparte beleidsregels vast te stellen.

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de

Beleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente waarin de opvangvoorziening gelegen is;

 • c.

  ontheemde: de vreemdeling die tijdelijk bescherming geniet;

 • d.

  gemeentelijke opvangvoorziening (GOO): door of vanwege het college beschikbaar gestelde opvangvoorziening voor ontheemden;

 • e.

  particuliere opvangvoorziening (POO): opvangvoorziening voor ontheemden, anders dan een gemeentelijke opvangvoorziening of een woning van de ontheemde of van een gezinslid van de ontheemde;

 • f.

  financiële toelage: bedrag bestaande uit leefgeld en een wooncomponent;

 • g.

  leefgeld: geld om eten, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven van te doen;

 • h.

  wooncomponent: geld om een bijdrage te doen in gas, water, licht en andere bijkomende kosten;

 • i.

  gezinsleden: de leden van het gezin van de ontheemde die in verband met de tijdelijke bescherming in Nederland aanwezig zijn en op hetzelfde adres wonen. Het gaat om gehuwden of samenwonenden, hun minderjarige (ongehuwde) kinderen of alleenstaanden met minderjarige (ongehuwde) kinderen. Meerderjarige en/of gehuwde kinderen worden niet aangemerkt als lid van het gezin;

 • j.

  loondervingsuitkering: een uitkering als gevolg van de verplichte verzekering, zoals bijvoorbeeld de Werkloosheidswet en de Ziektewet.

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden financiële toelage

 • 1.

  De financiële toelage is bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne die als gevolg van de oorlog met Rusland zijn ontheemd en/of gevlucht. Zij komen op grond van de RooO in aanmerking voor de financiële toelage als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • 2.

  De ontheemde verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie (GOO) of particuliere opvanglocatie (POO).

 • 3.

  De GOO of POO moet zich bevinden op grondgebied van de gemeente Lochem.

 • 4.

  De ontheemde staat ingeschreven in de gemeente Lochem en is in het bezit van een Burgerservicenummer (BSN).

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de financiële toelage wordt schriftelijk ingediend. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente Lochem.

 • 2.

  De aanvrager verstrekt bij de aanvraag een kopie van een Nederlandse bankpas.

Artikel 4 Duur financiële toelage

 • 1.

  De financiële toelage wordt verstrekt zolang de ontheemde zich op een gemeentelijke of particuliere opvanglocatie binnen de gemeente Lochem bevindt en de RooO van toepassing is.

 • 2.

  Het is mogelijk de opvang tijdelijk te verlaten voor de duur van maximaal 28 dagen met behoud van de financiële toelage.

 • 3.

  Indien de ontheemde de opvang definitief verlaat of gedurende een periode van 28 dagen niet in de opvang is verschenen zonder de burgemeester op de hoogte te stellen wordt de financiële toelage ingetrokken.

 • 4.

  De eerste dag waarop de ontheemde niet meer in de opvang verblijft geldt als peildatum, tenzij de verstrekking voor die maand al uitbetaald is. In dat geval is de peildatum de eerste dag van de daaropvolgende maand.

 • 5.

  Bij terugkeer na 28 dagen heeft de ontheemde nog recht op opvang, maar dit kan op een andere opvanglocatie of in een andere gemeente zijn. Mits hij/zij op het moment van terugkeer voldoet aan de dan geldende regels.

Artikel 5 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De door de ontheemde te ontvangen financiële toelage bestaat uit een bedrag aan leefgeld voor eten, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven en uit een wooncomponent.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag voor eten en drinken, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend aan de hand van de volgende bedragen per persoon, per maand:

 • a.

  bij een éénpersoonshuishouden of een huishouden bestaande uit twee gezinsleden: € 215,06 per volwassene en € 178,36 per kind tot 18 jaar;

 • b.

  Bij een huishouden bestaande uit drie gezinsleden: € 171,99 per volwassene en € 142,57 per kind tot 18 jaar

 • c.

  bij een huishouden bestaande uit vier of meer gezinsleden: € 150,45 per volwassene en € 124,97 per kind tot 18 jaar.

 • 3.

  De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, bedoeld in het eerste lid, is

 • € 56,12 per persoon per maand.

 • 4.

  De hoogte van de wooncomponent, bedoeld in het eerste lid, is € 93,00 per persoon per maand.

 • 5.

  In afwijking van bovenstaande geldt voor ontheemden die worden opgevangen in de gemeentelijke opvangvoorziening (GOO) dat zij alleen € 56,12 per persoon per maand ontvangen voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Zij ontvangen geen bedrag voor eten en drinken. Eten en drinken zit bij deze opvang inbegrepen. Zij ontvangen ook geen vergoeding voor de wooncomponent.

 • 6.

  De bepaling in het vijfde lid is ook van toepassing op de ontheemde die overeenkomstig de Regeling Medische zorg Asielzoekers, verblijft in een instelling voor langdurige zorg.

Artikel 6 Inkomsten uit arbeid

 • 1.

  Indien de volwassen ontheemde inkomsten uit arbeid heeft, wordt de financiële toelage beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de arbeid is begonnen. Dit geldt ook voor de financiële toelage van de gezinsleden van de volwassen ontheemde.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vindt er een verrekening van de inkomsten plaats, als deze inkomsten lager zijn dan de financiële toelage. Hierbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke financiële toelage die van toepassing is op de alleenstaande (met of zonder kinderen) of de gehuwden / samenwonenden (met of zonder kinderen).

 • 3.

  Indien een minderjarig lid van het gezin inkomsten uit arbeid heeft, wordt alleen de financiële toelage van dit minderjarige gezinslid beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de arbeid is begonnen.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid vindt er een verrekening van de inkomsten plaats, als deze inkomsten lager zijn dan de financiële toelage van de minderjarige.

 • 5.

  Bij de bepaling van de omvang van de inkomsten uit arbeid wordt geen inkomstenvrijlating toegepast.

 • 6.

  De inkomsten worden verrekend met ingang van de 1e dag van de volgende kalendermaand.

 • 7.

  Er vindt geen verrekening plaats van inkomsten in de huidige / lopende maand.

 • 8.

  Er wordt uitgegaan van het netto inkomen uit werk. Vakantiegeld of eventuele eindejaarsuitkeringen worden niet meegerekend.

Artikel 7 Terugvordering financiële toelage

De financiële toelage wordt teruggevorderd als de financiële toelage ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt aan de ontheemde vanwege inkomsten uit arbeid over dezelfde periode.

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

De beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit Oekraïne.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023.

Aldus besloten in de vergadering van 31 januari 2023

Burgemeester van de gemeente Lochem gehoord hebbende het college,

de burgemeester,

S.W. van ’t Erve