Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de rekenkamer gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamer gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening rekenkamer gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2023nieuwe regeling, vervangt eerdere regeling

16-02-2023

gmb-2023-82115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamer gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het seniorenconvent van 18 januari 2023

 

gelet op hoofdstuk IVa van de Gemeentewet

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

 

1. invulling te geven aan de rekenkamer in de gemeente Halderberge middels het directeursmodel;

2. te besluiten opdracht te verlenen aan Necker van Naem voor het invullen van de rekenkamer Halderberge voor een bedrag van € 32.000,--;

3. mevrouw Lauryan Bakker te benoemen tot directeur van de rekenkamer voor de duur van drie jaar;

4. de Verordening rekenkamercommissie 2009, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 november 2008 in te trekken;

5. de Verordening op de rekenkamer gemeente Halderberge vast te stellen;

Paragraaf 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Halderberge;

b. bestuursorgaan: ieder bevoegd bestuursorgaan van de gemeente Halderberge;

c. organisatie: de ambtelijke organisatie van de gemeente Halderberge;

d. directeur: de directeur van de rekenkamer;

e. de begeleidingscommissie: het seniorenconvent van de gemeente Halderberge;

f. griffie: de griffie van de gemeente Halderberge.

 

Artikel 2 Instelling en samenstelling rekenkamer

 

1. Er is een gemeentelijke rekenkamer.

2. De rekenkamer Halderberge heeft één lid, tevens directeur.

3. De directeur wordt in haar of zijn werkzaamheden ondersteund door de coördinator/secretaris.

4. Bij langdurige afwezigheid van de directeur treedt de coördinator/secretaris als plaatsvervangend directeur in haar of zijn plaats.

5. De directeur en de plaatsvervangend directeur geven een overzicht van de openbare betrekkingen die zij bekleden. Deze zijn niet in strijd met artikel 81f en 81h van de Gemeentewet.

6. De directeur en de plaatsvervangend directeur leggen, voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in handen van de voorzitter van de raad de verklaring en belofte (eed) af.

 

Artikel 3 Ontslag en non-activiteit

 

1. Het seniorenconvent bericht de raad als zich een van de ontslaggronden voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet.

2. In de gevallen bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de Gemeentewet adviseert het seniorenconvent de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-actief stellen van het desbetreffende lid.

3. Het seniorenconvent adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, en artikel 81d, eerste of tweede lid.

 

Artikel 4 Begeleidingscommissie

 

1. Er is een begeleidingscommissie voor de rekenkamer, welke gevormd wordt door de gezamenlijke fractievoorzitters, bijeenkomend onder de aanduiding seniorenconvent.

2. De begeleidingscommissie onderhoudt de contacten tussen de raad en de rekenkamer.

 

 

Paragraaf 2. BUDGET

 

 

Artikel 5 Budget van de rekenkamer

 

1. De raad stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de rekenkamer voor de uitvoering van haar taken.

2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar die zij voor haar taken heeft gedaan in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de Gemeentewet.

 

 

Paragraaf 3. ONDERZOEKSPLAN EN BEVOEGDHEDEN

 

 

Artikel 6 Onderzoeksplan

 

1. De rekenkamer legt jaarlijks voor 31 december van het voorgaande jaar een onderzoeksplan voor het komende jaar ter kennisname aan de raad voor.

2. Daaraan voorafgaand doet de rekenkamer een uitvraag van onderwerpen bij de raadsfracties en consulteert zij de raad.

3. In het onderzoeksplan geeft de rekenkamer per onderwerp aan:

a. de afbakening van het onderzoeksterrein;

b. de formulering van de onderzoeksopdracht;

c. de eventuele randvoorwaarden;

d. de planning.

4. Conform artikel 182 tweede lid van de Gemeentewet kan de raad de rekenkamer verzoeken een onderzoek in te stellen.

 

Artikel 7 Overige bevoegdheden

 

1. De rekenkamer kan, voor zover dat naar haar oordeel voor het onderzoek is vereist, zonder toestemming alle plaatsen betreden van het betrokken orgaan of organisatie.

2. Bestuursorganen, diensten en instellingen als bedoeld in artikel 184 Gemeentewet reageren binnen een maand op verzoeken van de rekenkamer, tenzij de rekenkamer anders bepaalt.

 

Artikel 8 Rapportage

 

1. De directeur stelt het betrokken bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte van haar of zijn voorlopige onderzoeksresultaten en conceptaanbevelingen.

2. De directeur stelt het betrokken bestuursorgaan in de gelegenheid binnen een maand schriftelijk te reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten en de conceptaanbevelingen. Het betrokken bestuursorgaan deelt, indien van toepassing, tenminste mee:

a. welke aanbevelingen worden overgenomen; of

b. indien aanbevelingen niet worden overgenomen, de motivering waarom van aanbevelingen wordt afgeweken.

3. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de resultaten van haar onderzoek en, indien van toepassing, de aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

4. De rapporten van de Rekenkamer zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 

Artikel 9 Behandeling door de raad

 

1. De griffie vormt voor de rekenkamer het eerste aanspreekpunt.

2. De griffie verzorgt de agendering van de rekenkamerrapporten voor de raad en zijn commissies.

3. Ten behoeve van de raadsbehandeling stelt de griffie een raadsvoorstel op met een ontwerp-raadsbesluit. Het ontwerp-besluit bevat indien nodig een opdracht aan het onderzochte bestuursorgaan om binnen twee maanden met een plan van aanpak te komen ter uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen.

4. De raad nodigt de directeur uit om de commissievergadering bij te wonen waar het rapport wordt besproken om daar het rapport toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

5. De raad behandelt het onderzoeksrapport binnen drie maanden na publicatie van het rapport.

 

Artikel 10 Evaluatie

 

De raad evalueert het functioneren van de rekenkamer tenminste eenmaal per vier jaar uiterlijk in de maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. De begeleidingscommissie bereidt de evaluatie voor.

 

 

Paragraaf 4. SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer gemeente Halderberge.

2. De Verordening rekenkamer 2009 wordt ingetrokken.

3. De Verordening rekenkamer gemeente Halderberge treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 16 februari 2023,

de griffier, de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen de heer drs. B.J.A. Roks