Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening starterslening gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening starterslening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023nieuwe regeling, vervangt eerdere regeling

16-02-2023

gmb-2023-80877

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening gemeente Halderberge

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

 

 

 

B E S L U I T :

 

1. kennis te nemen van de evaluatie van de Starterslening;

2. a. geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de Starterslening;

b. de revolverende middelen te hergebruiken;

c. voor het jaar 2023 maximaal €1.000.000,- uit het fonds te benutten voor het uitvoeren en toewijzen.

3. de Verordening starterslening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 december 2018 in te trekken;

4. de Verordening starterslening gemeente Halderberge vast te stellen.

 

 

 

 

 

Verordening starterslening gemeente Halderberge

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a. Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

c. Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

d. Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waar-borgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

f. Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

g. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair ge-vestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregis-treerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

h. Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Doelgroep: van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen.

b. markt-/woning en prijssegment

Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Halderberge met een maximale koop(/-aanneem)som van 70% van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.>

2. <De Aanvrager mag energie besparende voorzieningen treffen conform de meest actuele

Voorwaarden en Normen NHG en hiervoor meer dan 100% van de woningwaarde lenen

(energiebespaarbudget)>.

3. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

4. De Aanvrager heeft een maximale leeftijd van 35 jaar op de datum van aanvragen starterslening.

 

Artikel 3 Budget

1. De gemeente Halderberge stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

 

Artikel 4 Bevoegdheid College

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

 

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de ge-meente beschikbaar gestelde wijze.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het com-pleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzings-besluit mee aan de aanvrager.

6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

7. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van €35.000,- of maximaal 20% van de kosten-grens van NHG of op basis van het nog beschikbare budget.

8. De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzing

1. Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

2. Het college trekt een toewijzing Starterslening in, indien:

a. de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

b. de Starterslening niet tot stand komt.

 

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het ge-meentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een auto-nome financiële toetsing door SVn.

2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Halderberge en SVn.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

2. Met de inwerkingtreding van de Verordening starterslening gemeente Halderberge wordt de Verordening starterslening Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 december 2018, ingetrokken.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening starterslening gemeente Halderberge.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 16 februari 2023,

de griffier, de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen de heer drs. B.J.A. Roks