Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle 2023-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle 2023-2026
CiteertitelBeleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein 2023-2026
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2023Nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-78625

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle 2023-2026

 

 

Vaststellingsdatum college: 14 februari 2023

Inleiding

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle 2017 (vastgesteld op 11 april 2017 en hierna te noemen: ASV 2017) staan de procedurele voorschriften die van toepassing zijn bij subsidieverlening.

De verordening geeft het college van burgemeester en wethouders van Goirle de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat:

 • 1.

  Nadere regels te stellen;

 • 2.

  Specifieke voorwaarden te formuleren;

 • 3.

  Grondslagen voor subsidieverlening te benoemen;

 • 4.

  Subsidieplafonds (per werkveld) aan te geven.

Die nadere uitwerking is opgenomen in de 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle 2023'. Na de algemene bepalingen worden de procedures uiteengezet en volgen de nadere regels voor de verschillende subsidies. Denk aan de doelstellingen en doelgroepen, criteria, kosten die voor subsidie in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond, indien nodig specifieke weigeringsgronden, verantwoordingscriteria en eventuele aanvullende verplichtingen.

 

Algemene deel van de beleidsregels

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten die voor alle subsidies relevant (kunnen) zijn. Het zijn regels die het college hanteert ten aanzien van bijvoorbeeld bevoorschotting en indexering van budgetten.

 

Vaststelling subsidiebudgetten en -plafonds

In deze beleidsregels zijn de subsidieplafonds en de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximum te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen. De subsidieplafonds worden jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college. Definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle, doorgaans is dat in november.

 

Overgangsperiode beleidsregels

Subsidieverlening is één van de (financiële) instrumenten die de gemeente inzet om beleidsdoelen te verwezenlijken.

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe visie sociaal domein: Goirle GLANST. Dit is de basis van hoe we het sociaal fundament ondersteunen en stimuleren. Het dorpsteam, dat sinds 2022 invulling geeft aan het voorliggend veld en een belangrijke opdracht heeft om het sociaal fundament te verstevigen, draagt hier ook aan bij. Met Goirle GLANST verbinden en richten we onze inzet voor welzijn, gezondheid, participatie, onderwijs, sport en cultuur in het sociale domein. In deze beleidsregels zetten we de volgende stap in de praktische vertaling van Goirle GLANST naar onze subsidieregels. Dat betekent dat de regels over incidentele activiteiten en toekomstige ‘waarderingssubsidies’ aangepast zijn. We kiezen voor het verder ondersteunen van de activiteiten en inzet van vrijwilligers en burgerinitiatieven, daar waar het bijdraagt aan de maatschappelijke effecten die we in onze dorpen willen bereiken. We doen dit door het goede dat Goirle en Riel kenmerkt te behouden, en door nieuwe initiatieven scherp te toetsen aan hun bijdrage aan dat sociaal fundament. Hiervoor werken we met een afwegingskader afkomstig van het Instituut voor Publieke Waarden. Waar nodig ondersteunen we de nieuwe initiatieven de eerste jaren. In dezelfde periode worden ze bijgestaan om hun activiteiten of initiatief te borgen waardoor de subsidie na twee jaar wordt afgebouwd of helemaal niet meer nodig is. Dat geeft de gemeente ruimte om steeds bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Bestaande vrijwilligersorganisaties die een ‘waarderingssubsidie’ ontvangen, behouden die in 2023. In samenspraak onderzoeken we hoe zij ook in de toekomst bij blijven dragen aan de te bereiken maatschappelijke effecten. Zo zorgen we voor een zorgvuldige overgang naar de implementatie van deze beleidsregels. De overige subsidies zijn op inhoud gelijk gebleven.

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

De wettelijke grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document 'Beleidsregels bij subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle' is gebaseerd zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle (ASV 2017). De Begripsomschrijvingen uit de ASV 2017 zijn van overeenkomstige toepassing.

1.2 Reikwijdte

In de ASV 2017 wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de ASV 2017 zijn de nadere regels voor de beleidsterreinen, waarop subsidies verstrekt worden, opgenomen in dit document 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein gemeente Goirle 2023', hierna te noemen: 'Subsidieregels'.

1.3 Goirle Glanst als basis 

Onze beleidsmatige (kader)nota's geven sturing aan de doelen en activiteiten waarvoor subsidies worden verleend. Hierin wordt op hoofdlijnen de gewenste situaties van doelgroepen, thema's of sectoren in doelen, prestaties en activiteiten beschreven. Goirle GLANST vormt de basis van deze Subsidieregels en is hierin zodanig vertaald dat product- en prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen mogelijk zijn en dat de doelen van subsidies worden aangegeven. Onze subsidies richten zich steeds meer op de maatschappelijke effecten die bijdragen aan een Goirle waar het ‘goed toeven is’. De gemeente stelt prestaties en resultaten vast in de subsidieverlening die haalbaar, beïnvloedbaar, toetsbaar en meetbaar zijn, op basis van geformuleerde doelstellingen.

Waar nodig blijven wij met onze gesubsidieerde samenwerkingspartners in gesprek over de resultaten van de activiteiten. Nadere afspraken over prestaties en resultaten en aanvullende voorwaarden en voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking.

De doelstellingen uit Goirle GLANST vertalen we als volgt naar deze Subsidieregels:

 • 1.

  Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente

 • 2.

  Het versterken van de kracht van de samenleving

 • 3.

  Het vergroten van de zelfredzaamheid

 • 4.

  Het vergroten van de saamhorigheid in de dorpen, waardoor onze inwoners zich verbonden voelen. De speerpunten zijn:

  - Stimuleren sport, bewegen en cultuur

  - Tegengaan van eenzaamheid

  - Behoudt van een gezonde en krachtige jeugd

  - Investeren in gezond ouder worden

  - Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers

  - Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners

  - Mogelijk maken van arbeidsparticipatie

  - Verbinden wonen en zorg

1.4 Soorten subsidies

Subsidies onderscheiden zich in juridische zin slechts door het feit of het een incidentele dan wel jaarlijkse subsidie betreft. Daarom maken we een tweedeling in type subsidies:

Incidentele subsidie

Incidentele subsidies zijn subsidies voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal 2 keer 1 jaar subsidie wil verlenen. Hieronder vallen:

Verkenningssubsidie: een éénmalige subsidie ten behoeve van de ontwikkelfase om te komen tot een activiteit.

Aanjaagsubsidie: deze subsidie heeft een stimuleringsfunctie voor het uitvoeren van een activiteit en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit in achtereenvolgende jaren verstrekt. Doelgroep zijn vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.

Incidentele uitvoeringsubsidie: deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van gemeentelijke taken waarvan de uitvoering door professionele organisaties wordt gedaan. Deze subsidie wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit in achtereenvolgende jaren verstrekt.

Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en wordt bij voorkeur voor meerdere jaren verstrekt. Hieronder vallen:

Glans subsidies: deze vorm van subsidie wordt verstrekt aan verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties met als doel bepaalde subsidiabele activiteiten te stimuleren, te behouden en om waardering te tonen voor deze activiteiten[1];

Exploitatiesubsidie: deze subsidie wordt verstrekt aan organisaties die meer kosten voor hun subsidiabele activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen.

Meerjarige uitvoeringssubsidie: deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van gemeentelijke taken waarvan de uitvoering geschiedt door professionele organisaties over meerdere jaren.

1.5 Combinatie incidentele en jaarlijkse subsidie

Een ontvanger van een jaarlijkse subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  er is geen sprake van reguliere activiteiten waarvoor al structurele subsidie is verleend;

 • 2.

  naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit volgens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen in het sociale domein.

1.6 Afwegingskader

Om te komen tot een afwegingskader voor een transparante waardering van maatschappelijke initiatieven werken we met de ‘Waardendriehoek’. Deze is ontwikkeld door het Instituut van Publieke Waarden[2] en in het sociaal domein hebben we hier al enkele jaren ervaring mee opgedaan.

Deze driehoek is het kader om maatschappelijke initiatieven te wegen en te beoordelen: daar waar het meer of minder bijdraagt aan een van de pijlers, moet het in voldoende mate gecompenseerd worden in de andere pijlers. De pijlers zijn Rendement (wat levert het op voor onze maatschappij?), Legitimiteit (maakt de inzet van het initiatief een verschil voor de mensen in onze dorpen?) en Betrokkenheid (is er draagvlak voor dit initiatief?).

We zijn ons ervan bewust dat dit niet in alle gevallen een sluitend wiskundig model is. Wel is het een bewezen instrument dat de basis biedt voor een inhoudelijk gesprek over objectieve waarden en waardering. We gaan de toepassing ervan voor de beoordeling van subsidieaanvragen verder ontwikkelen.

1.7 Subsidieplafonds

Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de gemeenteraad worden ook de subsidieplafonds vastgesteld. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden om een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke opgave, waarvoor de raad een budget ter beschikking stelt. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de raad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies, gekoppeld aan de inhoud op hoofdlijnen. Zo wordt in de begroting voor de incidentele subsidies en meerjarige subsidies een vast bedrag per jaar beschikbaar gesteld. Wanneer het totaal aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie het subsidieplafond overschrijdt, wordt door burgemeester en wethouders beoordeeld welke activiteit(en) het meest bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen en speerpunten van Goirle GLANST. We houden hierbij een richtbedrag per kwartaal aan. Dit is een kwart van het totaalbedrag.

1.8 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

1.9 Uitbetaling van de subsidie

In de verleningsbeschikking staat beschreven op welke momenten het (deel)bedrag van de subsidie wordt uitbetaald. Subsidies onder de € 5.000 worden in één keer uitbetaald.

1.10 Verantwoording

De gemeente Goirle volgt het Rijk in het tegengaan van nodeloze bureaucratie en procedures. In het geval van lage subsidiebedragen, tot maximaal € 5.000 zal er sprake zijn van het samenvallen van verlening en vaststelling met minimale verantwoordingsplicht en aanvraageisen. Glans subsidies aan burgerinitiatieven of vrijwilligersorganisaties worden direct vastgesteld, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag. Er hoeft geen financiële verantwoording te worden overlegd. Wel is het college bevoegd tot steekproefsgewijs controleren van de naleving van de subsidieverplichtingen. Ook vragen we een schriftelijke terugkoppeling van de activiteit en het resultaat of de bereikte effecten ervan. Als de gemeente dit wenst vindt er een voortgangsgesprek plaats. Als het subsidiebedrag hoger is dan € 5.000 dan moet de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling indienen bij het college. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan en welke kosten zijn gemaakt. Als de subsidieverlening hoger is dan € 50.000 dan moet de aanvraag tot vaststelling bij het college bestaan uit tenminste een inhoudelijk verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening wordt overgelegd.

Bovenstaande is niet van toepassing op de Glans subsidies.

1.11 Indexering

Voor de exploitatie- en uitvoeringssubsidies is de loon- en prijscompensatie gekoppeld aan de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie. Deze uitgangspunten en richtlijnen worden in de perspectiefnota verwerkt, maar zijn pas definitief wanneer de raad de begroting heeft vastgesteld. Dit betekent dat er niet ieder jaar zonder meer geïndexeerd wordt.

1.12 Reservevorming

Organisaties die een jaarlijkse exploitatie- of uitvoeringssubsidie krijgen mogen een (langjarige) algemene reserve hebben. Deze mag maximaal 5% zijn van de verstrekte en te verstrekken subsidie (geconsolideerd). Overschrijding van dit percentage leidt tot verlaging van de subsidie naar rato. Organisatie zijn vrij om voor de realisatie van haar doelstelling(en) andere inkomsten te verwerven. Deze inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven dienen apart in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. Overige reserves dan de algemene reserve mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd.

1.13 Voorzieningen

Voorzieningen mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd. De met toestemming van het college gevormde voorzieningen mogen door de structureel gesubsidieerde organisatie slechts worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn gevormd.

1.14 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in hoofdstuk 6 van de ASV 2017 vermelde verplichtingen over meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen in de beleidsregels aan te geven. Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven onder het kopje 'nadere verplichtingen' in de hoofdstukken van deze subsidieregels.

1.15 Wet Bibob 

De Wet Bibob maakt het mogelijk om de achtergrond van een subsidieaanvrager te onderzoeken. Op basis van deze wet is het mogelijk om een subsidieaanvraag te weigeren wanneer er een ernstig gevaar dreigt dat een subsidie wordt misbruikt. Wanneer de Wet Bibob wordt toegepast bij subsidies is vastgelegd in de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Goirle. Dit beleid is te raadplegen op www.overheid.nl.

1.16 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen en met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 in de ASV 2017, een artikel of artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing - gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger - leidt tot schrijnende gevallen. Dit noemen we in juridische termen “onbillijkheid van overwegende aard”. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

[1] Voorheen heetten deze subsidies ‘waarderingssubsidies’.

[2] Instituut voor Publieke Waarden - www.Publiekewaarden.nl

Artikel 2 Nadere regels Incidentele subsidies

In dit hoofdstuk worden per type subsidie de nadere regels voor de betreffende subsidie uiteengezet. Dan gaat het om de doelstellingen, doelgroep, criteria en voorwaarden, de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en indien van toepassing de subsidietermijn.

2.1 Verkenningssubsidie

a) Doelstellingen

 • 1.

  Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente.

 • 2.

  Het bevorderen van de kracht van de samenleving.

 • 3.

  Het vergroten van de zelfredzaamheid.

 • 4.

  Het vergroten van de saamhorigheid in de dorpen waardoor onze inwoners zich verbonden voelen.

 • 5.

  Het draagt bij aan minimaal één van de speerpunten uit de visie Goirle GLANST:

  - Stimuleren sport, bewegen en cultuur;

  - Tegengaan van eenzaamheid;

  - Behoudt van een gezonde en krachtige jeugd;

  - Investeren in gezond ouder worden;

  - Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers;

  - Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners;

  - Mogelijk maken van arbeidsparticipatie;

  - Verbinden wonen en zorg.

b) Doelgroep

Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.

c) Criteria en voorwaarden

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de ontwikkelfase om te komen tot een activiteit. Het doel van de activiteit is bij te dragen aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die bij a) zijn geformuleerd.

 • 2.

  De subsidie wordt eenmalig verstrekt.

 • 3.

  De aanvraag wordt in samenspraak met het dorpsteam ingediend.

 • 4.

  Het vaste toe te kennen bedrag is € 200 en dit is vrij te besteden

 • 5.

  De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter of is van aanvullende waarde op bestaande initiatieven.

 • 6.

  De activiteit wordt uitgevoerd voor en met inwoners van de gemeente Goirle.

 • 7.

  Subsidie wordt niet toegekend voor al gemaakte kosten.

 • 8.

  Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen niet voor subsidie in aanmerking.

d) Terugkoppeling

Initiatiefnemer laat per mail aan het college weten wat de opbrengst danwel conclusie is van de verkenningsfase.

2.2 Aanjaagsubsidies

a) Doelstellingen

 • 1.

  Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente.

 • 2.

  Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid.

 • 3.

  Het vergroten van de zelfredzaamheid.

 • 4.

  Draagt bij aan de saamhorigheid in de dorpen waardoor onze inwoners zich verbonden voelen.

 • 5.

  Het draagt bij aan minimaal één van de speerpunten uit de visie Goirle GLANST:

  -Stimuleren sport, bewegen en cultuur

  -Tegengaan van eenzaamheid

  -Behoudt van een gezonde en krachtige jeugd

  -Investeren in gezond ouder worden

  -Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers

  -Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners

  -Mogelijk maken van arbeidsparticipatie

  -Verbinden wonen en zorg

b) Doelgroep

Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.

c) Criteria en voorwaarden

 • 1.

  De subsidie heeft een stimuleringsfunctie en wordt maximaal 2 maal voor dezelfde activiteit in twee achtereenvolgende jaren verstrekt;

 • 2.

  Aanvrager beschikt zonder subsidieverstrekking niet over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • 3.

  Aanvrager spant zich in voor cofinanciering van de activiteit, minstens 30% van de begroting wordt verkregen vanuit cofinanciering;

 • 4.

  Het maximaal te subsidiëren bedrag voor de eerste aanvraag is € 2.000;

 • 5.

  Voor de tweede toekenning wordt een nieuwe aanvraag ingediend. Het toe te kennen bedrag is nog maximaal 80% van de eerste verstrekte subsidie.

 • 6.

  Aanvrager oriënteert zich in overleg met het dorpsteam in het zo snel als mogelijk zelfvoorzienend worden. Dat is in ieder geval binnen 2 jaar.

 • 7.

  De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter of is van aanvullende waarde op bestaande initiatieven.

 • 8.

  De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Goirle;

 • 9.

  De activiteit is niet in strijd met een ander gemeentelijk doel;

 • 10.

  De activiteit wordt uitgevoerd voor en met inwoners van de gemeente Goirle;

 • 11

  De activiteit draagt bij aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die bij a) is geformuleerd.

 • 12

  Subsidie wordt alleen toegekend wanneer de activiteit op het moment van de toekenning nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij hier anders over is afgesproken.

 • 13

  De activiteit is niet gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling.

 • 14

  Alle culturele verenigingen gevestigd in de gemeente Goirle kunnen maximaal één keer per jaar voor de duur van maximaal twee opeenvolgende jaren een aanspraak doen op subsidie als het gaat om een bijdrage in de kosten van openbaar toegankelijke producties. Voor een openbare productie kan een vereniging een bijdrage krijgen in de kosten tot maximaal 50% van de productiekosten tot een maximum van € 1.500. Vereiste is dat de productie wordt opgevoerd in een van de gemeentelijke accommodaties of in de openbare ruimte.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  Huur van ruimte.

 • 3.

  Kosten voor duurzame materialen komen alleen voor subsidie in aanmerking in geval dat het in beheer van het initiatief of de vereniging komt. Daarbij wordt in alle redelijkheid afgewogen in hoeverre de hoogte van een investering zich verhoudt tot de te behalen effecten.

e) Subsidietermijnen

 • 1.

  De subsidie wordt maximaal 2 keer voor dezelfde activiteit in twee achtereenvolgende jaren verstrekt.

2.3 Incidentele uitvoeringssubsidies 

a) Doelstellingen

 • 1.

  Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente.

 • 2.

  Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid.

 • 3.

  Het vergroten van de zelfredzaamheid.

 • 4.

  Draagt bij aan de saamhorigheid in de dorpen waardoor onze inwoners zich verbonden voelen.

 • 5.

  Het draagt bij aan minimaal één van de speerpunten uit de visie Goirle GLANST:

  -Stimuleren sport, bewegen en cultuur

  -Tegengaan van eenzaamheid

  -Behoudt van een gezonde en krachtige jeugd

  -Investeren in gezond ouder worden

  -Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers

  -Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners

  -Mogelijk maken van arbeidsparticipatie

  -Verbinden wonen en zorg

b) Doelgroep

Deze subsidieregeling is van toepassing op gemeentelijke taken waarvan de uitvoering geschiedt door professionele organisaties.

c) Criteria en voorwaarden

 • 1.

  De activiteit richt zich op de uitvoering van gemeentelijke taken die passen binnen de doelstellingen onder a);

 • 2.

  De activiteit draagt bij aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die bij a) is geformuleerd.

 • 3.

  De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter of is van aanvullende waarde op bestaande initiatieven.

 • 4.

  De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Goirle;

 • 5.

  De activiteit is niet in strijd met een ander gemeentelijk doel;

 • 6.

  Subsidie wordt alleen toegekend wanneer de activiteit op het moment van de toekenning nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij hier anders over is afgesproken;

 • 7.

  Subsidie wordt alleen toegekend wanneer de activiteit op het moment van de toekenning nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij hier anders over is afgesproken.

 • 8.

  De activiteit is niet gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  Huur van ruimte.

 • 3.

  Kosten voor duurzame materialen komen alleen voor subsidie in aanmerking in geval dat het in beheer van het initiatief of de vereniging komt. Daarbij wordt in alle redelijkheid afgewogen in hoeverre de hoogte van een investering zich verhoudt tot de te behalen effecten.

 • 4.

  Kosten van consumpties (uitgezonderd koffie en thee).

e) Subsidietermijnen

 • 1.

  De subsidie wordt maximaal 2 keer voor dezelfde activiteit in twee achtereenvolgende jaren verstrekt.

Artikel 3 Nadere regels Jaarlijkse subsidies

3.1 Glans subsidies

a) Doelstellingen

 • 1.

  Vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente.

 • 2.

  Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid.

 • 3.

  Vergroten van de zelfredzaamheid.

 • 4.

  Draagt bij aan de saamhorigheid in de dorpen waardoor onze inwoners zich verbonden voelen.

 • 5.

  Draagt bij aan minimaal één van de speerpunten uit de visie Goirle GLANST:

  -Stimuleren sport, bewegen en cultuur

  -Tegengaan van eenzaamheid

  -Behoudt van een gezonde en krachtige jeugd

  -Investeren in gezond ouder worden

  -Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers

  -Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners

  -Mogelijk maken van arbeidsparticipatie

  -Verbinden wonen en zorg

b) Doelgroep

Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van een burgerinitiatief, vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties. In de bijlage zijn de initiatieven en vrijwilligersorganisaties opgenomen die in 2023 aanspraak maken op deze subsidie. Daarin staan eventuele nadere voorwaarden genoemd en ook de totstandkoming van het subsidiebedrag.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De Glans subsidie wordt pas verstrekt nadat voor de activiteit maximaal 2 maal een éénmalige subsidie is verstrekt.

 • 2.

  Deze subsidie wordt verstrekt als aangetoond kan worden dat de activiteit wezenlijk bijdraagt aan het versterken van de sociale basis.

 • 3.

  Het dorpsteam geeft een beargumenteerde schriftelijke aanbeveling aan het college over de aanvraag. Deze wordt door de gemeente apart opgevraagd bij het dorpsteam.

 • 4.

  Zonder gemeentelijke bijdrage kan de activiteit niet voortbestaan.

 • 5.

  Aanvrager spant zich in voor cofinanciering van de activiteit. Minstens 30% van de begroting wordt verkregen vanuit cofinanciering;

 • 6.

  De hoogte van de subsidie is gebaseerd op maximaal 80% over de subsidie van de eerste toegekende éénmalige subsidie. De opvolgende jaren erna wordt dit afgebouwd van 70% naar 60% en uiteindelijk naar 50%.

 • 7.

  De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Goirle;

 • 8.

  De activiteit wordt uitgevoerd voor en met inwoners van de gemeente Goirle;

 • 9.

  De activiteit draagt bij aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die bij a) zijn geformuleerd.

 • 10.

  Alle culturele verenigingen gevestigd in de gemeente Goirle kunnen maximaal één keer per jaar aanspraak maken op subsidie als het gaat om een bijdrage in de kosten van openbaar toegankelijke producties. Zij moeten hiervoor eerst tweemaal een éénmalige subsidie hebben gekregen. Voor een openbare productie kan een vereniging een bijdrage krijgen in de kosten tot maximaal 50% van de productiekosten tot een maximum van € 1.500 euro. Vereiste is dat de productie wordt opgevoerd in een van de gemeentelijke accommodaties of in de openbare ruimte.

 • 11.

  De activiteit is niet gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit;

 • 2.

  Materiaalkosten die meerjaarlijks noodzakelijk zijn voor het blijven uitvoeren van de activiteit en in beheer komt van en ten behoeve komt van het initiatief of de vereniging.

 • 3.

  Huur van ruimte.

e) Subsidietermijnen

De toekenning van een Glans subsidie is tot maximaal de einddatum van de visie Goirle Glanst, of zoveel eerder op verzoek van de aanvrager en naar oordeel van het college.

3.2 Exploitatiesubsidie 

Deze subsidie wordt verstrekt aan organisaties die meer kosten voor hun subsidiabele activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen.

3.2.1 Exploitatiesubsidie Cultureel Centrum

a) Doelstellingen

 • 1.

  Bevorderen van ontplooiing van de inwoners van de gemeente Goirle op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • 2.

  Vergroten van de differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • 3.

  Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • 4.

  Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • 5.

  Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • 6.

  In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Exploitatiesubsidie op basis van deze regeling wordt verstrekt aan Cultureel Centrum Jan van Besouw (Stichting Culturele Accommodaties Goirle: SCAG).

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Beheer en exploitatie van een cultureel centrum in Goirle met de volgende functies:

  • 1.

   Culturele ontmoetingsplek;

  • 2.

   Podium voor professionele (podium)kunsten;

  • 3.

   Presentatie van lokaal talent;

  • 4.

   Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, zoals omschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Goirle GLANST.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor 2023 € 346.915,35.

e) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier.

De subsidiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de gemeentebegroting.

f) Aanvraag en verantwoording

De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en een subsidieverklaring. Ook wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.2.2 Exploitatiesubsidie Wijkcentra 

a) Doelstellingen

De wijkcentra in de gemeente Goirle vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en is een ontmoetingsplaats voor burgers. Er vinden tal van activiteiten plaats vanuit burgerinitiatieven die waardevol zijn in het kader van de doelstellingen Goirle GLANST. De wijkcentra worden gezien als maatschappelijk vastgoed waarin:

 • 1.

  maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd.

 • 2.

  de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt.

 • 3.

  de vraag van burgers en het aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

De subsidie is bedoeld voor een tegemoetkoming in de exploitatiekosten van de wijkcentra.

b) Doelgroep

Exploitatie subsidie op grond van deze regel wordt verstrekt aan SCAR en SSCCG.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De activiteiten in de accommodatie moeten in zoveel mogelijk gevallen aansluiten bij de doelstellingen van Goirle GLANST (waaronder het faciliteren van Goirlese verenigingen).

 • 2.

  De stichting stuurt aan op het leggen van een verbinding tussen (initiatieven van) bewoners en het stimuleren van activiteiten i.h.k.v. Goirle GLANST.

 • 3.

  De accommodatie is bedoeld voor maatschappelijke activiteiten.

 • 4.

  De accommodatie is voldoende toegankelijk voor alle doelgroepen.

 • 5.

  Er vindt jaarlijks overleg plaats met de stichtingsbesturen van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Goirle waarbij de volgende onderwerpen worden besproken: samenwerking, verhuurtarieven en uitwisseling en harmoniseren van activiteiten.

d) Subsidiebijdrage

In 2023 bedraagt de totale subsidiebijdrage voor de wijkcentra € 111.861,33 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Deze wordt als volgt verdeeld:

Bijdrage SCAR € 57.494,30 (exploitatiesubsidie en huur)

Bijdrage Stichting SCC Goirle € 54.367,03 (exploitatiesubsidie en huur)

De subsidiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de gemeentebegroting.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast dienen de organisaties uiterlijk 1 mei een aanvraag tot vaststelling in over het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend. Het betreft dan verantwoording van de exploitatiesubsidie inclusief huur.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed;

 • 2.

  een financieel verslag of jaarrekening;

 • 3.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • 4.

  een subsidieverklaring.

Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3 Meerjarige uitvoeringssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van gemeentelijke taken waarvan de uitvoering geschiedt door professionele organisaties over meerdere jaren.

3.3.1 Uitvoeringssubsidie Aangepast Sporten / Uniek Sporten

De uitvoeringssubsidie aangepast sporten is gericht op ondersteuningsorganisatie Uniek Sporten.

a) Doelstellingen

 • 1.

  Toeleiden van de doelgroep naar (passende) sport- en beweegactiviteiten;

 • 2.

  Optimaliseren van digitale en fysieke bereikbaarheid voor sporters met een beperking;

 • 3.

  Vraaggericht stimuleren, adviseren en ondersteunen van sport- en beweegaanbieders bij het neerzetten van een infrastructuur waarin sport en bewegen voor inwoners met een beperking een structurele plaats heeft;

 • 4.

  Het stimuleren van organisatoren van (sport)evenementen in de regio om hun evenement toegankelijker te maken voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening (als deelnemer of als toeschouwer);

 • 5.

  Creëren van samenwerking met en doorverwijzingen vanuit de zorg- en welzijnssector.

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan het Uniek Sporten Midden-Brabant.

c) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 3.000.

3.3.2 Uitvoeringssubsidie t.b.v. optimale ontwikkeling kinderen 

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen - de burger van de toekomst - is het bestaan en in stand houden van kindcentra belangrijk. In de kindcentra wordt gewerkt voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar via één pedagogische en educatieve visie. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dag arrangementen en kind nabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

In het kindcentrum nemen kinderopvang, peuteropvang en onderwijs op gelijkwaardige basis deel aan de organisatie. Het gemeentebestuur onderkent de betekenis van deze voorziening en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Om deze middelen beschikbaar te hebben, kan in 2023 door het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle een subsidie worden aangevraagd. Vanaf 2024 kan Edu-Ley deze aanvraag indienen.

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstellingen:

 • 1.

  Bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Vergroten van zelfredzaamheid.

 • 3.

  Versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen betreffende kindcentra zijn:

 • 1.

  Jeugdigen groeien gezond en veilig op.

 • 2.

  Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien.

 • 3.

  Versterking van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, sociaal, creatief, emotioneel, motorisch, taal, zintuigelijk en bewustzijn).

 • 4.

  Bieden van een goede dagindeling voor de kinderen.

 • 5.

  Verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen.

 • 6.

  Versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

 • 7.

  Verbeteren van de samenhang in het aanbod van de betrokken partijen.

 • 8.

  Versterken van de ouderbetrokkenheid.

 • 9.

  Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers.

b) Doelgroep

De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt in 2023 verstrekt aan de Stichting Kindcentra Goirle. In 2024 kan Edu-Ley deze aanvraag indienen (binnen de looptijd van Goirle GLANST).

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van Goirle GLANST.

 • 2.

  De Stichting Kindcentra Goirle resp. Edu-Ley is gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  De activiteiten worden uitgevoerd door ter zake deskundigen en worden waar nodig vakkundig ondersteund door het bestuur van de stichting, de directies van de in de kindcentra participerende organisaties en/of via de in deze organisaties werkzame professionals.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor 2023 € 47.200. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

e) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie.

f) Verdeling van het subsidieplafond

Dit bedrag staat in 2023 uitsluitend ter beschikking van de Stichting Kindcentra Goirle. Vanaf 2024 is dit enkel voorbehouden aan Edu-Ley.

g) Aanvraag en verantwoording

De aanvrager dient jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend subsidiejaar. Deze aanvraag wordt ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert het bestuur jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er sprake is van een positief saldo mag dit bedrag door het stichtingsbestuur worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

h) Geldigheidsduur beleidsregel

Het subsidieplafond wordt jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Definitieve vaststelling van het subsidieplafond vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

3.3.3 Uitvoeringssubsidie gemeentetoeslag voor peuteropvang

Voorwaarden voor de gemeentetoeslag voor de ouders/de verzorgers

De ouders of de verzorgers van een peuter kunnen in aanmerking komen voor de gemeentetoeslag ter bekostiging van peuteropvang als:

 • 1.

  de peuter woonachtig is in de gemeente Goirle;

 • 2.

  de peuter tussen de 2 en de 4 jaar is bij de start op de peuteropvang;

 • 3.

  de peuter maximaal 4 dagdelen in de week, met een maximale gemiddelde dagdeellengte van 5,5 uur voor maximaal 40 weken per kalenderjaar de peuteropvang bezoekt;

 • 4.

  de ouders of de verzorgers een overeenkomst hebben met een kinderopvangaanbieder die:

 • a) een vestigingslocatie heeft in de gemeente Goirle;

 • b) is opgenomen in het LRKP;

 • 5.

  zij geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

6. zij een aanvraagformulier invullen en jaarlijks een inkomensverklaring aanvragen en aan de kinderopvangorganisatie overleggen;

7. het door het college aan de kinderopvangorganisatie verstrekte budget toereikend is.

Procedurebepalingen voor de verstrekking van de gemeentetoeslag voor peuteropvang

 • 1.

  Een aanvraag voor een gemeentetoeslag wordt door de ouders of de verzorgers bij de kinderopvangorganisatie ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, lid 5, van de ASV 2017 kan een aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na de start van de peuteropvang ingediend.

 • 4.

  De kinderopvangorganisatie toetst of voldaan wordt aan de voorwaarden in artikel 2. De kinderopvangorganisatie besluit uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de kinderopvangorganisatie de aanvrager hiervan binnen 2 weken op de hoogte. De aanvrager heeft vervolgens 2 weken de tijd de ontbrekende gegevens aan te leveren.

 • 5.

  Bij toekenning brengt de kinderopvangorganisatie de gemeentetoeslag maandelijks in mindering op de factuur voor de ouders of de verzorgers.

 • 6.

  De gemeentetoeslag wordt stopgezet in de maand dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 4, daartoe aanleiding geeft.Indien de peuter na het vierde levensjaar niet direct terecht kan op een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school, kan een uitzondering worden gemaakt op het stopzetten van de gemeentetoeslag op de dag dat de peuter vier jaar wordt.

 • 7.

  De kinderopvangorganisatie is bevoegd een beslissing te nemen over het al dan niet stopzetten van de gemeentetoeslag als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient de kinderopvangorganisatie de rechtmatigheid van deze beslissing aan te tonen via de verantwoording van de bestede middelen als bedoeld in artikel 6, lid 7.

Tussentijdse wijzigingen

 • 1.

  De ouders of de verzorgers geven tussentijdse wijzigingen aan de kinderopvangorganisatie door op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een tussentijdse wijziging betreft één of meerdere van de volgende onderwerpen:

a) de naam en de adresgegevens van de aanvrager;

b) de naam en het adres van de peuteropvang;

c) de wijziging van de peuteropvang aanbieder;

d) de wijziging naar andere en/of het aantal dagdelen;

e) de wijziging als gevolg van deelname van een volgend kind uit hetzelfde gezin aan de peuteropvang als waar de gemeentetoeslag al voor was berekend;

f) de wijziging van het inkomen van de aanvrager en/of diens partner op grond waarvan een andere inkomenscategorie van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als bedoeld in artikel 5, lid 2;

g) een wijziging omdat de aanvrager en/of diens partner een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie geeft tussentijdse wijziging van het tarief van de peuteropvang tijdig vóór de toepassing hiervan schriftelijk door aan de ouders of de verzorgers.

 • 4.

  Tussentijdse wijzigingen zoals genoemd in lid 2, onder d, e, f en g en in lid 3 kunnen gevolgen hebben voor de al toegekende gemeentetoeslag.

Berekening van de gemeentetoeslag

 • 1.

  De berekening van de gemeentetoeslag vindt plaats op basis van het volledig ingevuld formulier als bedoeld in artikel 3, lid 1.

 • 2.

  De gemeentetoeslag wordt verleend voor maximaal 2 dagdelen in de week, met een maximale gemiddelde dagdeellengte van 5,5 uur voor maximaal 40 weken per kalenderjaar.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie toetst het inkomen van de ouders of de verzorgers en berekent de hoogte van de gemeentetoeslag op basis van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Hierbij wordt het maximale uurtarief voor kinderopvang zoals bepaald door vermelde dienst aangehouden.

 • 4.

  Als deze tabel als genoemd in het vorige lid voor het jaar waarvoor gemeentetoeslag moet worden berekend nog niet beschikbaar is, wordt de laatst uitgebrachte tabel gebruikt.

 • 5.

  De kinderopvangorganisatie brengt de gemeentetoeslag maandelijks in mindering op de factuur voor de ouders of de verzorgers.

Aanvraag, toekenning en vaststelling 2023

 • 1.

  De kinderopvangorganisatie registreert in een door de gemeente aangeleverd format de volgende gegevens:

a) de naam en het BSN-nummer van het kind;

b) de startdatum van de peuteropvang;

c) de einddatum van de peuteropvang;

d) het door de kinderopvangorganisatie gehanteerde uurtarief;

e) het gezamenlijk toetsingsinkomen van het gezin op basis van de inkomenscategorie van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

f) de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de in artikel 5, lid 2 genoemde tabel;

g) de hoogte van de gemeentetoeslag.

 • 2.

  De kinderopvangorganisatie geeft uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar aan het college een inschatting van de benodigde gemeentetoeslag.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie stuurt uiterlijk 1 december van het voorafgaande kalenderjaar en uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar een subsidieaanvraag naar het college voor respectievelijk de 1e helft van het opvolgende kalenderjaar en de 2e helft van het kalenderjaar. Gelijktijdig met de aanvraag voor de 2e helft van het kalenderjaar geeft de kinderopvangorganisatie inzage aan het college over de omvang waarin gebruik is gemaakt van de regeling in de 1e helft van het kalenderjaar.

 • 4.

  De subsidie die aan de kinderopvangorganisatie voor deze perioden wordt toegekend, wordt bij wijze van voorschot verstrekt.

 • 5.

  De subsidie voor de 2e helft van het kalenderjaar is toegekend, kan afwijken van de subsidie die voor de 1e helft van het kalenderjaar is verstrekt.

 • 6.

  Als de verstrekte subsidie voor de 1e of de 2e helft van het kalenderjaar niet toereikend is, vindt overleg plaats tussen het college en de kinderopvangorganisatie.

 • 7.

  Uiterlijk 1 mei na afloop van het kalenderjaar verstrekt de kinderopvangorganisatie een overzicht van de feitelijk toegekende gemeentetoeslag op basis van de registratie als genoemd in lid 1 van dit artikel. Aansluitend zal uiterlijk 1 juli de subsidie door het college worden vastgesteld met inachtneming van de verleende voorschotten.

 • 8.

  De kinderopvangorganisatie is gehouden bij de registratie als bedoeld in lid 1 van dit artikel het bepaalde in Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen.

Aanvraag, toekenning en vaststelling 2024 e.v.

Onderstaande procedure geldt voor de peuteropvang locaties die een beroep doen op vermelde regeling.

 • 1.

  De kinderopvangorganisatie dient jaarlijks voor 1 oktober een subsidieaanvraag in met een inschatting van de benodigde peuteropvangtoeslag voor het volgende jaar.

 • 2.

  De subsidie die aan de kinderopvang wordt toegekend, wordt bij wijze van voorschot verstrekt.

 • 3.

  Uiterlijk 1 mei na afloop van het kalenderjaar verstrekt de kinderopvangorganisatie een overzicht van:

 • - De startdatum en (verwachte einddatum van de peuteropvang

 • - Het gehanteerde uurtarief

 • - De hoogte van de ouderbijdrage

 • - De hoogte van de gemeentoeslag

 • - Aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van de toegekende gemeentetoeslag.

 • 4.

  Aansluitend zal uiterlijk 1 juli de subsidie door het college worden vastgesteld met inachtneming van de verleende voorschotten.

Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt voor 2023 vastgesteld op € 90.000. Er wordt uitbetaald aan de peuteropvang.

3.3.4 Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk

a) Doelstellingen

 • 1.

  Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Goirle;

 • 2.

  Het tegengaan van taalachterstanden;

 • 3.

  De bibliotheek maakt voor een breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar;

 • 4.

  Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • 5.

  Het bevorderen van actieve en passieve cultuureducatie;

 • 6.

  Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • 7.

  In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Stichting Bibliotheek Midden-Brabant.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Beheer en exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Goirle met de volgende functies:

  • 1.

   warenhuis voor kennis en informatie;

  • 2.

   centrum voor ontwikkeling en educatie;

  • 3.

   encyclopedie van kunst en cultuur;

  • 4.

   inspiratiebron van lezen en literatuur;

  • 5.

   podium voor ontmoeting en debat.

 • 2.

  Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur(educatie) en onderwijs, zoals beschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Goirle GLANST.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 505.180,48.

e) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven omschreven activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

De subsidiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de gemeentebegroting.

f) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen aanvraag.

3.3.5 Uitvoeringssubsidie Stichting Tilburgse Voedselbank

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

 • 1.

  bevorderen van maatschappelijke participatie;

 • 2.

  vergroten van zelfredzaamheid;

 • 3.

  versterken van de kracht van de samenleving.

De algemene doelstellingen van de Stichting Tilburgse Voedselbank zijn:

 • 1.

  het helpen van de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten;

 • 2.

  het tegengaan van verspilling van voedsel.

b) Doelgroep

De uitvoeringssubsidie wordt verstrekt aan de Stichting Tilburgse Voedselbank t.b.v. het uitgiftepunt in Goirle en het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van de gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van Goirle GLANST.

 • 2.

  De subsidie wordt aangewend voor inwoners van de gemeente Goirle.

 • 3.

  de Stichting Tilburgse Voedselbank maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland en houdt zich aan de wettelijke kwaliteitscriteria zoals die van de Voedsel- en Warenautoriteit.

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage voor de Stichting Tilburgse Voedselbank bedraagt maximaal € 7.830 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting. Deze bijdrage neemt af naarmate er minder mensen uit Goirle gebruik maken van de Voedselbank.

e) Aanvraag en verantwoording

De aanvrager dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels het aanvraagformulier.

Daarnaast leveren de aanvrager na afloop van het subsidiejaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.6 Uitvoeringssubsidie Stichting Leergeld Goirle en Riel

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

 • 1.

  Versterken van de kracht van de samenleving.

 • 2.

  Bevorderen maatschappelijke participatie.

De algemene doelstellingen van de Stichting Leergeld Goirle en Riel zijn:

 • 1.

  Het voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit minimagezinnen.

 • 2.

  Kansengelijkheid voor kinderen.

 • 3.

  Een minimale levenstandaard voor alle kinderen.

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting Leergeld Goirle en Riel.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Goirle GLANST.

 • 2.

  Het betreft het ondersteunen van kinderen uit minimagezinnen.

 • 3.

  Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 • 4.

  De kinderen zijn in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

 • 5.

  De kinderen zijn woonachtig in de gemeente Goirle.

 • 6.

  Stichting Leergeld blijft zich actief toeleggen op het werven van financiële middelen zoals zij dat gewoon is. Het subsidiebedrag wordt ingezet aanvullend op de eigen begroting.

 • 7.

  De bestedingen van de middelen worden op klantniveau geregistreerd (bestemming en bedrag).

 • 8.

  De middelen worden conform de reguliere werkwijze van stichting Leergeld bestemd. Er vindt een keukentafelgesprek en een inkomenstoets plaats voor een beoordeling van de situatie en gewenste ondersteuning in natura. Hieronder valt vanzelfsprekend ook het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie conform de geldende wetgeving.

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 45.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting.

e) Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten.

 • 3.

  Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.7 Uitvoeringssubsidie Slachtofferhulp

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Versterken kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • 1.

  Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Slachtofferhulp Nederland. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Goirle die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of een verkeersongeval.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De organisatie biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van misdrijven, rampen en verkeersongevallen (slachtofferhulp) en zorgt voor adequate doorverwijzing naar eerstelijns hulpverlening.

 • 2.

  De burgers van de gemeente Goirle kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Goirle.

e) Subsidiebijdrage

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Goirle met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,339. Voor 2023 komt dit neer op een bedrag van € 8.120.

f) Nadere verplichtingen

De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling.

g) Aanvraag en verantwoording

De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels een vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.8 Uitvoeringssubsidie Radar

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Versterken kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • 1.

  Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Radar. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Goirle die te maken hebben met een vorm van discriminatie.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De organisatie adviseert en biedt praktische ondersteuning aan inwoners die te maken hebben gehad met een vorm van discriminatie.

 • 2.

  De inwoners van de gemeente Goirle kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij te maken hebben gehad met een vorm van discriminatie.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Goirle.

e) Subsidiebijdrage

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Goirle met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,465. Voor 2023 is dat een bedrag van € 11.153.

f) Nadere verplichtingen

De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling.

g) Aanvraag en verantwoording

De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels een vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.9 Uitvoeringssubsidie Kiemuur

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Versterken kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • 1.

  Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan RIBW Brabant. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan een ontmoetingsplek voor kwetsbare inwoners van Goirle.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

1. De organisatie biedt een vrij, toegankelijk steunpunt in de wijk, gericht op zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners van de gemeente Goirle.

2. Het Kiemuur zorgt voor een betere binding in de wijk, vroegtijdige (h)erkenning van problemen van inwoners en het daarmee en voorkomen van het ontstaan of het verergeren van psychische problematieken, onrust in de wijk en eenzaamheid.

e) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage in 2023 voor Kiemuur bedraagt maximaal € 23.702 en betreft een bijdrage in de begrote kosten.

f) Aanvraag en verantwoording

De organisatie dient jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast dient de organisatie uiterlijk 1 mei een aanvraag tot vaststelling in over het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend. Deze aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan en welke kosten hiermee gepaard zijn gegaan. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.10 Uitvoeringssubsidie Zilverbrein

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Versterken kracht van de samenleving

Algemene doelstellingen

 • 1.

  Investeren in gezond ouder worden

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Bibliotheek Midden-Brabant, locatie Goirle.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt ingezet om activiteiten te organiseren in de week van 21 september (Wereld Alzheimerdag).

 • 2.

  De organisatie geeft informatie over dementie

 • 3.

  De organisatie richt zich op mensen uit de gemeente Goirle

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage in 2023 voor het Zilverbrein bedraagt maximaal € 1.270 en betreft een bijdrage in de begrote kosten.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisatie dient 1 keer per jaar voorafgaand aan de week van het Zilverbrein een aanvraag in voor de subsidie. De subsidie wordt direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig.

3.3.11 Uitvoeringssubsidie Meer Bewegen voor Ouderen 

Bij gezond ouder worden speelt bewegen een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer geestelijk en fysiek in conditie, het bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is erop gericht om bewegen op oudere leeftijd te stimuleren.

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Bevorderen maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Vergroten Zelfredzaamheid.

Algemene doelstellingen

 • 1.

  Meer volwassenen worden gezonder ouder.

 • 2.

  Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien.

 • 3.

  Meer zelfredzame inwoners.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en KBO Seniorenbelang Riel.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Goirle GLANST.

 • 2.

  De organisatie zorgt voor structurele en incidentele beweegactiviteiten voor ouderen. Gymnastiek, watergymnastiek, dans, spel en sport.

 • 3.

  De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle ouderen in de gemeente Goirle

 • 4.

  De bijeenkomsten worden geleid door een kundige medewerker.

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage voor 2023 bedraagt maximaal € 2.000 en betreft een bijdrage in de begroting.

e) Aanvraag en verantwoording

De aanvrager dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een aanvraagformulier. Daarnaast levert de aanvrager na afloop van het subsidiejaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.12 Uitvoeringssubsidie Formulierenbrigade 

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Versterken eigen kracht van de samenleving

 • 2.

  Vergroten zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen

 • 1.

  Meer zelfredzame inwoners

 • 2.

  Meer inwoners zijn financieel gezond

 • 3.

  Meer inwoners weten de weg naar lichte ondersteuning

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting de Formulierenbrigade Gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De organisatie richt zich op mensen uit de gemeente Goirle met een laag inkomen. Hiervoor hanteert zij inkomenseisen.

 • 2.

  De organisatie geeft informatie over en ondersteunt bij het aanvragen van alle mogelijke regelingen.

 • 3.

  De organisatie biedt hulp bij het invullen van formulieren.

 • 4.

  De organisatie biedt ondersteuning bij het opzetten van een thuisadministratie.

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage in 2023 voor de Formulierenbrigade bedraagt maximaal € 3.000 en betreft een bijdrage in de begrote kosten.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisatie biedt jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Als er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Ook wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3.13 Uitvoeringssubsidie EHBO 

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Vergroten zelfredzaamheid.

 • 2.

  Versterken eigen kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen

 • 1.

  Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

 • 2.

  Meer zelfredzame inwoners.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan EHBO-verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria en voorwaarden

 • 1.

  De organisaties verzorgen cursussen en herhalingslessen op het gebied van EHBO, reanimatie en het gebruik van de AED.

 • 2.

  De organisaties zijn beschikbaar voor hulpverlening bij evenementen in de gemeente Goirle.

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage in 2022 voor de EHBO verenigingen bedraagt maximaal € 2.270 en betreft een bijdrage in de begroting .

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • 1.

  Bijdrage EHBO Goirle € 1.135.

 • 2.

  Bijdrage EHBO Riel € 1.135.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Ook wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

Artikel 4 Procedures

Voor een volledige beschrijving van de procedure ten aanzien van het aanvragen en verantwoorden van subsidies wordt verwezen naar de ASV 2017. Hieronder staat in het kort aangegeven welke procedure van toepassing is per type subsidie.

4.1 Verkenningssubsidie

 • 1.

  De aanvraag voor een verkenningssubsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • 2.

  Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

 • 3.

  Nadere verantwoording is voor deze subsidies niet vereist, wel wordt een schriftelijke terugkoppeling van de bevindingen en conclusies opgeleverd.

4.2 Aanjaagsubsidie

 • 1.

  Jaarlijks zijn er vier momenten om een aanvraag in te dienen. Aanvragen voor activiteiten kunnen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor aanjaagsubsidie dienen tijdig in het bezit te zijn van de gemeente. Dat betekent:

  • 1.

   vóór 1 oktober voor een activiteit dat in het eerste kwartaal van het kalenderjaar plaatsvindt;

  • 2.

   vóór 1 januari voor een activiteit die plaatsvindt in het tweede kwartaal van het komende begrotingsjaar;

  • 3.

   vóór 1 april voor een activiteit die plaatsvindt in het derde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

  • 4.

   vóór 1 juli voor een activiteit die plaatsvindt in het vierde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

 • 3.

  In voorkomende bijzondere gevallen, waarbij de aard van de activiteit voorziet in een behoefte van ons beleid, kan het college van bovengenoemde datums afwijken.

 • 4.

  De aanvraag voor een aanjaagsubsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • 5.

  Onderdeel van de aanvraagprocedure kan een mondelinge toelichting zijn in een gesprek met medewerkers van de gemeente. Dit wordt ieder kwartaal ingepland.

 • 6.

  In het geval dat de aanvraag niet tijdig is ontvangen, of de aanvraag incompleet is, wordt deze niet in behandeling genomen.

 • 7.

  De subsidieaanvragen worden per kwartaal in samenhang met andere aanvragen en reeds bestaande initiatieven beoordeeld.

 • 8.

  Nadere verantwoording is voor deze subsidies niet vereist.

4.3 Incidentele uitvoeringssubsidie

 • 1.

  Aanvragen voor incidentele uitvoeringssubsidie kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier met daarin een omschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

4.4 Glans subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor Glans subsidie kunnen uiterlijk 1 oktober worden ingediend. Ook een Glans subsidie wordt jaarlijks aangevraagd.

 • 2.

  De aanvraag voor een Glans subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • 3.

  Nadere verantwoording is niet vereist.

4.5 Exploitatiesubsidie

 • 1.

  Aanvragen voor een exploitatiesubsidie dienen uiterlijk 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • 2.

  De aanvraag bestaat uit een omschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • 3.

  Verantwoording van de exploitatiesubsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van het college;

 • 4.

  De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

4.6 Meerjarige uitvoeringssubsidie

 • 1.

  De aanvraag voor een uitvoeringssubsidie dient uiterlijk 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van het college;

 • 2.

  De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • 3.

  Verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • 4.

  De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening wordt overgelegd.

   

Bijlage 1 Harmonieën en drumbands

De 2 muziekverenigingen spelen in het sociale leven van de gemeente Goirle een belangrijke rol en hebben meerdere functies:

 • 1.

  Culturele functie door inwoners (muzikanten en niet-muzikanten) deel te laten hebben aan muziekbeleving en het plezier dat muziek biedt;

 • 2.

  Participatiefunctie door het bevorderen van muzikale interesse en muzikale vorming;

 • 3.

  Representatieve functie door het verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan openbare, publieke optredens;

 • 4.

  Verenigingsfunctie door de sociale- en bindende functie van geïnteresseerden in en deelnemers aan muziek.

a) Doelstellingen

 • 1.

  Jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien;

 • 2.

  Het versterken van ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, emotioneel, creatief, motorisch;

 • 3.

  Het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen;

 • 4.

  Volwassenen worden gezond ouder, zowel fysiek als mentaal.

b) Doelgroep

De Glans subsidie die uiting geeft aan de waardering op grond van deze regeling wordt verstrekt aan muziekverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuureducatie, zoals beschreven in Goirle GLANST en de uitvoeringsagenda.

 • 2.

  Reguliere activiteiten van de muziekverenigingen.

d) Nadere weigeringsgronden

 • 1.

  Een vereniging die niet gevestigd is in de gemeente Goirle komt niet voor subsidie in aanmerking.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 12.595.

f) Berekening van de subsidie

De waarderingssubsidie voor harmonieën en drumbands bestaat uit een vast bedrag per muziekvereniging, te weten:

 • 1.

  € 6.920 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning

 • 2.

  € 5.675staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan harmonie Muziek & Vriendschap

g) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over de 2 muziekverenigingen, volgens de lid f genoemde bedragen.

h) Aanvraag en verantwoording

De vereniging dient jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

Bijlage 2 Scoutingverenigingen

Scoutingverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een Glans subsidie gebaseerd op het aantal jeugdleden.

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Bevorderen maatschappelijke participatie

 • 2.

  Vergroten zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd:

 • 1.

  Jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • 2.

  Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

 • 3.

  De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan scoutingverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen van Goirle GLANST.

 • 2.

  De activiteiten zijn scoutingactiviteiten.

 • 3.

  De vereniging is gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 4.

  De jongeren worden ondersteund door een volwassen en vakkundig kader.

 • 5.

  Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

 • 6.

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij het overkoepelende orgaan Scouting Nederland.

 • 7.

  De organisatie dient een ledenlijst aan te leveren met vermelding van leeftijden of geboortedata.

 • 8.

  De organisatie draagt zorg voor een VOG voor alle vrijwilligers.

d) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal jeugdleden die deelnemen aan de scoutinggroepen tot en met 18 jaar. Dit dient onderbouwd te worden met een actuele ledenlijst met de geboortedata van de leden.

De berekening is als volgt: - Aantal jeugdleden x € 50.

e) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt in 2023 € 11.059 en wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

f) Aanvraag en verantwoording

De vereniging dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een actuele lijst met ledenaantallen. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

Bijlage 3 KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel (incl. bijdrage voor clientondersteuners, ouderenadviseurs en belasting invulhulp)

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • 1.

  Bevorderen maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Vergroten zelfredzaamheid.

 • 3.

  Versterken eigen kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen

 • 1.

  Meer volwassenen worden gezonder ouder.

 • 2.

  Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien.

 • 3.

  Bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning.

 • 4.

  Bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen.

 • 5.

  Meer inwoners weten de weg naar de lichte ondersteuning.

 • 6.

  Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

 • 7.

  Meer zelfredzame inwoners.

 • 8.

  Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

 • 9.

  Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

b) Doelgroep

Glans subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel binnen de looptijd van Goirle GLANST.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Goirle GLANST.

 • 2.

  De organisaties zijn gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel dienen jaarlijks gezamenlijk een subsidieaanvraag en verantwoording in.

 • 4.

  De beide organisaties stellen de activiteiten open voor elkaars leden.

 • 5.

  Clientondersteuning en voorlichtingsavonden die de organisaties organiseren zijn beschikbaar voor alle ouderen binnen de gemeente.

d) Subsidiebijdrage

De subsidiebijdrage voor 2023 bedraagt maximaal € 6.200 en betreft een bijdrage in de begroting. Daarnaast ontvangt de KBO m.i.v. 2018 een bedrag van € 1.000 ten behoeve van opleiding van clientondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs en Belasting invulhulpen. Dit bedrag werd voorheen door de provincie uitgekeerd aan de KBO-afdelingen.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

Bijlage 4 Jeugdvakantiewerk

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregels Jeugdvakantiewerk zijn de volgende doelen uit Goirle GLANST van toepassing:

Hoofddoelstelling

- Bevorderen maatschappelijke participatie

- Vergroten Zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd

- Jeugdigen groeien gezond en veilig op

- Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

- De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

b) Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Goirle GLANST.

 • 2.

  Het betreft het organiseren van kinderactiviteiten in de zomervakantie.

 • 3.

  Organisaties moeten gedurende minimaal 4 aaneengesloten dagen kinderactiviteiten organiseren.

 • 4.

  De kinderen zijn in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar.

 • 5.

  Meer dan 75 % van de ouders van de kinderen zijn woonachtig in de gemeente Goirle.

 • 6.

  De organisatie spant zich in om de activiteiten bereikbaar te houden voor alle kinderen, zo nodig door doorverwijzingen naar Stichting Leergeld.

 • 7.

  De subsidie mag niet worden aangewend voor consumpties.

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 7.500 en bestaat uit € 5.000 voor de uitvoering en € 2.500 voor de huur van sporthal de Haspel (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten.

Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

Bijlage 5 Sportgroep Gehandicapten Goirle

De meerjarige aangepast sporten is gericht op de structurele activiteiten van de Sportgroep Gehandicapten Goirle.

a) Doelstellingen

Deelname van mensen met een beperking aan sport- en beweegactiviteiten.

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Sportgroep Gehandicapten Goirle.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De uitvoeringssubsidie aangepast sporten is gericht op de structurele activiteiten van de Sportgroep Gehandicapten Goirle.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 4.547.

Bijlage 6 Burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Goirle zet in op de versterking van maatschappelijke cohesie door het ondersteunen van burgerinitiatieven. Dit zijn initiatieven die de sociale kwaliteit en cohesie in de samenleving bevorderen en die inwoners optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij zij zich op een waardevolle manier kunnen verbinden. De initiatieven bevorderen de participatie en actieve deelname aan de samenleving. Dit zijn:

 

Initiatief

Subsidiebedrag 2023

Zingen en zo

€ 1.056

Samen zondag vieren

€ 550

Potpourri

€ 2.046

’t Braoipanneke

€ 726

De Verhalenkamer

€ 1.012

D’n Inloop

€ 2.825

Bij Wies

€ 5.000

Dorpscollectief Riel

€ 585

De Vrolijke Noten

€ 484

De Beursvloer

€ 750

Zomeruitmarkt

€ 1.355

G-voetbaltoernooi

€ 1.750

Voetbalmemories

€ 500